Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Onder de netto-vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar zijn de betalingsverplichtingen opgenomen die de gemeente binnen één jaar moet voldoen.

 31-12-201731-12-2018
Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen 410.000 322.000
Banksaldi 10.936 11.566
Overige schulden 110.722 112.509
Totaal netto-vlottende schulden 531.658 446.075

Toelichting verloopstaat

De tabel hieronder geeft een specificatie van de kasgeldleningen weer:

 31-12-201731-12-2018
Achmea Investerings Management (A.I.M.) Liquiditeitenfonds 41.000 134.000
Aegon Custody BV 95.000 134.000
Nationale Nederlanden Interfinance BV 0 30.000
Optas Pensioenen NV 40.000 24.000
Delta Lloyd Levensverzekering NV 164.000 0
Aegon Levensverzekering NV 60.000 0
Spoorwegpensioenfonds 10.000 0
Totaal 410.000 322.000

Bank31-12-201731-12-2018
Betalingen onderweg/kruisposten 11.479 12.000
Banken -543 -434
Totaal 10.936 11.566

Het saldo betreft de betalingen onderweg naar de bank en de schuldpositie van bankrekeningnummers welke op naam staan van de gemeente Rotterdam maar waarvan de gelden niet aan de gemeente toebehoren.

 31-12-201731-12-2018
Na te betalen facturen99.24193.815
Crediteuren Kredietbank9.08811.815
Herziening Gemeentefonds1.7235.383
Overige schulden < € 5 mln6701.496
Totaal 110.722 112.509

Na te betalen facturen

Deze post heeft betrekking op nog te betalen facturen, grotendeels ontvangen voor eind december 2018 met een vervaldatum in 2019.

 

Crediteuren Kredietbank
Hieronder worden de schulden aan derden opgenomen die zijn overgenomen zijn particulieren inzake de schuldhulpverlening.

 

Herziening Gemeentefonds
De herziening op het Gemeentefonds wordt uiterlijk 2 jaar na afloop van het desbetreffende jaar definitief vastgesteld. De belangrijkste maatstaf die -op dit moment- het meest fluctueert en nog kan worden bijgestelde is de 'waarde van de stad'. Dit is de totale Waardering Onroerende Zaken (WOZ)-waarde van de woningen en de niet-woningen van de Gemeente Rotterdam. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verwerkt met een aanzienlijke vertraging de waarden van de maatstaf 'waarde van de stad'. Het effect is samen met de overige nagekomen correcties op het Gemeentefonds verwerkt.

 

Overige schulden
Deze hebben betrekking op:

  • de uitvoering van de zelfstandigen regeling (€ 500). Dit zijn werkzaamheden in het kader van bijstandverlening zelfstandigen en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen. De Gemeente Rotterdam voert de betalingen uit in het kader van deze regeling. Daarnaast worden gelden op floatbankrekeningen gereserveerd voor cliënten/werkzoekenden (€ 100).
  • de schuld aan het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (Rijk) met betrekking tot de wijziging/terugvordering van gelden op basis van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (€ 900).