Overige baten en lasten - Van Werk Naar Werk / VOIL

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Het programma Van Werk Naar Werk (VWNW) heeft als doel de juiste mensen op de juiste plek te hebben binnen de gemeente, om huidige en toekomstige organisatiedoelstellingen te bereiken.

De huidige situatie maakt flexibiliteit van medewerkers meer dan ooit noodzakelijk. Er wordt dan ook door middel van vrijwillige mobiliteit verder geïntensiveerd op de optimale inzet van medewerkers en het investeren in continue loopbaanontwikkeling.

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Overige baten en lasten - Van Werk Naar Werk / VOILRealisatie
2021
Begroting
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Baten exclusief reserves1800000

Bijdragen rijk en medeoverheden 18 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves4.6022.2142.2142.2142.2142.214

Apparaatslasten 4.554 1.789 1.789 1.789 1.789 1.789
Inhuur 18 0 0 0 0 0
Overige apparaatslasten 11 0 0 0 0 0
Personeel 4.526 1.789 1.789 1.789 1.789 1.789
Intern resultaat -9 0 0 0 0 0
Intern resultaat -9 0 0 0 0 0
Programmalasten 57 426 426 426 426 426
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 56 426 426 426 426 426
Overige programmalasten 0 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -4.584 -2.214 -2.214 -2.214 -2.214 -2.214
Saldo voor reserveringen -4.584 -2.214 -2.214 -2.214 -2.214 -2.214
Reserves30780000

Onttrekking reserves 307 8 0 0 0 0
Saldo -4.277 -2.206 -2.214 -2.214 -2.214 -2.214

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Overige baten en lasten - Van Werk Naar Werk / VOILBegroting 2022Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Oorspronkelijke begroting 2022 -4.729 -5.987 -6.548 -6.548 -6.548
Bijstellingen Eerste Herziening 2022 2.523 3.773 4.334 4.334 4.334
Technische wijzigingen Technische wijzigingen 2.523 3.773 4.334 4.334 4.334
Begroting na wijzigingen -2.206 -2.214 -2.214 -2.214 -2.214

Toelichting financiële bijstellingen

Technische wijzigingen
In taakveld Overige baten en lasten – Van Werk Naar Werk / VOIL zijn er diverse technische wijzigingen geweest. Direct achter de technische wijziging is het effect op het saldo weergegeven. De grootste wijziging is:

  • Overheveling van onder meer het budget Loopbaancoaching en het budget voor de uitvoering van het ERD (Eigen Risico Dragerschap) naar taakveld Concernondersteuning waar de uitvoering plaatsvindt (€ 2,5 mln in 2022, € 3,8 mln in 2023, daarna structureel € 4,3 mln).

 

 

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Beleidskader

Omschrijving taakveld

Gemeentelijke medewerkers kunnen via het programma Van Werk Naar Werk (VWNW) begeleiding krijgen naar werk binnen of buiten de gemeente.