Beheer van de stad

Het college staat voor de kwaliteit van de buitenruimte en een zichtbaar beter resultaat op straat. Slim beheer draagt bij aan een aantrekkelijke stad, die schoon, heel, veilig en ook groen en gezellig is. Een stad waar het prettig wonen, werken en verblijven is. De gemeente houdt de buitenruimte in vorm, gebiedsgericht en samen met de Rotterdammers. Meer directe zeggenschap voor burgers en meer invloed op de toekomst van hun wijk en hun stad. De dynamiek in Rotterdam en de druk op de buitenruimte nemen toe. Verdichting van de stad door een toenemend aantal bewoners en bezoekers zorgt voor een merkbare druk op de buitenruimte.Ook zorgen klimaatverandering en de ontwikkeling naar een circulaire economie voor nieuwe vraagstukken en uitdagingen.

PRODUCT 1

Afvalinzameling

De gemeente regisseert de inzameling van het afval en zorgt voor de uitvoering van deze inzameling.

PRODUCT 2

Reiniging

Het beheer en de regie en uitvoering van de reiniging van de stad.

PRODUCT 3

Riolen en gemalen

Bij het product Riolen en Gemalen gaat het om de afvoer van afvalwater, hemelwater en grondwater.

PRODUCT 4

Wegen en openbare verlichting

Het op orde houden van de stad voor de producten die vallen onder Wegen en Openbare Verlichting.

PRODUCT 5

Water en groen

Het op orde houden van de stad voor de producten die vallen onder Water en Groen.

Doelstellingen programma

Prioriteiten

  • nota Rotterdam schone stad
  • Rotterdam Circulair
  • professionalisering
  • beleidsnota huishoudelijk afval
  • nota ‘Onderhoud kapitaalgoederen openbare ruimte Rotterdam 2015-2018’
  • burgerparticipatie

 

Nota Rotterdam schone stad  
Rotterdammers ervaren de buitenruimte niet altijd als schoon. Om die reden is in 2016 de nota Rotterdam schone stad opgesteld. Met de nota Rotterdam schone stad wordt gericht extra inzet gepleegd om de belangrijkste verstoringen van het schoonbeeld terug te dringen. Het gaat hier om verstoringen als de bijplaatsingen van vuil bij containers, zwerfvuil, afval bij markten, afval in parken en stranden in de zomermaanden en afval rondom fastfood ketens. Ook in 2018 is uitvoering gegeven aan deze nota. Dit programma is gestopt per 1 januari 2019. De eindrapportage over de Nota Rotterdam schone stad is voorjaar 2019 gereed.

 

Rotterdam Circulair
Met het programma Rotterdam Circulair neemt Rotterdam de stappen op weg naar een circulaire samenleving. Een samenleving waar we grondstoffen en materialen bijna oneindig hergebruiken en dat hebben verankerd in ons economische systeem.

 

Professionalisering

De gemeente houdt de stad zo effectief en efficiënt mogelijk schoon. Er is in 2017 een nieuwe methodiek van reinigen ingevoerd: het Datagestuurd Reinigen. Door deze methodiek wordt de inzet van medewerkers en machines aangepast aan het vervuilingsprofiel van de wijk wat resulteert in een flexibele inzet. Hierdoor kan er sneller gehandeld worden op situaties in een wijk. Ook kan er meer aandacht besteed worden aan de plekken waar dat het hardste nodig is. Dit betekent dat er niet meer op vaste dagen wordt gereinigd. De inzet wordt afgestemd op het actuele schoonniveau van de wijken in de stad.

 

Beleidsnota huishoudelijk afval
In de Beleidsnota Huishoudelijk Afval 2013–2018 staan de ambities van het college beschreven. De nadruk ligt op verbetering van afvalscheiding, hergebruik en recycling (van grondstoffen), tegen zo laag mogelijke kosten.

 

Nota 'Onderhoud kapitaalgoederen openbare ruimte Rotterdam 2015-2018'

Het meest noodzakelijke onderhoud is uitgevoerd. Daarbij ligt de prioriteit op wegen, groen, spelen en openbare verlichting. Het college heeft vanaf 2016 per jaar structureel € 4,7 mln extra beschikbaar gesteld voor het projectmatig onderhoud van wegen. Daarnaast heeft het college voor 2017 en 2018 € 1,3 mln per jaar beschikbaar gesteld voor de instandhouding van het bomenareaal. In 2018 is de nota kapitaalgoederen geëvalueerd en zijn de voorbereidingen getroffen voor de nieuwe nota.

 

Burgerparticipatie

In 2018 zijn enkele nieuwe challenges op het gebied van de buitenruimte gestart of in voorbereiding: Groenonderhoud van de Regentuin in Noord en beheer van groenplekken in zowel Delfshaven als Feijenoord door Creatief beheer. Daarmee ontstaat inmiddels ervaring met Right to Challenge in de overname van het beheer van groene plekken door bewoners of sociaal ondernemers. In het kader van CityLab010 is in 2018 € 0,5 mln beschikbaar gesteld voor innovatieve ideeën in de buitenruimte, waarmee 7 initiatieven zijn mogelijk gemaakt. Naast CityLab en Right to Challenge worden honderden initiatieven voor zelfbeheer in de buitenruimte vanuit Stadsbeheer en de gebieden ondersteund, onder andere door inzet van de wijktuinman.

 

Reyeroord

Als belangrijke partner staat Stadsbeheer aan de basis van de omvorming van de stad door het toekomstbestendig maken van wijken en buurten. Onze rioleringsprojecten worden inmiddels per wijk geïnitieerd. Dit biedt kansen om samen met de bewoners de wijk opnieuw te maken en te bouwen. In de wijk Reyeroord is bijvoorbeeld de riolering aan vervanging toe en de energietransitie staat voor de deur. Daarmee komen diverse forse beheeropgaven samen. We maken ook de koppeling met het sociale domein. Een gezonde levensstijl en een gezond gezinsinkomen gaan hand in hand met duurzaamheid, circulariteit en leefbaarheid. Er zijn al diverse projecten gericht op deze thema’s samen met de bewoners opgezet en uitgevoerd. De eerste stappen op weg om van Reyeroord een voorbeeldwijk voor de transformatie van de stad van morgen te maken!

 

Wijkgestuurd werken

De ambitie van Stadsbeheer is om door te dringen tot in de haarvaten van de woon- en leefomgeving van onze belangrijkste partners bij het beheren en onderhouden van deze stad, de bewoners en de ondernemers. In de wijken streven we naar kwaliteit, samenwerking en innovatie. Dat vraagt enerzijds om balans in het maatwerk van onze producten en diensten; Rotterdam is nergens hetzelfde. En dat vraag anderzijds om uniformiteit voor het behalen van efficiency. Het gaat steeds om het vinden van de juiste balans tussen faciliteren en ondersteunen van de zelforganiserende stad én het efficiënt, informatiegestuurd en met kennis van zaken ons werk doen.

Ook in 2018 heeft Stadsbeheer met heel veel medewerkers die werkzaam zijn in de wijk invulling gegeven aan deze ambitie door samen met bewoners geveltuinen aan te leggen, te schouwen of bewoners te ontmoeten tijdens de diverse wijkservicetafels die buiten op straat, op diverse plekken in de stad, zijn georganiseerd. Zo hebben bewoners, in nauw overleg met de gemeente, zelf het ontwerp voor het project Schepenstraat in Blijdorp gemaakt en ook in project Groenen Hagen in IJsselmonde zijn bewoners in een vroeg stadium betrokken bij de nieuwe inrichting van hun straat en speelplekken. Omdat het project ook effect had op de tuinen van bewoners heeft een tuincoach van stadsbeheer de bewoners geadviseerd hoe zij hun tuin weer mooi én klimaatadaptief kunnen inrichten.

Wat heeft het gekost?

Overzicht van baten en lasten

Overzicht baten en lasten Beheer van de stadRekening
2017
Oorspr.
Begroting 2018
Bijgestelde
Begroting
2018
Realisatie
2018
Afwijking
Baten exclusief reserves234.376229.434228.877230.7711.894

Totaal baten 234.376 229.434 228.877 230.771 1.894
Belastingen 67.480 69.361 70.610 70.328 -282
Bijdragen rijk en mede-overheden 1.922 3.291 -1.794 1.856 3.650
Financieringsbaten 0 0 0 0 0
Opbrengsten derden 163.461 156.839 161.124 160.396 -729
Overige baten 1.512 -57 -1.063 -1.808 -746
Lasten exclusief reserves359.036349.770337.791342.4424.651

Apparaatslasten 111.959 110.959 114.666 116.245 1.579
Inhuur 5.485 4.538 5.355 5.589 234
Overige apparaatslasten 3.175 3.391 3.493 3.210 -284
Personeel 103.299 103.030 105.818 107.446 1.628
Interne Lasten -15.699 -10.726 -16.659 -19.543 -2.884
Beleidspecifiek vastgoed 19 0 19 136 117
Concernbrede bedrijfsvoeringskosten 0 0 0 0 0
Overige doorbelastingen -15.718 -10.726 -16.678 -19.680 -3.001
Programmalasten 262.775 249.536 239.784 245.741 5.957
Financieringslasten 1 0 0 0 0
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 167.174 164.307 150.549 153.148 2.599
Kapitaallasten 61.715 55.193 54.043 54.577 533
Overige programmalasten 31.418 29.978 33.546 34.967 1.421
Salarislasten WSW en WIW 0 -35 0 0 0
Sociale uitkeringen 538 0 205 317 112
Subsidies en inkomensoverdrachten 1.931 93 1.441 2.733 1.291
Saldo voor vpb en reserveringen -124.660 -120.336 -108.914 -111.671 -2.758
Vennootschapsbelasting00000
Saldo voor reserveringen -124.660 -120.336 -108.914 -111.671 -2.758
Mutaties reserves3.094-264-814-2.899-2.085
Toevoeging aan reserves 9.040 8.000 8.000 8.000 0
Onttrekking aan reserves 12.134 7.736 7.186 5.101 -2.085
Saldo voor overhead -121.566 -120.600 -109.728 -114.570 -4.843

Toerekening overhead aan Beheer van de stadRekening
2017
Oorspr.
begroting
2018
Bijgestelde
Begroting
2018
Realisatie
2018
Afwijking
Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting 43.688 40.234 40.234 40.234 0
Overhead clustermanagement en ondersteuning 19.673 20.758 21.434 21.429 -5
Saldo na overhead -184.927 -181.592 -171.396 -176.233 -4.838

Toelichting op overzicht baten en lasten

Het saldo voor overhead van het programma beheer van de stad bedraagt - € 4,8 mln. Belangrijkste oorzaken hiervan zijn:

 

Correctie investeringen maatschappelijk nut

Om aan de aangescherpte BBV regelgeving te voldoen heeft er in de begroting 2018 een verschuiving plaatsgevonden tussen exploitatiebudget en balans (investeringskrediet). In de rekening is hierdoor sprake van een negatief exploitatieresultaat van € 3,2 mln. Op het investeringskrediet is er sprake van een positief resultaat van € 3,2 mln.

 

Onttrekken bestemmingsreserves IFR en ISV

Vanwege het activeren van projectkosten Tussenwater (IFR) en Bajonetstraat (ISV) mogen de bestemmingsreserves niet worden onttrokken. Dit resulteert in een negatief resultaat van € 1,4 mln.

 

Niet Gesprongen Explosieven

Voor het ruimen van het explosief aan de Claes de Vrieslaan is in 2018 gestart met het aankopen van diverse panden. Doordat het werven van de panden doorloopt in 2019 resulteert dit in een positief resultaat van € 0,8 mln in 2018.

 

Blauwalg Kralingse Plas

Door de complexiteit heeft het project Kralingse Plas vertraging opgelopen. Om het gehele werk op een goede manier uit te voeren is
extra onderzoek en extra afstemming vereist. Zeker gezien de belofte van een structurele aanpak, is zorgvuldigheid en volledigheid het uitgangspunt bij de aanpak van blauwalg in de Kralingse Plas. Door vertraging in de uitvoering zijn er in 2018 geen kosten gemaakt wat resulteert in een positief resultaat van € 1,8 mln.

 

Afvalinzameling

Negatieve prijsontwikkelingen van grondstoffen zoals hout, papier, etc. resulteren in een nadelig resultaat van circa € 1,3 mln.

 

Lease

Verschillende oorzaken resulteren in een nadelig resultaat van circa € 0,9 mln. Het gaat onder andere om hogere ICT lasten door verschillende automatiseringsprojecten en meer uitbesteed werk omdat het door krapte op de arbeidsmarkt lastig is om vacatures te vervullen.

BBV-indicatoren

Beschrijving BBV-indicatorEenheidStreefwaardeRealisatie 2018Bron
1. Omvang huishoudelijk restafval Kg/eenheid 295 kg / inwoner

296 kg / inwoner

Grondstoffennota 2019 - 2022

Toelichting op BBV-indicatoren

Het Rotterdams afvalbeleid heeft tot doel gehad de hoeveelheid huishoudelijk afval die verbrand wordt terug te dringen en het afvalscheidingspercentage verder te verhogen. Dit beleid stond in de beleidsnota 'Huishoudelijk Afval 2013-2018'. De doelstelling minimaal 12% minder huishoudelijk restafval in 2018 (t.o.v. 2011) is ruim gehaald met 14%. De totale hoeveelheid restafval is gedaald van ruim 220.000 ton naar 189.000 ton. Rekening houdend met het toegenomen aantal inwoners komt dit resultaat zelfs op 18% (van 362 kg per inwoner naar 296 kg per inwoner).