Verkeer en vervoer - Ontwikkeling

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Een duurzame, op groei van de stad gerichte aanpassing van mobiliteitsinfrastructuur.

We dragen bij aan de verduurzaming van de mobiliteitsmiddelen.

De belangrijkste ontwikkelingen in dit jaar tot nu toe zijn:

 • In de eerste maanden van dit jaar zijn de coronamaatregelen stapsgewijs opgeheven. Dit heeft vanzelfsprekend effecten op de verplaatsingspatronen in de stad en het gebruik van het openbaar vervoer. Voor definitieve conclusies over blijvende gedragsveranderingen is het nu nog te vroeg, maar we blijven de effecten monitoren.

 

 • De relatie tussen verstedelijken en verbinden staat hoog op de gezamenlijke agenda van Rijk, regionale partners en de gemeente Rotterdam en hier zijn ook financiële middelen aan gekoppeld. Het op 10 januari aangetreden nieuwe kabinet heeft € 7,5 mld gereserveerd voor bereikbaarheidsinvesteringen gekoppeld aan verstedelijking. Rotterdam heeft de voorwaarden hiervoor op orde: een recent vastgestelde omgevingsvisie met daarin gebiedskeuzes voor verstedelijking in de zone tussen Alexander en Zuidplein, gekoppeld aan een nieuwe HOV-verbinding. We zien het komend half jaar momentum ontstaan om met de andere overheden een deal te gaan sluiten en afspraken te maken over de maatregelen die in de MIRT-verkenning worden onderzocht.

 

 • Het college van BenW heeft op 22 maart de planstudie HOV Maastunnelcorridor, die in samenwerking met MRDH en RET is uitgevoerd, en het conceptontwerp (tracé en infrastructurele maatregelen) voor de korte termijn maatregelen voor de nieuwe HOV-verbinding tussen Zuidplein en Rotterdam Centraal vastgesteld. Ook gaf het college de opdracht deze maatregelen verder uit te werken en alle noodzakelijke voorbereidingen te treffen om m.i.v. dienstregeling december 2023 een versnelde busdienst via het Maastunneltracé te realiseren.

Wat willen we bereiken

Effect indicatoren

Wat gaan we daar voor doen

Prestatie indicatoren
Effectindicatoren 201820192020202120222023
Relatieve aandeel schone verplaatsingen van en naar de binnenstad Streefwaarde 61,7% 62,4% 63% 63,7% 64,3%  
Realisatie 61,7% 63,4% 61,2% 60,1%    

Als gevolg van het covid-effect op het openbaar vervoer is het aandeel schone verplaatsingen vanaf 2020 afgenomen. Omdat de jaarcijfers van de NS pas laat in het jaar beschikbaar komen, is voor 2021 gebruikt gemaakt van het NS-jaarcijfer 2020, en voor 2020 van het jaarcijfer van 2019 (pre-covid). Daardoor pakt het aantal schone verplaatsingen in 2021 nog lager uit dan in 2020.

 

Prestatie-indicatoren 201820192020202120222023
Extra capaciteit fietsparkeren in de binnenstad Streefwaarde   1.000 2.000 3.000 4.000  
Realisatie   1.298 2.798 3.640    
Aantal gerealiseerde fietsvriendelijke verkeersregelinstallaties Streefwaarde   25 50 75 100  
Realisatie   35 70 91    

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Verkeer en vervoer - OntwikkelingRealisatie
2021
Begroting
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Baten exclusief reserves5.0612.2522.2522.2522.2522.252

Bijdragen rijk en medeoverheden 482 309 114 114 114 114
Overige opbrengsten derden 4.594 1.943 2.138 2.138 2.138 2.138
Overige baten -14 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves29.38632.96618.41620.39520.56120.524

Apparaatslasten 11.941 14.009 12.823 12.931 12.931 12.899
Inhuur 1.205 2.814 1.629 1.736 1.736 1.736
Overige apparaatslasten 191 201 201 201 201 201
Personeel 10.545 10.994 10.994 10.994 10.994 10.962
Intern resultaat -2.514 -3.502 -2.699 -2.699 -2.699 -2.699
Intern resultaat -2.514 -3.502 -2.699 -2.699 -2.699 -2.699
Programmalasten 19.960 22.459 8.292 10.164 10.330 10.325
Financieringslasten 19 0 0 0 0 0
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 11.680 14.155 -829 314 1.038 422
Kapitaallasten 8.181 8.304 9.121 9.850 9.292 9.902
Overige programmalasten -4 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 83 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -24.325 -30.714 -16.164 -18.143 -18.309 -18.273
Saldo voor reserveringen -24.325 -30.714 -16.164 -18.143 -18.309 -18.273
Reserves10.52913.8724.1195.7875.6295.623

Onttrekking reserves 10.529 13.872 4.119 5.787 5.629 5.623
Toevoeging reserves 0 0 0 0 0 0
Saldo -13.796 -16.842 -12.045 -12.357 -12.681 -12.649

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Verkeer en vervoer - OntwikkelingBegroting 2022Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Oorspronkelijke begroting 2022 -16.669 -11.941 -12.253 -12.577 -12.577
Bijstellingen Eerste Herziening 2022 -172 -104 -104 -104 -72
Actualisatie kapitaallasten Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Actieplan Luchtkwaliteit Reserves 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Energietransitie Reserves 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling Reserves 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor Reserves 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Stedelijke Bereikbaarheid Reserves 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Verkeer en Vervoer 2011 Reserves 0 0 0 0 0
Technische wijzigingen Technische wijzigingen -172 -104 -104 -104 -72
Begroting na wijzigingen -16.842 -12.045 -12.357 -12.681 -12.649

Toelichting financiële bijstellingen

Actualisatie kapitaallasten
De kapitaallasten zijn aangepast op basis van daadwerkelijke activeringen in 2021, bijgestelde investeringskredieten alsmede geactualiseerde ramingen, omslagrente en bouwrente van de jaarschijven. Een volledig beeld van de kredieten is opgenomen in de paragraaf Investeringen.

 

Bestemmingsreserve Actieplan Luchtkwaliteit

 • Emissievrije Stadslogistiek (€ 126)
  Voor de financiering van de subsidieregeling in het kader van de emissievrije stadslogistiek is het lastenbudget en de bijhorende dekking uit de bestemmingsreserve Actieplan Luchtkwaliteit met € 126 verhoogd.
 • Fietsenstalling Conradstraat (€ 510)
  Voor de werkzaamheden met betrekking tot de uitbreiding van een fietsparkeervoorziening aan de Conradstraat is het lastenbudget en de bijhorende onttrekking aan de bestemmingsreserve Actieplan Luchtkwaliteit met € 510 verhoogd.

 

Bestemmingsreserve Energietransitie

 • Laadinfrastructuur (€ 184)
  Rotterdam werkt conform de vastgestelde Laadstrategie aan een aanbesteding voor snelladers hiervoor is het lastenbudget en de bijbehorende onttrekking aan bestemmingsreserve Energietransitie met € 184 verhoogd.
 • Stappenplan ZES (€ 576)
  Voor de financiering van de subsidieregeling in het kader van de emissievrije stadslogistiek is het lastenbudget en de bijhorende onttrekking aan de bestemmingsreserve Actieplan Luchtkwaliteit met € 576 verhoogd.
 • Werkgeversaanpak Rotterdams Klimaatakkoord (€ 203)
  In oktober 2021 is de Klimaatalliantie Duurzame Mobiliteit gestart waarin Rotterdamse werkgevers zich hebben verenigd.  Deze organisaties spreken af dat ze de CO₂-uitstoot van hun woon-werk en zakelijk verkeer minimaal willen halveren voor 2030 door het nemen van diverse maatregelen in hun organisatie. In 2021 zijn de eerste 20 werkgevers opgestaan, in 2022 en verder wordt via Zuid-Holland Bereikbaar opschaling van het aantal werkgevers nagestreefd door meer inzet van onder andere mobiliteitsmakelaars. Voor deze geplande werkzaamheden is in 2022 het lastenbudget en de financiering uit de bestemmingsreserve met € 203 verhoogd.

 

Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling
Voor de intensivering van de aanpak parkeerproblematiek en vergroening Noord is het lastenbudget en de financiering uit de bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling voor 2022 met € 321 verhoogd.

 

Bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor
Voor de geplande werkzaamheden aan de MIRT-Oeververbinding en de A16 Rotterdam in 2022 is het lastenbudget en de financiering uit de bestemmingsreserve respectievelijk met een bedrag van € 644 en € 195 verhoogd.   

 

 

Bestemmingsreserve Stedelijke Bereikbaarheid 
Voor de reeds geplande werkzaamheden met betrekking tot Bereikbaarheid Rotterdam Onderweg en de Rotterdamse Mobiliteitsaanpak (RMA) is het lastenbudget en de financiering uit de bestemmingsreserve Stedelijke Bereikbaarheid met een bedrag van € 2,3 mln verhoogd.

 

Bestemmingsreserve Verkeer en Vervoer 2011  
Het betreft een administratieve en budgettair neutrale interne wijziging.

 

Technische wijzigingen
Op het taakveld Verkeer en Vervoer – Ontwikkeling zijn er diverse technische wijzigingen geweest (van € -172 in 2022 tot € -72 in 2026). De grootste wijzigingen hebben betrekking op dekking overhead projecten en herverdeling overige budgetten voor de inzet van personeel, inhuur en uitbestede werkzaamheden om deze in lijn te brengen met de verwachte uitgaven.

Omschrijving taakveld

Dit taakveld betreft het opstellen en uitvoeren van verkeersbeleid, het nemen van verkeersbesluiten  (waaronder vergunningverlening) ten behoeve van de inrichting van de openbare verkeersinfrastructuur, het verrichten van investeringen in de verkeersinfrastructuur, het nemen van verkeersmaatregelen ten behoeve van verkeersregulering en het beïnvloeden van verkeersgedrag met het oog op verkeersveiligheid en verduurzaming van mobiliteit.