Crisisbeheersing en brandweer - Regionale veiligheidsactiviteiten

De gemeente Rotterdam neemt deel aan de gemeenschappelijke regelingen Gezamenlijke Brandweer en Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR).

Zie ten aanzien van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en Gezamenlijke Brandweer de paragraaf verbonden partijen.

Wat willen we bereiken

Wat gaan we daar voor doen

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Crisisbeheersing en Brandweer - Regionale veiligheidsactiviteitenRealisatie
2021
Begroting
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Baten exclusief reserves12.31913.9953.9953.9953.9953.995

Bijdragen rijk en medeoverheden 10.322 11.991 1.937 1.937 1.937 1.937
Overige opbrengsten derden 1.998 2.005 2.058 2.058 2.058 2.058
Lasten exclusief reserves80.48381.87470.37370.37370.26470.264

Apparaatslasten 4.671 5.285 1.744 1.744 1.744 1.744
Inhuur 1.051 100 94 94 94 94
Overige apparaatslasten 43 0 0 0 0 0
Personeel 3.576 5.185 1.650 1.650 1.650 1.650
Intern resultaat 257 0 0 0 0 0
Intern resultaat 257 0 0 0 0 0
Programmalasten 75.556 76.589 68.630 68.630 68.521 68.521
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 8.131 11.061 5.128 5.128 5.019 5.019
Overige programmalasten -1 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 67.426 65.527 63.502 63.502 63.502 63.502
Saldo voor vpb en reserveringen -68.164 -67.878 -66.378 -66.378 -66.269 -66.269
Saldo voor reserveringen -68.164 -67.878 -66.378 -66.378 -66.269 -66.269
Saldo -68.164 -67.878 -66.378 -66.378 -66.269 -66.269

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Crisisbeheersing en Brandweer - Regionale veiligheidsactiviteitenBegroting 2022Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Oorspronkelijke begroting 2022 -67.878 -66.378 -66.378 -66.269 -66.269
Bijstellingen Eerste Herziening 2022 0 0 0 0 0
Technische wijzigingen Technische wijzigingen 0 0 0 0 0
Begroting na wijzigingen -67.878 -66.378 -66.378 -66.269 -66.269

Toelichting financiële bijstellingen

Technische wijzigingen
In het taakveld Openbare orde en veiligheid - Crisisbeheersing en brandweer - Regionale veiligheidsactiviteiten zijn diverse technische wijzigingen geweest in 2022. Direct achter de technische wijziging is het effect op het saldo weergegeven. De wijzigingen betreffen de jaarplannen 2022 van de regionale samenwerkingsverbanden, waarbij zowel de baten, de materiële als de personele budgeten zijn geactualiseerd. Alle extra lasten in deze jaarplannen worden gecompenseerd door extra baten zoals inwonerbijdragen en subsidies vanuit het Rijk, Rotterdam is slechts kassier voor deze onderdelen. 

  • Bij Burgernet heeft een verschuiving van -€ 94 plaatsgevonden van personeel naar materieel budget. De totale lasten zijn toegenomen met € 138, de baten zijn ook gestegen met € 138;
  • Bij Veiligheid Alliantie Rotterdam (VAR) is zowel het materieel budget (€ 194) als het personeelsbudget (€ 246) toegenomen, de baten zijn eveneens gestegen met € 440;
  • Bij Veiligheidshuis is het personeelsbudget gestegen met €1,3 mln en is het materieel budget gedaald met €700, de baten zijn gestegen met € 600;
  • Bij Riec is het personeelsbudget toegenomen met € 2 mln en het materieel budget met € 1 mln, de baten zijn gestegen met € 3,0 mln. De oorzaak is een verschuiving van activiteiten van de versterkingspijlers van 2021 naar 2022.  

De toename van personeel wordt voor een groot deel veroorzaakt door het in dienst nemen van inhuurkrachten van SSC Flex.   

Omschrijving taakveld

De gemeente Rotterdam neemt deel aan de gemeenschappelijke regelingen Gezamenlijke Brandweer en Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR). De Wet Veiligheidsregio’s bepaalt dat de colleges van burgemeester en wethouders verantwoordelijk zijn voor de organisatie van de brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing en de geneeskundige zorg. Deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling Gezamenlijke Brandweer zijn de gemeente Rotterdam en bedrijven uit het Rotterdamse havengebied met een brandweeraanwijzing. Deze bedrijven zijn verenigd binnen de Coöperatieve Industriële Brandweerzorg U.A. (CIBUA).

 

De gemeente Rotterdam neemt verder deel aan de volgende samenwerkingsverbanden voor de veiligheid in de regio:

  • het Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond (VHRR). In het Veiligheidshuis komen de justitie-, zorg en bestuurlijke keten samen. Onder één dak werkt de VHRR samen aan de persoonsgerichte aanpak van overlastgevende personen en verdachten van strafbare feiten.
  • de VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam (VAR) is een samenwerkingsverband van 32 gemeenten, de politie en het Openbaar Ministerie binnen de eenheid Rotterdam.
  • het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) en het Landelijk Informatie en Expertise Centrum (LIEC) ondersteunen de gemeente bij de aanpak van georganiseerde criminaliteit.
  • het Burgernet faciliteert onder andere de app die functioneert bij diefstal of inbraak, doorrijden na een aanrijding, beroving en bij vermiste personen. De app vraagt burgers om uit te kijken en te helpen.