Van Werk naar Werk

Gemeentelijke medewerkers die herplaatsingskandidaten zijn geworden, krijgen via het programma Van Werk Naar Werk (VWNW) begeleiding naar werk buiten of binnen de gemeente.

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?

Terugloop aantal HPK-ers

De inzet op de terugdringing van het aantal herplaatsingskandidaten heeft geleid tot een verdere afname van de groep herplaatsingskandidaten. Ultimo 2018 resteerden nog 54 herplaatsingskandidaten: 24 herplaatsingskandidaten SSR 2005 en SSR 2010, en 30 herplaatsingskandidaten SSR 2013. Dit is inclusief de instroom van 23 nieuwe herplaatsingskandidaten. De geringe instroom is grotendeels te verklaren doordat bij wijzigingen in de organisatie steeds vaker de keuze valt op organische veranderingen in plaats van de klassieke reorganisatie.

In 2019 zullen de laatste 14 terugplaatsingen van SSR 2005 en SSR 2010 afgerond worden. Voor de herplaatsingskandidaten SSR 2013 is reeds bekend dat 17 kandidaten in 2019 geplaatst worden, dan wel de organisatie verlaten. De overige kandidaten zullen in 2019 begeleid worden naar een nieuw perspectief binnen of buiten de organisatie.

Toelichtingen ontwikkelingen

Transferprogramma

Het aantal aanmeldingen vanuit alle clusters voor transfertrajecten is gestegen naar ruim 250 en er zijn ruim 200 transfertrajecten afgesloten. Bij circa de helft van afgeronde trajecten heeft dit geleid tot transfer in werk. Deze doorstroom draagt bij aan het in lijn brengen van het personeelsbestand met de huidige en toekomstige opgaven van de gemeente, en draagt bij aan het voorkomen van nieuwe herplaatsingskandidaten. Verreweg de meeste (70%) transferkandidaten zijn vertegenwoordigd in FS 6 t/m 9. In 2018 is ook succesvol een pilot gerealiseerd voor transfer van re-integratie kandidaten met begeleiding door re-integratiemakelaars.

Wat heeft het gekost?

Overzicht van baten en lasten

Overzicht baten en lasten Van Werk naar WerkRekening
2017
Oorspr.
Begroting 2018
Bijgestelde
Begroting
2018
Realisatie
2018
Afwijking
Baten exclusief reserves1.463322322265-57

Totaal baten 1.463 322 322 265 -57
Bijdragen rijk en mede-overheden 858 0 0 15 15
Opbrengsten derden 605 322 322 250 -72
Lasten exclusief reserves10.97210.4929.6679.483-184

Apparaatslasten 10.863 9.937 9.123 8.592 -531
Inhuur 680 0 685 497 -188
Overige apparaatslasten 74 21 16 48 31
Personeel 10.109 9.916 8.422 8.048 -374
Interne Lasten -14 0 -11 392 403
Overige doorbelastingen -14 0 -11 392 403
Programmalasten 123 555 555 499 -57
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 129 555 555 499 -57
Overige programmalasten -6 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -9.509 -10.170 -9.345 -9.218 127
Vennootschapsbelasting00000
Saldo voor reserveringen -9.509 -10.170 -9.345 -9.218 127
Mutaties reserves9.1476.1235.7034.714-989
Toevoeging aan reserves 4.000 3.000 4.519 4.519 0
Onttrekking aan reserves 9.898 9.123 9.206 8.217 -989
Vrijval reserves 3.249 0 1.016 1.016 0
Saldo voor overhead -362 -4.047 -3.642 -4.504 -862

Rekening
2017
Oorspr.
begroting
2018
Bijgestelde
Begroting
2018
Realisatie
2018
Afwijking
Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting
Overhead clustermanagement en ondersteuning
Saldo na overhead -362 -4.047 -3.642 -4.504 -862

Overzicht van afwijkingen

Overzicht afwijkingenAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking saldo
Afwijking baten en lasten -57 -184 127
1. Diverse afwijkingen -57

-184

127
Afwijking reserves -989 0 -989
2. Bestemmingsreserve Doorontwikkeling Organisatie -989 0

-989

Saldo voor overhead -1.046 -184 -862

Toelichting op overzicht van afwijkingen

1.Diverse afwijkingen

Dit betreft meerdere geringe afwijkingen in zowel baten als lasten.

 

2. Bestemmingsreserve Doorontwikkeling Organisatie

De afwijking is grotendeels te verklaren doordat er meer herplaatsingskandidaten een werkplek hebben gevonden binnen het concern dan waarmee rekening was gehouden. De salarislasten van deze personen worden op andere producten geboekt. De  € 0,6 mln vrijval van de bestemmingsreserve Doorontwikkeling Organisatie die hiermee samenhing, was nog niet eerder verwerkt. Daarnaast zijn er voor  € 0,3 mln lasten gemaakt die niet gedekt worden door de bestemmingsreserve Doorontwikkeling Organisatie. 

Bijstellingen

Overzicht bijstellingen Van Werk naar Werk8-maands 201810-maands 2018Totaal
Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 1.016 365 1.381
Bestemmingsreserve KRIMP 1.016 0 1.016
Ramingsbijstelling 0 365 365
Totaal 1.016 365 1.381

Toelichting op overzicht van bijstellingen

De bijstelling van de bestemmingsreserve KRIMP van € 1 mln is gerealiseerd door daadwerkelijke vrijval in 2018.

De bijstelling van € 365 heeft betrekking op realisatie van personele lasten bij het product Concernondersteuning in plaats van bij het product Van Werk Naar Werk.