Bestuur - Raad, Griffie, Rekenkamer en Ombudsman

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Een transparante en democratische volksvertegenwoordiging die kaders stelt, controleert, goed wordt ondersteund door de griffie en wordt gevoed door bevindingen van de rekenkamer en de ombudsman.

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorig P&C-document

De gemeenteraad (raad) heeft in 2019 ingestemd met het raadsakkoord over de energietransitie en met de kandidaatstelling van gemeente Rotterdam voor het Eurovisiesongfestival dat in mei 2020 zal plaatsvinden.

Als gevolg van de coronacrisis heeft de organisatie van Europese publieke omroepen EBU, besloten dat het Eurovisiesongfestival in 2020 niet door kan gaan. Er wordt gekeken naar de mogelijkheid het Eurovisiesongfestival te verschuiven.

PricewaterhouseCoopers (PwC) is door de raad voor 4 jaar aangesteld als externe accountant van de gemeente.

De raad heeft in 2019 onafhankelijk onderzoek uit laten voeren naar de aanpak van huiselijk geweld. In april 2020 worden de resultaten verwacht.

De renovatie van museum Boymans van Beuningen en de gebiedsontwikkeling Feyenoord City, met de bouw van het nieuwe stadion, zijn in 2019 nauwgezet gemonitord volgens de regeling risicovolle projecten en dit wordt in 2020 voortgezet.

De raad heeft ingestemd met een raadsenquete naar het Warmtebedrijf Rotterdam (WBR). De uitkomsten van dit onderzoek zullen naar verwachting in het najaar van 2020 bekend worden.

Vanwege het vertrek van de raadsgriffier is er 28 november een nieuwe griffier benoemd, die 30 januari 2020 geinstalleerd is.

 

Wat willen we bereiken?

Gemeenteraad

Griffie

Rekenkamer

Ombudsman

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Gemeenteraad

Griffie

Rekenkamer

Ombudsman

Wat heeft het gekost?

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Bestuur - Raad, Griffie, Rekenkamer en OmbudsmanOorspr.
Begroting
2019
Bijgestelde
Begroting
2019
Realisatie
2019
Afwijking
Baten exclusief reserves368490653162

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 29 114 85
Overige opbrengsten derden 368 461 539 78
Overige baten 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves11.69813.10112.310-791

Apparaatslasten 7.201 7.358 6.512 -846
Inhuur 238 176 351 175
Overige apparaatslasten 513 410 374 -37
Personeel 6.450 6.771 5.787 -984
Interne resultaat 470 327 306 -21
Interne resultaat 470 327 306 -21
Programmalasten 4.026 5.416 5.492 76
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 2.006 2.281 2.352 71
Kapitaallasten 37 36 36 0
Overige programmalasten 223 1.337 1.348 11
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 1.761 1.761 1.756 -5
Saldo voor vpb en reserveringen -11.330 -12.610 -11.657 953
Saldo voor reserveringen -11.330 -12.610 -11.657 953
Reserves013-66-79

Onttrekking reserves 0 143 0 -143
Toevoeging reserves 0 130 130 0
Vrijval Reserves 0 0 64 64
Saldo -11.330 -12.597 -11.723 874

Overzicht afwijkingen

Overzicht afwijkingenAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Diverse baten 162 0 0 162
2. Personeel 0 -670 0 670
3. Diverse afwijkingen 0 -121 -79 42
Totaal afwijkingen 162 -791 -79 874

Toelichting overzicht afwijkingen

1. Diverse baten

In 2019 zijn er hogere baten door de extra bijdrage van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen en hogere uitbetalingen van pensioenuitkeringen.

 

2. Personeel

Een bedrag van € 670 is begroot op taakveld Bestuur-Raad, Griffie, Rekenkamer en Ombudsman, de realisatie is zichtbaar bij taakveld Overhead Clusterondersteuning. Voor een algemene toelichting wordt verwezen naar het taakveld Clusterondersteuning

 

3. Diverse afwijkingen

 

In 2019 ontstaat het voordeel door vacatureruimte, besparing van loonkosten door detachering en lagere automatiseringskosten.

Jaarlijks wordt een bedrag gedoteerd aan de bestemmingsreserve Commissiereizen en de bestemmingsreserve Voorlichting / Communicatie verkiezingen. De begrote onttrekking van de bestemmingsreserve Voorlichting / Communicatie Verkiezingen had een vrijval moeten zijn, omdat de bestemmingsreserve te hoog was. De begrote reis naar Bordeaux is betaald uit de exploitatie. Voor de bestemmingsreserve BMR 14 + Griffie waren er geen kosten. Deze reserve zal niet meer worden gebruikt, daarom valt het volledige bedrag vrij.

Voor de Rekenkamer is een bestemmingsvoorstel ingediend voor een bedrag van € 13. 

De Rekenkamer en de Ombudsman leggen middels een openbare jaarverslag verantwoording af over de uitgaven.

 

Omschrijving taakveld

Elke vier jaar worden 45 raadsleden gekozen die samen de gemeenteraad vormen. De raad vertegenwoordigt de Rotterdammers, geeft de kaders voor het beleid in de stad en controleert het college. De raad kent met ingang van 29 maart 2018 13 raadsfracties die worden ondersteund door fractiebureaus. De raad wordt procesmatig en inhoudelijk ondersteund door de griffie en wordt gevoed door bevindingen van de rekenkamer en de ombudsman.