Financiële vaste activa

De Financiële vaste activa geeft inzage in de kapitaalverstrekkingen, de leningen en de overige financiële vaste activa.

 31-12-2019VermeerderingVerminderingen en aflossingenBuitengewone waardevermindering31-12-2020
Kapitaalverstrekkingen aan:          
Deelnemingen 386.473 3.207536 -155 389.299
Overige verbonden partijen 10.115 01.074 481 8.560
Totaal kapitaalverstrekkingen396.5883.2071.610326397.859
           
Leningen aan:          
Woningbouwcorporaties 128.199 0 24.266 0 103.933
Deelnemingen 58.850 0 8.500 -650 51.000
Overige verbonden partijen 9.901 0 931 0 8.970
Totaal leningen196.95012833.697-650163.903
           
Overige financiële vaste activa:          
Overige langlopende leningen 13.443 3.884 1.754 535 15.038
Totaal overige financiële vaste activa13.4433.8841.75453515.038
   
Totaal financiële vaste activa 606.981 7.091 37.061 211 576.800

Toelichting verloopstaat

Kapitaalverstrekkingen


Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

Het beginsaldo betreft voornamelijk de kapitaalverstrekkingen aan het Havenbedrijf Rotterdam NV van € 327,1 mln en aan het Warmtebedrijf Exploitatie NV van € 26,9 mln. Daarnaast heeft er een kapitaalstorting plaatsgevonden aan de RET van € 7,5 mln als onderdeel van een afspraak tussen Metropoolregio Rotterdam Den Haag, RET en de gemeente over de verdeling van de financiële consequenties van de vertraagde oplevering van de Hoekse Lijn. Ook wordt hier een deelname in aandelenkapitaal ter waarde van  € 7,9 mln aan Stadion Feijenoord NV verantwoord. In 2020 heeft er een uitbreiding plaatsgevonden in de deelname in het Warmtebedrijf (€ 3,0 mln). De vermindering heeft grotendeels betrekking op de verkoop van de aandelen Tower Hotel Rotterdam.

In maart 2020 is de verkoop van Eneco-aandelen afgerond, hiermee is een verkoopopbrengst gerealiseerd van € 1,3 miljard. Deze verkoopopbrengsten zijn toegevoegd aan het eigen vermogen. Zie het programma overige baten en lasten – Beheer Overige Algemene Middelen (Taakveld Treasury), evenals de paragrafen Financiering en Verbonden Partijen, voor nadere informatie.

 


Kapitaalverstrekkingen aan overige verbonden partijen

Dit zijn kapitaalverstrekkingen aan voormalige gemeentelijke instellingen. Per 31 december 2020 is de boekwaarde € 8,6 mln. In 2020 is Theater Zuidplein gesloopt. Hierdoor heeft er een afboeking plaatsgevonden van € 1,1 mln. Daarnaast is er voor € 481 afgeschreven.

 

Leningen


Leningen aan woningcorporaties

Tot begin jaren ’90 heeft de gemeente leningen verstrekt aan de woningcorporaties voor de bouw en renovatie van woningen. Voor deze leningen betalen de woningcorporaties jaarlijks rente en aflossing. Woningbouwcorporatie Vestia heeft ultimo 2020 € 10,2 mln aan leningen vervroegd afgekocht door alle toekomstige rente- en aflossingsverplichtingen in één keer te voldoen. Het totaal aan aflossingen door de woningcorporaties in 2020 komt daarmee op € 24,3 mln.

 

Leningen aan deelnemingen

Per 1 januari 2007 is de Rotterdamse Electrische Tram ( RET) verzelfstandigd. Na de verzelfstandiging is de gemeente de RET blijven financieren tot de Metropoolregio Rotterdam Den Haag het grootste deel van de portefeuille overnam in 2017 en 2018. Er resteren nu nog enkele leningen aan RET Infrastuctuur BV en RET Railgebonden voertuigen BV. In 2020 is € 8,5 mln afgelost op deze leningen. Bij het afstoten van de deelneming Tower Hotel zijn de nog openstaande aflossingsbedragen (€ 650) voldaan. De voorziening die uit voorzichtigheidsoverwegingen was opgenomen is daarbij vrijgevallen.


Leningen aan overige verbonden partijen

Dit betreft verstrekte leningen aan het Nationaal Restauratie Fonds (NRF) en het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVN). Na aflossing van € 171 bedraagt het schuldrestant van de NRF leningen € 3,8 mln. Op de SVN leningen is € 759 afgelost en ultimo 2020 bedraagt het schuldrestant € 5,2 mln.

 

Overige financiële vaste activa


Overige langlopende leningen

Een belangrijk deel van de overige langlopende leningen bestaat uit leningen die zijn verstrekt voor investeringen in economische ontwikkeling en voor investeringen door sportverenigingen, kunst- en welzijnsorganisaties. In 2020 is voor € 581 op deze leningen afgelost.

Op lopende leningen die verstrekt zijn door de Kredietbank Rotterdam (KBR) is in 2020 voor € 1,1 mln afgelost. De lening verstrekt aan het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVN) is € 60 afgenomen.

 

In 2016 is een lening aan Cambridge Innovation Center (CIC) verstrekt. Op deze lening is volgens de afspraken in de leningovereenkomst de in 2020 opgelopen rente (€ 295) toegevoegd aan de hoofdsom. In het kader van de Regeling investeringssubsidies breedtesportverenigingen is een lening van € 180 verstrekt aan RSV Antibarbari voor de verbouwing van het clubhuis. Deze lening wordt volledig geborgd door de Stichting Erasmus Sport. Daarnaast is er voor € 2,0 mln door de Krediet Bank Rotterdam (KBR) aan nieuwe leningen verstrekt aan cliënten in de schuldhulpverlening. Het saldo van de via het SVN verstrekte leningen is toegenomen met € 1,2 mln. Het bedrag van de uitstaande betaalde waarborgsommen is met € 209 gestegen.

 

De buitengewone waardevermindering (€ 535) betreft het ophogen van de voorziening met betrekking tot de door KBR verstrekte leningen.