Begraafplaatsen en crematorium

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Gemeentelijke begraafplaatsen en crematorium zijn voor iedereen veilig, beschikbaar en toegankelijk. Bezoekers zijn tevreden over de dienstverlening en het resultaat van de wijze waarop de gemeente deze (openbare ruimte) beheert en onderhoudt.

De inrichting, beheer en onderhoud van de gemeentelijk begraafplaatsen en crematorium dragen bij aan Rotterdamse klimaat- en circulaire doelstellingen (weerbaarheid)

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorig P&C-document

Natuurgedeelte Hofwijk

In 2019 is het themavak natuurlijk begraven (2,4 hectare) officieel geopend. Het biedt ruimte aan 885 graven en 500 urnen graven. Hofwijk is hiermee de eerste begraafplaats met een natuurgedeelte in de regio.
 

Taskforce Begraven en Cremeren
In maart 2019 is de Taskforce geïnstalleerd en deze heeft in november 2019 hun advies aan het college aangeboden. De Taskforce heeft geïnventariseerd of alle Rotterdammers begraven of gecremeerd kunnen worden zoals zij wensen.

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat heeft het gekost?

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Begraafplaatsen en crematoriaOorspr.
Begroting
2019
Bijgestelde
Begroting
2019
Realisatie
2019
Afwijking
Baten exclusief reserves6.4136.4346.014-420

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 0 6 6
Overige opbrengsten derden 6.413 6.413 5.988 -425
Overige baten 0 22 20 -1
Lasten exclusief reserves4.6124.9725.734762

Apparaatslasten 2.480 2.339 2.165 -174
Inhuur 6 7 10 3
Overige apparaatslasten 87 140 102 -38
Personeel 2.387 2.193 2.054 -139
Interne resultaat -1.520 -1.056 -679 377
Interne resultaat -1.520 -1.056 -679 377
Programmalasten 3.652 3.689 4.247 558
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 2.933 2.670 3.191 521
Kapitaallasten 718 656 660 3
Overige programmalasten 0 362 396 34
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen 1.801 1.462 280 -1.182
Saldo voor reserveringen 1.801 1.462 280 -1.182
Saldo 1.801 1.462 280 -1.182

Overzicht afwijkingen

Overzicht afwijkingenAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Opbrengsten begraven en cremeren -420 0 0 -420
2. Onderhoud gebouwen 0 445 0 -445
3. Diverse afwijkingen 0 317 0 -317
Totaal afwijkingen -420 762 0 -1.182

Toelichting overzicht afwijkingen

1. Opbrengsten begraven en cremeren

Als gevolg van minder begrafenissen en crematies daalde de opbrengst aan lijkbezorgingsrechten.

 

2. Onderhoud gebouwen

Kosten naar aanleiding van een technische storing aan de verbrandingsoven van Crematorium Hofwijk resulteert in een overschrijding. Daarnaast heeft meer dan voorzien (noodzakelijk) onderhoud aan gebouwen en monumenten op begraafplaatsen plaats gevonden vanwege onder andere het herstellen van lekkages en verzakking van een gebouw.

 

3. Diverse afwijkingen

Diverse geringe afwijkingen waaronder een nadelig effect dat veroorzaakt wordt door een correctie op grond van verslaggevingsvoorschriften. Deze correctie betreft aan projecten toegerekende apparaatslasten. Bij het taakveld Activering overhead is meer te lezen over deze correctie.

Omschrijving taakveld

Tot dit taakveld behoren gemeentelijke taken op het terrein van de lijkbezorging:

  • begraafplaatsen en het crematorium;
  • lijkschouw (het vaststellen dat de betrokkene is overleden);
  • baten begraafplaatsrechten, (via categorie 3.7);
  • baten afkoopsommen grafrechten (via categorie 4.4.8).