Voorzieningen

Voorzieningen worden gevormd voor verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs is in te schatten.

Voorzieningen31-12-2018CorrectieToevoegingAanwendingVrijval31-12-2019
Voorziening Pensioenen Bestuurders 33.571 12.352 6.473 1.825 0 50.571
Verliesvoorziening Grondexploitaties 0 30.378 0 0 0 30.378
Voorziening Garantstelling Grondbank Zuidplaspolder 7.150 0 0 0 200 6.950
Voorziening Verzekeringen 3.413 0 3.072 1.199 521 4.765
Voorziening Vennootschapsbelasting 0 0 4.271 0 0 4.271
Voorziening Pensioenvoorziening Ex Raadsleden 259 0 1.287 26 0 1.520
Voorziening Leges Leidingen 1.075 0 944 0 1.075 944
Voorziening Afkoop Onderhoudsplicht Begraafplaatsen 327 0 362 0 20 669
Voorziening Beheer en Onderhoud N209 0 0 695 46 0 649
Voorziening Concernhuisvesting 300 0 0 0 0 300
Voorziening Huursuppletie Cultuurwerkplaats 309 0 0 103 0 206
Voorziening Belastinggeschillen 319 0 150 319 0 150
Voorziening Bomenfonds 9 0 24 0 0 33
Voorziening Tussenvonnis Nesselande 1.773 0 0 1.773 0 0
Voorziening Vervangingsinvesteringen Riolering 0 0 29.184 29.184 0 0
Voorziening Pensioenen Bestuurders 12.352 -12.352 0 0 0 0
Voorziening Garantstelling C2 Deponie 100 0 0 100 0 0
Totaal Voorzieningen 60.957 30.378 46.462 34.575 1.816 101.406

Toelichting verloopstaat

Hieronder volgt een toelichting van de voorzieningen met een eindsaldo groter dan € 5 mln.

Een nadere toelichting op de voorzieningen is terug te vinden in de hierop volgende paragraaf: Vermogensspecificaties voorzieningen. Deze specificaties betreft additionele informatie die op grond van het BBV niet verplicht is. Deze specificaties zijn geen integraal onderdeel van de Jaarrekening en vallen dan ook buiten de scope van de accountantscontrole.  

Voorziening Pensioenen Bestuurders

De voorziening is gevormd om over voldoende vermogen te beschikken om aan de (toekomstige) pensioenverplichtingen van het college van B&W en politiek ambtsdragers van Gebied en ex deelgemeenten te kunnen voldoen. De hoogte van de voorziening is conform de berekening van een externe deskundige

 

Verliesvoorziening Grondexploitaties

In de BBV-notitie grondexploitaties die in 2019 is uitgebracht is een aanscherping aangebracht in de manier waarop de verliesvoorziening grondexploitaties in de balans moet worden verwerkt. Vanaf 2019 moet de waardecorrectie slechts tot de boekwaarde van de negatieve grondexploitaties op de balans worden opgenomen. Het surplus moet als voorziening onder de passiva worden opgenomen. Op basis van de boekwaarden van de negatieve grondexploitaties wordt € 23,2 mln als waarde correctie op de bouwgronden in exploitatie gepresenteerd onder de voorraden en € 30,4 mln onder de voorzieningen.

 

Voorziening Garantstelling Grondbank Zuidplaspolder

Deze voorziening is gevormd omdat de gemeente Rotterdam voor 40% deelneemt in de rechten en verplichtingen van de gemeenschappelijke regeling Grondbank Rotterdam Zoetermeer Gouda  (RZG) Zuidplas. De beoordeling van de grondverkopen en het ontwikkelperspectief vindt jaarlijks plaats na vaststelling van de jaarstukken van de Grondbank.