Overhead - Concernondersteuning

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Het bestuur en de primaire processen worden ondersteund met kwalitatief hoogwaardige, efficiënte en duurzame interne dienstverlening op het gebied van bestuursondersteuning, financiën, inkoop, HRO, communicatie, juridische diensten, ICT, onderzoek en business intelligence en concernhuisvesting. Gezamenlijk zetten zij zich in voor het verbeteren van de dienstverlening aan de Rotterdammer.

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorig P&C-document

Voor meer informatie over de ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan in 2019 wordt verwezen naar de paragraaf Bedrijfsvoering.

Wat heeft het gekost?

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Overhead - ConcernondersteuningOorspr.
Begroting
2019
Bijgestelde
Begroting
2019
Realisatie
2019
Afwijking
Baten exclusief reserves9.2694.4965.042545

Bijdragen rijk en medeoverheden 329 681 759 78
Dividenden 0 675 675 0
Overige opbrengsten derden 8.940 3.140 3.598 458
Overige baten 0 0 9 9
Lasten exclusief reserves327.128344.480344.907427

Apparaatslasten 208.869 225.736 224.543 -1.193
Inhuur 18.347 31.290 30.548 -742
Overige apparaatslasten 4.180 5.560 6.302 741
Personeel 186.342 188.886 187.694 -1.192
Interne resultaat 23.696 14.327 17.963 3.636
Interne resultaat 23.696 14.327 17.963 3.636
Programmalasten 94.562 104.417 102.401 -2.016
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 76.776 83.424 81.336 -2.088
Kapitaallasten 15.244 18.794 18.937 143
Overige programmalasten 64 -153 11 165
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0
Sociale uitkeringen 0 0 2 2
Subsidies en inkomensoverdrachten 2.479 2.353 2.114 -239
Saldo voor vpb en reserveringen -317.859 -339.984 -339.865 119
Saldo voor reserveringen -317.859 -339.984 -339.865 119
Reserves8264.1253.651-474

Onttrekking reserves 826 4.013 3.539 -474
Toevoeging reserves 0 0 0 0
Vrijval Reserves 0 112 112 0
Saldo -317.032 -335.859 -336.214 -355

Overzicht afwijkingen

Overzicht afwijkingenAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Interne dienstverlening 0 -2.021 0 2.021
2. Personeel 0 -1.192 -404 788
3. Inhuur 0 -703 0 703
4. IT (cloud)projecten en materiële kosten 0 2.704 0 -2.704
5. BBV-aanpassing overhead 0 679 0 -679
6. Huurdersonderhoud 0 565 0 -565
7. Diverse opbrengsten 545 0 0 545
8. Diverse afwijkingen 0 395 -70 -465
Totaal afwijkingen 545 427 -474 -355

Toelichting overzicht afwijkingen

1. Interne Dienstverlening
In 2019 is meer interne dienstverlening geleverd en doorbelast. Dit heeft een positief effect op het resultaat. Dit betreft vooral dienstverlening op het gebied van communicatie en interim- management.

 

2. Personeel
De personele lasten zijn in 2019 lager uitgevallen dan begroot, vooral door niet ingevulde vacatures. Deze onderschrijding is met name te zien bij Financiën, ICT, Concernhuisvesting en Algemeen. De afwijking reserves betreft de bestemmingsreserve Doorontwikkeling organisatie. Deze reserve dient ter dekking van frictiekosten en kosten met betrekking tot transfertrajecten en verjonging (dakpanconstructies). Er is minder aan de reserve onttrokken omdat een deel van de kosten inzake transfertrajecten en verjonging doorschuift naar 2020.

 

3. Inhuur
De onderbesteding op inhuur ten opzichte van de begroting is met name het gevolg van het niet tijdig kunnen binnenhalen van de juiste expertise. De onderschrijding is vooral te zien bij ICT.

 

4. IT (cloud)projecten en materiële kosten
Vanwege de beperkte activeerbaarheid van IT (cloud)projecten is een deel van de investeringen verschoven naar de exploitatie (project Doorontwikkeling Werkomgeving). Daarnaast zijn de licentiekosten hoger uitgevallen dan begroot.

 

5. BBV-aanpassing overhead
Voor € 679 nadelig wordt de afwijking veroorzaakt door een correctie op grond van verslaggevingsvoorschriften. Deze correctie betreft aan projecten toegerekende apparaatslasten. Bij het taakveld Activering overhead is meer te lezen over deze correctie.

 

6. Huurdersonderhoud
Vanwege de doorontwikkeling van de huisvesting is in 2019 meer huurdersonderhoud gepleegd dan begroot.

 

7. Diverse opbrengsten
Diverse opbrengsten vallen hoger uit dan begroot. De belangrijkste hiervan zijn vergoedingen in verband met ziekte en zwangerschappen en opbrengsten in verband met detachering van personeel buiten het concern.

 

8. Diverse afwijkingen
Dit is het saldo van meerdere geringe verschillen. Hieronder vallen onder ander hogere kosten vanwege hogere energiebelasting. De afwijking reserves betreft de bestemmingsreserve Vastgoed gebieden. De middelen uit deze bestemmingsreserve zijn gebruikt voor de sloop van opstallen van objecten aan de Gebbeweg en Traviataweg en ter dekking van kapitaallasten voor de locaties Burgemeester Baumannlaan / Cloese en Prins Alexanderplein. Deze kapitaallasten zijn lager uitgevallen, waardoor er minder aan de reserve is onttrokken dan begroot.

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Beleidskader

Beleidsmonitor

Wet- en regelgeving

Omschrijving taakveld

Voor meer informatie wordt verwezen naar de paragraaf Bedrijfsvoering.