Overzicht van baten en lasten

Deze paragraaf bevat het overzicht van baten en lasten op concernniveau, per programma en product en op taakvelden. Daarnaast bevat deze pagina de incidentele baten en lasten.

Overzicht baten en lasten concern

In onderstaande tabel worden de baten en lasten naar verantwoordingscategorie getoond.

Resultaat Concern inclusief reservesRekening
2017
Oorspr.
Begroting
2018
Bijgestelde
Begroting
2018
Realisatie
2018
Afwijking
Baten 3.828.721 3.486.994 3.751.585 3.846.649 95.064
Lasten 3.798.946 3.486.994 3.751.585 3.789.329 37.743
Saldo 29.775 0 0 57.320 57.320

Overzicht baten en lasten ConcernRekening
2017
Oorspr.
Begroting 2018
Bijgestelde
Begroting
2018
Realisatie
2018
Afwijking
Baten exclusief reserves3.472.8193.224.8413.376.4663.481.466105.001

Totaal baten 3.472.819 3.224.841 3.376.466 3.481.466 105.001
Belastingen 315.946 316.041 322.164 321.689 -476
Bijdragen rijk en mede-overheden 2.174.634 2.188.487 2.303.488 2.322.755 19.267
Dividenden 117.636 107.577 111.960 112.000 40
Financieringsbaten 30.019 10.025 9.526 9.690 164
Opbrengsten derden 827.941 617.720 629.898 697.309 67.412
Overige baten 6.642 -15.009 -570 18.023 18.593
Lasten exclusief reserves3.562.2493.400.1243.510.0863.515.3365.250

Apparaatslasten 925.704 870.174 950.482 959.724 9.241
Inhuur 119.009 56.772 112.017 123.233 11.216
Overige apparaatslasten 29.476 29.343 27.217 28.767 1.550
Personeel 777.219 784.059 811.248 807.723 -3.525
Interne Lasten -46.638 -50.722 -52.202 -46.669 5.533
Beleidspecifiek vastgoed 0 0 0 71 72
Concernbrede bedrijfsvoeringskosten 0 0 0 0 0
Overige doorbelastingen -46.638 -50.722 -52.202 -46.741 5.461
Programmalasten 2.683.183 2.580.671 2.611.806 2.602.282 -9.524
Financieringslasten 49.905 52.747 42.743 41.000 -1.744
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 871.650 873.270 836.346 801.328 -35.017
Kapitaallasten 164.406 126.202 151.692 182.117 30.425
Overige programmalasten 98.832 59.661 71.685 78.613 6.928
Salarislasten WSW en WIW 59.290 58.434 55.987 57.793 1.806
Sociale uitkeringen 875.872 863.464 886.684 881.277 -5.407
Subsidies en inkomensoverdrachten 563.228 546.894 566.669 560.154 -6.515
Saldo voor vpb en reserveringen -89.430 -175.283 -133.620 -33.870 99.751
Vennootschapsbelasting-788-500-800-72872
Saldo voor reserveringen -90.219 -175.783 -134.420 -34.597 99.823
Mutaties reserves119.994175.783134.42091.918-42.502
Toevoeging aan reserves 235.909 86.370 240.700 273.265 32.565
Onttrekking aan reserves 280.924 173.114 159.562 123.534 -36.028
Vrijval reserves 74.979 89.039 215.558 241.648 26.090
Saldo voor overhead 29.775 0 0 57.320 57.320

Overzicht baten en lasten per programma/product

In onderstaande tabel worden de baten, lasten en mutaties aan reserves per programma en product getoond. De hieronder gepresenteerde bedragen zijn inclusief overhead. De bedragen op de programma- en productpagina's worden exclusief overhead getoond. 

Programma / ProductBatenLastenToevoeging
reserves
Ontrrekking
reserves
Vrijval reservesSaldo
Bestuur en dienstverlening 17.534 100.012 2.160 2.524 119- 81.995

Raad 320 5.164 430 203 30 - 5.041
Griffie, Rekenkamer en Ombudsman 443 6.972 0 62 0 - 6.466
College 1.147 5.314 401 8 0 - 4.560
Gebieden 911 35.381 1.329 2.117 89 - 33.593
Dienstverlening (frontoffice) 14.381 35.131 0 134 0 - 20.617
Burgerzaken 332 12.051 0 0 0 - 11.719
Openbare orde en veiligheid 9.631 166.9300 1.1070- 156.191

Veilig 2.779 47.010 0 1.107 0 - 43.123
Crisisbeheersing en Regionale Veiligheid 5.100 60.560 0 0 0 - 55.461
Handhaven wet- en regelgeving 1.752 59.360 0 0 0 - 57.608
Verkeer en Vervoer 154.996 161.0250 11.5050 5.476

Stedelijke bereikbaarheid 3.198 22.384 0 8.717 0 - 10.470
Parkeren 100.663 71.160 0 30 0 29.534
Duurzame mobiliteit 51.135 67.481 0 2.759 0 - 13.588
Economische Zaken 2.959 32.696 1.188 1.4940- 29.431

Economie 937 29.391 1.188 1.494 0 - 28.148
Markten 2.022 3.305 0 0 0 - 1.283
Onderwijs 67.157 193.5590 2120- 126.190

Onderwijshuisvesting 1.195 65.653 0 0 0 - 64.458
Onderwijsbeleid 65.961 127.906 0 212 0 - 61.733
Cultuur, sport en recreatie 12.157 222.2970 2.677 250- 207.213

Cultuur 1.381 129.658 0 661 250 - 127.367
Sport en Recreatie 10.777 92.639 0 2.016 0 - 79.846
Volksgezondheid en zorg 35.063 714.563 10.000 8.3790- 681.121

Openbare gezondheidszorg 12.872 29.566 0 0 0 - 16.694
Zorg jeugd 2.501 256.050 0 0 0 - 253.549
Zorg volwassenen 19.690 428.947 10.000 8.379 0 - 410.878
Werk en inkomen 566.898 803.447 5.895 2.670 46.127- 193.647

Werk 21.707 169.214 0 1.464 0 - 146.042
Inkomen 545.190 634.233 5.895 1.206 46.127 - 47.604
Maatschappelijke Ondersteuning 14.755 162.9520 2.1270- 146.070

Maatschappelijke Begeleiding en Advies 1.451 53.896 0 350 0 - 52.095
Maatschappelijke Participatie en Activering 12.525 38.856 0 1.777 0 - 24.554
Armoedebestrijding 779 70.200 0 0 0 - 69.421
Beheer van de stad 230.799 404.134 8.000 5.1010- 176.233

Afvalinzameling 139.002 120.745 0 0 0 18.258
Reiniging 2.476 60.721 0 0 0 - 58.245
Riolen en gemalen 71.751 61.646 0 0 0 10.105
Wegen en Openbare Verlichting 3.545 90.532 8.000 4.850 0 - 90.136
Water en Groen 14.025 70.490 0 251 0 - 56.215
Stedelijke inrichting 24.913 97.496 1.929 18.405 1.395- 54.711

Vergunningen en toezicht 21.142 35.012 0 3.763 0 - 10.107
Ruimte en wonen 2.168 23.210 343 2.523 143 - 18.719
Milieu 958 28.529 586 11.399 252 - 16.505
Duurzaam 646 10.745 1.000 720 1.000 - 9.379
Ruimtelijke ontwikkeling 277.874 317.655 94.179 50.025 92.038 8.103

Gebiedsontwikkeling 8.735 69.775 5.740 24.455 5.740 - 36.585
Grondzaken 58.001 60.473 87.906 20.420 85.765 15.807
Erfpacht 39.273 9.171 0 0 0 30.103
Commercieel vastgoed 92.687 79.362 0 925 0 14.249
Maatschappelijk vastgoed 71.571 91.315 533 4.226 533 - 15.518
Projectmanagement en engineering 7.607 7.559 0 0 0 48
Algemene middelen 2.055.698 51.326 148.914 9.358 101.718 1.966.534

Belastingen 291.370 27.905 0 0 0 263.465
Beheer algemene middelen 1.646.908 6.517 113.332 0 100.702 1.627.762
Deelnemingen 109.316 37.132 0 1.141 0 73.324
Financiering 329 - 36.846 29.034 0 0 8.141
Lening- en garantieverstrekking 7.510 7.135 2.029 0 0 - 1.654
Van Werk naar Werk 265 9.483 4.519 8.217 1.016 - 4.504
Overhead 11.032 87.971 1.000 7.9490- 69.990

Verzekeringen 4.849 6.676 0 0 0 - 1.826
Concernondersteuning 4.701 45.748 1.000 6.501 0 - 35.547
Concernhuisvesting 1.431 19.170 0 1.182 0 - 16.556
Audits & Control 51 16.378 0 266 0 - 16.061
Totaal 3.481.466 3.516.064 273.265 123.534 241.648 57.320

Begrotingsrechtmatigheid

Voor de programma’s met lastenoverschrijding is de overschrijding in totaal € 51.218. Het grootste deel van de overschrijding, € 24.399, heeft zich voorgedaan bij het programma Algemene middelen en wordt veroorzaakt door een afboeking van de deelneming Warmtebedrijf Rotterdam. Gedurende 2018 en begin 2019 is de raad hierover geïnformeerd. Deze lasten passen binnen door de gemeenteraad vastgesteld beleid en konden niet eerder worden gemeld.

Een andere grote lastenoverschrijding heeft zich voorgedaan bij het programma Ruimtelijke ontwikkeling. De lastenoverschrijding van € 13.051 is hier een gevolg van afboekingen van waarde van vastgoed, die bij het opstellen van de jaarrekening nodig bleken of waarvan het risico al eerder aan de raad was gerapporteerd. Voor een ander deel bestaat de lastenoverschrijding uit desinvesteringskosten vanwege verkoop van vastgoed en afkoop van erfpacht bij een eeuwigdurend recht (de kosten worden meer dan goed gemaakt door de verkoopopbrengsten), en lasten, die rechtstreeks zijn doorberekend aan derden en dus saldoneutraal uitwerken.

De lastenoverschrijding van € 3.676 bij het programma Cultuur, Sport en Recreatie houdt verband met de verkoop van inventaris en wordt volledig gecompenseerd door de daaraan verbonden, hogere verkoopopbrengst. De overschrijding wordt derhalve gecompenseerd door direct gerelateerde baten.

Van de lastenoverschrijding op het programma Beheer van de stad vloeit voor € 2.466 van de in totaal € 4.651 voort uit gewijzigd inzicht in de verplichting om investeringen met maatschappelijk nut te activeren. Pas bij het opstellen van de jaarrekening werd bovengenoemde lastenoverschrijding bekend. De overige lastenoverschrijdingen, in totaal € 2.185, vielen binnen het bestaande beleid en konden niet eerder dan bij de jaarrekening aan de raad gerapporteerd worden. Ook de relatief beperkte lastenoverschrijding van € 378 bij het programma Economie past binnen het bestaand economisch beleid en kon niet eerder aan de raad worden gerapporteerd.

Tegenover de lastenoverschrijding van € 3.823 op het programma Werk en Inkomen staan voor € 2.442 direct gerelateerde hogere baten. De resterende lastenoverschrijding van € 1.381 is veroorzaakt door hogere, noodzakelijk externe inhuur (binnen het bestaande beleid) die pas bij het opstellen van de jaarrekening bekend is geworden. Tenslotte, de lastenoverschrijding van € 1.240 bij het programma Openbare orde en veiligheid, wordt gecompenseerd door direct gerelateerde hogere baten uit onder andere vergunningen.

Incidentele baten en lasten

In dit overzicht worden de incidentele baten en lasten weergegeven waaruit het structurele exploitatiesaldo wordt afgeleid. Dit geeft inzicht in de mate waarin de structurele lasten inclusief de structurele toevoegingen aan reserves gedekt zijn door structurele baten inclusief structurele onttrekkingen aan reserves. De provincie hanteert als norm voor het structurele exploitatiesaldo een evenwicht.

Incidentele baten en lastenOorspronkelijke begroting 2018Realisatie 2018Programma
Totaal baten3.224.8413.481.466
Incidentele baten143.234360.201 

Baten uit grondexploitaties83.78765.055Ruimtelijke ontwikkeling
Hoekse Lijn50.40645.918Verkeer en Vervoer
Gemeentefonds235155.380Algemene middelen
Dividend deelnemingen6.0043.423Algemene middelen & Overhead
Europese Subsidies UIA Bridge2.202409Onderwijs
Park de Twee Heuvels6000Stedelijke Inrichting
Verkoopopbrengsten vastgoedobjecten048.236Ruimtelijke ontwikkeling
Velingopbrengsten Brandstofverkooppunten011.125Ruimtelijke ontwikkeling
Gebiedsontwikkelingen08.100Ruimtelijke ontwikkeling
Vrijval Voorzieningen013.147Diverse programma's
Afboeken boekwaarde project Schieveen04.841Ruimtelijke ontwikkeling
BTW Herziening02.445Ruimtelijke ontwikkeling
Verkoop grond Kop van Feijenoord01.050Ruimtelijke ontwikkeling
Opbrengsten Rioolheffing voorgaande jaren0421Ruimtelijke ontwikkeling
Baten product Van Werk Naar Werk0265Algemene middelen
Huisvestingskosten doorbelasting0253Overhead
Overige opbrengsten continuatiefee0133Ruimtelijke ontwikkeling
Totaal lasten, inclusief VPB3.400.6243.516.063
Incidentele lasten356.757602.930 

Investeringen met maatschappelijk nut167.224112.356Diverse programma's
Incidentele personeelslasten / inhuur59.438132.188Diverse programma's
Hoekse lijn50.40645.918Verkeer en Vervoer
Lasten uit grondexploitaties48.85732.476Ruimtelijke ontwikkeling
Gemeentefonds235155.380Diverse programma's
Toevoegingen aan voorzieningen13015.895Bestuur en dienstverlening
Zomerakkoord armoede10.6006.202Maatschappelijke ondersteuning
Zomerakkoord duurzaamheid1.850992Stedelijke Inrichting
Bijdrage Plan Oost4.3251.400Beheer van de stad
Project UIA Bridge2.202404Onderwijs
Doorgeschoven onderhoud Mop Vastgoed2.0672.045Ruimtelijke ontwikkeling
Bijdrage Plan Oost2.0452.150Openbare orde en veiligheid
Tegemoetkoming werkende minima2.0000Werk en Inkomen
Bijdrage vanuit nota schone Stad9751.214Openbare orde en veiligheid
Tijdelijke uitbreiding juridische capaciteit806731Overhead
Bijdrage Plan Oud-Crooswijk701434Bestuur en dienstverlening
Nachtmetro700384Verkeer en Vervoer
Bijdrage Plan Schiebroek-Zuid513489Bestuur en dienstverlening
Ondermijning500500Openbare orde en veiligheid
Plaswijckpark500136Verkeer en Vervoer
Rechtsherstel Joodse slachtoffers455256Bestuur en dienstverlening
Renovatie museum Boijmans van Beuningen228228Cultuur, sport en recreatie
Boekwaarde verkopen032.192Ruimtelijke ontwikkeling
Afwaardering verbonden partijen025.600Algemene middelen
Actualisatie programmalasten010.022Ruimtelijke ontwikkeling
Gebiedsontwikkelingen08.100Ruimtelijke ontwikkeling
Toevoeging voorziening Schiekadeblok04.176Ruimtelijke ontwikkeling
Verkoopkosten01.821Ruimtelijke ontwikkeling
Extra onderhoudsbudget Wereldmuseum01.715Ruimtelijke ontwikkeling
Extra afschrijving als gevolg van waardering portefeuille commercieel vastgoed 01.594Ruimtelijke ontwikkeling
Langere overgangsperiode verhuizing Kredietbank01.400Overhead
Niet activeerbare kosten Businesscase Gebieden01.000Overhead
Sloopkosten Gebbeweg/Traviataweg01.000Ruimtelijke ontwikkeling
Gebiedsontwikkelingen0900Ruimtelijke ontwikkeling
Capaciteitsuitbreiding afdeling Vastgoed 0821Ruimtelijke ontwikkeling
Buitenruimte Bloemfonteinbuurt0591Ruimtelijke ontwikkeling
Robuuste jaarrekeningsproces0510Overhead
Bijdrage vergroten investerend vermogen0260Overhead
Weerstandsvermogen NME0165Cultuur, sport en recreatie
Teruggave BTW compensatiefonds0-715Volksgezondheid en zorg en Cultuur, sport en recreatie
Saldo voor reserveringen-175.783-34.597
Onttrekking en vrijval reserves262.153365.182 

Structureel5.88911.178
Incidenteel256.264354.004
Toevoeging reserves86.370273.265 

Structureel24.65029.034
Incidenteel61.720244.231
Saldo na reserveringen057.320
Totale incidentele baten399.498714.205
Totale incidentele lasten418.477847.161
Structurele begrotingssaldo18.979190.276
Structurele begrotingssaldo in % van baten excl. onttrekkingen reserves0,59%5,47%

Algemene toelichting

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de structurele lasten volledig gedekt worden door de structurele baten, hetgeen leidt tot een structureel saldo van € 190 mln. Hieronder wordt een toelichting gegeven op de incidentele baten en lasten. Onderdelen die bij de begroting 2018 afzonderlijk zijn opgenomen worden expliciet benoemd. Overige incidentele baten en lasten worden gegroepeerd onder overige.

 

Incidentele baten

Baten uit grondexploitaties
Dit betreft de desinvesteringen in de grondexploitaties en projecten derden, winstnemingen en mutaties verliesvoorziening grondexploitatie.

Hoekse lijn
Dit betreft de ontvangen bijdrage voor de aanleg van metroverbinding Hoekse Lijn.

Gemeentefonds
De Decentralisatie-uitkeringen vanuit het gemeentefonds worden per definitie als tijdelijk en dus incidenteel aangemerkt. Tegenover de baat bij het programma Algemene middelen staan lasten bij de overige programma's.

Overige incidentele baten
Dit betreft de optelsom van overige incidentele baten. De grootste post (€ 48 mln) betreft het verkopen van vastgoedobjecten die door de gemeente niet meer benodigd zijn voor het uitvoeren van haar kerntaken. Daarnaast zijn incidenteel € 11 mln opbrengsten gerealiseerd voor het veilen van de huurrechten van 3 brandstofverkooppunten om voor een afgesproken termijn te mogen exploiteren. Daarnaast zijn er namens gebiedsontwikkeling € 8 mln incidentele baten gerealiseerd die bestaan uit subsidiebijdragen voor met name buitenruimteprojecten. Overige baten boven de € 1 mln zijn vrijval voorzieningen, Afboeken boekwaarde project Schieveen, Dividend deelnemingen, BTW herziening en Verkoop grond Kop van Feijenoord.

 

Incidentele lasten
Investeringen met maatschappelijk nut
Het betreft de lasten die gemaakt worden voor investeringen met maatschappelijk nut die gedekt worden door een onttrekking aan bestemmingsreserves.
 

Incidentele personeelslasten / inhuur
Dit bedrag bestaat onder andere uit het saldo van verantwoordingscategorie Inhuur In onderstaande tabel is de totale inhuurverantwoordingscategorie verdeeld naar de verschillende programma’s:

Programma'sRealisatie 2018
Algemene middelen 2.137
Beheer van de stad 5.589
Bestuur en dienstverlening 2.497
Cultuur, sport en recreatie 539
Economische Zaken 10
Maatschappelijke Ondersteuning 7.909
Onderwijs 421
Openbare orde en veiligheid 4.343
Overhead 35.856
Ruimtelijke ontwikkeling 15.047
Stedelijke inrichting 5.454
Verkeer en Vervoer 1.164
Volksgezondheid en zorg 9.883
Werk en inkomen 32.385
Totaal 123.234

Verder bestaat het bedrag uit de lasten van het product Van Werk Naar Werk (programma Algemene middelen). In de totaaltelling is het saldo van de incidentele last “tijdelijke uitbreiding juridische capaciteit” uitgehaald, omdat dit eveneens inhuur betreft.


Hoekse lijn
Dit betreft de lasten voor de aanleg van metroverbinding Hoekse Lijn.


Lasten uit grondexploitaties
Dit betreft de investeringen in de grondexploitaties en projecten derden en de verliesnemingen.

 

Gemeentefonds
De Decentralisatie-uitkeringen vanuit het gemeentefonds worden per definitie als tijdelijk en dus incidenteel aangemerkt. Tegenover de lasten bij diverse programma’s staat een baat bij het programma Algemene middelen.


Toevoegingen aan voorzieningen
In beginsel worden toevoegingen aan voorzieningen beschouwd als een incidentele last. Alleen toevoegingen aan de voorziening ‘Vervangingsinvesteringen riolering’ en de voorzieningen met een pensioenkarakter worden als structureel aangemerkt.
Het opgenomen saldo bestaat uit de toevoegingen aan zowel reguliere voorzieningen als de voorziening dubieuze debiteuren.


Overige incidentele lasten
Dit betreft de optelsom van overige incidentele lasten. De grootste post (€ 32,2 mln) betreft een eenmalige extra afschrijving (boekwaarde verkopen) als gevolg van de verkoop van objecten. Daarnaast is voor € 25,6 mln een afwaardering van aandelen van een verbonden partij opgenomen. Verder heeft de actualisatie van programmalasten bij Ruimtelijke ontwikkeling geleid tot een incidentele last van € 10 mln. Dit heeft betrekking op incidenteel onderhoud en afrekeningen van zakelijke lasten uit voorgaande jaren.
Overige lasten boven de € 1 mln zijn gebiedsontwikkelingen, Toevoeging voorziening Schiekadeblok, Verkoopkosten, Extra onderhoudsbudget Wereldmuseum, Extra afschrijving als gevolg van waardering portefeuille commercieel vastgoed en Langere overgangsperiode verhuizing Kredietbank.

Algemene dekkingsmiddelen

In het overzicht van baten en lasten zijn de volgende algemene dekkingsmiddelen verantwoord.

Algemene dekkingsmiddelenJaarrekening 2017Begroting 2018Jaarrekening 2018
Lokale heffingen (1) 273.978 275.519 278.105
Algemene uitkeringen Gemeentefonds (2) 1.521.336 1.580.780 1.646.908
Dividend 117.636 111.960 112.000
Saldo financieringsfunctie -19.886 -34.315 -33.198
Totaal 1.893.064 1.933.944 2.003.815

1) dit omvat alleen de algemene dekkingsmiddelen (inkomsten uit heffing OZB, honden-, logies-, reclame- en precariobelasting). Dit is exclusief inkomsten uit bestemmingsheffingen (zoals afvalstoffen- en rioolheffing, bedrijfsreinigingsrecht en leges omgevingsvergunningen) en inkomsten uit parkeren.

2) dit betreft het totaal van de verschillende soorten uitkeringen uit het Gemeentefonds: de integratie-uitkeringen (waaronder het Sociaal Domein), de decentralisatie-uitkeringen en de algemene uitkering.

 

Lokale heffingen

Een onderdeel van de algemene dekkingsmiddelen zijn de lokale heffingen. In de paragraaf Lokale heffingen is een toelichting opgenomen. In onderstaande tabel zijn de gerealiseerde opbrengsten van de lokale heffingen bij rekening 2018 afgezet tegen de begroting.

Lokale heffingenJaarrekening 2017Begroting 2018Jaarrekening 2018Programma
Onroerend zaakbelasting (1) (2) 240.584 245.086 244.779 Algemene middelen
Hondenbelasting (2) 1.863 0 20 Algemene middelen
Logiesbelasting (2) 6.039 6.468 6.602 Algemene middelen
Reclame- en precariobelasting 25.492 23.965 26.704 Algemene middelen
Totaal 273.978 275.519 278.105  

1) incl. intragemeentelijke aanslagen OZB.

2) deze heffingen worden, op grond van het BBV, tezamen met de inkomsten uit de rioolheffing in het Overzicht van baten en lasten verantwoord onder Belastingen.

Algemene uitkeringen gemeentefonds
De verantwoorde algemene uitkering uit het gemeentefonds heeft voornamelijk betrekking op het uitkeringsjaar 2018. Daarnaast zijn enkele bedragen inbegrepen die betrekking hebben op voorgaande uitkeringsjaren. Het gemeentefonds wordt namelijk pas twee jaar na afloop van het desbetreffende jaar definitief vastgesteld. De verantwoorde algemene uitkering uit het gemeentefonds is gebaseerd op informatie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en een eigen inschatting van waarden voor zover deze nog niet zijn bepaald door het ministerie van BZK. Deze baten worden verantwoord op het programma Algemene middelen en op het product Beheer algemene middelen.

Dividend
In 2018 is door een aantal deelnemingen dividend uitgekeerd. De ontvangen dividenden zijn verantwoord op de programma's Algemene middelen, Overhead en Bestuur en Dienstverlening.

DividendJaarrekening 2017Begroting 2018Jaarrekening 2018Programma
Bank Nederlandse Gemeenten NV 527 814 814 Algemene middelen
BV Gemeenschappelijk Bezit Evides 10.376 8.959 8.959 Algemene middelen
ENECO Holding NV 31.687 20.121 20.121 Algemene middelen
Stedin Holding NV 0 8.882 8.882 Algemene middelen
Havenbedrijf Rotterdam NV 65.719 67.033 67.033 Algemene middelen
Luchthaven Schiphol NV 3.268 3.308 3.308 Algemene middelen
Erasmus MC Biomedical Fund 2.558 22 22 Algemene middelen
Multidiensten 2.500 1.000 1.000 Bestuur & Dienstverlening
Multi Employment Rotterdam B.V. (MER) 1.000 1.337 1.337 Overhead
SSC Flex 0 484 484 Overhead
Totaal 117.636 111.960 112.000  

Saldo financieringsfunctie
Het saldo van de financieringsfunctie betreft het saldo van de betaalde rente over de leningen, rekening-courant en de ontvangen rente over uitzettingen. De baten worden verantwoord binnen de betreffende programma’s, met name Algemene middelen en Stedelijke inrichting.

Saldo financieringsfunctieJaarrekening 2017Begroting 2018Jaarrekening 2018
Baten 30.019 7.928 7.822
Lasten 49.905 42.243 41.020
Totaal -19.886 -34.315 -33.198

Overzicht van baten en lasten per taakveld

In onderstaande tabel worden de baten, lasten en het saldo per BBV-taakveld getoond.

TaakveldBatenLastenSaldo
0.1 - Bestuur2.12734.583-32.456
0.2 - Burgerzaken14.96935.490-20.520
0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden42.51315.12327.391
0.4 - Overhead12.524453.864-441.340
0.5 - Treasury117.1557.422109.733
0.61 - OZB woningen61.445061.445
0.62 - OZB niet-woningen185.6786.795178.883
0.63 - Parkeerbelasting86.56734.46952.098
0.64 - Belastingen overig37.64211.70425.938
0.7 - Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds1.646.90851.646.904
0.8 - Overige baten en lasten26515.267-15.002
0.9 - Vennootschapsbelasting (VpB)0728-728
0.10 - Mutaties reserves365.182273.26591.918
0.11 - Resultaat van de rekening van baten en lasten057.320-57.320
1.1 - Crisisbeheersing en Brandweer5.10060.578-55.479
1.2 - Openbare orde en veiligheid4.38581.525-77.140
2.1 - Verkeer en vervoer24.082133.357-109.276
2.2 - Parkeren18.29533.548-15.253
2.3 - Recreatieve havens000
2.4 - Economische Havens en waterwegen2086.435-6.227
2.5 - Openbaar vervoer50.75959.045-8.286
3.1 - Economische ontwikkeling34.27343.083-8.809
3.2 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur56.83158.773-1.942
3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen2.0222.858-836
3.4 - Economische promotie6.60206.602
4.1 – Openbaar basisonderwijs000
4.2 - Onderwijshuisvesting9.67366.322-56.650
4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken73.241135.336-62.095
5.1 - Sportbeleid en activering7.76029.072-21.312
5.2 - Sportaccommodaties12.45255.885-43.433
5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie9.682118.879-109.197
5.4 - Musea31.94040.823-8.883
5.5 - Cultureel erfgoed3262.441-2.114
5.6 - Media69720.098-19.401
5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie6.81449.487-42.673
6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie3.041106.730-103.689
6.2 - Wijkteams1.51459.998-58.484
6.3 - Inkomensregelingen549.858661.522-111.664
6.4 - Begeleide participatie12.87577.098-64.223
6.5 - Arbeidsparticipatie10.16564.204-54.039
6.6 - Maatwerkvoorziening (WMO)9005.134-4.234
6.71 - Maatwerkdienstverlening 18+8.543231.849-223.306
6.72 - Maatwerkdienstverlening 18-15838.061-37.903
6.81 - Geëscaleerde zorg 18+8.581131.438-122.857
6.82 - Geëscaleerde zorg 18-1.529101.205-99.677
7.1 - Volksgezondheid12.23343.646-31.413
7.2 - Riolering71.75161.64610.105
7.3 - Afval138.395102.75335.642
7.4 - Milieubeheer2.09140.617-38.526
7.5 - Begraafplaatsen en crematoria5.9667.144-1.177
8.1 - Ruimtelijke Ordening1.31015.631-14.321
8.2 - Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)59.08459.618-534
8.3 - Wonen en bouwen30.53694.775-64.239
Eindtotaal3.846.6493.846.6490