Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve, bestemmingsreserves en het resultaat.

.Eigen vermogen31-12-2018Mutatie1-1-2019ToevoegingOnttrekkingVrijval31-12-2019
Algemene reserve 179.980 4.308 184.288 0 8.454 0 175.834
Bestemmingsreserves 845.498 53.012 898.510 200.333 105.693 84.864 908.286
Gerealiseerde resultaat 57.320 -57.320 0 31.284 0 0 31.284
Totaal1.082.79801.082.798231.617114.14784.8641.115.404

Algemene reserve

De algemene reserve is bedoeld als buffer voor tegenvallers. Het betreft de vrij aanwendbare middelen die de gemeente inzet wanneer zich onvoorziene financiële risico’s voordoen. De algemene reserve maakt onderdeel uit van de weerstandscapaciteit. Het totale overzicht van de weerstandscapaciteit is opgenomen bij weerstandsvermogen en risicobeheersing in het hoofdstuk Financiën.

 

Gerealiseerde resultaat

Het saldo op 1-1-2019 betreft het gerealiseerde resultaat over het boekjaar 2018. De resultaat bestemming is medio 2019 door de Raad bepaald en verdeeld over de algemene reserve en de bestemmingsreserves. Het saldo op 31-12-2019 betreft het gerealiseerde resultaat over het boekjaar 2019 en zal in 2020 verdeeld worden over de algemene en bestemmingsreserves.

 

Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserves zijn reserves waar aan de gemeenteraad een specifieke bestemming heeft gegeven. De toevoegingen en onttrekkingen zijn geoorloofd voor zover de raad hiertoe heeft besloten. Onttrekkingen aan bestemmingsreserves zijn uitsluitend toegestaan wanneer dit past binnen het specifieke doel van de reserve. Navigeer hier naar een nadere specificatie van de bestemmingsreserves.

 

Bestemmingsreserves31-12-2018Mutatie1-1-2019ToevoegingOnttrekkingVrijval31-12-2019
Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR) 492.611 5.960 498.571 57.762 27.962 31.511 496.860
Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling 74.268 545 74.813 16.866 6.720 0 84.959
Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid 63.512 10.000 73.512 20.000 15.299 0 78.213
Kredietrisicoreserve 70.932 -1.724 69.208 726 0 0 69.934
Bestemmingsreserve Tweedelijns WMO en Jeugdhulp 5.000 3.499 8.499 42.933 17.287 0 34.145
Bestemmingsreserve Bodem 0 0 0 39.139 5.056 0 34.083
Bestemmingsreserve BUIG (uitkeringen Participatiewet e.d.) 28.565 0 28.565 0 2.062 8.476 18.027
Bestemmingsreserve Regio Deal Onderwijs 0 14.000 14.000 0 0 0 14.000
Bestemmingsreserve Taakmutatie Gemeentefonds 29.584 16.745 46.329 0 2.233 30.533 13.563
Bestemmingsreserve Stedelijk Bereikbaarheid (Waaronder Maastunnel) 11.168 0 11.168 7.265 6.914 0 11.519
Bestemmingsreserve Evenementenfonds 4.247 0 4.247 900 0 0 5.147
Bestemmingsreserve Tijdelijke maatregelen museum Boijmans van Beuningen 3.486 390 3.876 2.400 1.596 0 4.680
Bestemmingsreserve Doorontwikkeling Organisatie 16.142 0 16.142 1.423 4.934 8.000 4.631
Bestemmingsreserve Energietransitie 0 0 0 6.345 2.049 0 4.296
Bestemmingsreserve Actieplan Luchtkwaliteit 3.594 0 3.594 0 631 0 2.963
Bestemmingsreserve Decentralisatie AWBZ 4.285 0 4.285 0 1.487 0 2.798
Bestemmingsreserve Onderhoud Lease (v/h ROB Intern) 2.740 0 2.740 0 0 0 2.740
Bestemmingsreserve Groot Onderhoud (MJOP) 3.130 0 3.130 90 700 0 2.520
Bestemmingsreserve Blauwalg Kralingse Plas 0 0 0 2.450 0 0 2.450
Bestemmingsreserve Stadsinitiatief 2.253 0 2.253 0 0 0 2.253
Bestemmingsreserve Sport Gebieden 1.946 0 1.946 0 0 0 1.946
Bestemmingsreserve Harmonisatie VVE 1.500 0 1.500 0 0 0 1.500
Bestemmingsreserve Funderingen 984 501 1.485 0 100 0 1.385
Bestemmingsreserve Cofinanciering Europese Subsidies 1.527 0 1.527 0 300 0 1.227
Bestemmingsreserve Duurzaam 1.213 0 1.213 0 0 0 1.213
Bestemmingsreserve Frictiekosten op afstand zetten LCC's 1.222 0 1.222 0 274 0 948
Bestemmingsreserve Investeringen Rozenburg 825 0 825 0 40 0 785
Bestemmingsreserve Verkeer en Vervoer 2011 755 0 755 0 125 0 630
Bestemmingsreserve Kwaliteitsslag Sportaccommodaties 0 950 950 0 365 0 585
Bestemmingsreserve Bouw Nieuw Dierenasiel 0 0 0 575 0 0 575
Bestemmingsreserve Luchtsingel 581 0 581 0 45 0 536
Bestemmingsreserve Werklocaties 496 0 496 0 0 0 496
Bestemmingsreserve Zomerakkoord 495 0 495 0 0 0 495
Bestemmingsreserve Vakmanschap in zorg, haven en techniek 488 0 488 0 0 0 488
Bestemmingsreserve Economie Gebieden 424 0 424 0 0 0 424
Bestemmingsreserve Maatschappelijke Participatie Gebieden 651 0 651 0 228 0 423
Bestemmingsreserve B&W Fonds 393 0 393 0 0 0 393
Bestemmingsreserve Informatiebeveiliging 941 0 941 0 551 0 390
Bestemmingsreserve Spaarsaldo Participatiebudget 372 0 372 0 0 0 372
Bestemmingsreserve Citylab 695 688 1.383 0 1.023 19 341
Bestemmingsreserve Vastgoed Gebieden 690 0 690 0 349 0 341
Bestemmingsreserve Leertijduitbreiding 342 0 342 0 41 0 301
Bestemmingsreserve Saneringskosten Van der Gaag Dossier 366 0 366 0 81 0 285
Bestemmingsreserve Scoren met Energie 0 260 260 0 0 0 260
Bestemmingsreserve Verbouwing Wereldmuseum 495 0 495 0 250 0 245
Bestemmingsreserve Infrastructuur 5.259 0 5.259 0 29 5.000 230
Bestemmingsreserve RCP Groene Daken 232 0 232 0 20 0 212
Egalisatiereserve Rekenkamer 205 0 205 0 0 0 205
Bestemmingsreserve Masterplan Dienstverlening 302 0 302 0 100 0 202
Bestemmingsreserve Vervoer over Water 319 0 319 0 133 0 186
Bestemmingsreserve Voorlichting / communicatie verkiezingen 142 0 142 75 0 0 217
Egalisatiereserve Ombudsman 114 0 114 0 0 0 114
Bestemmingsreserve Commissiereizen 55 0 55 55 0 0 110
Bestemmingsreserve Oranjebonnepolder 202 0 202 0 101 0 101
Bestemmingsreserve Groot onderhoud MBVB 858 0 858 0 760 0 98
Bestemmingsreserve Duurzaamheid gebieden 73 0 73 0 0 0 73
Bestemmingsreserve Kunstwerk Bospolder 0 350 350 0 280 0 70
Bestemmingsreserve Kansrijke Wijken 244 0 244 0 195 0 49
Bestemmingsreserve Gemeentelijke klokkenluidersregeling 34 0 34 0 0 0 34
Egalisatiereserve Ombudsman Derdengelden 20 0 20 0 0 0 20
Bestemmingsreserve Taaleis 997 0 997 0 997 0 0
Bestemmingsreserve Verkiezingen 1.529 0 1.529 1.329 2.858 0 0
Bestemmingsreserve Frictiekosten CNI 0 600 600 0 600 0 0
Bestemmingsreserve Stelselwijziging Afschrijving Vastgoed 215 0 215 0 215 0 0
Bestemmingsreserve Frictiekosten BMR 14+ Griffie 64 0 64 0 0 64 0
Bestemmingsreserve Gebiedscommissies Gebieden 47 0 47 0 47 0 0
Bestemmingsreserve Nachtmetro 0 248 248 0 248 0 0
Bestemmingsreserve Parkeren Gebieden 30 0 30 0 30 0 0
Bestemmingsreserve Taaleis Tegenprestatie 200 0 200 0 200 0 0
Bestemmingsreserve Krimp (motie 31) 194 0 194 0 0 194 0
Bestemmingsreserve Innovatie & Digitalisering 112 0 112 0 0 112 0
Bestemmingsreserve Inrichting Buitenruimte Gebieden 1.133 0 1.133 0 178 955 0
Totaal bestemmingsreserves 845.498 53.012 898.510 200.333 105.693 84.864 908.286

Toelichting

Hieronder volgt een toelichting van de bestemmingsreserves met een eindsaldo groter dan € 5 mln Een nadere toelichting op de bestemmingsreserves is terug te vinden in de hierop volgende webpagina's: Vermogensspecificaties reserves, Bestemmingsreserve IFR, Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling en Bestemmingsreserve NPRZ. Deze specificaties betreft additionele informatie die op grond van het BBV niet verplicht is. Deze specificaties zijn geen integraal onderdeel van de Jaarrekening en vallen dan ook buiten de scope van de accountantscontrole.  

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR)

De bestemmingsreserve IFR dient ter dekking van de gemeente brede investeringsprojecten voor de uitvoering van de Stadsvisie. Het fonds wordt onder meer gevoed uit een structurele intensiveringsreeks, verkoopopbrengsten van deelnemingen en bespaarde rente. Door instandhouding van de hoofdsom is een structurele rente-inkomst gegarandeerd van 2,25%.

Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkelingsfonds

De middelen in deze bestemmingsreserve dienen ter dekking van de materiële lasten van buitenruimteprojecten. Het betreft projecten gekoppeld aan de gebiedsontwikkeling en projecten gekoppeld aan vergroening.

 

Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid

De bestemmingsreserve is ter dekking van projecten binnen het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ). Door het Rijk is via het Gemeentefonds een bedrag beschikbaar gesteld waarmee in 2013 de bestemmingsreserve is gevormd.

 

Kredietrisicoreserve

De kredietrisicoreserve dient als buffer voor de risico’s op wanbetaling op door de gemeente verstrekte of gegarandeerde geldleningen. Toename van deze reserve gebeurt door storting van solvabiliteitsbeslag bij verstrekken van nieuwe leningen, garanties en ontvangen renteopslagen en door garantiepremies gedurende de looptijd van de verstrekte leningen en garanties.

 

Bestemmingsreserve Tweedelijns WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en Jeugdhulp

De bestemmingsreserve is gevormd om schommelingen in de zorguitgaven op te vangen bij de WMO en Jeugdhulp.

 

Bestemmingsreserve Bodem

Uit het oogpunt van efficiënt beheer en verantwoording is voorgesteld om de bestemmingsreserve Bodemsanering per 1 januari 2019 in te stellen en het betreffende saldo vanuit de bestemmingsreserve ‘Taakmutatie Gemeentefonds’ over te hevelen. Aan deze reserve worden gelden onttrokken ten behoeve van uitgaven voor bodemsanering en wordt gevoed vanuit ontvangen Rijksmiddelen.

 

Bestemmingsreserve Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen aan Gemeenten (BUIG) (uitkeringen Participatiewet e.d.)

De bestemmingsreserve BUIG is gevormd ter dekking van eventuele toekomstige tekorten op het WWB-inkomensdeel (Wet Werk en Bijstand) en de (verlaagde) rijksuitkering. Jaarlijks actualiseert de gemeente de reserve bij de kaderbrief op basis van de uitkomsten van de jaarrekening en de verwachting naar de komende twee jaar.

 

Bestemmingsreserve Regio Deal Onderwijs

De bestemmingsreserve is gevormd voor investeringen in onderwijshuisvesting (Schuif op Zuid). Dit is onderdeel van de Regio-deal Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ).

 

Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds

De bestemmingsreserve Taakmutatie Gemeentefonds is gevormd voor ontvangen Rijksmiddelen uit het Gemeentefonds waarvan besteding nog niet heeft plaatsgevonden. In een aantal gevallen zijn doeluitkeringen in jaarschijven uitgekeerd. Over het algemeen loopt in verband met de planontwikkeling de feitelijke realisatie minimaal een jaar achter op deze jaarschijven. De gemeente vangt dit met deze bestemmingsreserve op.

 

Bestemmingsreserve Stedelijke Bereikbaarheid

De bestemmingsreserve Maastunnel is in 2017 gevormd voor de niet activeerbare kosten van de renovatie van de Maastunnel.

 

Bestemmingsreserve Evenementenfonds

De bestemmingsreserve Evenementenfonds is gevormd voor het financieren van toekomstige grootschalige evenementen.

 

 

Bestemmingsreserves Grondexploitaties (Grexen)

Hieronder volgt de verloopstaat van bestemmingsreserves die dienen ter dekking van de grondexploitaties (Grexen). Deze zijn voor het gepresenteerde bedrag opgenomen in de genoemde reserve in de tabel van de bestemmingsreserves hierboven.

Voor de grondexploitaties worden de middelen in de bestemmingsreserves ingezet ter dekking van de te treffen verliesvoorziening. In 2019 hebben onttrekkingen plaatsgevonden aan de bestemmingsreserves ten behoeve van (de mutatie in) de verliesvoorziening voor de volgende grondexploitaties:

  • Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam: Sportcampus (€ 332) en Noorderboulevard (€ 137)
  • Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling: Heijplaat (€ 210)
  • Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid: Urkersingel (€ 3,9 mln) en 2e Carnissestraat (€ 65)

31-12-2018Mutatie1-1-2019ToevoegingOnttrekkingVrijval31-12-2019
Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR) 5.320 -2.174 3.146 0 469 0 2.677
Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling (voorheen ISV-3) 995 -785 210 0 210 0 0
Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid 6.092 2.663 8.755 0 4.008 0 4.747
Totaal bestemmingsreserves grexen 12.407 -296 12.111 0 4.687 0 7.424