Verkeer en Vervoer

Het programma Verkeer en Vervoer vraagt om een samenhangend beleid op bereikbaarheid enerzijds en de kwaliteit van de leefomgeving, duurzaamheid, gezondheid en verkeersveiligheid anderzijds. Dat realiseert de gemeente met een aanpak die is gericht op een overgang naar duurzame mobiliteit. Het perspectief daarbij is zowel gemeentelijk als regionaal.

PRODUCT 1

Stedelijke bereikbaarheid

De gemeente Rotterdam werkt aan een bereikbare en gezonde stad. De nadruk ligt op bevordering van schone manieren van vervoer, zoals de fiets, het openbaar vervoer en de elektrische auto. De gemeente bereikt dit met een mix van regulerende en stimulerende maatregelen. Belangrijke stimulerende maatregelen zijn onder meer de uitbreiding van het fietspadennet en het op aanvraag plaatsen van laadpalen voor elektrische auto’s.

PRODUCT 2

Parkeren

Het Parkeerplan 2016-2018 "Parkeren in Beweging" heeft in 2018 richting gegeven aan de uitwerking van het stedelijke parkeerbeleid. De maatregelen zijn gericht op de verdere ontwikkeling van de City Lounge in de binnenstad, een gebiedsgericht parkeerbeleid in de stadswijken en een verbetering van P+R-voorzieningen aan de stadsrand. De inzet is gericht op een verschuiving van parkeren op straat naar parkeren in parkeergarages en op P+R-voorzieningen.

PRODUCT 3

Duurzame mobiliteit

Het product Duurzame Mobiliteit richt zich op de bevordering van schone manieren van vervoer, zoals het openbaar vervoer, de fiets en de elektrische auto. Het product richt zich tevens op verkeersveiligheid.

Doelstellingen programma

Het college heeft in 2018 verdere maatregelen genomen om de leefomgeving te verbeteren, zo zijn er extra oplaadpunten voor elektrische voertuigen gerealiseerd en is er een breed scala aan maatregelen genomen om het fietsen te stimuleren. Met het stimuleren van het gebruik van het OV, de versterking van het rijkswegennet rondom de stad en de aanpak van de verkeersveiligheid in de stad, heeft het college verder gebouwd aan een aantrekkelijke, gezonde en bereikbare stad.

IndicatorSoort indicatorNulmeting Realisatie 2016Realisatie 
2017
Realisatie 2018 (Q3)

Collegetarget: Meer
Duurzaam Vervoer

Het fietsgebruik op telpunten rond de binnenstad met minimaal 10% laten stijgen. (Fietspassages op weekdag per kwartaal op telpunten van- en naar de binnenstad.

 

42.455

0,0%

44.183

4,1%

45.906

8,2%

47.988

13,1%

Collegetarget: Meer
Duurzaam Vervoer

Verplaatsingen van- en naar de binnenstad met bus, tram en metro met minimaal 2% doen stijgen. (In- en uitstappers op weekdag per kwartaal op haltes in de binnenstad

 190.530

    0,0%

 205.950

 8,1%

212.312

 11,4%

215.648

 13,2%

Wat heeft het gekost?

Overzicht baten en lasten Verkeer en VervoerRekening
2017
Oorspr.
Begroting 2018
Bijgestelde
Begroting
2018
Realisatie
2018
Afwijking
Baten exclusief reserves264.267147.009154.343154.948605

Totaal baten 264.267 147.009 154.343 154.948 605
Bijdragen rijk en mede-overheden 657 607 51.425 1.510 -49.915
Financieringsbaten 0 0 0 0 0
Opbrengsten derden 262.068 146.402 102.028 147.310 45.282
Overige baten 1.542 0 890 6.127 5.237
Lasten exclusief reserves261.002149.297155.201150.482-4.719

Apparaatslasten 17.562 17.287 18.449 18.356 -93
Inhuur 1.615 84 1.058 1.164 105
Overige apparaatslasten 492 457 499 572 73
Personeel 15.455 16.746 16.892 16.620 -272
Interne Lasten 44.765 34.540 42.557 43.427 870
Beleidspecifiek vastgoed 16.404 15.871 15.954 14.992 -962
Overige doorbelastingen 28.361 18.669 26.602 28.434 1.832
Programmalasten 198.675 97.470 94.195 88.699 -5.496
Financieringslasten 0 0 0 0 0
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 180.973 81.049 77.993 73.811 -4.182
Kapitaallasten 14.066 13.981 13.200 12.714 -486
Overige programmalasten 3.147 2.310 2.310 1.403 -906
Subsidies en inkomensoverdrachten 490 130 692 772 79
Saldo voor vpb en reserveringen 3.265 -2.288 -858 4.466 5.324
Vennootschapsbelasting00000
Saldo voor reserveringen 3.265 -2.288 -858 4.466 5.324
Mutaties reserves3.4623.48813.67511.505-2.170
Toevoeging aan reserves 373 0 0 0 0
Onttrekking aan reserves 2.256 3.488 13.675 11.505 -2.170
Vrijval reserves 1.579 0 0 0 0
Saldo voor overhead 6.727 1.200 12.817 15.971 3.154

Toerekening overhead aan Verkeer en VervoerRekening
2017
Oorspr.
begroting
2018
Bijgestelde
Begroting
2018
Realisatie
2018
Afwijking
Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting 6.276 6.673 6.673 6.673 0
Overhead clustermanagement en ondersteuning 3.448 3.467 3.686 3.823 137
Saldo na overhead -2.997 -8.940 2.459 5.476 3.017

Toelichting op overzicht baten en lasten

Op het programma Verkeer en Vervoer is sprake van een voordeel van € 3,2 mln. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn de volgende:

 

Parkeren

Het voordeel bestaat voor € 1,4 mln uit hogere parkeerbaten. Er zijn hogere inkomsten vanuit het bezoekersparkeren op straat, een uitbreiding van het aantal parkeervergunningen op straat en een toename van abonnementen in parkeergarages. De onderhoudskosten van parkeergarages zijn € 900 lager. Uit opnames ter plaatse bleek dat minder onderhoud nodig was.

 

Randstadrail en derde oeververbinding

In het project Randstadrail is een claim afgewikkeld met ProRail. Dit levert eenmalig een voordeel op van € 700. Verder is in 2018 door het Rijk besloten tot een verkenning van een derde oeververbinding in Rotterdam. De onderzoeken die hieraan voorafgaan en waar de gemeente aan bijdraagt hebben geleid tot € 500 hogere lasten. Het resterende verschil van € 700 betreft diverse overige afwijkingen.

 

Hoekse Lijn

Als gevolg van de vertraging van de ombouw van de Hoekse Lijn zijn de lasten en daarmee de toerekening aan de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (baten) in 2018 € 1,2 mln achtergebleven ten opzichte van de begroting (per saldo neutraal). Daarnaast zijn de gerealiseerde baten in de administratie op een afwijkende categorie opgenomen dan begroot.

BBV-indicatoren

Beschrijving BBV-indicator Eenheid     Bron

1. Ziekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuig

%

Streefwaarde

n.v.t.

VeiligheidNL

 

 

Realisatie

8% 2015

 

2. Overige vervoersongevallen met een gewonde fietser

%

Streefwaarde

n.v.t.

VeiligheidNL

 

 

Realisatie

5% 2015

 

Toelichting op BBV-indicatoren

BBV-indicator: Ziekenhuis-opname na verkeersongeval met een motorvoertuig

Toelichting: Er zijn geen recentere cijfers beschikbaar dan van 2015. Toen lag Rotterdam met 8% precies op het landelijke gemiddelde.


BBV-indicator: Overige vervoersongevallen met een gewonde fietser

Toelichting: Er zijn geen recentere cijfers beschikbaar dan van 2015. Toen lag Rotterdam met 5% onder het landelijke gemiddelde van 9%.