Maatschappelijke Begeleiding en Advies

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

De gemeente Rotterdam motiveert haar inwoners om zo lang mogelijk zelfredzaam te zijn. Als het niet lukt, dan is hulp dichtbij.

Veel Rotterdammers zijn goed ondersteund dankzij de inzet vanuit het beleidskader Nieuw Rotterdams Welzijn en de programma’s Langer Thuis en Voor Mekaar.

Er is geïnvesteerd in de versterking van de wijknetwerken die een belangrijke rol spelen in het vormgeven van de ondersteuning die Rotterdammers nodig hebben.

Dat geldt voor ouderen, voor Rotterdammers die een uitkering hebben en voor jongeren en hun ouders.

Doelstellingen product

Prioriteiten

Nieuw Rotterdams Welzijn

 • sterkere wijknetwerken om de ondersteuning aan Rotterdammers te verbeteren
 • in 2018: de start van de nieuwe integrale gebiedsopdrachten in het jeugd- en het volwassendomein, als uitkomst van het in 2017 doorlopen inkooptraject
 • doorontwikkeling van de Huizen van de Wijk
 • in elk van de veertien gebieden de realisatie van vormen van preventieve dagbesteding in het Huis van de Wijk
 • een hoger percentage van het budget per gebied dat voor subsidieverlening couleur locale beschikbaar is

 

Vrijwilligerswerk- en Mantelzorgondersteuning

 • verbetering van de communicatie bij en ondersteuning van mantelzorgers. Dit om hen beter te bereiken en overbelasting te voorkomen. In samenwerking met de welzijnspartijen, experts en de BredeRaad 010

 

Programma Langer thuis

 • borging en verduurzaming van de aanpak van het programma Langer thuis: om goed in te kunnen spelen op de maatschappelijke ontwikkeling door vergrijzing van de samenleving is ingezet op een samenwerking tussen alle betrokken partijen: zorg- en welzijnsorganisaties, corporaties, particulieren en ondernemers

 

Programma Voor Mekaar

 • borging en verduurzaming van de aanpak van het programma Voor Mekaar ter bestrijding van eenzaamheid. Een groter en sterker sociaal netwerk van ouderen. Zo eenzaamheid en sociaal isolement verminderen

 

Verbeteren dienstverlening Jongerenloket

 • in 2018: invoering van een nieuwe werkwijze bij het Jongerenloket met nog betere dienstverlening als doel

 

Ontwikkelingen

Masterplan ouderen

 • het stijgende aantal ouderen heeft invloed op de toekomstige zorgvraag. In het coalitieakkoord 2018 – 2022 is de ambitie geformuleerd om te komen tot een breed Masterplan Ouderen waarin de verworvenheden van de vorige programma’s worden meegenomen

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?

Nieuw Rotterdams Welzijn (NRW)

Op basis van de aanbesteding zijn met ingang van 1-1-2018 de integrale gebiedsopdrachten voor het jeugd -en volwassenendomein van kracht geworden. Dit voor een periode van drie jaar, met de mogelijkheid om 2 maal met één jaar te verlengen. Deze aanbesteding liep parallel met de aanbestedingen van de Wmo-arrangementen, de (specialistische) jeugdhulp en de wijkteams. In 5 gebieden gingen nieuwe partijen aan de slag met het uitvoeren van de welzijnsopdracht. Deze overdracht is over het algemeen goed verlopen. Gebieden met een nieuwe aanbieder zijn tijdens de implementatiefase goed in het oog gehouden. Meer dan de gebieden waar dezelfde aanbieder als in 2017 werd gecontracteerd. Daar waar aanbieders achterliepen bij het behalen van hun resultaten zijn verbeterafspraken gemaakt. De opdrachten binnen de verschillende inkoopsporen hebben geleid tot betere hulp en ondersteuning van de Rotterdammers. Dit met name dankzij een betere aansluiting tussen hulp en ondersteuning. Een concreet voorbeeld hiervan is de preventieve dagbesteding in de Huizen van de Wijk. In alle 14 gebieden is dit door de Welzijnsaanbieder in samenwerking met zorgpartijen opgezet en verder ontwikkeld. Daarmee is een verscheidenheid van vormen van preventieve dagbesteding (laagdrempelig, zonder indicatie) voor verschillende doelgroepen georganiseerd.

Via de welzijnsopdrachten is ook meer geïnvesteerd in de samenwerking met de wijknetwerkpartijen. Dat geldt zowel voor formele partijen, zoals Wijkteam, Vraagwijzer, huisartsen e.d. als informele partijen, zoals Couleur Locale, Religieuze organisaties/gemeenschappen, sociaal ondernemers e.d. Eén van de resultaten van die samenwerking is een beter en effectiever gebruik van de Huizen van de Wijk. Dit past binnen ons streven naar doorontwikkeling van de Huizen van de Wijk. Meer bewoners en organisaties weten de Huizen van de Wijk te vinden en maken daar voor hun activiteiten gebruik van. Het Huis van de Wijk wordt daardoor steeds meer het centraal ontmoetingspunt in de wijk. Zo is bijvoorbeeld in een aantal gebieden de samenwerking tussen het Huis van de Wijk en de bibliotheek Rotterdam geïntensiveerd . In sommige wijken maken het Huis van de Wijk en de bibliotheek gebruik van een gezamenlijke accommodatie.

Door de extra middelen voor couleur locale is de civil society in de gebieden versterkt. De extra middelen zorgden ervoor dat meer initiatieven van bewoners en sociaal ondernemers financieel ondersteund zijn. In een aantal gebieden vond een verschuiving plaats van budget van de gebiedsopdracht naar couleur locale. Daarnaast is in een aantal gebieden een klein deel van het couleur locale budget toegevoegd aan het budget van de welzijnsaanbieder. Dit in afstemming met de gebiedscommissie, om lokale initiatieven te ondersteunen. Vanuit dit zogenaamde ‘lokaal budget’ zijn verschillende initiatieven vanuit de wijken gehonoreerd.

 

Vrijwilligerswerk- en Mantelzorgondersteuning

In 2018 ontwikkelden we samen met de partners in de stad een visie op informele ondersteuning. Mede door de partijen in de stad te betrekken is er een breed draagvlak voor deze visie.

De ondersteuning aan de mantelzorgers is in 2018 geïntensiveerd zodat zij hun rol als mantelzorger langer kunnen invullen, door:

 • ontwikkelen en breed verspreiden nieuwe (verbeterde) informatiebrochure voor mantelzorgers met de nadruk op ondersteuningsmogelijkheden
 • ondersteuningsaanbod specifiek voor mantelzorgers van zorgvragers met GGZ problematiek, ook via sleutelfiguren van migrantengroepen (grassroots)
 • ondersteuningsaanbod specifiek voor mantelzorgers van zorgvragers met beginnende dementie
 • bewustwordingscampagnes en deskundigheidsbevordering over jonge mantelzorgers
 • opzetten lotgenotengroepen studerende mantelzorgers
 • bewustwording van en door mannelijke mantelzorgers t.b.v. andere mannelijke mantelzorgers en uitdragen ondersteuningsinformatie
 • aanschaf en inzet “mantelkarren” voor verbeteren bereik van en informatieverstrekking aan mantelzorgers

 

Programma Langer thuis

Het programma Langer thuis is uitgewerkt in een Langer Thuis-arrangement, met doelen en acties per gebied. Dit in samenwerking met zorgaanbieders, welzijnsinstellingen, woningcorporaties, zorgverzekeraars en de doelgroepen waar het programma zich op richt. De acties die voortvloeien uit deze akkoorden zijn belegd bij de welzijnspartners als actiehouder. Daarmee is de continuïteit geborgd.

Langer Thuis is als onderwerp opgenomen in de prestatieafspraken met de woningcorporaties. Ook is het langer thuis kunnen wonen een belangrijke doelstelling in de Wmo-arrangementen. De samenwerking met de zorgverzekeraars is voortgezet om de zorg voor (steeds langer) thuiswonende ouderen te waarborgen en waar nodig te verbeteren.

De stad is diverse succesvolle maatregelen en pilots rijker en heeft beter inzicht in de problematiek alsmede kansrijke oplossingsrichtingen rondom ouderen. De netwerken in de gebieden zijn verbreed en verstevigd. Er zijn gerichtere afspraken tussen gemeente, welzijn, zorg en woningcorporaties gemaakt. Gemeente Rotterdam is daarmee beter voorbereid op de grote groep ouderen die langer thuis blijft wonen dan bij de start van het programma drie jaar geleden. Het programma krijgt een vervolg in het Masterplan Ouderen.

 

Programma Voor Mekaar

Het Programma Voor Mekaar zorgt dat meer ouderen over een groter en sterker sociaal netwerk beschikken, waardoor eenzaamheid en sociaal isolement verminderen.

Met diverse publiekscampagnes richtte de gemeente Rotterdam in 2018 aandacht op dit thema. De gemeente heeft de aanpak geborgd en verduurzaamd in de opdrachten Welzijn 2018, Coalitie Erbij Rotterdam en Opzoomer Mee. De netwerkorganisatie Coalitie Erbij Rotterdam en Opzoomermee zijn vitale partners die bij de uitvoering van het programma betrokken zijn. De Coalitie Erbij, omdat zij inmiddels 90 organisaties heeft, van zorg- tot vrijwilligersorganisaties. Zij hebben zich ingezet om met elkaar eenzaamheid onder ouderen te verminderen. Daarvoor richtten zij een ‘lerende praktijken’ in om elkaar te stimuleren tot acties te komen. Voorbeelden hiervan zijn de week tegen de eenzaamheid, estafetteacties en het versterken van ondersteunen op het terrein van levensvraagstukken. Opzoomer Mee zorgt via haar ‘Lief-en-Leed straten’ voor de noodzakelijke aandacht voor ouderen in meer dan 750 straten.

De gecontracteerde welzijnsinstellingen hebben in 2018  huisbezoeken aan 75-plussers uitgevoerd. Met de huisbezoeken 75+ zijn niet alle ouderen bereikt. Als aanvullende ontwikkeling is daarom het digitale meldpunt Meld isolement ingevoerd. Bij Meld isolement kunnen Rotterdammers signalen over sociaal isolement melden. De welzijnsorganisatie gaat dan polshoogte nemen en schakelt zo nodig het wijkteam in. In 2018 zijn er 147 meldingen geregistreerd, waarvan ongeveer de helft loos alarm bleek.

Daarnaast was er in 2018 speciale aandacht voor de 65-plusser. Een publiekscampagne en papieren gebiedsgidsen voor alle 75.000 65+ huishoudens in Rotterdam zijn een stimulans geweest om in de wijk actief te zijn, te blijven of te worden.

Vanaf 2018 is het thema tegengaan van eenzaamheid toegevoegd aan CityLab010. Er is hiervoor € 100 beschikbaar gesteld. Op basis van goedgekeurde aanvragen zijn o.a. projecten gestart met Virtual Reality-brillen voor ouderen voor gezamenlijke belevenissen en het Jan van der Ploeghuis als creatief centrum

 

Verbeteren dienstverlening Jongerenloket

Het college wil alle Rotterdamse jongeren bieden wat nodig is om de (economische) zelfredzaamheid te verbeteren en zodoende de jeugdwerkloosheid terug te dringen. Het college heeft daarom in 2018 extra middelen beschikbaar gesteld voor het jongerenloket, zodat het aantal jongerencoaches vanaf 2018 kan worden uitgebreid en het Jongerenloket de dienstverlening beter kan afstemmen op de behoefte van de unieke jongere.

Het jongerenloket heeft in 2018 deze extra middelen ingezet om de werkwijze van de Frontoffice op een aantal cruciale punten te verbeteren:

 • de functienaam jongerencoach is in samenwerking met de OR gewijzigd naar jongerenconsulent, omdat deze naam de lading van de functie beter dekt
 • er zijn extra jongerenconsulenten aangesteld om de caseload van 100 te verlagen naar 70-75, waardoor jongerenconsulenten intensiever contact hebben met hun jongeren
 • de caseload is verdeeld in 3 categorieën: Intensief contact, gemiddeld contact en laag contact. Bij de caseload verdeling tussen de jongerenconsulenten wordt rekening gehouden met deze classificatie, waardoor de caseload evenwichtiger wordt verdeeld
 • de jongerenconsulenten werken binnen een multidisciplinair team waarin de disciplines Intake, Casusregie, LPA (Leerplicht Ambtenaar), ABJ (Arbeids Beperkte Jongere), JAR (Jongerenaanpak Rotterdam), RMC (Regionale Meld en Coördinatiefunctie) en ex-detentie zijn vertegenwoordigd
 • de Intakespecialisten hebben meer tijd om een diagnose te stellen, waardoor jongeren sneller passende ondersteuning ontvangen
 • een jongerenconsulent is casusregisseur van een jongere. Hiermee is hij/zij verantwoordelijk voor de coördinatie van de dienstverlening voor de jongere vanaf het moment van instroom tot het moment van uitstroom
 • de multidisciplinaire teams zijn gekoppeld aan postcodegebieden, waardoor de samenwerking met de verschillende initiatieven binnen deze postcodegebieden verbeterd

De resultaten van deze nieuwe werkwijze op het vergroten van de zelfredzaamheid en het terugdringen van de jeugdwerkloosheid worden de komende jaren met behulp van de procesmethode inzichtelijk gemaakt.

Toelichtingen ontwikkelingen

Masterplan Ouderen

De programma’s Langer Thuis en Voor mekaar zijn aan het einde van de vorige collegeperiode afgerond. In het coalitieakkoord 2018 - 2022 is de ambitie geformuleerd om te komen tot een breed Masterplan Ouderen waarin de verworvenheden van de vorige programma’s worden meegenomen. De transitie die nodig is om ook in Rotterdam de groei van het aantal senioren te kunnen opvangen vraagt de inzet van meer partijen. Daarom is een breed consultatieproces opgezet om, samen met partners tot een gedragen Masterplan te komen. De hoofdlijnen van het masterplan Ouderen zijn inmiddels uitgewerkt in ambities in de Samenwerkingsagenda: Rotterdam Ouder en Wijzer. Deze is op 19 december 2018 door circa 100 partijen getekend. De samenwerkingsagenda kent 4 pijlers: vitaal, ertoe doen, wonen en woonomgeving en zorg en ondersteuning.


 

Wat heeft het gekost?

Overzicht van baten en lasten

Overzicht baten en lasten Maatschappelijke Begeleiding en AdviesRekening
2017
Oorspr.
Begroting 2018
Bijgestelde
Begroting
2018
Realisatie
2018
Afwijking
Baten exclusief reserves1.7761.5182.1591.425-734

Totaal baten 1.776 1.518 2.159 1.425 -734
Bijdragen rijk en mede-overheden 1.621 1.518 1.518 1.387 -132
Opbrengsten derden 155 0 641 38 -603
Lasten exclusief reserves53.25348.12646.61745.323-1.294

Apparaatslasten 10.190 10.569 9.830 9.591 -239
Inhuur 1.378 181 1.444 1.398 -46
Overige apparaatslasten 200 85 191 249 58
Personeel 8.612 10.304 8.195 7.944 -251
Interne Lasten 210 -613 379 1.282 903
Beleidspecifiek vastgoed 41 4 0 106 106
Overige doorbelastingen 169 -617 379 1.176 798
Programmalasten 42.854 38.170 36.409 34.449 -1.959
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 30.899 26.855 26.336 25.786 -550
Overige programmalasten -121 0 0 -69 -69
Sociale uitkeringen 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 12.076 11.316 10.073 8.732 -1.341
Saldo voor vpb en reserveringen -51.478 -46.608 -44.458 -43.898 560
Vennootschapsbelasting00000
Saldo voor reserveringen -51.478 -46.608 -44.458 -43.898 560
Mutaties reserves109100637350-287
Onttrekking aan reserves 109 100 637 350 -287
Saldo voor overhead -51.369 -46.508 -43.821 -43.548 274

Toerekening overhead aan Maatschappelijke Participatie en ActiveringRekening
2017
Oorspr.
begroting
2018
Bijgestelde
Begroting
2018
Realisatie
2018
Afwijking
Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting 4.147 4.290 4.290 4.290 0
Overhead clustermanagement en ondersteuning 1.670 1.788 2.036 1.793 -243
Saldo na overhead -24.365 -24.124 -24.706 -24.554 151

Overzicht van afwijkingen

Overzicht afwijkingenAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking saldo
Afwijking baten en lasten -733 -1.007 274
1. Nieuw Rotterdams Welzijn 7 -2.034 2.041
2. Wijkteams en Wmo-loketten 0 913 -913
3. Diverse afwijkingen -740 114 -854
Afwijking reserves -287 -287 0
4. Overige reserves -287 -287 0
Saldo voor overhead -1.020 -1.294 274

Toelichting op overzicht van afwijkingen

1. Nieuw Rotterdams Welzijn                                                    

Voor de uitvoering van het programma Nieuw Rotterdams Welzijn zijn minder lasten gemaakt door:

 • minder toekenningen op aanvragen voor Huizen van de Wijk

 • nagekomen resultaat uit voorgaande jaren

 • eenmalig minder uitgaven/subsidies voor cliëntenondersteuning doordat de uitrol van de uitbreiding meer tijd heeft gevraagd                                

 

2. Wijkteams en Wmo-loketten                                                  

Bij de Wijkteams en Wmo-loketten hebben zich meer kosten voorgedaan vanwege meer vraag naar beveiliging op de diverse locaties. Daarnaast is een taakstelling opgelegd voor huisvestingslasten waar geen realisatie tegenover staat.                                       
 

3. Diverse afwijkingen                                                   

Dit is het saldo van diverse kleine over- en onderbestedingen.
 

4. Overige reserves

Aan de bestemmingsreserves Decentralisatie AWBZ en Maatschappelijke Participatie gebieden is minder onttrokken. Het verschil tussen begroting en realisatie van € 187 is veroorzaakt door een lagere inzet van mensen dan begroot op aantal projecten. Dit komt doordat een aantal projecten gedeeltelijk later in de tijd zijn gerealiseerd en een aantal projecten met minder inzet toe bleken te kunnen. Tevens is door de gebieden een minder groot beroep gedaan op het flexbudget dat gebruikt kan worden voor het oplossen van knelpunten waardoor € 100 minder is gerealiseerd.

Bijstellingen

Overzicht bijstellingen Maatschappelijke Begeleiding en Advies8-maands 201810-maands 2018Totaal
Ramingsbijstellingen onvermijdelijk0 328 328
Actualisering budgetten 0 328 328
Kosten en dekking Digitaliseringsagenda en HR Uitvoeringsagenda 0 0 0
Totaal 0 328 328

Toelichting op overzicht van bijstellingen

 

Actualisering budgetten

Met een correctie in de doorbelasting van apparaatslasten is een meer evenredige belasting van deze lasten op de programma's gerealiseerd.