In Rotterdam hoeft niemand op straat te slapen.

Mensen wonen zo zelfstandig mogelijk in de wijk, eventueel met ambulante ondersteuning gericht op versterking of behoud van de zelfredzaamheid en participatie.

Eerder en beter in beeld brengen huiselijk geweld en het duurzaam oplossen hiervan.

In Rotterdam hoeft niemand op straat te slapen
Met het plan van aanpak kwetsbare Rotterdammers (2019 – 2022) is gewerkt aan de verbetering van de zorg en ondersteuning aan kwetsbare Rotterdammers. Sinds de start van Housing First eind 2019 tot aan nu zijn meer dan 75 deelnemers bemiddeld naar een sociale huurwoning. Deze aanpak is met ingang van 2022 duurzaam geborgd, waardoor jaarlijks 50 deelnemers naar een sociale huurwoning bemiddeld gaan worden. Specifiek voor dakloze jongeren (18-23 jaar) is er Project 010. Via dit concept zullen per 2022 en verder jaarlijks 35 jongeren aan een woning geholpen worden. Verder zijn in de eerste helft van dit jaar zijn twee ‘doorstroomvoorzieningen’ gerealiseerd, waarvan één tijdelijk tot de zomer van 2022. Hier kunnen dakloze mensen in vervolg op de opvang tot rust kunnen komen voordat ze op korte termijn (periode van 6 maanden) de stap naar volledig zelfstandig wonen maken.

 

Mensen wonen zo zelfstandig mogelijk in de wijk
Het regionaal beleidsplan beschermd wonen en maatschappelijke opvang (2022 t/m 2026) is eind 2021 door de raad vastgesteld. Het doel van het plan is het bevorderen van herstel en participatie van mensen met een psychische kwetsbaarheid in de eigen omgeving. Samen met de betrokken regiogemeenten wordt gewerkt aan een gezamenlijke regeling. Hierbij gaan we uit van een gezamenlijke verantwoordelijkheid om beschermd wonen cliënten een passende plek te bieden in de gehele regio. Het streven is om de gemeenschappelijke regeling nog in dit jaar aan de gemeenteraad aan te bieden. 
 

Voorkomen, signaleren en oplossen van huiselijk geweld, kindermishandeling en seksueel geweld

Het beleidskader Bouwen aan een toekomst zonder geweld, de Rotterdamse aanpak om huiselijk geweld, kindermishandeling en seksueel geweld terug te dringen is in juni 2019 vastgesteld door de gemeenteraad. Op basis van dit beleidskader werken we in de periode 2019 - 2022 aan de uitvoering van zowel wettelijke taken (VTRR, opvang slachtoffers huiselijk geweld, meldcode, tijdelijk huisverbod) als specifiek Rotterdamse ambities, zoals bijvoorbeeld de plegeraanpak, het versterken van preventie, het samen met partners werken aan vakmanschap en aandacht voor specifieke vormen van huiselijk geweld. De doelen voor 2022 zijn vastgelegd in een uitvoeringsagenda.

Met het Rotterdamse Verandertraject Huiselijk geweld (gestart in april 2021) beogen we bij te dragen aan een vernieuwende en effectievere aanpak van huiselijk geweld, waarin het perspectief van de cliënt centraal staat, sneller tot duurzame veiligheid en herstel wordt gekomen en een aanpak waarin de veiligheid en de bescherming van betrokkenen altijd centraal staan. Het richt zich ook op een verandering in het samenwerken en leren van elkaar in de keten huiselijk geweld. De belangrijkste partners zijn mede-eigenaar van dit traject en zijn daarvoor georganiseerd in het platform Beschermpartners. 

Vanuit het Verandertraject is, wegens de complexiteit van huiselijk geweld zaken, gestart met een inkooptraject voor tweedelijns hulp bij huiselijk geweld en kindermishandeling. Hierin worden elementen als duurzame veiligheid, systeemaanpak en herstel opgenomen. Ingezet wordt op passende, integrale hulp voor slachtoffers en plegers (zowel volwassenen als kinderen). Om snel de eerste noodzakelijke hulp te kunnen bieden en als ondersteuning bij het opstellen van de probleemanalyse en het ondersteuningsplan wordt een startarrangement ontwikkeld.
Een ander onderdeel van het Verandertraject is de pilot Vrouwenopvang plus. Deze pilot is gericht op een snellere toegang tot de crisisopvang huiselijk geweld en een uitbreiding van het opvang- en hulpverleningsaanbod voor slachtoffers van huiselijk geweld. De bevindingen van de pilot Vrouwenopvang plus worden meegenomen bij het inkooptraject. Verder wordt inzet gepleegd om de hulp aan plegers te verbeteren en wordt opvang gerealiseerd voor kwetsbare plegers waarbij een tijdelijk huisverbod is opgelegd. 

Filomena (het Centrum Huiselijk geweld en kindermishandeling) is tijdelijk in het GGD-gebouw gehuisvest. Hiermee is de nauwe samenwerking met het Centrum Seksueel geweld 16+ bestendigd. Er is een nieuwe locatie gevonden vlak bij het Erasmus MC zodat ook de samenwerking met het Centrum Seksueel Geweld 16- kan worden verstevigd. De verwachting is dat de verhuizing nog dit jaar zal plaatsvinden. 

Verder heeft Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond in opdracht van de gemeente Ervaring in huis opgericht. Dit is een netwerk van ervaringsdeskundigen. In het eerste kwartaal is het netwerk onder andere ingezet om voormalig slachtoffers en plegers een stem te geven in beleidsontwikkeling en activiteiten van het Actieprogramma. 

Vanuit het beleidskader is veel aandacht voor preventie. Zo zijn stappen gezet in de uitvoering van het plan Complexe scheidingen (zoals de realisatie van het informatieloket Ouders & Scheiding) en het plan Preventie (een plan van aanpak voor het versterken van preventie van huiselijk geweld en kindermishandeling).  Tot slot zijn er in het eerste kwartaal van 2022 bijeenkomsten georganiseerd voor deskundigheidsbevordering.

Tijdens de coronacrisis is er veel aandacht geweest voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Doordat gezinnen, door de genomen maatregelen, meer thuis waren was het aannemelijk dat huiselijk geweld zou toenemen. Nu de maatregelen bijna volledig zijn opgeheven monitoren we goed wat dit betekent voor het signaleren van en hulp bieden bij huiselijk geweld en kindermishandeling. De chatfunctie die Veilig Thuis in mei van 2020 is gestart loopt goed en is structureel ingericht. Vanuit de gemeente zijn ook in het eerste kwartaal van 2022 SIM-kaarten verstrekt aan kwetsbare vrouwen, zodat ze laagdrempelig via internet hulp kunnen zoeken.

 

Wat willen we bereiken

Effect indicatoren

Wat gaan we daar voor doen

Effectindicatoren 201820192020202120222023
Toename van het aantal meldingen waarbij de duur van huiselijk geweld bij melding korter is dan 1 jaar Streefwaarde >55% >55% >55% >55% >55%  
Realisatie 59% 64% 76% 78%    
Toename van het aantal gezinnen dat na 1 jaar passende zorg stabiel en veilig is (indicator bij aanpak huiselijk geweld). Streefwaarde >66% >66% >66% >66% >66%  
Realisatie 75% 86% 85% 87%    

Toelichting indicatoren

Toelichting:

  • Voor de berekening van deze indicatoren wordt in het systeem van Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond hierop geregistreerd sinds 2017. De registratie is sindsdien nauwkeuriger en vollediger geworden.
  • Voor de indicator ‘duur geweld’, wordt bij VTRR de duur van het geweld (in maanden) geregistreerd dat plaatsvond voor de eerste melding. Cliënten kunnen dit niet altijd aangeven. Het percentage is berekend over het aantal casussen waarvan de duur bekend is.
  • Voor de periode januari t/m december 2021 geldt dat van de 7.447 casussen waarvan de duur bekend is, deze in 78% van de gevallen korter is dan een jaar.
  • Voor de indicator ‘duurzaam oplossen’, wordt bij VTRR geregistreerd of de situatie van de cliënt na 12 maanden stabiel en veilig is. Dit wordt alleen geregistreerd voor de casussen die door VTRR in onderzoek zijn genomen. De Rotterdamse cijfers van januari t/m december 2021 laten zien dat van de 548 beoordeelde casussen in 87% van de gevallen sprake is van een veilige en stabiele situatie (al dan niet met ondersteuning).

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Geëscaleerde zorg 18+Realisatie
2021
Begroting
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Baten exclusief reserves6.8169.3369.2819.1519.1519.151

Bijdragen rijk en medeoverheden 4.728 6.199 6.144 6.014 6.014 6.014
Overige opbrengsten derden 2.088 3.137 3.137 3.137 3.137 3.137
Lasten exclusief reserves148.473153.366134.311130.201131.642131.484

Apparaatslasten 11.770 10.264 9.738 9.738 9.739 9.739
Inhuur 644 283 157 157 157 157
Overige apparaatslasten 276 288 243 243 244 244
Personeel 10.850 9.694 9.339 9.339 9.339 9.339
Intern resultaat 991 611 523 523 523 523
Intern resultaat 991 611 523 523 523 523
Programmalasten 135.712 142.491 124.050 119.940 121.380 121.222
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 15.481 14.983 12.503 10.914 10.940 10.782
Overige programmalasten 110 0 0 0 0 0
Sociale uitkeringen 63.116 71.222 59.730 59.085 60.499 60.499
Subsidies en inkomensoverdrachten 57.005 56.286 51.817 49.941 49.941 49.941
Saldo voor vpb en reserveringen -141.657 -144.031 -125.031 -121.051 -122.492 -122.334
Saldo voor reserveringen -141.657 -144.031 -125.031 -121.051 -122.492 -122.334
Reserves-8846.5710000

Onttrekking reserves 316 6.571 0 0 0 0
Toevoeging reserves 1.200 0 0 0 0 0
Saldo -142.541 -137.460 -125.031 -121.051 -122.492 -122.334

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Geëscaleerde zorg 18+Begroting 2022Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Oorspronkelijke begroting 2022 -139.202 -125.859 -121.755 -123.196 -123.196
Bijstellingen Eerste Herziening 2022 1.742 828 704 704 862
Bestemmingsreserve Blokhuismiddelen Reserves 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Vrouwenopvang en mensenhandel Reserves 0 0 0 0 0
Technische wijzigingen Technische wijzigingen 1.742 828 704 704 862
Begroting na wijzigingen -137.460 -125.031 -121.051 -122.492 -122.334

Toelichting financiële bijstellingen

Bestemmingsreserve Blokhuismiddelen
Er wordt onttrekking van € 5,7 mln aan de Bestemmingsreserve Blokhuismiddelen begroot voor het jaar 2022. Deze middelen zijn bestemd voor de inzet voor de projecten Housing first en Project 010. Zowel de baat als de lasten zijn verwerkt.


Bestemmingsreserve Vrouwenopvang en mensenhandel
Er wordt een onttrekking van € 825 aan de Bestemmingsreserve Vrouwenopvang en mensenhandel begroot voor het jaar 2022. De middelen worden ingezet voor het Centrum voor Huiselijk geweld en Kindermishandeling. Zowel de baat als de lasten zijn verwerkt.


Technische wijzigingen
In taakveld Geëscaleerde zorg 18+ zijn er diverse technische wijzigingen geweest. Direct achter de technische wijziging is het effect op het saldo weergegeven. De grootste wijzigingen zijn:

  • er vindt een structurele wijziging plaats in de toerekening apparaatslasten naar de programma’s Maatschappelijke Ondersteuning en Volksgezondheid en Zorg als gevolg van wijzigingen in de organisatiestructuur (€ 1,0 mln in 2022 tot - € 50  in 2026)
  • de decentralisatie-uitkering Landelijke functies opvang is omgezet naar de Regeling specifieke uitkering specialistische functies aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling. Bij specifieke uitkeringen staan zowel de baten als de lasten op programma Volksgezondheid. Dit geeft een verschuiving tussen dit programma en programma Algemene middelen ( structureel € 653)
  • middelen voor Masterplan ouderen zijn overgedragen naar programma Maatschappelijke Ondersteuning ( - € 250 in 2022)
  • er vindt een structurele wijziging plaats in de toerekening apparaatslasten naar de programma’s ( € 151 in 2022 tot € 129 in 2026)
  • daarnaast hebben diverse kleine technische wijzigingen plaatsgevonden ( € 188 in 2022 tot € 130 in 2026)

 

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Beleidskaders

Beleidsmonitor

Wet- en regelgeving

Omschrijving taakveld

Tot dit taakveld behoren alle opvang- en beschermd wonen-voorzieningen met inbegrip van eventuele maatwerk-dienstverlening en maatwerkvoorzieningen voor personen die in de betreffende opvangvoorzieningen verblijven. Hierbij valt te denken aan vrouwenopvang, aanpak huiselijk geweld (Veilig thuis); beschermd wonen voor personen met psychische of psychosociale problemen; inloopfunctie GGZ; maatschappelijke opvang voor cliënten met een meervoudige problematiek, waaronder verslaving en Wmo maatwerkdienstverlening en - maatwerkvoorzieningen bij opvang.

Rotterdam heeft een centrumgemeentefunctie voor de maatschappelijke opvang, waaronder vrouwenopvang, en voor beschermd wonen.
Hierdoor voert de gemeente de maatschappelijke opvang en beschermd wonen ook uit voor de inwoners van Albrandswaard, Barendrecht, Capelle aan den IJssel, Krimpen aan de IJssel, Lansingerland en Ridderkerk. Door de gefaseerde afbouw van de centrumgemeentefunctie (doordecentralisatie Beschermd Wonen) wordt de samenwerking met de regiogemeenten verstevigd. Dit betekent op termijn een aanpassing van dit taakveld.