Overlopende passiva

In onderstaande tabellen zijn de vooruit ontvangen en nog te betalen bedragen opgenomen. De vooruit ontvangen bedragen zijn volgens de voorschriften onderverdeeld in de categorieën overheidslichamen en overige bedrijven of instellingen. De categorieën zijn in deze paragraaf verder gespecificeerd en nader toegelicht.

Overlopende passiva31-12-201731-12-2018
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren; 77.884 73.749
Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen (vooruit ontvangen bedragen); 13.786 16.238
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume (nog te betalen bedragen). 232.547 203.938
Totaal overlopende passiva 324.217 293.925

Verdeling van ontvangen bedragen overheidslichamen ontvangen bedragen naar herkomst

Categorie31-12-2017Correctie/ overboekingToevoegingVrijgevallen bedragen31-12-2018
Overige Nederlandse overheidslichamen 39.516 -12.793 11.391 11.784 26.330
Het Rijk 21.402 8.538 73.415 77.577 25.778
Europese overheidslichamen 16.966 30 48.230 43.585 21.641
Totaal 77.884 -4.225 133.036 132.946 73.749

Regeling31-12-2017Correctie /overboekingToevoegingenVrijgevallen bedragen31-12-2018Categorie
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) 12.236 0 43.824 38.984 17.076 EU
IBS Project Mainportontwikkeling Rotterdam - deelproject Bestaand Rotterdams Gebied 0 13.650 3.979 4.277 13.352 Rijk
IBS Project Mainportontwikkeling Rotterdam - deelproject 750 hectare Natuur en Recreatiegebied 0 14.688 0 2.066 12.622 Overige
Subsidieregeling herstructurering/ontwikkeling bedrijventerreinen 6.802 0 3.053 2.126 7.729 Overige
Subsidies High Impact Crimes (HIC) 193 0 3.258 235 3.216 Rijk
Bedrijvenregeling 3.147 0 1 420 2.728 Rijk
IBS Rijk Nota Ruimte project Stadshavens Rotterdam 0 2.642 0 204 2.438 Rijk
Kansen voor West 1.054 0 2.605 1.290 2.369 Overige
Uitkering Educatie 0 1.915 7.551 7.578 1.888 Rijk
Urban Innovative Actions 0 1.967 0 404 1.563 EU
Horizon 2020 738 0 4.280 3.578 1.440 EU
Subsidieregeling sanering verkeerslawaai 526 0 825 87 1.264 Rijk
European Local Energy Assistance (ELENA) 1.082 0 0 0 1.082 EU
Voorziening Meld - en Coördinatiefunctie RMC 873 0 2.166 2.019 1.020 Overige
Uitvoeringsovereenkomst Leuvekolk HbR, RWS en HHSK 2018 0 0 755 0 755 Overige
Voortijdig Schoolverlaten rijksmiddelen (VSV) 256 0 2.300 1.953 603 Rijk
IBS Provincie Zuid-Holland Afzanden Kralingse Plas 2018-2020 0 0 450 0 450 Overige
LIFE 2014-2020 0 798 7 383 422 EU
IBS Waterschap Hollandse Delta Aanleg Blauwe Verbinding - Tracédeel Heulweg, fase 2 0 1.739 13 1.368 384 Overige
Afvalfonds Verpakkingen 61 0 1.885 1.583 363 Overige
Subsidieregeling gebiedsprogramma's groen Zuid-Holland 2016 100 0 220 0 320 Overige
Subsidieregeling Praktijkleren 189 0 277 277 189 Rijk
vooruit ontvangen bijdrage SOA/HIV 0 271 322 496 97 Rijk
Pardonregeling 92 0 0 4 88 Overige
ZoRo busbaan 0 86 0 7 79 Overige
Interreg Vlaanderen Nederland 2014-2020 0 0 118 60 58 EU
IBS Provincie Zuid-Holland Uitwisseling warmte-stoom Rotterdamse haven 0 7 45 0 52 Overige
Subsidieregeling erfgoedlijnen Zuid-Holland 0 0 48 0 48 Overige
IBS Provincie Zuid-Holland Afzanden TRIPLE A 0 0 70 24 46 Overige
Waterberging Berkelplein 0 0 75 70 5 Overige
Subsidieregeling Pieken in de Delta 0 90 0 87 3 Rijk
Hoekse Lijn 3.905 -3.905 0 0 0 Overige
Deelproject 750 hectare natuur- en recreatiegebied (Project Mainportontwikkeling Rotterdam) 14.688 -14.688 0 0 0 Overige
Bestaand Rotterdams gebied (BRG) 13.650 -13.650 0 0 0 Rijk
Onderwijsachterstandbeleid 6.265 -6.265 0 0 0 Overige
Incidentele subsidie 2.742 -2.742 0 0 0 Rijk
Rijk overige 2.044 -2.044 0 0 0 Overige
Urban Innovative Action (UIA) 1.967 -1.967 0 0 0 EU
Uitvoeringsregeling Groen 2014 1.739 -1.739 0 0 0 Overige
Subsidieverordening Fonds inzake het Bereikbaarheidsoffensief Regio Rotterdam 1.119 0 0 1.119 0 Overige
LIFE 798 -798 0 0 0 EU
Tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten 2009 derde tranche 583 0 0 583 0 Rijk
Bijdrageregeling versterking economisch vestigingsklimaat Metropoolregio Rotterdam Den Haag 2015 320 -320 0 0 0 Overige
vooruit ontvangen bijdrage SOA/HIV 271 -271 0 0 0 Overige
Zevende Kaderprogramma (FP7) 133 0 0 133 0 EU
Experimenten en kennisoverdracht wonen 2014 113 0 0 113 0 Rijk
Green Deal 87 -87 0 0 0 Overige
G4VV secretariaat 55 -55 0 0 0 Overige
Bijdrage Mondriaan Fonds 22 0 0 22 0 Overige
Intelligent Energy - Europe (IEE) 12 0 1 13 0 EU
Subsidieregeling Molens Zuid-Holland 2012 12 0 6 18 0 Overige
Incidentele subsidies PZH 7 -7 0 0 0 Overige
Subsidieregeling sterktes inde regio, hoofdstuk Pieken in de delta 3 -3 0 0 0 Rijk
Onderwijsachterstandbeleid 0 6.265 54.902 61.167 0 Rijk
Smartcare 0 13 0 13 0 Overige
No Punish 0 30 0 30 0 EU
IBS Rijk Pilot Entree opleidingen NPRZ 0 100 0 100 0 Rijk
IBS Gemeente G4 0 55 0 55 0 Overige
Totaal 77.884 -4.225 133.036 132.946 73.749  

Toelichting verloopstaat

Correctie/Overboeking

De kolom correctie/overboeking heeft betrekking op overboekingen tussen overlopende activa en passiva medeoverheden, al naar gelang de debet- of creditstand per 31 december van de betreffende regeling. Daarnaast worden jaarlijks de benamingen van de regelingen en de categorie beoordeeld. Indien (een deel van) het saldo van een regeling onder een nieuwe naam wordt gepresenteerd, is middels de correctie/overboeking kolom het saldo overgeboekt.

 

Toevoeging / Vrijgevallen bedrag

De kolom toevoegingen bevat de in 2018 geboekte toename van de schuldpositie. Dit zijn de nog niet met subsidieverstrekkers afgerekende bedragen. De kolom vrijgevallen bedragen  betreffen de daadwerkelijke uitgaven. Voor deze regelingen dient nog met de subsidieverstrekkers te worden afgerekend. Daarom zijn deze regelingen aan de passiva kant gepresenteerd.

 

 

Kansen voor West II - Europees fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)

Kansen voor West II is het samenwerkingsprogramma van de vier Randstadprovincies en de G4 gericht op het stimuleren van regionale ontwikkeling. Het Kansen voor West programma wordt uitgevoerd met middelen uit het Europese fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO). De Gemeente Rotterdam is als management autoriteit verantwoordelijk voor de uitvoering van het programma. Projecten die voor subsidie in aanmerking komen moeten betrekking hebben op innovatie en duurzame energie.

 

IBS Project Mainportontwikkeling Rotterdam Bedrijvenregeling Bestaand Rotterdams Gebied ((BRG)

Het project Bestaand Rotterdams Gebied (BRG) bestaat uit een serie projecten om het bestaande havengebied van Rotterdam effectiever te benutten (zgn. intensiveringsprojecten) en de kwaliteit van de leefomgeving in en rondom Rotterdam te verbeteren (zgn. leefbaarheidsprojecten). Een aantal projecten is inmiddels afgerond en andere zijn nog in uitvoering. Het volledige BRG-programma loopt door tot 2021.

 

IBS Project Mainportontwikkeling Rotterdam deelproject 750 hectare Natuur & recreatiegebied

Het deelproject 750 hectare natuur- en recreatiegebied heeft betrekking op het nieuw natuur- en recreatiegebied op Midden-IJsselmonde (600 ha) en aan de Noordrand van Rotterdam (150 ha). Tevens is voorzien in een verbinding voor langzaam verkeer tussen Midden-IJsselmonde en Rotterdam-Zuid.

 

Subsidieregeling herstructurering/ontwikkeling bedrijventerreinen

Gedeputeerde Staten kunnen ter bevordering van de kwaliteit van de herstructurering van een bedrijventerrein projectsubsidies verstrekken voor bedrijventerreinen in Zuid-Holland die gericht zijn op de voorbereiding van een ontwikkelingsproject of herstructureringsproject of activiteiten die gericht zijn op de voorbereiding van het nemen van kwaliteits- en duurzaamheidsmaatregelen op een bedrijventerrein. Van de provincie Zuid-Holland heeft de gemeente Rotterdam subsidie ontvangen voor de herstructurering en of ontwikkeling van bedrijventerreinen in het Maritieme Cluster en het Cluster Transport en Logistiek Zuid-Holland (o.a. project Port Valley).

 

Subsidies High Impact Crimes (HIC)

Dit is een subsidie voor de versterking van de aanpak van het afpakken van crimineel vermogen.

 

Bedrijvenregeling
In het kader van de wet Bodembescherming (WBB) zijn afspraken gemaakt over het saneren van verontreinigde grond en grondwater. Rotterdam ontvangt subsidies voor de uitvoering van projecten waar deze bodemverontreinigingsproblematiek wordt aangepakt.

 

IBS Rijk Nota Ruimte project Stadshavens Rotterdam

Deze nota geeft Stadshavens Rotterdam een extra impuls aan de versterking van de economische concurrentiepositie en aan de kracht van stad en haven. Voor onderdelen van het uitvoeringsprogramma krijgt de gemeente een bijdrage uit het budget voor Nota Ruimte, namelijk voor de eerste fase van het Randstad Urgent-project Stadshavens: de inrichting van openbare ruimten in de deelgebieden Vierhavens, RDM-terrein, Rondje Rijnhaven en Sluisjesdijk/Waalhavenboulevard.

 

Uitkering Educatie

Deze specifieke uitkering Educatie wordt, conform de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB), door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verstrekt.

 

Urban Innovative Actions (UIA)

Met het Urban Innovative Actions initiatief biedt de Europese Commissie ondersteuning voor innovatieve projecten waarmee hardnekkige stedelijke vraagstukken in het kader van de Urban Agenda worden aangepakt. Rotterdam heeft een UIA-subsidie ontvangen voor het project BRIDGE. Met de subsidie worden activiteiten uitgevoerd gericht op het helpen van jongeren in Rotterdam-Zuid om hun positie op de arbeidsmarkt te versterken.

 

HORIZON2020

Dit is het programma van de Europese Commissie om onderzoek en innovatie te stimuleren. Onderdeel van het programma is de inzet op de maatschappelijke vraagstukken zoals klimaatverandering, vergrijzing, voedselveiligheid en betaalbare duurzame energie. Rotterdam heeft uit HORIZON2020 subsidies ontvangen voor de projecten RUGGEDISED (demonstratieproject voor Smart City toepassingen in hart van Zuid), CityKeys (onderzoeksproject gericht op het opstellen van indicatoren voor smart cities), Buyzet (innovatief aanbestedingsbeleid voor stedelijke logistiek), ESPRESSO (onderzoek en analyse naar open standaarden voor Smart Cities), City Labs (demonstratieproject op het gebied van stedelijke logistiek) en SPP Regions (vernieuwend aanbestedingsbeleid voor innovatieve producten en diensten). 

 

Subsidieregeling sanering verkeerslawaai

Doel van de Subsidieregeling sanering verkeerslawaai is het beperken van de geluidsbelasting vanwege wegen en spoorwegen aan woningen, andere geluidsgevoelige gebouwen en geluidsgevoelige terreinen dan wel het beperken van het geluidsniveau binnen woningen of andere geluidsgevoelige gebouwen. De regeling is bedoeld voor (samenwerkingsverbanden van) gemeenten.

 

European Local Energy Assistance (ELENA)

Dit is een (voorwaardelijke) subsidieregeling van de Europese Commissie en de Europese Investeringsbank waarmee steden en regionale overheden ondersteunt kunnen worden bij het uitwerken van investeringsprogramma's en - projecten. ELENA-ondersteuning is van toepassing voor projecten op het gebied van energiebesparing, verduurzaming van gebouwen, duurzame energieopwekking, duurzaam stedelijk transport en infrastructuur. Rotterdam heeft een ELENA-bijdrage gekregen voor de verduurzaming van Verenigingen van Eigenaren.

 

Voorziening Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC)

Specifieke uitkering voor het uitvoeren van de regeling Regionale Meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten.

 

Voortijdig Schoolverlaten rijksmiddelen (VSV)

Specifieke uitkering voor het uitvoeren van maatregelen voor de regionale aanpak voortijdig schoolverlaten.

 

IBS Waterschap Hollandse Delta Aanleg Blauwe Verbinding – Tracédeel Heulweg fase 2

Dit betreft een provinciale regeling gericht op het scheppen van ruimte voor groenbeleving, het behouden van biodiversiteit en het ontwikkelen en behouden van waardevolle en aantrekkelijke agrarische landschappen.

Afvalfonds Verpakkingen

Het afvalfonds verpakkingen vergoedt kosten voor de inzameling en recycling van verpakkingen aan gemeenten. Het Afvalfonds Verpakkingen treedt op namens het verpakkende bedrijfsleven en de taken die worden uitgevoerd worden gefinancierd vanuit de afval beheers bijdrage die verpakkende bedrijven betalen. De verplichtingen waar de verpakkende bedrijven zich aan moeten houden zijn vastgelegd in het Besluit beheer verpakkingen 2014. De afspraken tussen bedrijfsleven, gemeenten en overheden liggen vast in een Raamovereenkomst.

 

Onderwijsachterstandsbeleid

Het doel van deze regeling is de onderwijsachterstanden van kinderen uit lagere sociaal- economische milieus te verminderen. De middelen worden voornamelijk ingezet voor extra leertijd, vroeg- en voorschoolse educatie (vve) en ouderbetrokkenheid. Schoolbesturen en onderwijs gerelateerde instellingen ontvangen subsidies voor een uitbreiding van de onderwijstijd. De middelen die worden ingezet voor vve zorgen er voor dat peuters op vve-locaties deelnemen aan activiteiten die hen moeten stimuleren op het gebied van taal, rekenen, motoriek en de sociaal emotionele ontwikkeling. In het kader van ouderbetrokkenheid is een bijdrage geleverd aan de inzet en professionalisering van medewerkers ouderbetrokkenheid.

 

Incidentele subsidies

Deze regeling is in 2018 omgezet naar IBS Rijk Nota Ruimte project Stadshavens Rotterdam en IBS Rijk Pilot Entree opleidingen NPRZ.

 

Subsidieverordening Fonds inzake het Bereikbaarheidsoffensief Regio Rotterdam

Het regiofonds heeft tot doel het realiseren en versnellen van projecten, vervoersdiensten en maatregelen met een herkenbaar regionaal karakter, gericht op de verbetering van de bereikbaarheid van het gebied van de Stadsregio Rotterdam en het leveren van een bijdrage aan alternatieve vervoermogelijkheden voor het gebruik van de auto in relatie met de proeven voor spitstarief gericht op het gebied van de Stadsregio Rotterdam.

Vooruit ontvangen bedragen31-12-201731-12-2018
Vooruit ontvangen ruimtelijke projecten3.3935.383
Overige vooruit ontvangen < € 5 mln10.39310.855
Totaal 13.786 16.238

Vooruit ontvangen ruimtelijke projecten

Projecten waarbij per saldo meer vooruit ontvangen is dan aan kosten is gemaakt. Deze post fluctueert jaarlijks afhankelijk van de voortgang van de projecten.

 

Overige vooruit ontvangen bedragen < € 5 mln

Het betreft hier een aantal posten waarvan de grootste van € 2,9 mln betrekking heeft op vooruitgefactureerde huren inzake maatschappelijk en commercieel vastgoed en erfpacht. € 2,4 mln heeft betrekking op de Vergroening museumpark/Collectiegebouw. Onder de vooruitontvangsten valt nog een aantal kleinere posten waaronder € 1,3 mln voor het instandhouden van een benzinepomp, € 853 voor Btw afhandeling van de Catullusweg en € 779 voor de resterende maanden van het Rotterdampasjaar in 2019. € 592 heeft betrekking vooruit ontvangen aflossingen leningen Havensteder en Vestia. Rest nog € 2 mln voor diverse posten waarvan € 540 aan subsidies.

Nog te betalen bedragen31-12-201731-12-2018
Te ontvangen facturen95.391 87.571
Loonheffing, premies en salaris68.330 70.091
Rente en aflossing38.300 24.892
Reparatie- en onderhoudsfonds Leasebedrijf5.607 5.864
Overige nog te betalen bedragen < € 5 mln 24.919 15.520
Totaal232.547203.938

Te ontvangen facturen  

Hier worden de in 2018 geleverde prestaties opgenomen waarvoor in 2018 nog geen factuur is ontvangen. De grootste posten bestaan uit € 44,2 mln vastgelegde ontvangsten op inkooporders, € 27,1 mln diverse zorg posten zoals; Zorg in natura Jeugd, AOW jeugdtegoed en Jeugdhulp. Hoekse Lijn € 4,4 mln, verkoop Schiecentrale € 3,6 mln, € 2,4 mln aanpak Maastunnel, € 1,6 mln Project Hart van Zuid en € 1,5 mln ruiming explosieven WOII Het restant van € 2,8 mln bestaat uit diverse posten waarvan de grootste € 556 is voor hulpmiddelen.

 

Loonheffing, premies en salaris

Deze post bevat € 56,3 mln af te dragen loonheffing over 2018, € 10,6 mln pensioenpremies, € 2,9 mln zorgverzekering en € 129 restbedrag voor diverse inhoudingen. Verder is hierin ook verwerkt € 1,2 mln presentatiecorrectie en € 1,0 mln subsidie vermindering loonheffing.

 

Rente en aflossing

Dit betreft de opgebouwde rente over leningen vanaf de vervaldatum tot eind 2018 en de rente en aflossing van leningen met een vervaldatum van 31 december 2018 die begin 2019 worden verrekend.

 

Reparatie- en onderhoudsfonds Leasebedrijf

Dit zijn reserveringen voor te maken kosten van leasevoertuigen.

 

Overige nog te betalen bedragen < € 5 mln

De grootste bedragen bestaan uit Parkeren € 2,6 mln, Warmtebedrijf € 1,7 mln, Onderwijshuisvesting € 1,4 mln, Erfpacht € 1,3 mln, Verminderingen of terug te betalen ontvangsten Belastingen € 1,3 mln, RET € 1,2 mln, Project Erasmus University € 1,2 mln, Bouw en Woningtoezicht € 870, NRF € 519, Schadeverzekering € 412 , SVN € 380 en ST Social Impact Bound € 324. Restsaldo van € 2,7 mln diverse kleinere posten.