Voorraden

De voorraden bestaan uit aanwezige materialen, grondexploitaties en handelsgoederen. Onder de tabel zijn de onderdelen nader toegelicht. Tevens is hier een toelichting gegeven op de geraamde kosten, opbrengsten en eindresultaat van de bouwgronden in exploitatie.

 

Voorraden31-12-2017Correctie / overboekingRenteInvesteringDesinvesteringNiet Gemeentelijke bijdrageGenomen resultaat/ mutatie voorziening31-12-2018
Grond- en hulpstoffen
Grond- en hulpstoffen 4.061 0 0 536 0 0 0 4.597
Subtotaal grond- en hulpstoffen4.061005360004.597
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie
Bouwgronden in exploitatie -117.313 2.491 -1.580 43.740 47.855 3.462 14.398 -109.581
Voorziening BIE -37.285 0 -586 0 0 0 -8.991 -46.862
Subtotaal onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie-154.5982.491-2.16643.74047.8553.4625.407-156.443
Gereed product en handelsgoederen 226 1.213 0 1.421 0 0 0 2.860
Subtotaal gereed product en handelsgoederen2261.21301.4210002.860
Totaal voorraden -150.311 3.704 -2.166 45.697 47.855 3.462 5.407 -148.986

Toelichting verloopstaat

Grond- en hulpstoffen
Tot de grond- en hulpstoffen behoren de magazijnen Materiaalvoorziening, Schone Stad, Zuidlaardermeer, Lease en de kwekerij Bomen en Planten van Stadsbeheer.

 

Bouwgronden in exploitatie
Grondexploitaties zijn gronden die worden omgevormd van in bezit zijnde grond met eventuele opstallen tot bouwrijpe grond. Het doel is om deze grond (opnieuw) te bebouwen. Deze grondexploitaties en de voorziening daarop maken deel uit van het programma Ruimtelijke Ontwikkeling, product Grondzaken.

 

Correctie/Overboeking
Onder de correcties/overboeking van € 2,5 mln zijn opgenomen de overboekingen van materiële vaste activa naar de grondexploitatie van per saldo € 463 en de overboekingen van de grondexploitaties naar de materiële vaste activa van per saldo € 3,2 mln (project Schieveen voor - € 5,1 mln en objecten Nieuw Terbregge voor € 1,9 mln). Tevens heeft een overheveling van de historische kosten van een bouwlocatie in de grondexploitatie Parkstad naar gereed product en handelsgoederen plaatsgevonden van per saldo - € 1,2 mln. Deze gronden zullen op termijn worden ingebracht bij Feyenoord City.

 

Rente
De rente op de bouwgronden in exploitatie van - € 1,6 mln wordt conform het Besluit ruimtelijke ordening (BRO) opgenomen in het onderhanden werk.

 

Investering
De investeringen in de bouwgronden in exploitatie van € 43,7 mln bestaan voor € 9,0 mln uit verwervingskosten, € 26,9 mln kosten voor het bouw- en woonrijp maken, € 6,8 mln voor de kosten voor ureninzet en € 1,0 mln voor overige verrekeningen en overige kosten.

 

Desinvestering
De desinvesteringen van € 47,9 mln bestaan uit de uitgiften van bouwrijpe en/of woonrijpe grond. De grond wordt uitgegeven in volle eigendom of in erfpacht. De grootste gronduitgiften hebben plaatsgevonden in Park16Hoven voor € 11,2 mln, Parkstad € 9,9 mln, Coolhaven Little C € 9,7 mln en Nesselande € 4,2 mln. Het restant is verdeeld over meerdere projecten en heeft betrekking op gronduitgiften kleiner dan € 4 mln.

 

Niet-gemeentelijke bijdrage
De niet-gemeentelijke bijdragen van € 3,5 mln bestaan voor € 333 uit ontvangen subsidies, voor € 1,3 mln uit investeringsbijdragen en voor € 1,8 mln uit overige opbrengsten.

 

Genomen resultaat/mutatie voorziening
Het genomen resultaat van € 14,4 mln bestaat uit tussentijdse winstnemingen op de actieve bouwgronden in exploitatie en winst- en verliesnemingen op de gereed gemelde bouwgronden in exploitatie. In de toelichting op het programma Ruimtelijke Ontwikkeling worden de resultaatnemingen nader gespecificeerd.

De ramingen van de nog te maken kosten en te realiseren opbrengsten in de grondexploitaties zijn gebaseerd op de inzichten ultimo 2018 en de daarbij behorende inschatting van de uitgangspunten, de parameters en de risico’s. Uiteraard is deze inschatting omgeven door onzekerheden en wordt deze periodiek herzien, waarbij de waardering in het komende jaar zowel positief als negatief kan uitvallen. Afhankelijk van de marktomstandigheden zijn er onzekerheden voor de geraamde afzetmogelijkheden voor woning- en werklocaties en voor de mogelijke uitkomsten daarvan. De geraamde nog te maken kosten bedragen € 441 mln (nominaal). Deze raming is onder te verdelen in geraamde kosten voor bouw- en woonrijp maken € 283 mln, apparaat € 56 mln, verwervingen € 23 mln en overige kosten € 79 mln. De geraamde opbrengsten bedragen € 477 mln. Deze raming is onder te verdelen in geraamde opbrengsten voor gronduitgiften € 455 mln, subsidies € 2 mln en overige opbrengsten € 20 mln. Het verwachte eindresultaat (Netto Contante Waarde (NCW)) van alle projecten (positieve en negatieve resultaten) bedraagt € 136 mln. In de paragraaf Grondbeleid zijn de uitgangspunten, parameters, risico’s et cetera nader uitgewerkt.

 

Voorziening Bouwgronden in exploitatie (BIE)
De opbouw van de voorziening is hieronder gespecificeerd:

Voorzieningen BIE31-12-2017RenteGenomen resultaat / mutatie voorziening31-12-2018
A. Voorziening negatieve GU-plannen -36.493 -587 -9.782 -46.862
B. Voorziening woningbouw -792 1 791 0
Totaal voorzieningen BIE -37.285 -586 -8.991 -46.862

Voorziening negatieve GU-plannen
Voor de bouwgronden in exploitatie met een negatieve netto contante waarde is een verliesvoorziening getroffen. De voorziening wordt jaarlijks geactualiseerd. Per 31 december 2018 bedraagt de verliesvoorziening - € 46,9 mln.

 

Voorziening woningbouw
Het doel van de voorziening woningbouw is het financieel afdekken van de overmaat in de programmering. Omdat de komende jaren op een hoge woningbouw productie wordt aangekoerst, is het aanhouden van deze voorziening niet nodig. De voorziening valt derhalve volledig vrij.

 

Gereed product en handelsgoederen
Deze post betreft projectmatig aangekochte woningen voor het Nationaal Plan Rotterdam Zuid (NPRZ) en de historische kosten van een (bouw)locatie binnen het plangebied van het project Parkstad.