Inkomensregelingen - Inkomen

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Elke Rotterdammer die daar recht op heeft ontvangt tijdig een (juiste) bijstandsuitkering.

Elke werkzoekende kan rekenen op passende en betrouwbare dienstverlening.

Inkomenszekerheid
Inkomenszekerheid is de basis voor participatie of werk. Door de coronacrisis zagen we in 2020 en begin 2021 een stijging van het aantal bijstandsuitkeringen. Sinds mei 2021 is de daling in het uitkeringenbestand weer ingezet. Dit zien we ook terug in de eerste vier maanden van dit jaar (van 34.624 begin januari naar 34.218 bijstandsuitkeringen eind april). Ook het aandeel van het aantal jongeren tot 27 dat een beroep doet op de Participatiewet blijft dalen. 

Op dit moment loopt het ‘Redesign kop van het proces’, waarin de versnelde afhandelingsprocedure van uitkeringsaanvragen is geïntegreerd. Bij Redesign ‘kop van het proces’ wordt volgens de nieuwe manier gewerkt. Dit houdt in dat snel inkomenszekerheid wordt geboden, de Rotterdammer centraal staat door dienstverlening op maat en er gezorgd wordt voor duurzame uitstroom en /of een doorlopende ontwikkellijn. Een belangrijk onderdeel van dit experiment is dat meer contact is met de Rotterdammer. Bij ieder belangrijk besluit of bij vragen wordt direct telefonisch contact gelegd. Daarnaast is er meer sprake van maatwerk en wordt er meer samengewerkt tussen de domeinen Werk en Inkomen en tussen clusters.

Dienstverlening
In  2021 was sprake van een sterke afname van het totaal ingediende klachten (van 1.337 naar 712) en het aantal bejegeningsklachten (van 91 naar 64). Deze afname komt onder meer door een scherpe daling in het aantal klachten dat gerelateerd is aan de Tozo-regeling. Een andere reden betreft de veranderde dienstverlening vanwege de focus op de menselijke maat. De neergaande lijn zien we in de periode januari-april 2022 zich verder doorzetten. In totaal zijn 198 klachten ingediend tot en met april waarvan 87% tijdig is afgehandeld. 

Heronderzoeken
De doelstelling is 7.500 afgeronde heronderzoeken in 2022. De heronderzoeken zijn er niet alleen voor het zorgen voor een rechtmatige verstrekking, maar ook voor aandacht en ondersteuning. Bij het starten van een onderzoek is er geen concreet signaal dat er mogelijk iets mis is met de rechtmatigheid van een uitkering. Het onderzoek is een bruikbaar middel om zicht te houden op de situatie van werkzoekenden. Met de periodieke gesprekken richten we onze inspanningen op die werkzoekenden waarbij de kans groter wordt geacht dat hun uitkering mogelijk niet meer aansluit bij de feitelijke situatie. Dit is in het belang van de werkzoekende zelf, omdat dit bijdraagt aan het voorkomen van (soms omvangrijke) terugvorderingen in de toekomst. Ook is het denkbaar dat de uitkering behoort te zijn omdat een bepaalde wijziging niet tijdig is doorgegeven.

Bovendien is het gesprek een moment om samen stil te staan bij de situatie van de werkzoekende en ook te kijken naar mogelijke behoefte aan ondersteuning. Een deel van de heronderzoeken wordt gestart op basis van een risico-inschattingsmodel. De afgelopen periode zijn er belangrijke stappen gezet in de transparantie over en uitlegbaarheid van dit model. Bij de vaststelling van wat als input dient voor het risico-inschattingsmodel, wordt nauwgezet opgelet dat elke kans op vooringenomenheid wordt voorkomen. Om die reden zijn de afgelopen periode de zogenoemde proxy-variabelen uit het model verwijderd. Tot en met april zijn 881 heronderzoeken afgerond.

Wat willen we bereiken

Effect indicatoren

Wat gaan we daar voor doen

Prestatie indicatoren
Effectindicatoren 201820192020202120222023
1.1 Saldo tekort BUIG Streefwaarde € 0 € 0 € 0 € 0    
Realisatie + € 0,9 mln. + € 16,2 mln. + € 44,7 mln.

+ € 28,5 mln

   
1.2 Rechtmatige verstrekking van bijstand (%) Streefwaarde ≥97% ≥97% ≥97% ≥97% ≥97%  
Realisatie 97,86% 99,13% 98,85% 99,99%.    
2.2 Klachten over bejegening Streefwaarde   Min 10% Min 10% Min 10% Min 10%  
Realisatie n.v.t. Min 15% Min 35% Min 27% Min 9%  
Prestatie-indicatoren 201820192020202120222023
1.1 Percentage besluiten bijstandsaanvraag (Levensonderhoud en Bijzondere Bijstand) binnen de wettelijke termijn Streefwaarde 90% 90% 90% 90% 90%

 

 
Realisatie 91,7%  91,8% 94,1% 95,3% 94,6%  
1.2 Tijdig (binnen 4 weken) verwerken van inkomstenverrekeningen Streefwaarde 90% 90% 90% 90% 90%  
Realisatie 90,9%  96,0% 98,0% 96,3% 99,0%  
1.3 Heronderzoeken
(aantal)
Streefwaarde 6.000 6.000 6.000 6.400 6.400  
Realisatie 6.074  6.325 3.284 4.478 881  
2.1 Telefonische bereikbaarheid Streefwaarde 90% 90% 90% 90% 90%  
Realisatie 84%  88% 85% 87% 87%  

De genoemde realisatie cijfers over 2022 zijn cijfers t/m eerste tertaal 2022, tenzij anders aangegeven.

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Inkomensregelingen - InkomenRealisatie
2021
Begroting
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Baten exclusief reserves640.271568.549586.553588.472596.720596.720

Bijdragen rijk en medeoverheden 640.271 568.549 586.553 588.472 596.720 596.720
Overige opbrengsten derden 0 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves665.233631.703640.172639.442646.280646.280

Apparaatslasten 59.007 56.707 51.312 49.659 49.543 49.543
Inhuur 12.896 5.535 2.207 2.335 2.219 2.219
Overige apparaatslasten 1.308 1.646 1.572 1.549 1.549 1.549
Personeel 44.803 49.526 47.534 45.775 45.776 45.776
Intern resultaat 4.044 734 734 734 734 734
Intern resultaat 4.044 734 734 734 734 734
Programmalasten 602.182 574.261 588.125 589.049 596.003 596.003
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 17.861 15.148 15.375 16.298 16.298 16.298
Kapitaallasten 2.337 0 0 0 0 0
Overige programmalasten -1.089 104 104 104 104 104
Sociale uitkeringen 583.058 559.015 572.653 572.653 579.607 579.607
Subsidies en inkomensoverdrachten 15 -6 -6 -6 -6 -6
Saldo voor vpb en reserveringen -24.962 -63.154 -53.619 -50.969 -49.560 -49.560
Saldo voor reserveringen -24.962 -63.154 -53.619 -50.969 -49.560 -49.560
Reserves4.8136.740468468468468

Onttrekking reserves 4.813 6.740 468 468 468 468
Toevoeging reserves 0 0 0 0 0 0
Saldo -20.149 -56.413 -53.152 -50.502 -49.092 -49.092

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Inkomensregelingen - InkomenBegroting 2022Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Oorspronkelijke begroting 2022 -59.111 -55.418 -52.754 -51.214 -51.214
Bijstellingen Eerste Herziening 2022 2.698 2.267 2.252 2.122 2.122
Actualisatie kapitaallasten Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 102 73 60 -70 -70
Technische wijzigingen Technische wijzigingen 2.596 2.194 2.192 2.192 2.192
Begroting na wijzigingen -56.413 -53.152 -50.502 -49.092 -49.092

Toelichting financiële bijstellingen

Actualisatie kapitaallasten
De kapitaallasten zijn aangepast op basis van daadwerkelijke activeringen in 2021, bijgestelde investeringskredieten alsmede geactualiseerde ramingen, omslagrente en bouwrente van de jaarschijven. Een volledig beeld van de kredieten is opgenomen in de paragraaf Investeringen.

Technische wijzigingen
Er zijn diverse technische wijzigingen doorgevoerd. Direct achter de technische wijziging is het effect op het saldo weergegeven. De grootste wijzigingen zijn: 

  • budgetverschuivingen binnen het programma voor het vormen van de nieuwe organisatie Sociaal Digitaal (€ 1,2 mln. in 2022 tot 2026).
  • een organisatorische omzetting van een afdeling heeft ertoe geleidt dat er budget is verschoven naar het taakveld Arbeidsparticipatie - Werk (€ 583 in 2022 tot € 593 in 2026)
  • voor de uitvoeringstaken van de zorgverzekering Rotterdampakket is er in 2021 budget overgeheveld vanuit het taakveld Maatwerkdienstverlening naar taakveld Inkomensvoorziening. Naderhand is gebleken dat er vanwege vermindering van het werk een correctie nodig is op dit overgehevelde budget (€ 339 in 2022 tot € 0 in 2026)
  • overige budgetverschuivingen binnen het programma als gevolg van het verwerken van taakstelling en vorming van de W&I Academie (€ 434 in 2022 tot € 284 in 2026)

Omschrijving taakveld

Binnen het taakveld Inkomensregelingen biedt de gemeente inkomensondersteuning aan Rotterdammers die dit nodig hebben door het verstrekken van uitkeringen. Daarnaast vindt er binnen dit taakveld handhaving plaats, wat bijdraagt aan de rechtmatigheid van de verstrekte uitkeringen.

Dienstverlening is niet alleen een product of dienst die de gemeente biedt, maar ook de manier waarop ze deze product of dienst levert: de persoonlijke bejegening door de ambtenaar. De ambtenaren zijn attent en werken Rotterdammergericht: Ze handelen proactief, situationeel, passen het gedrag aan de klant en de omstandigheden aan. De dienstverlening is mensgericht. Het contact is vriendelijk, open, respectvol en beleefd. Ze luistert, leeft zich in in de situatie van de ander en zijn betrokken. Ze neemt persoonlijk contact op als de situatie erom vraagt. Ze is bereikbaar en service wordt geboden door een medewerker met kennis van zaken.

De dienstverlening is duidelijk. Er is inzicht in de servicenormen en hoe de gemeente daarop presteert. Informatie over de tevredenheid van de dienstverlening wordt gebruikt voor verbetering van de dienstverlening. De informatie is eenduidig, duidelijk, volledig, juist en actueel. Informatie over producten en diensten is digitaal beschikbaar of afneembaar.
Klachten en bezwaren worden gezien als een aanleiding om te leren hoe de dienstverlening aan de uitkeringsgerechtigden kan worden verbeterd. Fouten maken mag en zijn aanleiding om te verbeteren. Klachten gaan vaak over tijdigheid en kwaliteit van de organisatie en over de bejegening van ambtenaren. De klachten, met name bejegeningsklachten, worden tot een minimumniveau teruggedrongen.

Tot het taakveld Inkomensregelingen behoren:

  • inkomensvoorzieningen en loonkostensubsidies op grond van de Participatiewet
  • IOAW (Wet inkomensvoorzieningen oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers)
  • IOAZ (Wet inkomensvoorzieningen oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen)
  • kosten van levensonderhoud uit het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz 2004)
  • kosten levensonderhoud voor startende ondernemers uit Bbz 2004