Het product Reiniging behelst beheer, regie en uitvoering van de reiniging van de stad. De gemeente bepaalt op een schaal van 1 tot 5 en doet dit aan de hand van de volgende vijf onderdelen: hoeveelheid zwerfvuil, uitwerpselen, graffiti, tijdige lediging van prullenbakken en de hoeveelheid onkruid op straat. Het gemiddelde schoonniveau van 66 Rotterdamse CBS-buurten op de vijf onderdelen is in 2018 een 4 of hoger. Deze score is gebaseerd op de Rotterdamse schouwmethodiek.

Doelstellingen product

Binnen het product reiniging is een aantal prioriteiten genoemd. Deze worden hierna benoemd:

Nota Rotterdam Schone Stad

Rotterdammers ervaren de buitenruimte niet altijd als schoon. Om die reden is in 2016 de nota Rotterdam Schone Stad opgesteld. Met deze nota  wordt gericht extra inzet gepleegd om de belangrijkste verstoringen van het schoonbeeld terug te dringen. Het gaat hier om verstoringen als de bijplaatsingen van vuil bij containers, zwerfvuil, afval bij markten, afval in parken en stranden in de zomermaanden en afval rondom fastfood ketens.

 

Professionalisering

De gemeente houdt de stad zo effectief en efficiënt mogelijk schoon. Er is in 2017 een nieuwe methodiek van reinigen ingevoerd: het Datagestuurd Reinigen. Door deze methodiek wordt de inzet van medewerkers en machines aangepast aan het vervuilingsprofiel van de wijk wat resulteert in een flexibele inzet. Hierdoor kan er sneller gehandeld worden op situaties in een wijk. Ook kan er meer aandacht besteed worden aan de plekken waar dat het hardste nodig is. Dit betekent dat er niet meer op vaste dagen wordt gereinigd. De inzet wordt afgestemd op het actuele schoonniveau van de wijken in de stad.

 

Participatie

In toenemende mate werkt de gemeente, maatschappelijke organisaties en individuele bewoners(groepen) samen aan de openbare ruimte. Binnen deze samenwerking staan centraal educatie, het ondersteunen van opschoonactiviteiten en het signaleren van zwerfafval. Stadsbeheer werkt enthousiast mee aan deze samenwerking en faciliteert initiatieven met kennis en materialen.

Indicator

Soort indicatorMonitorRealisatie 2017Doel 2018Realisatie 2018
Rotterdamse buurten schoon-n.v.t4.40>44.41
MSB meldingen tijdig afgehandeld         -     n.v.t. 94,3 % 95% <3 werkdagen afgehandeld

93,8%

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?

Nota Rotterdam Schone Stad

De schooncijfers voldoen aan het in het collegeprogramma gewenste schoonniveau van een vier gemiddeld in alle wijken: eind 2018 was het schoonniveau 4,41. In 2018 zijn de maatregelen uit de Nota voortgezet en is ingezet op verlenging van het schoonbeeld. Het gaat om een combinatie van verschillende maatregelen. In de buitenruimte zijn aanpassingen gedaan: extra afvalbakken en extra grote afvalbakken geplaatst, bovengrondse en halfverdiepte containers vervangen door ondergrondse containers en extra inzamelcontainers in de 5 grote parken. In straten waar veel bijplaatsingen (bijgeplaatst vuil in de omgeving van containers) zijn, is gericht ingezet met het extra verwijderen van de bijplaatsingen en publieksvoorlichting. In straten en op pleinen die snel vervuilen zijn snel schoon teams ingezet. Ook is ingezet op communicatie om bewoners te betrekken bij het schoonhouden van de straat en op maatregelen om bewoners te stimuleren het juiste te doen. Door het handhavingsteam
schoon is gericht gehandhaafd op onder meer dumping van zwerafval en bijplaatsingen. In het schoonhouden van de stad worden ook de bewoners betrokken, door onder meer projecten op basisscholen, Schoonmaakbendes van Opzoomer Mee en Nieuwjaarsvegen en  de mogelijkheid te bieden om containers te adopteren. Eind 2018 waren er 810 containeradoptanten in Rotterdam.

 

Graffiti op particuliere panden

De gemeente verwijdert de graffiti op gemeentelijke objecten. Discriminerende graffiti wordt op zowel gemeentelijk als particulier eigendom met spoed verwijderd (binnen 24 uur). In 2017 en 2018 is een pilot uitgevoerd, waarbij particuliere eigenaren op basis van de Woningwet werden aangeschreven met het verzoek op eigen kosten de graffiti op hun pand te (laten) verwijderen. Er diende daarbij sprake te zijn van een welstandsexces. Deze pilot is in 2018 geevalueerd. Het blijkt dat het lastig is om vast te stellen wat een kunstuiting of vandalisme is en dat het moeilijk is om de eisen van welstand te objectiveren. Daarbij is de ambtelijke inzet in relatie tot het beperkte resultaat te hoog om dit initiatief te continueren.

 

Legale graffitimuur

In 2017 is de eerste legale graffitimuur van Rotterdam in gebruik genomen. Graffitikunstenaars kunnen de muur in Rotterdam reserveren via een app. Door dit te doen hebben zij toestemming om op die locatie hun kunstwerk te maken. De gemeente hoopte dat door legale ruimte beschikbaar te stellen, de overlast door illegale graffiti zou afnemen. Deze legale graffitimuur heeft niet het gewenste resultaat opgeleverd. De overlast door graffiti is niet afgenomen en de kosten voor het verwijderen van graffiti zijn niet verminderd. Daarom is er in 2018 geen tweede legale muur geplaatst.

 

Datagestuurd reinigen

Datagestuurd reinigen gebeurt door middel van een door de gemeente Rotterdam ontwikkelde app waarmee de buitenruimte dagelijks door medewerkers geïnspecteerd wordt. Zo is het schoonniveau van alle wijken bepaald en is vastgesteld op welke plaatsen de vervuiling het meest voorkomt en waar de inzet van medewerkers en middelen het hardst nodig is. Circa 3500 schouwpunten verspreid door heel de stad geven inzicht in de vervuiling en deze data wordt slim gecombineerd met data over de inzet van de mensen en middelen n de oppervlaktegegevens. De inzet van medewerkers en machines is aangepast aan het vervuilingsprofiel van de wijk en resulteert in een flexibele inzet. In 2018 is de schouwapp verder ontwikkeld waardoor deze beter aansluit op de meetmethode van de CROW en waardoor nog specifieker op onderwerp de inzet kan worden bepaald. Daarnaast is het Datagestuurd Reinigen landelijk opgepakt en door grote interesse zijn er op meerdere congressen presentaties gegeven, en zijn interviews gegeven voor publicaties in vakbladen.

 

Evenementen

In de stad vinden jaarlijks circa 1.600 kleinere evenementen op buurtniveau en circa 70 grotere evenementen plaats. Stadsbeheer is bij alle evenementen betrokken als adviseur en als regisseur voor de schoonmaak na afloop van het evenement. Ook in 2018 heeft Stadsbeheer een actieve bijdrage geleverd aan het schoonmaken van de stad na grote evenementen, zoals de Rotterdam Marathon, Koningsdag, Rotterdam Unlimited en tal van andere evenementen. Op verschillende evenementen is in samenwerking met de organisaties van deze evenementen het bezoekend publiek bekend gemaakt met de hoeveelheid geproduceerd afval per evenement en de verschillende afvalstromen die hierin te onderscheiden zijn. Met speciale afvaleilanden worden de bezoekers bewuster van het scheiden van afval. Verder is ervaring opgedaan met plastic bekers waar statiegeld op geheven wordt. Dit zorgt voor aanzienlijk minder zwerfvuil in de vorm van plastic bekers. 

 

Participatie

In 2018 heeft Stadsbeheer enthousiast meegewerkt aan gerichte schoonmaakacties in verschillende buurten. Buurtinitiatieven zijn omarmd en daar waar gevraagd ondersteund. Opzoomer Mee en de SnoepRoute aanpak zijn hier prominente voorbeelden. Naast het schoonkrijgen en het schoonhouden en het reduceren van afval richt de participatie zich ook op het creëren van bewustzijn bij de jeugd en jongeren. Dat gebeurt door gericht aandacht te vragen voor de vier R'en van Duurzaamheid: Reduceren, Reflecteren, Recyclen en Repareren. Dit wordt in 2019 voortgezet.

 

Gladheidsbestrijding

De bereikbaarheid van en de doorstroming in de stad is belangrijk . Om de bereikbaarheid en doorstroming ook in de wintermaanden te waarborgen, speelt het Stadsbeheer een belangrijke rol in de gladheidsbestrijding. Medewerkers zijn ingezet om strooiwerkzaamheden uit te voeren op doorgaande wegen en fietspaden. Het afgelopen jaar zijn de medewerkers 21 keer uitgerukt voor gladheidsbestrijding.

Toelichtingen ontwikkelingen

Innovatie en duurzaamheid

De gemeente verwijdert met behulp van een boot het drijfvuil uit het oppervlaktewater. Als aanvulling op dit traditionele vuilvissen is in het najaar van 2018 de Waste Shark getest. Deze elektrisch aangedreven robot kan zelfstandig drijfvuil verwijderen uit het oppervlaktewater. De Waste Shark wordt nog verder ontwikkeld, voordat deze bedrijfsmatig ingezet wordt. 

De gemeente heeft in het afgelopen jaar gebruik gemaakt van de Stint. Op het moment dat de Stint niet meer in de buitenruimte gebruikt mocht worden is er gezocht naar een duurzaam alternatief: een kleine handzame auto met laadbak om de Rotterdambakken te ledigen. Momenteel wordt dit voertuig getest. Dit emissieloze voertuig heeft als voordeel dat meer lading vervoerd kan worden.  

In 2018 zijn vanuit gedragsbeïnvloeding rode minicontainers ingezet op de BBQ-velden. Bij wijze van proef is gekozen voor 3 parken in Rotterdam. Er is gekozen voor (brandweer)rode containers vanwege de associatie met de kleur van vuur (naast het gebruik van informatieborden). Uit de evaluatie blijkt dat de rode minicontainers op de juiste wijze gebruikt worden. In 2019 vindt de uitrol plaats.

 

Professionalisering medewerkers

Scholing vormt een belangrijkonderdeel bij de verdere professionalisering van de medewerkers. In 2018 zijn 30 nieuwe medewerkers opgeleid binnen de Bedrijfs-school van de reiniging. Zij zijn opgeleid tot Allround reiniger of Meewerkend voorman en zijn na de opleiding overal en flexibel inzetbaar. Verder zijn meerdere opleidingen verzorgd op het gebied van vakmanschap en hebben 25 medewerkers een MBO 1 of 2 opleiding met goed gevolg afgesloten. Daarnaast hebben een aantal medewerkers aan hun taalvaardigheid gewerkt in de training Taal van de Stad. Dit als onderdeel van het Taalakkoord.

 

Van productnormering naar CROW

In G4-verband is de gemeente Rotterdam aangesloten om één eenduidige methodiek te ontwikkelen om de buitenruimte te kunnen monitoren en beoordelen. Dit in samenwerking met het CROW. In 2018 is er invulling gegeven aan deze methodiek en is er door het gehele jaar geschouwd volgens deze methodiek. Ook staat Rotterdam open om daarna de kosten met elkaar te vergelijken, zodat we niet alleen een benchmark uitvoeren maar op een later moment ook kunnen gaan bench-learnen. In 2019 gaat Rotterdam over tot deze methodiek en neemt dan afscheid van de Rotterdamse productnormering.

Wat heeft het gekost?

Overzicht van baten en lasten

Overzicht baten en lasten ReinigingRekening
2017
Oorspr.
Begroting 2018
Bijgestelde
Begroting
2018
Realisatie
2018
Afwijking
Baten exclusief reserves4.7951.2602.4712.471-1

Totaal baten 4.795 1.260 2.471 2.471 -1
Bijdragen rijk en mede-overheden 949 0 0 610 610
Opbrengsten derden 3.993 1.260 2.471 1.861 -611
Overige baten -147 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves49.62844.72044.67245.004332

Apparaatslasten 34.119 32.913 33.891 34.103 212
Inhuur 1.904 622 1.411 1.598 187
Overige apparaatslasten 721 808 825 800 -25
Personeel 31.494 31.483 31.655 31.705 50
Interne Lasten 2.315 1.927 664 789 125
Concernbrede bedrijfsvoeringskosten 0 0 0 0 0
Overige doorbelastingen 2.315 1.927 664 789 125
Programmalasten 13.193 9.880 10.116 10.112 -5
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 11.909 9.065 9.255 9.136 -118
Kapitaallasten 743 802 557 532 -24
Overige programmalasten -1 13 0 -7 -7
Sociale uitkeringen 534 0 205 314 109
Subsidies en inkomensoverdrachten 8 0 100 136 36
Saldo voor vpb en reserveringen -44.833 -43.460 -42.200 -42.533 -333
Vennootschapsbelasting00000
Saldo voor reserveringen -44.833 -43.460 -42.200 -42.533 -333
Mutaties reserves
Saldo voor overhead -44.833 -43.460 -42.200 -42.533 -333

Toerekening overhead aan ReinigingRekening
2017
Oorspr.
begroting
2018
Bijgestelde
Begroting
2018
Realisatie
2018
Afwijking
Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting 9.832 8.912 8.912 8.912 0
Overhead clustermanagement en ondersteuning 6.245 6.458 6.832 6.799 -33
Saldo na overhead -60.910 -58.830 -57.945 -58.245 -300

Overzicht van afwijkingen

Overzicht afwijkingenAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking saldo
Afwijking baten en lasten -1 332 -333
1. Diverse afwijkingen -1 332 -333
Saldo voor overhead -1 332 -333

Toelichting op overzicht van afwijkingen

1. Diverse afwijkingen

Er is sprake van een zeer geringe afwijking. De reinigingsactiviteiten zijn volgens de begroting uitgevoerd.

Bijstellingen

Overzicht bijstellingen Reiniging8-maands 201810-maands 2018Totaal
Coalitieakkoord: Basispad 1610 161
Incidentele huisvestingskosten 161 0 161
Ramingsbijstellingen onvermijdelijk0 181 181
Bijdragen Derden 0 0 0
containerisatie 0 0 0
Kosten en dekking Digitaliseringsagenda en HR Uitvoeringsagenda 0 181 181
Totaal 161 181 342

Toelichting op overzicht van bijstellingen

Incidentele hogere kosten concernhuisvesting                                         

Bij de tweede herziening 2018 is er binnen programma Overhead melding gemaakt van incidenteel hogere huisvestingskosten van € 3,1 mln. Dit betrof niet activeerbare projectkosten ad 1,7 mln en 1,4 mln hogere huisvestingslasten als gevolg van een langere overgangsperiode voor de verhuizing van het archief en de dienstverlening van de kredietbank naar de nieuwe Stadhuis XL+ winkel. Deze incidenteel hogere huisvestingslasten van € 3,1 mln zijn verdeeld over de programma’s. Vanuit dit product is een budgetbedrag van € 161 overgeheveld. Voor de uiteindelijke realisatie van deze bijstelling wordt
verwezen naar het programma Overhead.
 

Bijdragen derden

In 2018 heeft de gemeente Rotterdam bijdragen van derden ontvangen voor uitvoering van extra reinigingsactiviteiten. De reinigingsactiviteiten zijn volgens afspraken uitgevoerd.
 

Containers gemeenten           

Met een aantal (rand-)gemeenten zijn afspraken gemaakt over de levering van containers. In 2018 heeft de gemeente Rotterdam volgens de afspraken containers geleverd. Per saldo is deze activiteit saldo-neutraal.
 

Kosten en dekking Digitaliseringsagenda en HR Uitvoeringsagenda

In 2018 is een start gemaakt met de uitvoering van de Digitaliseringsagenda en HR Uitvoeringsagenda. De hiermee samenhangende kosten en dekking zijn gerealiseerd binnen verschillende programma’s. Dit is met deze begrotingswijziging verwerkt in de begroting 2018. Voor dit product betekende dit (per saldo) een bijstelling van € 181. Voor de uiteindelijke realisatie van deze bijstelling wordt
verwezen naar het programma Overhead.

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

 

Beleidsplan gladheidsbestrijding 2015 - 2020                                   

Beleidsplan hondenpoep

Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden op verharding

Nota Rotterdam Schone Stad