Materiële vaste activa

Materiële vaste activa zijn de geactiveerde materiële tastbare bezittingen die de gemeente langdurig inzet voor de realisatie van beleidsdoelen en bedrijfsvoering. In onderstaande tabel wordt het verloop weergegeven per subcategorie en de totalen per hoofdcategorie. Onder de tabel is per subcategorie toegelicht waar de posten betrekking op hebben.

Materiële vaste activa31-12-2017Correctie/ overboekingInvesteringDesinves-teringAfschrijvingBijdrage van derdenDuurzame waarde-vermin- dering31-12-2018
Investeringen met een economisch nut:
Gronden en terreinen 31.579 0 0 0 83 0 4.176 27.320
Gronden en terreinen in erfpacht 149.757 0 7.150 3.611 0 0 0 153.296
Bedrijfsgebouwen 1.586.811 65.758 999 32.192 46.298 1.906 1.594 1.571.578
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 1.487 0 0 0 268 0 0 1.219
Vervoermiddelen 90.179 0 23.422 2.693 23.922 0 0 86.986
Machines, apparaten en installaties 10.488 456 0 181 4.226 0 0 6.537
Overige materiële vaste activa 48.184 26.260 346 0 16.994 0 0 57.796
Materiële vaste activa in uitvoering (projecten) 82.114 -91.030 70.654 0 0 518 0 61.110
Subtotaal investeringen met een economisch nut waarvoor ter bestrijding van kosten een heffing kan worden geheven2.000.5991.444102.57138.67791.7912.4245.7701.965.952
Investeringen met een economisch nut met heffing:
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 101.570 44.526 0 0 3.738 31.574 0 110.784
Machines, apparaten en installaties 29.967 5.748 0 0 6.256 0 0 29.459
Materiële vaste activa in uitvoering (projecten) 1.240 -50.274 50.071 0 0 47 0 990
Subtotaal investeringen met een economisch nut met heffing132.777050.07109.99431.6210141.233
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut
Gronden en Terreinen 16.711 1.012 0 0 844 0 0 16.879
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 233.631 22.685 0 0 11.054 0 0 245.262
Overige materiële vaste activa 31.098 1.914 0 0 5.723 0 0 27.289
Materiële vaste activa in uitvoering (projecten) 72.568 -30.759 105.342 0 0 7.433 0 139.718
Subtotaal invest. in de openbare ruimten met een maatschappelijk nut354.008-5.148105.342017.6217.4330429.148
Totaal materiële vaste activa 2.487.384 -3.704 257.984 38.677 119.406 41.478 5.770 2.536.333

Toelichting verloopstaat

Correctie/overboeking

In de kolom correctie/overboeking worden de overboekingen van de activa in aanbouw naar de diverse categorieën opgenomen (activeringen). Tevens worden hier de interne overboekingen van/naar andere balanscategorieën in vermeld. Het saldo van de kolom correctie/overboeking - € 3,7 mln bestaat uit de overboekingen van materiële vaste activa naar de grondexploitatie van per saldo - € 463 en de overboekingen van de grondexploitaties naar de materiële vaste activa van per saldo - € 3,2 mln (project Schieveen voor - € 5,1 mln en objecten Nieuw Terbregge voor € 1,9 mln).

 

Investeringen met een economisch nut

Gronden en terreinen

De voorziening van het Schiekadeblok is verhoogd met € 4,2 mln naar € 25 mln. Deze toevoeging is verantwoord onder Duurzame waardevermindering.

 

Gronden en terreinen in erfpacht

Tot en met december 2018 is voor € 7,2 mln grond uitgegeven in erfpacht, waarvan € 5,8 mln eeuwigdurend afkoop/periodiek. De afschrijvingen voor verkopen erfpachtrecht gronduitgiften bedragen € 3,6 mln.  

 

Bedrijfsgebouwen

Dit betreft de vastgoedportefeuille die in permanent beheer is van de gemeente. De portefeuille bestaat uit maatschappelijk vastgoed en commercieel vastgoed. In 2018 betreft dit de activeringen voor Hart van Zuid - Ahoy hallen € 16,6 mln, nieuwbouw Avicenna College Montessoriweg 55 € 13,1 mln, Melanchton Kralingen € 8,6 mln, Stadhuis Rotterdam realisatie Servicecentrum XL+ € 7,3 mln, diverse activeringen van in totaal € 17,7 mln kleiner dan € 4 mln en overboekingen vanuit de grondexploitaties voor € 1,4 mln. In de kolom Investering zijn overige activeringen voor een bedrag van € 999 opgenomen.

De desinvesteringen hebben betrekking op buitengebruikstellingen als gevolg van verkoop, waarvan € 25,8 mln betrekking heeft op de verkoop van de Schiecentrale.

Naar aanleiding van de taxatie van 1/3 van de commerciële vastgoedportefeuille heeft er een afwaardering van de bedrijfsgebouwen plaatsgevonden voor een totaalbedrag van € 1,6 mln. Deze is verantwoord onder Duurzame waardevermindering.

 

Vervoermiddelen

De vervoermiddelen betreffen voertuigen in eigen beheer. Het gaat om gemeentelijke voertuigen, waaronder afvalinzamelwagens en voertuigen voor externe klanten. De voertuigen worden na afloop van de leaseperiode vervangen. Er is een continue stroom van vervanging, wat maakt dat de balanswaarde nagenoeg constant is.

 

Overige materiële vaste activa

In 2018 is voor het G4 programma Innovatie 2017 voor € 6,8 mln geactiveerd en € 19,5 mln overige activeringen kleiner dan € 4 mln

 

Materiële vaste activa in uitvoering (projecten)

Het eindsaldo van deze post betreft de materiële vaste activa (projecten) die nog niet in gebruik zijn genomen. Bij ingebruikname worden de bedragen overgeheveld naar de activacategorie, waarop de investering betrekking heeft (kolom correctie/overboeking). Onder bijdrage van derden is een investeringsbijdrage opgenomen van Rijkswaterstaat voor Herinrichting ATV Terbregge € 2,4 mln.

 

Investeringen met een economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

In 2018 is voor Rioolvervanging € 31,1 mln geactiveerd en voor het Gemeentelijk Rioleringsplan € 13,4 mln. Onder bijdrage van derden is onder andere de onttrekking aan de voorziening rioolvervanging ad € 30,6 mln verantwoord.

 

Machines, apparaten en installaties

Voor Inzamelmiddelen Containers 2018-2021 is in 2018 € 3,7 mln geactiveerd. Overige activeringen € 2,5 mln zijn kleiner dan € 500.

 

Materiële vaste activa in uitvoering (projecten)

Het eindsaldo van deze post betreft de materiële vaste activa (projecten) die nog niet in gebruik zijn genomen.

 

Investeringen in de openbare ruimten met een maatschappelijk nut

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

Voor Investeringskrediet Wegen is in 2018 € 16,3 mln geactiveerd. Overige activeringen € 6,4 mln zijn kleiner dan € 2 mln.

 

Materiële vaste activa in uitvoering (projecten)

Het eindsaldo van deze post betreft de materiële vaste activa (projecten) die nog niet in gebruik zijn genomen.