Overige baten en lasten - Vervoer & Materieel

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Een duurzaam gemeentelijk wagenpark en circulaire inzamelmiddelen. Het is hierbij noodzakelijk om de emissie van schadelijke stoffen door uitstoot van de gemeentelijke (interne) mobiliteit in Rotterdam te voorkomen dan wel te verminderen ten behoeve van het klimaat en de gezondheid van de Rotterdammer. Rotterdam heeft bovendien een voorbeeldfunctie.

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorig P&C-document

In 2019 is het meerjarenplan 2020-2023: "Op weg naar een emissieloos wagenpark" door het college goedgekeurd en naar de raad verzonden.

Op het vlak van emissieloze personenwagens gaan de ontwikkelingen snel. In 2019 is het percentage volledig emissieloos gestegen van 28% naar ruim 40%. 

Ook van de lichte bedrijfsvoertuigen is in 2019 het aandeel emissieloos van 10% naar 19% gestegen. Dit is exclusief 30 voertuigen rijdend op waterstof, een pilot die gesubsidieerd is door het Ministerie van I & W. Deze voertuigen waren verwacht in 2019, maar worden uiteindelijk in het 2e kwartaal van 2020 geleverd.

 

Bij het zwaardere segment zijn in 2019 pilots, zoals de eerste volledig emissieloze vuilniswagen, uitgevoerd.

Tot slot was van de kleinere machines en gereedschappen eind 2019 ook ruim 25% emissieloos.   

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat heeft het gekost?

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Overige baten en lasten - Vervoer & MaterieelOorspr.
Begroting
2019
Bijgestelde
Begroting
2019
Realisatie
2019
Afwijking
Baten exclusief reserves40.15239.43339.957523

Bijdragen rijk en medeoverheden -600 -636 -638 -2
Overige opbrengsten derden 42.752 43.569 43.905 336
Overige baten -2.000 -3.500 -3.311 189
Lasten exclusief reserves29.36529.57728.489-1.089

Apparaatslasten 9.190 10.026 9.421 -604
Inhuur 40 104 246 142
Overige apparaatslasten 320 466 388 -78
Personeel 8.830 9.456 8.787 -668
Interne resultaat -37.335 -29.326 -31.691 -2.364
Interne resultaat -37.335 -29.326 -31.691 -2.364
Programmalasten 57.510 48.878 50.758 1.880
Financieringslasten 0 0 0 0
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 28.322 21.692 23.330 1.638
Kapitaallasten 27.088 24.861 25.134 273
Overige programmalasten 2.100 2.325 2.289 -36
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 0 0 5 5
Saldo voor vpb en reserveringen 10.787 9.856 11.468 1.612
Vennootschapsbelasting0000

Saldo voor reserveringen 10.787 9.856 11.468 1.612
Reserves3401.4400-1.440

Onttrekking reserves 340 1.440 0 -1.440
Toevoeging reserves 0 0 0 0
Saldo 11.127 11.296 11.468 172

Overzicht afwijkingen

Overzicht afwijkingenAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Verkoopopbrengst voertuigen 523 0 0 523
2. Reserve Energietransitie Verduurzaming gemeentelijk wagenpark 0 -1.100 -1.100 0
3. Reserve Onderhoud Lease 0 0 -340 -340
4. Diverse afwijkingen 0 11 0 -11
Totaal afwijkingen 523 -1.089 -1.440 172

Toelichting overzicht afwijkingen

1. Verkoopopbrengst voertuigen
De baten zijn voornamelijk hoger, doordat de voertuigen een hogere verkoopprijs hadden dan de boekwaarde.

 

2. Reserve Energietransitie Verduurzaming gemeentelijk wagenpark
Het was de verwachting dat er 30 voertuigen met waterstoftank geleverd zouden worden. Echter, deze levering gaat in 2020 plaatsvinden.
Hierdoor heeft de onttrekking aan de reserve niet plaatsgevonden.

 

3. Reserve Onderhoud Lease
Er waren voldoende middelen beschikbaar voor de onderhoudskosten. Hierdoor heeft de begrote onttrekking aan de reserve niet plaatsgevonden.

 

4. Diverse afwijkingen
Dit zijn diverse kleine afwijkingen.

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Coalitieakkoord 2018-2022 waar in staat vermeld dat gemeentelijke voertuigen op natuurlijke momenten vervangen worden door emissieloze opvolgers. 

De in 2019 vastgestelde Aanpak Nul Emissie Mobiliteit geeft weer hoe mobiliteit in Rotterdam emissievrij wordt gemaakt. Deze is in lijn met de collegedoelstellingen en bouwt voort op de Brandstoffenaanpak uit 2017.

Het meerjarenplan 2020-2023: "Op weg naar een emissieloos wagenpark" is een concrete uitwerking van deze ambitie, waarbij het gehele wagenpark in 2030 emissieloos is. Dit plan is eveneens in 2019 vastgesteld.

Werkzaamheden dienen passend te zijn binnen de regelgeving van de wet Markt en Overheid en binnen het kader van de toepasselijke wet- en regelgeving ten aanzien van aanbestedingen.

 

Omschrijving taakveld

Tot dit taakveld behoort het resultaat van de activiteiten van de afdeling Vervoer en Materieel.