Immateriële vaste activa

Immateriële vaste activa zijn niet-tastbare activa die over een langere periode van economische waarde zijn.

Immateriële vaste activa31-12-2019VermeerderingAfschrijving31-12-2020
Bijdragen aan activa in eigendom van derden 36.190 7.872 855 43.207
Totaal 36.190 7.872 855 43.207

Toelichting verloopstaat

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

De bijdragen aan activa in eigendom van derden hebben betrekking op Hart van Zuid (Zwembad en Kunstenpand), voorbereidingskosten voor (toekomstige) grondexploitaties en een verstrekte subsidie. De stand per 31-12-2019 betreft de boekwaarde van het in 2017 in gebruik genomen Zwembad Hart van Zuid en investeringskosten voor het Kunstenpand Hart van Zuid. Het Kunstenpand Hart van Zuid is in 2020 in gebruik genomen en geactiveerd voor een bedrag van € 23,2 mln.

 

Vermeerdering

De vermeerdering van € 7,9 mln heeft voor € 3,1 mln betrekking op investeringskosten Kunstenpand Hart van Zuid, € 3,3 mln op voorbereidingskosten voor (toekomstige) grondexploitaties en € 1,5 mln op een verstrekte subsidie aan Rotterdam Shore Power B.V. voor een walstroomvoorziening op de Landtong Rozenburg.

 

Afschrijving

Het bedrag van de afschrijving van € 855 heeft betrekking op Zwembad Hart van Zuid.