Overhead

De gemeentelijke primaire processen (opgenomen in de andere programma’s) worden centraal ondersteund. Dit gebeurt door bestuursondersteuning, financiën, inkoop, verzekeringen, juridische diensten, communicatie, HR, ICT, facilitair, onderzoek, concernhuisvesting, auditing, control. Daarnaast maken alle leidinggevenden en de daarbij horende ondersteuning onderdeel uit van dit programma. Het doel is een kwalitatief hoogwaardige en zo efficiënt mogelijke organisatie die samenwerkt met de uitvoering met als doel het verbeteren van de dienstverlening aan de Rotterdammer. Zo draagt het programma bij aan de collegedoelstellingen.

TAAKVELD 1

Overhead - Concernondersteuning

TAAKVELD 2

Overhead - Clusterondersteuning

TAAKVELD 3

Overhead - Audit & Control

TAAKVELD 4

Overige baten en lasten - Van Werk Naar Werk

TAAKVELD 5

Overige baten en lasten - Verzekeringen

TAAKVELD 6

Overhead - Activering Overhead

Omschrijving programma

In de paragraaf bedrijfsvoering beschrijven wij de inhoudelijke doelstellingen, programma’s en projecten.

Met ingang van de begroting 2019 is het programma Overhead opgebouwd uit de taakvelden Concernondersteuning, Clusterondersteuning, Audit & Control, Van Werk Naar Werk, Verzekeringen en Activering Overhead. Dit is niet vergelijkbaar met de opbouw van het programma Overhead in de periode t/m de begroting 2018. Hierin maakte het taakveld Van Werk Naar Werk bijvoorbeeld nog geen onderdeel uit van het programma Overhead maar van het programma Algemene Middelen. Nieuw is ook dat aan het taakveld Concernondersteuning het voormalige product Concernhuisvesting is toegevoegd.

Wat heeft het gekost?

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten OverheadOorspr.
Begroting
2019
Bijgestelde
Begroting
2019
Realisatie
2019
Afwijking
Baten exclusief reserves13.4078.6799.280601

Bijdragen rijk en medeoverheden 342 885 1.099 213
Dividenden 0 675 675 0
Overige opbrengsten derden 13.065 6.539 6.821 282
Overige baten 0 580 685 105
Lasten exclusief reserves469.664441.388439.975-1.413

Apparaatslasten 345.399 334.624 333.259 -1.365
Inhuur 26.246 32.671 32.178 -493
Overige apparaatslasten 13.450 9.366 10.241 875
Personeel 305.703 292.587 290.841 -1.746
Interne resultaat 20.588 -7.381 -4.588 2.793
Interne resultaat 20.588 -7.381 -4.588 2.793
Programmalasten 103.677 114.145 111.304 -2.841
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 85.890 91.528 87.298 -4.231
Kapitaallasten 15.244 18.794 18.937 143
Overige programmalasten 64 1.470 2.953 1.483
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0
Sociale uitkeringen 0 0 2 2
Subsidies en inkomensoverdrachten 2.479 2.353 2.114 -239
Saldo voor vpb en reserveringen -456.258 -432.709 -430.695 2.014
Saldo voor reserveringen -456.258 -432.709 -430.695 2.014
Reserves3.34613.10912.635-474

Onttrekking reserves 4.769 6.226 5.753 -474
Toevoeging reserves 1.423 1.423 1.423 0
Vrijval Reserves 0 8.306 8.306 0
Saldo -452.912 -419.600 -418.060 1.540

Toelichting op overzicht van baten en lasten

Het saldo van dit programma bedraagt ruim € 1,5 mln voordelig. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:

 

Concernondersteuning, Audits & Control, Van Werk naar Werk en Verzekeringen: € 2,2 mln
De taakvelden Concernondersteuning, Audits & Control, Van Werk naar Werk en Verzekeringen hebben samen per saldo een positief resultaat van € 1,7 mln. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door:
• hogere interne baten als gevolg van meer geleverde interne dienstverlening
• een onderschrijding op de personeelskosten als gevolg van niet ingevulde vacatureruimte
• dalende WW lasten en een positief resultaat op de verzekeringsportefeuille
• een verschuiving van investerings- naar exploitatie-uitgaven bij IT (cloud)projecten
• hogere kosten met betrekking tot huurdersonderhoud

 

Clusterondersteuning: - € 1,7 mln
Daarnaast is er sprake van een nadelig saldo op taakveld clusterondersteuning van € 1,7 mln. Het gaat hierbij om diverse mutaties binnen de beleidsprogramma's die een effect hebben op de ondersteuning binnen de clusters. Deze clusterondersteuning maakt onderdeel uit van het programma Overhead. De overschrijding doet zich binnen vrijwel alle beleidsprogramma’s voor. Een uitzondering hierop is het programma Stedelijke Inrichting met een voordelig effect op het programma Overhead van ca € 900.

 

Geactiveerde Overhead: € 1 mln
Tenslotte is er op het taakveld Geactiveerde overhead sprake van een positief resultaat van € 1 mln. Dit taakveld is met ingang van de begroting 2019 ingevoerd: bij investeringsprojecten en grondexploitaties wordt de overheadcomponent geactiveerd (opgenomen op de balans). Dat is in lijn met de voorschriften voor integrale kostentoerekening.

 

BBV-indicatoren

De verplichte BBV-indicatoren die betrekking hebben op de bedrijfsvoering zijn opgenomen in de Paragraaf Bedrijfsvoering.