Rotterdam versterkt haar propositie als aantrekkelijke stad voor bedrijven.

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorig P&C-document

We hebben beleid conform de planning uitgevoerd waarbij we de propositie van Rotterdam als aantrekkelijke stad voor bedrijven hebben versterkt.
 

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat heeft het gekost?

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Economische promotieOorspr.
Begroting
2019
Bijgestelde
Begroting
2019
Realisatie
2019
Afwijking
Baten exclusief reserves0000

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 0 0 0
Financieringsbaten 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 0 0 0 0
Overige baten 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves9.46711.58911.393-197

Interne resultaat 77 1.410 1.391 -19
Interne resultaat 77 1.410 1.391 -19
Programmalasten 9.390 10.179 10.002 -177
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 720 1.643 1.681 38
Kapitaallasten 202 118 122 4
Overige programmalasten 0 0 1 1
Subsidies en inkomensoverdrachten 8.467 8.418 8.197 -221
Saldo voor vpb en reserveringen -9.467 -11.589 -11.393 197
Saldo voor reserveringen -9.467 -11.589 -11.393 197
Reserves-462-462-4620

Onttrekking reserves 0 0 0 0
Toevoeging reserves 462 462 462 0
Saldo -9.929 -12.051 -11.855 197

Overzicht afwijkingen

Overzicht afwijkingenAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Lagere lasten 0 -197 0 197
Totaal afwijkingen 0 -197 0 197

Toelichting overzicht afwijkingen

1. Lagere lasten

Voor de kosten van de Brexit zoals de 2e ontsluitingsweg in Hoek van Holland (€ 600) heeft de eindafrekening met het Rijk niet in 2019 plaatsgevonden aangezien de Brexit nog steeds geen feit was eind december 2019. Deze afrekening wordt in 2020 verwacht.

Daartegenover staat de aantrekkende vraag vanuit Smartcity, waarvoor extra kosten zijn gemaakt.

Gezamenlijk leidt dit tot een onderbesteding van € 197.

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Omschrijving taakveld

Ten behoeve van de marketing, economische innovatie, accountmanagement (grootbedrijf), netwerkondersteuning en (internationale) acquisitie van bedrijven en instellingen is de gemeente opdrachtgever van diverse instellingen die deze taken uitvoeren.