Het product markten omvat het volledige beheer en exploitatie van alle Rotterdamse warenmarkten.

Doelstellingen product

Uitvoering geven aan de visie uit het Meerjarenperspectief met betrekking tot verzelfstandiging van markten. Die visie houdt in dat er een mogelijkheid moet komen om te verzelfstandigen. Die mogelijkheid is gecreëerd.

 

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?

In 2017 is de nieuwe marktverordening in de Raad behandeld. Met de nieuwe marktverordening is verzelfstandiging voor meerdere Rotterdamse markten een optie geworden. Afhankelijk van concrete verzoeken kan een markt verzelfstandigen. Na een pilotperiode zijn eind 2018 vergunningen afgegeven voor de verzelfstandiging van de markten in Hoek van Holland, Rozenburg en Overschie.

Toelichtingen ontwikkelingen

De regelgeving met betrekking tot de verzelfstandiging van bestaande markten is in 2018 uitgewerkt. De regels met betrekking tot nieuwe initiatieven worden ontwikkeld.

Daarnaast wordt in maart 2019 een onderzoek naar de markten gestart. In dit onderzoek komt bijvoorbeeld de diversiteit van aangeboden producten aan bod, de functie van de markt, maar vooral ook de mening van kooplieden en consumenten over de markt. In 2018 is tijdens een succesvolle bijeenkomst over circulaire markten een marktalliantie gesmeed. Samen met deze alliantie wordt in 2019 een passend vervolg gegeven aan de circulariteit van markten.

Wat heeft het gekost?

Overzicht van baten en lasten

Overzicht baten en lasten MarktenRekening
2017
Oorspr.
Begroting 2018
Bijgestelde
Begroting
2018
Realisatie
2018
Afwijking
Baten exclusief reserves2.1001.9011.9012.022121

Totaal baten 2.100 1.901 1.901 2.022 121
Bijdragen rijk en mede-overheden 2 0 0 0 0
Opbrengsten derden 2.098 1.901 1.901 2.022 121
Overige baten 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves2.3092.6783.1052.858-247

Apparaatslasten 854 911 1.354 1.159 -195
Inhuur 11 2 50 32 -18
Overige apparaatslasten 20 28 26 18 -7
Personeel 824 881 1.279 1.109 -170
Interne Lasten 1.117 1.085 1.085 1.119 34
Concernbrede bedrijfsvoeringskosten 0 0 0 0 0
Overige doorbelastingen 1.117 1.085 1.085 1.119 34
Programmalasten 338 682 665 579 -86
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 359 597 621 591 -29
Overige programmalasten -21 85 45 -12 -57
Salarislasten WSW en WIW 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -209 -777 -1.204 -836 369
Vennootschapsbelasting00000
Saldo voor reserveringen -209 -777 -1.204 -836 369
Mutaties reserves
Saldo voor overhead -209 -777 -1.204 -836 369

Toerekening overhead aan MarktenRekening
2017
Oorspr.
begroting
2018
Bijgestelde
Begroting
2018
Realisatie
2018
Afwijking
Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting 247 257 257 257 0
Overhead clustermanagement en ondersteuning 135 134 217 190 -27
Saldo na overhead -591 -1.168 -1.678 -1.283 395

Overzicht van afwijkingen

Overzicht afwijkingenAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking saldo
Afwijking baten en lasten 121 -247 369
1.Opbrengsten marktgelden 121 0 121
2.Onderschrijding personeelslasten 0 -170 170
3.Diverse afwijkingen 0 -77 77
Saldo voor overhead 121 -247 369

Toelichting op overzicht van afwijkingen

1. Opbrengsten marktgelden
Het voordeel op de baten komt door de hogere opbrengsten van de dagplaatsen op de markten. Door de relatief gunstige weersomstandigheden werden meer dagplaatsen door ondernemers afgenomen.

 

2. Onderschrijding personeelslasten
Het voordeel komt vooral doordat enkele vacatures nog niet waren vervuld.

 

3. Diverse afwijkingen
Door vrijval op de voorziening dubieuze debiteuren is een voordeel behaald van € 57. Deze vrijval is het gevolg van intensievere invorderingsacties op markten. Verder zijn er diverse kleinere onderschrijdingen. 

Bijstellingen

Overzicht bijstellingen Markten8-maands 201810-maands 2018Totaal
Coalitieakkoord: Basispad 40 4
Incidentele huisvestingskosten 4 0 4
Totaal 4 0 4

Toelichting op overzicht van bijstellingen

Incidentele hogere kosten Concernhuisvesting
Bij de tweede herziening 2018 is er binnen programma Overhead melding gemaakt van incidenteel hogere
huisvestingskosten van € 3,1 mln. Dit betrof niet activeerbare projectkosten ad 1,7 mln en 1,4 mln hogere
huisvestingslasten als gevolg van een langere overgangsperiode voor de verhuizing van het archief en de
dienstverlening van de kredietbank naar de nieuwe Stadhuis XL+ winkel. Deze incidenteel hogere
huisvestingslasten van € 3,1 mln zijn verdeeld over diverse producten. Vanuit dit product is een budgetbedrag
van € 4 overgeheveld. Voor de uiteindelijke realisatie van deze bijstelling wordt verwezen naar het product
concernhuisvesting.

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Marktverordening 2017

Marktreglement 2008

Verordening rechten markten