Een goede integratie van de OV-netwerken in reisketens en systemen/diensten bij voorkeur in makkelijke combinaties met voetgangers en fietsverkeer.

Een betere verbinding tussen de OV-netwerken Rotterdam Noord en Zuid en een betere ontsluiting van de rivieroevers.

Een goede toegankelijkheid van de OV-netwerken door ouderen en minder-validen.

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorig P&C-document

Onze inspanningen zijn volgens planning gepleegd en hebben daarmee een bijdrage geleverd aan het halen van de streefwaarde ten aanzien van de groei van het gebruik van het OV.


 


 

Wat willen we bereiken?

Effect indicatoren

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Indicatoren

Effectindicatoren 201720182019202020212022
Groei OV-gebruik Streefwaarde    
Realisatie   + 2,7% + 2,8%      

Wat heeft het gekost?

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Openbaar vervoerOorspr.
Begroting
2019
Bijgestelde
Begroting
2019
Realisatie
2019
Afwijking
Baten exclusief reserves36.09846.19244.576-1.616

Bijdragen rijk en medeoverheden 36.318 46.000 45.094 -906
Overige opbrengsten derden -220 192 219 28
Overige baten 0 0 -738 -738
Lasten exclusief reserves45.42854.07452.194-1.880

Interne resultaat 0 2.560 3.782 1.221
Interne resultaat 0 2.560 3.782 1.221
Programmalasten 45.428 51.514 48.413 -3.101
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 44.112 50.608 46.383 -4.225
Kapitaallasten 977 422 415 -7
Overige programmalasten 0 0 1.170 1.170
Subsidies en inkomensoverdrachten 339 484 445 -39
Saldo voor vpb en reserveringen -9.330 -7.883 -7.619 264
Saldo voor reserveringen -9.330 -7.883 -7.619 264
Reserves1.817881670-211

Onttrekking reserves 1.817 881 670 -211
Toevoeging reserves 0 0 0 0
Saldo -7.513 -7.001 -6.949 53

Overzicht afwijkingen

Overzicht afwijkingenAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Hoekse Lijn -1.688 -1.688 0 0
2. IFR - Hoekse Lijn 0 -211 -211 0
3. BBV-aanpassing overhead 0 -441 0 441
4. Diverse afwijkingen 72 460 0 -388
Totaal afwijkingen -1.616 -1.880 -211 53

Toelichting overzicht afwijkingen

1. Hoekse Lijn

De verwachte besteding van middelen voor het project Hoekse Lijn (inclusief Metro aan Zee) in het boekjaar 2019 is € 1,69 mln als gevolg van exogene factoren zoals afhandeling van de Ombouw achtergebleven bij de verwachting. Daarmee is ook de toerekening aan de subsidie van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag met € 1,69 mln lager uitgevallen. Het effect op het saldo van baten en lasten is daarmee neutraal. De verwachting is dat het totaal beschikbaar projectbudget de komende jaren volledig wordt aangewend voor het project.

 

2. IFR - Hoekse Lijn

Vanuit project Metro aan Zee en vanuit Gebiedsontwikkeling zijn budgetten beschikbaar gesteld voor de uitvoering van een deel van de aanvullende werkzaamheden. Dit heeft geleid tot een lagere onttrekking van € 211 uit de hiervoor beschikbare bestemmingsreserve IFR- Hoekse Lijn.

 

3. BBV-aanpassing overhead

Voor € 441 heeft de afwijking betrekking op een op grond van verslaggevingsvoorschriften verwerkte aanpassing van de apparaatslasten-doorbelasting via tijdschrijven.

Bij het taakveld Activering overhead is meer te lezen over deze correctie.

 

4. Diverse afwijkingen

Het resterende verschil van € 388 nadelig wordt veroorzaakt door diverse kleine afwijkingen op de overige lasten en baten.

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Omschrijving taakveld

Rotterdam werkt aan verkeer ten dienste van een gezonde, economisch sterke en aantrekkelijke stad. De veranderingen in het totale mobiliteitsnetwerk van Rotterdam staan in het teken van klimaatdoelstellingen, schonere lucht, groei van de stad, ondernemen en meer ruimte voor prettig ontmoeten. Met als doel dat elke bewoner of bezoeker zich in Rotterdam emissieloos, snel, veilig, prettig en betaalbaar kan verplaatsen.

Rotterdam is een stad op twee oevers. De verbindingen daartussen zijn cruciaal. Het vernieuwen en uitbreiden van deze verbindingen, voor fietsers, voetgangers, openbaar vervoer en andere mobiliteitsdiensten en het optimaliseren van de verbindingen voor de auto, vormen een speerpunt in deze bestuursperiode.

In de metropoolregio Rotterdam Den Haag is de MRDH de concessieverlener en netwerkbeheerder voor het openbaar vervoer. De gemeente creëert een meerwaarde in het gebruik dat Rotterdammers kunnen maken van het openbaar vervoer. Zo houden we het openbaar vervoer voor ouderen gratis. De gemeente ondersteunt de ontwikkeling van het netwerk voor personenvervoer over water. Beleid en studies naar de ontwikkeling van het openbaar vervoer-netwerk en maatregelen om de toegankelijkheid voor voetgangers en fietsers van OV-opstappunten te verbeteren, zijn ondergebracht in taakveld 2.1 b Verkeer en Vervoer Ontwikkeling.