Crisisbeheersing en Regionale Veiligheid

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

De gemeente Rotterdam neemt deel aan de gemeenschappelijke regelingen Gezamenlijke Brandweer en de Veiligheidsregio Rotterdam- Rijnmond. De gemeente neemt verder deel aan een aantal samenswerkingsverbanden voor de veiligheid in de regio.

Doelstellingen product

De gemeente Rotterdam neemt deel aan de gemeenschappelijke regelingen Gezamenlijke Brandweer en Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR). De Wet Veiligheidsregio’s bepaalt dat de colleges van burgemeester en wethouders verantwoordelijk zijn voor de organisatie van de brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing en de geneeskundige zorg. Deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling Gezamenlijke Brandweer zijn de gemeente Rotterdam en bedrijven uit het Rotterdamse havengebied met een brandweeraanwijzing. Deze bedrijven zijn verenigd binnen de Coöperatieve Industriële Brandweerzorg Uitgesloten Aansprakelijkheid (CIBUA). Nadere informatie over deze gemeenschappelijke regelingen is te vinden in de paragraaf Verbonden partijen.

De gemeente Rotterdam neemt verder deel aan de volgende samenwerkingsverbanden voor de veiligheid in de regio:

  • het Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond (VHRR). In het Veiligheidshuis komen de justitie-, zorg en bestuurlijke keten samen. Onder één dak werkt de VHRR samen aan de persoonsgerichte aanpak van overlastgevende personen en verdachten van strafbare feiten
  • de VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam (VAR) is een samenwerkingsverband van 32 gemeenten, de politie en het Openbaar Ministerie binnen de eenheid Rotterdam
  • het RIEC (Regionaal Informatie en Expertise Centrum) en het LIEC (Landelijk Informatie en Expertise Centrum) ondersteunen de gemeente bij de aanpak van georganiseerde criminaliteit
  • het Burgernet faciliteert onder andere de app die functioneert bij diefstal of inbraak, doorrijden na een aanrijding, beroving en bij vermiste personen. De app vraagt burgers om uit te kijken en te helpen

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?

N.v.t.

Toelichtingen ontwikkelingen

N.v.t.

Wat heeft het gekost?

Overzicht van baten en lasten

Overzicht baten en lasten Crisisbeheersing en Regionale VeiligheidRekening
2017
Oorspr.
Begroting 2018
Bijgestelde
Begroting
2018
Realisatie
2018
Afwijking
Baten exclusief reserves1.9624.7514.0665.1001.034

Totaal baten 1.962 4.751 4.066 5.100 1.034
Bijdragen rijk en mede-overheden 534 1.901 1.988 4.133 2.145
Opbrengsten derden 1.429 2.850 2.078 966 -1.112
Lasten exclusief reserves56.67159.67859.50660.5601.054

Apparaatslasten 1.628 89 2.144 3.281 1.137
Inhuur 424 89 814 1.778 964
Overige apparaatslasten 28 0 0 -12 -12
Personeel 1.177 0 1.330 1.515 185
Interne Lasten 161 0 15 208 193
Overige doorbelastingen 161 0 15 208 193
Programmalasten 54.882 59.589 57.347 57.071 -276
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 946 3.993 3.401 2.360 -1.041
Kapitaallasten 0 0 0 28 28
Overige programmalasten 0 0 0 4 4
Salarislasten WSW en WIW 0 1.650 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 53.935 53.946 53.946 54.679 733
Saldo voor vpb en reserveringen -54.708 -54.926 -55.440 -55.461 -20
Vennootschapsbelasting00000
Saldo voor reserveringen -54.708 -54.926 -55.440 -55.461 -20
Mutaties reserves
Saldo voor overhead -54.708 -54.926 -55.440 -55.461 -20

Rekening
2017
Oorspr.
begroting
2018
Bijgestelde
Begroting
2018
Realisatie
2018
Afwijking
Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting
Overhead clustermanagement en ondersteuning
Saldo na overhead -54.708 -54.926 -55.440 -55.461 -20

Overzicht van afwijkingen

Overzicht afwijkingenAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking saldo
Afwijking baten en lasten 1.034 1.054 -20
1. Lasten Gezamenlijke Brandweer en VRR 1.034 1.054 -20
Saldo voor overhead 1.034 1.054 -20

Toelichting op overzicht van afwijkingen

1. Lasten Gezamenlijke Brandweer en VRR

De uitgaven bij VRR en de Gezamenlijke Brandweer zijn nagenoeg gelijk aan de begroting uitgekomen, overschrijding was nihil. De overige baten en lasten binnen dit product hebben betrekking op de Regionale Veiligheidsactiviteiten (Veiligheidshuis, RIEC, Veiligheids Alliantie regio Rotterdam, Burgernet). Rotterdam is voor dit onderdeel slechts kassier en de resultaten van deze onderdelen maken geen onderdeel uit van het resultaat van het concern Rotterdam en zijn per saldo uit de cijfers gehaald. Resultaat is hier derhalve altijd € 0.

Bijstellingen

N.v.t.

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Begroting 2018 VRR