Maatwerkdienstverlening 18-

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Versterken van next skills en jong leiderschap.

Passende, tijdige en integrale hulp van het lokale wijknetwerk, om het beroep op dure gespecialiseerde jeugdhulp te verminderen (verschuiving van de achterkant naar de voorkant).

Wijkprogrammering is meer en meer sturend voor samenwerking en maatwerk in wijknetwerken.

  • Versterken van next skills en jong leiderschap: de stijgende lijn van investeringen in de sociaal-emotionele vaardigheden van kinderen en jongeren in de stad wordt in 2021 minstens op hetzelfde niveau gehouden. Dit betreft vooral preventieve interventies die effectief zijn om risico’s tegen te gaan, zoals angst, depressie, agressie en probleemgedrag. Door de coronacrisis heeft een groot aantal kinderen en jongeren meer last van angst- en depressieklachten, wat een investering in sociaal emotionele vaardigheden extra belangrijk maakt.  De investeringen die afgelopen jaren gedaan zijn, zijn op bepaalde onderdelen uitgebreid, zoals op het gebied van interventies voor de doelgroep jongeren. In dit licht heeft de gemeente Rotterdam ook bijgedragen aan de ontwikkeling van de GrowIt-app van het Erasmus MC om enerzijds zicht te houden op de mentale ontwikkeling van jongeren en anderzijds ze te helpen met positieve sociaal-emotionele strategieën. Vanwege de coronacrisis heeft het Rotterdamse innovatieplatform Walstroom een informatiepunt opgezet voor leren tijdens en na corona, gericht op de sociaal-emotionele vaardigheden van kinderen omdat deze vaardigheden door de crisis extra onder druk staan: https://www.rotterdam.nl/werken-leren/sociaal-emotioneel-leren/ Met het programma Rotterdam Sterker Door Jongeren is op allerlei manieren gewerkt aan extra aanbod in de wijken en vormen van hulp en ondersteuning voor jongeren die te lijden hebben onder de coronamaatregelen, waaronder de schoolsluitingen. In het najaar 2022 wordt het actieplan Mentale Gezondheid Jongeren gepresenteerd, waarmee de gemeente structureel aandacht en ondersteuning wil hebben voor de mentale gezondheid van jonge Rotterdammers. Dit is dus aanvullend op het tijdelijke programma Rotterdam Sterker Door Jongeren.
  • Passende, tijdige en integrale hulp van het lokale wijknetwerk, om het beroep op dure gespecialiseerde jeugdhulp te verminderen (verschuiving van de achterkant naar de voorkant). Hoe doen we dat? In alle gebieden organiseren wij met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) wijkgerichte bijeenkomsten op het verstevigen van de ketensamenwerking tussen partners die een rol spelen bij het opgroeien en opvoeden van kinderen en jongeren. De netwerkregisseurs hebben de afgelopen periode verschillende initiatieven die in de wijken ontstonden om bewoners in Coronatijd extra te ondersteunen in kaart gebracht en gedeeld middels hooggewaardeerde nieuwsbrieven. Waar mogelijk zet het CJG weer in op fysieke initiatieven, terwijl zij tegelijkertijd blijvend gebruik zullen maken van het digitale aanbod wanneer zij specifieke positieve effecten hebben bemerkt.  
  • Deze wijkgerichte bijeenkomsten zijn vanwege de Coronamaatregelen in het teken komen te staan van het gezamenlijk (met onderwijs en kinderopvang en peuterspeelzalen) in beeld brengen en houden van de kwetsbare kinderen/gezinnen, deze te voorzien van passende ondersteuning en hulp en zo nodig toe te leiden naar het wijkteam. Daarmee is de focus van de inzet van CJG meer komen te liggen op de kwetsbare kinderen/gezinnen en wordt in de wijken en gebieden maatwerk geleverd op basis van de signalen van CJG-professionals en ketenpartners. Een andere doelgroep waar CJG zich op richt is de -9 maanden doelgroep in kader van het programma Stevige Start. De geboortecontactpersonen van CJG halen de contacten met verloskundigen verder aan om samen zo vroeg mogelijk signalen van kwetsbaarheid op te kunnen vangen. Gelukkig biedt het loslaten van de coronamaatregelen weer ruimte aan de originele dienstverlening van het CJG. Waar mogelijk is het CJG haar dienstverlening weer gaan aanbieden op locaties, terwijl zij tegelijkertijd het digitale aanbod dat is gecreëerd maximaal benutten voor momenten, interventies of doelgroepen waar zij positieve effecten hebben ervaren in de afgelopen periode. De vormgeving van de nieuwe wet rondom Prenataal Huisbezoek wordt in Rotterdam vanuit het Programma Stevige Start zowel inhoudelijk als financieel vormgegeven.
  • In 2022 wordt de Wijkprogrammering Jeugd geborgd en opgenomen in geborgd in “Impact in de Wijk”, de Wijkprogrammering 0-100 die over alle Rotterdammers gaat. Ter ondersteuning van de Impact in de Wijk wordt de volgende versie van WijkFocus, de WijkFocus3.0, ontwikkeld. In de werkwijze Impact in de Wijk zullen ook de beleidsadviseurs Welzijn (volwassenen) en vooral ook de Welzijnspartijen een grote rol krijgen. Dit is een grote inhoudelijke uitbreiding van de werkwijze, waar de uitbreiding van het Factorenmodel Jeugd naar het Factorenmodel 0-100 aan ten grondslag ligt. Met deze inhoudelijke en methodische uitbreiding wordt de inzet op jeugd en volwassenen (ouders) meer in samenhang gebracht. De nieuwe, integrale methodiek Impact in de Wijk wordt naar verwachting in de 2de helft van 2022 toegepast. Daarbij wordt de rol van de welzijnspartij in de wijkprogrammering in partnerschap met de gemeente vormgegeven. In de nieuwe inkoopopdracht krijgen welzijnsaanbieders een grote rol in de Wijkprogrammering. De gebiedsadviseurs zullen hen inwerken in de Wijkprogrammering en ze zo helpen bij een snellere start in een nieuw gebied. Dit kan de nieuwe welzijnsaanbieders helpen om sneller een netwerk en samenwerkingsrelaties op te bouwen. Ook doen ze sneller kennis van de wijk op. Mogelijk leidt dit wel tot enige vertraging in de uitvoering van de Wijkprogrammering.

 

Wat willen we bereiken

Effect indicatoren

Wat gaan we daar voor doen

Prestatie indicatoren
Effectindicatoren 201820192020202120222023
Doelrealisatie Jeugdhulp* Streefwaarde nvt zie toelichting zie toelichting in ontwikkeling in ontwikkeling in ontwikkeling
Realisatie   zie toelichting zie toelichting      
Uitval Jeugdhulp** Streefwaarde         in ontwikkeling in ontwikkeling
Realisatie            
* Regionaal is aangesloten op de landelijke outcome indicatoren voor het meten van outcome. Deze indicatoren en de levering hier van zijn nog in ontwikkeling. Het betreft de volgende indicatoren:
1. Reden beëindiging jeugdhulp
2. Cliënttevredenheid
3. Doelrealisatie
3.1 De mate waarin cliënten na jeugdhulp zonder hulp verder kunnen;
3.2 De mate waarin er na beëindiging van de jeugdhulp geen nieuwe start hulp is;
3.3 De mate waarin er sprake is van afname problematiek / toename zelfredzaamheid / toename participatie;
3.4 De mate waarin de overeengekomen doelen zijn gerealiseerd.
Recent zijn de indicatoren 1 t/m 3.2 uitgevraagd voor de regionaal ingekochte specialistische jeugdhulp in het jaar 2020. De respons was nog onvoldoende om over te rapporteren. Dit is in lijn met de landelijke trend. De GRJR is in gesprek met aanbieders over kwantiteit en kwaliteit van deze gegevens.

** De indicatoren 3.3 en 3.4 zijn nog niet opgenomen in het landelijk protocol beleidsinformatie Jeugd omdat de ontwikkeling van deze indicatoren op landelijk niveau nog niet is afgerond. Deze indicatoren zijn om die reden nog niet uitgevraagd.

Prestatie-indicatoren 20192020202120222023
Aantal huisartsen met een POH GGZ* Streefwaarde 15 25 35 40  
Realisatie 20 34 39 46 (t/m mei 2022)  

Toelichting indicatoren

*Deelnemende huisartsen neemt gestaag toe, grootste probleem is het vinden van gekwalificeerd personeel. Met de inzet op 46 locaties(peildatum mei 2022) worden 50.557 bij de huisarts ingeschreven patiënten in de leeftijd van 0-18 jaar bereikt, dat is grofweg 42% van alle jongeren in deze leeftijdsklasse in Rotterdam.

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Maatwerkdienstverlening 18-Realisatie
2021
Begroting
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Baten exclusief reserves2773.77717.25017.25017.25017.250

Bijdragen rijk en medeoverheden 239 3.777 17.250 17.250 17.250 17.250
Overige opbrengsten derden 38 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves51.91170.42559.73063.29363.28763.287

Apparaatslasten 1.980 931 934 934 934 934
Inhuur 15 0 0 0 0 0
Overige apparaatslasten 34 16 19 19 19 19
Personeel 1.932 915 915 915 915 915
Intern resultaat 515 419 498 498 498 498
Intern resultaat 515 419 498 498 498 498
Programmalasten 49.417 69.075 58.298 61.861 61.855 61.855
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 5.050 17.053 23.545 27.108 27.101 27.101
Overige programmalasten -102 594 0 0 0 0
Sociale uitkeringen 38.784 46.075 29.898 29.898 29.898 29.898
Subsidies en inkomensoverdrachten 5.684 5.353 4.855 4.855 4.855 4.855
Saldo voor vpb en reserveringen -51.634 -66.648 -42.480 -46.043 -46.037 -46.037
Saldo voor reserveringen -51.634 -66.648 -42.480 -46.043 -46.037 -46.037
Reserves0-25.9000000

Onttrekking reserves 0 0 0 0 0 0
Toevoeging reserves 0 25.900 0 0 0 0
Saldo -51.634 -92.548 -42.480 -46.043 -46.037 -46.037

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Maatwerkdienstverlening 18-Begroting 2022Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Oorspronkelijke begroting 2022 -95.934 -44.553 -48.116 -48.109 -48.109
Bijstellingen Eerste Herziening 2022 3.386 2.073 2.073 2.073 2.073
Technische wijzigingen Technische wijzigingen 3.386 2.073 2.073 2.073 2.073
Begroting na wijzigingen -92.548 -42.480 -46.043 -46.037 -46.037

Toelichting financiële bijstellingen

In taakveld Maatwerkdienstverlening 18- zijn er diverse technische wijzigingen geweest. Direct achter de technische wijziging is het effect op het saldo weergegeven. De grootste wijzigingen zijn:

 

  • de subsidies kinderopvang plus stonden t/m 2021 onder het programma Volksgezondheid en zorg. Aangezien deze werkzaamheden een preventief karakter hebben worden deze middelen overgeheveld naar het taakveld Samenkracht en Burgerparticipatie, programma Maatschappelijke ondersteuning. (€ 1,5 mln in 2022 tot € 1,2 mln in 2026)
  • een bijdrage vanuit dit taakveld aan het actieplan kwetsbare jongeren. Voor dit actieplan is in 2022 € 360 nodig en wordt verantwoord op het programma Maatschappelijke ondersteuning. (€ 120 in 2022)
  • de doorbelaste apparaatslasten op dit taakveld zijn verschoven van dit taakveld naar taakveld geëscaleerde zorg 18-. Dit heeft te maken met een wijziging in de organisatiestructuur. (€ 1,8 mln in 2022 tot € 896 in 2026)

Omschrijving taakveld

Elke jonge Rotterdammer moet gezond, veilig en kansrijk kunnen opgroeien. Dit doen we door stevige preventie in te zetten: gericht op de meest relevante factoren (beschermende factoren en risicofactoren) die bijdragen aan een kansrijke, veilige en gezonde ontwikkeling van jeugdigen. Met het beleidskader Jeugd ‘Rotterdam Groeit’ zetten we in op het voorkomen van problematiek en het versterken van perspectief. We stimuleren jonge Rotterdammers daarom mee te doen in de stad, bieden lichte ondersteuning als dat zelfstandig of als gezin niet voldoende lukt en wanneer de omgeving dat zelf niet kan bieden. Als het noodzakelijk is, zetten we jeugdhulp in. Vormen van jeugdhulp die onder dit taakveld vallen zijn doelgroepenvervoer jeugd, jeugdhulp in gezinsarrangementen, PGB Jeugd, Kinderopvang Sociaal Medische Indicatie en Onderwijs Zorg arrangementen.

Tegelijkertijd scheppen we de juiste voorwaarden voor jeugdigen waarmee het wel goed gaat, zodat zij zich nog beter kunnen ontwikkelen.