In Rotterdam hoeft niemand op straat te slapen.

Mensen wonen zo zelfstandig mogelijk in de wijk, eventueel met ambulante ondersteuning gericht op versterking of behoud van de zelfredzaamheid en participatie.

Eerder en beter in beeld brengen huiselijk geweld en het duurzaam oplossen hiervan.

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorig P&C-document

Opvang slachtoffers huiselijk geweld

In 2019 is de verbouwing van een nieuwe opvanglocatie voor crisisopvang gestart. Deze zal begin 2020 openen.

 

Beleid huiselijk geweld, kindermishandeling en seksueel geweld

N.a.v. een aantal incidenten van geweld tegen vrouwen is de werkgroep ‘Stop geweld tegen vrouwen’ gestart met als doel het maatschappelijke debat te stimuleren over dit onderwerp. Er hebben verschillende bijeenkomsten in de stad hierover plaatsgevonden. In 2020 wordt de werkgroep afgerond met de ondertekening van een manifest waarin verschillende organisaties (waaronder de gemeente) verklaren zich hiervoor in te blijven zetten.   

We zijn pilotgemeente in het kader van het nationaal programma Geweld hoort nergens thuis om een Centrum huiselijk geweld en kindermishandeling te realiseren in Rotterdam. In 2019 zijn de eerste stappen hiertoe gezet. Het is de planning dat in Q3 2020 het fysieke centrum wordt geopend.

Wat willen we bereiken?

Effect indicatoren

In Rotterdam hoeft niemand op straat te slapen

Mensen wonen zo zelfstandig mogelijk in de wijk

Voorkomen, signaleren en oplossen van huiselijk geweld, kindermishandeling en seksueel geweld

Wat hebben we daarvoor gedaan?

In Rotterdam hoeft niemand op straat te slapen

Mensen wonen zo zelfstandig mogelijk in de wijk

Voorkomen, signaleren en oplossen van huiselijk geweld, kindermishandeling en seksueel geweld

Indicatoren

Effectindicatoren 201720182019202020212020
Toename van het aantal meldingen waarbij de duur van huiselijk geweld bij melding korter is dan 1 jaar Streefwaarde   >55% >55% >55% >55% >55%
Realisatie 55% 59% 64%      
Toename van het aantal gezinnen dat na 1 jaar passende zorg stabiel en veilig is (indicator bij aanpak huiselijk geweld). Streefwaarde   >66% >66% >66% >66% >66%
Realisatie 66% 70% 86%      

Wat heeft het gekost?

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Geëscaleerde zorg 18+Oorspr.
Begroting
2019
Bijgestelde
Begroting
2019
Realisatie
2019
Afwijking
Baten exclusief reserves9.5116.9987.205206

Bijdragen rijk en medeoverheden 6.802 4.276 4.871 595
Overige opbrengsten derden 2.709 2.722 2.333 -389
Overige baten 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves148.711149.729140.932-8.797

Apparaatslasten 4.986 6.466 6.360 -105
Inhuur 0 392 162 -230
Overige apparaatslasten 101 78 113 35
Personeel 4.885 5.995 6.085 90
Interne resultaat 48 135 871 737
Interne resultaat 48 135 871 737
Programmalasten 143.677 143.128 133.701 -9.428
Financieringslasten 0 0 0 0
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 8.091 5.509 4.488 -1.021
Overige programmalasten 0 0 76 76
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0
Sociale uitkeringen 87.077 87.156 84.685 -2.471
Subsidies en inkomensoverdrachten 48.509 50.463 44.452 -6.011
Saldo voor vpb en reserveringen -139.199 -142.730 -133.727 9.003
Saldo voor reserveringen -139.199 -142.730 -133.727 9.003
Reserves020200

Onttrekking reserves 0 20 20 0
Saldo -139.199 -142.710 -133.707 9.003

Overzicht afwijkingen

Overzicht afwijkingenAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Terugvordering van subsidie 0 -3.218 0 3.218
2. WMO arrangementen 0 -2.723 0 2.723
3. Eigen bijdragen 742 0 0 742
4. Diverse afwijkingen -535 -2.856 0 2.321
Totaal afwijkingen 206 -8.797 0 9.003

Toelichting overzicht afwijkingen

1. Terugvordering van subsidie

Voor Zorg en Maatschappelijke opvang zijn subsidies over 2018 lager afgerekend.

 

2. Wmo arrangementen

Er zijn lagere uitgaven voor Wmo-arrangementen onder ander door afloop van duurdere arrangementen in verband met overgangsrecht Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Verder bleken er voor 2019 meer middelen gereserveerd te zijn voor verhoging van de loonschaal voor huishoudelijke verzorging dan benodigd. Tot slot waren er lagere nagekomen lasten 2018. Overigens was er in 2019 nog steeds sprake van hogere zorgkosten ten opzichte van het rijksbudget. Het verschil is door genoemde oorzaken alleen kleiner dan eerder werd voorzien, waardoor een deel van de extra middelen die aan het budget toegevoegd waren niet in 2019 ingezet hoefden te worden.

Bovenstaande ontwikkelingen zijn meegenomen in de Bestuursopdracht Zorg. Deze richt zich op het meerjarig financieel kader voor zorg en jeugdhulp waarbij rekening gehouden wordt met de autonome groei van cliënten en demografische en maatschappelijke ontwikkelingen. De rol van de gemeente in de zorg en ondersteuning neemt toe, en het beschikbare rijksbudget groeit niet evenredig mee. (zie ook taakveld Maatwerkdienstverlening 18+ - WMO)

 

3. Eigen bijdragen

Door invoering van het abonnementstarief is meer gebruik gemaakt van maatwerkvoorzieningen waardoor hogere eigen bijdragen worden ontvangen. Er is per saldo € 1,9 mln meer ontvangen dan begroot. (zie ook taakveld Maatwerkdienstverlening 18+ - WMO)

 

4. Diverse afwijkingen


Dit betreft een optelling van diverse kleinere onder- en overschrijdingen, waaronder:

  • Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (door gewijzigde kostenverdeelsystematiek)
  • Vrouwenopvang (door minder benodigde overbruggingsubsidies en minder aanspraak op budget voor verbouwingen)
  • Huiselijk geweld (vanwege overgangsperiode tussen aflopen programma en vaststellen nieuw beleidskader)
  • Nachtopvang (door zachte weersomstandigheden).

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Beleidskaders

Beleidsmonitor

Wet- en regelgeving

Omschrijving taakveld

Tot dit taakveld behoren alle opvang- en beschermd wonen-voorzieningen met inbegrip van eventuele maatwerk-dienstverlening en maatwerkvoorzieningen voor personen die in de betreffende opvangvoorzieningen verblijven. Hierbij valt te denken aan vrouwenopvang, aanpak huiselijk geweld (Veilig thuis); beschermd wonen voor personen met psychische of psychosociale problemen; inloopfunctie GGZ; maatschappelijke opvang voor cliënten met een meervoudige problematiek, waaronder verslaving en Wmo maatwerkdienstverlening en - maatwerkvoorzieningen bij opvang.

Rotterdam heeft een centrumgemeentefunctie voor de maatschappelijke opvang, waaronder vrouwenopvang, en voor beschermd wonen.
Hierdoor voert de gemeente de maatschappelijke opvang en beschermd wonen ook uit voor de inwoners van Albrandswaard, Barendrecht, Capelle aan den IJssel, Krimpen aan de IJssel, Lansingerland en Ridderkerk. Door de gefaseerde afbouw van de centrumgemeentefunctie (doordecentralisatie Beschermd Wonen) wordt de samenwerking met de regiogemeenten verstevigd. Dit betekent op termijn een aanpassing van dit taakveld.