Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Het initiëren en sturen van ruimtelijke ontwikkelingen door actief gemeentelijk grondbeleid: verwerving, verkoop, sanering, bouwrijp maken en inrichten van gronden.

Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is de wetgeving die de gemeente voorschrijft op welke wijze zij zich financieel moet verantwoorden. De BBV is continu in ontwikkeling. Vanuit het taakveld wordt de BBV nauwlettend gevolgd en worden wijzigingen die het grondbeleid en/of de grondexploitaties raken in de werkprocessen toegepast.

De doelstelling is om in 2022 het grondbeleid verder te completeren met de nu nog onder handen zijnde deeluitwerkingen en actualisaties van het grond(prijs)beleid 2013.

Om bij te dragen aan de gemeentelijke ambities, zoals de bouwopgave, worden continu voorstellen gedaan voor het in uitvoering nemen van nieuwe grondexploitaties en het herzien van lopende grondexploitaties. In 2022 is voor een aantal grondexploitaties de herziening reeds in gang gezet en zijn nieuwe grondexploitaties in uitvoering gegaan. Zo zijn o.a. de grondexploitaties Carnisse Eiland en Feyenoord City in uitvoering genomen.

Ook zullen in 2022 voorbereidingsprojecten worden gestart ten behoeve van toekomstige grondexploitaties waarmee een bijdrage wordt geleverd aan de groei van de stad. 

 

Wat willen we bereiken

Wat gaan we daar voor doen

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)Realisatie
2021
Begroting
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Baten exclusief reserves81.63571.21069.34859.17147.41938.111

Bijdragen rijk en medeoverheden 5.168 853 1.195 0 0 0
Overige opbrengsten derden 63.595 104.320 93.594 30.086 18.173 15.346
Overige baten 12.872 -33.963 -25.440 29.085 29.246 22.765
Lasten exclusief reserves66.08861.61369.23758.76346.81537.487

Apparaatslasten 9.205 9.020 7.532 7.532 7.532 7.512
Inhuur 2.614 2.548 1.061 1.061 1.061 1.061
Overige apparaatslasten 106 118 118 118 118 118
Personeel 6.484 6.354 6.354 6.354 6.354 6.334
Intern resultaat 19.500 12.339 13.645 13.629 13.631 13.631
Intern resultaat 19.500 12.339 13.645 13.629 13.631 13.631
Programmalasten 37.383 40.255 48.060 37.602 25.652 16.343
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 37.938 41.625 49.662 39.171 26.969 17.432
Kapitaallasten -1.110 -1.370 -1.602 -1.570 -1.318 -1.089
Overige programmalasten 554 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen 15.546 9.596 111 409 604 624
Saldo voor reserveringen 15.546 9.596 111 409 604 624
Reserves13.8202.24930519500

Onttrekking reserves 13.820 2.249 305 195 0 0
Toevoeging reserves 0 0 0 0 0 0
Saldo 29.366 11.845 416 604 604 624

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)Begroting 2022Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Oorspronkelijke begroting 2022 12.039 436 624 624 624
Bijstellingen Eerste Herziening 2022 -194 -20 -20 -20 0
Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling Reserves 0 0 0 0 0
Technische wijzigingen Technische wijzigingen -194 -20 -20 -20 0
Begroting na wijzigingen 11.845 416 604 604 624

Toelichting financiële bijstellingen

Bestemmingsreserve gebiedsontwikkeling
Een aantal projecten derden en ruimtelijke plannen die gefinancierd worden uit de reserve gebiedsontwikkeling zijn geactualiseerd. Onder andere de projecten Buitenruimte RCD, Hoogvliet loempia, Binnenban Stadshart Hoogvliet en Struinpaden Landgoederen Schiezone. Zowel de onttrekkingen als uitgaven zijn bijgesteld met een totaalbedrag van € 318.

 

Technische wijzigingen
In het taakveld Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) zijn er diverse technische wijzigingen geweest (- € 194 in 2022 tot € 0 in 2026). Direct achter de technische wijziging is het effect op het saldo weergegeven.

De grootste wijzigingen zijn een bijstelling van de capaciteitsplanning 2022 - € 194. Tevens is het investeringsvolume in de grondexploitaties geactualiseerd en in lijn gebracht met de huidige projectbegrotingen. De investeringen bestaan uit apparaatskosten, kosten voor verwervingen, kosten voor bouw- en woonrijp maken en overige kosten. De desinvesteringen bestaan uit gronduitgiften (intern en extern), subsidies, investeringsbijdragen en overige opbrengsten.

De verwachting in 2022 is dat de lasten van de investeringen (met name verwervingen en ureninzet) per saldo hoger zullen uitkomen (€ 6,3 mln) en de desinvesteringen (uitgiften in eigendom en overige inkomsten) (€ 36,0 mln) hoger.

Alle baten en lasten worden conform de Besluit begroting en verantwoording (BBV) overgeboekt naar de balans, waardoor het effect van de actualisatie saldo neutraal is.

 

Omschrijving taakveld

Bij actief grondbeleid initieert de gemeente een ruimtelijke ontwikkeling door de verwerving van gronden, sloop van panden en eventuele sanering. Na bouwrijp maken wordt de grond verkocht aan een ontwikkelende partij. Na de realisatie van de gebiedsontwikkeling wordt het openbaar gebied aangelegd door de gemeente. Grondexploitaties zijn de financiële weergave van gebiedsontwikkelingen.