Overlopende activa

In onderstaande tabellen zijn de nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen opgenomen. Deze zijn volgens de voorschriften onderverdeeld in de categorieën overheidslichamen en overige bedrijven of instellingen. Beide categorieën zijn in deze paragraaf verder gespecificeerd en nader toegelicht.

Overlopende activa31-12-201931-12-2020
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel. 25.510 128.025
Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen. 119.840 167.010
Totaal overlopende activa 145.350 295.035

Verdeling van te ontvangen bedragen van overheidslichamen naar herkomst:

Verdeling overheidslichamen naar herkomst31-12-2019Correctie/ overboekingToevoegingenOntvangen bedragen31-12-2020
Overige Nederlandse overheidslichamen 3.230 -236 11.394 3.416 10.972
Europese overheidslichamen 12 0 25 8 29
Het Rijk 22.268 -3.142 123.731 25.833 117.024
 Totaal 25.510 -3.378 135.150 29.257 128.025

 

Van Europese en Nederlandse overheidslichamen te ontvangen voorschotbedragen op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel:

Regeling31-12-2019Correctie/ overboekingToevoegingenOntvangen bedragen31-12-2020Categorie
Corona organisatie 0 0 66.619 0 66.619 Rijk
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) 0 0 44.786 0 44.786 Rijk
IBS Provincie Zuid-Holland Verlenging Hoekse Lijn 1.847 0 10.025 2.684 9.188 Overige
Bommenregeling 2.086 0 2.845 2.086 2.845 Rijk
MIRT oeververbinding 0 0 1.301 0 1.301 Rijk
Subsidieverordening Verkeer en Vervoer 2012 817 0 228 140 905 Overige
Subsidieregeling ESF 2014-2020 0 15.309 2.357 16.827 839 Rijk
Uitvoeringsregeling POP-3 Zuid-Holland 38 0 429 0 467 Overige
Bedrijvenregeling 0 -3.135 3.561 0 426 Rijk
Interreg 2 Zeeën 2014-2020 108 0 296 146 258 Overige
Uitvoeringsovereenkomst Leuvekolk HbR, RWS en HHSK 2018 0 0 155 0 155 Rijk
Interreg Vlaanderen Nederland 2014-2020 0 -29 196 105 62 Overige
PZH Floating Office Rotterdam GCA 0 -37 87 0 50 Overige
URBACT III 12 0 25 8 29 EU
Rivier als Getijdepark 2019-2021 0 -7 34 0 27 Rijk
Subsidieregeling cofinanciering EFRO 43 0 19 35 27 Overige
Begeleid ex-gedetineerden wonen werk 0 0 260 234 26 Rijk
Subsidieregeling gebiedsprogramma's groen Zuid-Holland 2016 0 -94 114 5 15 Overige
Subsidie ESF aanvragen 15.309 -15.309 1.813 1.813 0 Rijk
Bijdrageregeling versterking economisch vestigingsklimaat Metropoolregio Rotterdam Den Haag 2015 74 -74 0 0 0 Overige
IBS Rijk Nota Ruimte project Stadshavens Rotterdam 4.873 0 0 4.873 0 Rijk
IBS Waterschap Hollandse Delta Aanleg Blauwe Verbinding - Tracédeel Heulweg, fase 2 301 0 0 301 0 Overige
Subsidieregeling erfgoedlijnen Zuid-Holland 2 -2 0 0 0 Overige
Totaal activa mede overheden 25.510 -3.378 135.150 29.257 128.025  

Correctie / Overboeking

De kolom correctie/overboeking heeft betrekking op overboekingen tussen overlopende activa en passiva medeoverheden, al naar gelang de debet- of creditstand per 31 december van de betreffende regeling.

Daarnaast worden jaarlijks de benamingen van de regelingen en de categorie beoordeeld. Indien (een deel van) het saldo van een regeling onder een nieuwe naam wordt gepresenteerd, is middels de correctie/overboeking kolom het saldo overgeboekt.

 

Toevoegingen / Ontvangen bedragen

De toevoegingen betreffen de daadwerkelijke uitgaven. De kolom ontvangen bedragen bevat de nog te ontvangen bedragen na afrekening met de subsidieverstrekkers. Per saldo zijn de uitgaven hoger dan de reeds van subsidieverstrekkers ontvangen bedragen. Daarom zijn deze regelingen aan de activakant gepresenteerd. Hieronder volgt het doel en toelichting van de regelingen met in de stand per 31 december en/of in de kolommen correctie/overboeking, toevoegingen en ontvangen bedragen een bedrag dat boven het drempelbedrag van € 937,5  ligt.
 

Corona organisatie

Toevoeging € 66,6 mln

Crisisorganisatie met als doel de test en vaccinatie opgave van de GGD Rotterdam Rijnmond uit te voeren ter bestrijding van het COVID-19 virus.

 

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

Toevoeging € 44,8 mln

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is een van de maatregelen om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De regeling is voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers. Het voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt en in een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen.

 

IBS Provincie Zuid-Holland Verlenging Hoekse Lijn

Ontvangen bedragen € 10,0 mln

Toevoegingen € 2,7 mln

Een meerjarige subsidie van de provincie Zuid-Holland voor de uitvoering van het project Verlenging Hoekse Lijn.  

 

Bommenregeling

Ontvangen bedragen € 2,8 mln

Toevoegingen € 2,1 mln

Bijdrage van het Rijk voor de opsporing en ruiming van conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in het kader van de openbare orde en veiligheid. De vergoeding loopt via het gemeentefonds en is 70 procent van de daadwerkelijke gemaakte directe kosten. Voor het niet gesubsidieerde deel (30 procent) wordt in de begroting rekening gehouden. Het niet gesubsidieerde deel van de projecten van derden wordt door deze derden zelf gedekt.

 

MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam

Toevoegingen € 1,3 mln

MIRT staat voor Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. De doelen van het project MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam zijn het verbeteren van de bereikbaarheid met het OV, het mogelijk maken van verstedelijking, het verbeteren van de stedelijke leef kwaliteit, het vergroten van kansen voor mensen. Hiertoe worden zes maatregelen voor oeververbindingen onderzocht.

 

Subsidie ESF 2014 - 2020

Ontvangen bedragen € 16,8 mln

Toevoegingen € 2,4 mln

Op grond van de Subsidieregeling ESF 2014-2020 kan subsidie worden verstrekt ten laste van het Europees Sociaal Fonds 2014–2020 voor projecten die passen binnen het Operationeel Programma ESF 2014-2020.

 

Bedrijvenregeling

Geen ontvangen bedragen

Toevoegingen € 3,6 mln

Op grond van het Besluit financiële bepalingen bodemsanering zijn meerdere subsidieregelingen voor de aanpak van ernstige bodemverontreiniging uitgewerkt. Op grond van de Bedrijvenregeling kan subsidie verstrekt worden aan eigenaren en erfpachters van in gebruik zijnde en blijvende bedrijfsterreinen.

 

IBS Rijk Nota Ruimte project Stadshavens Rotterdam

Ontvangen bedragen € 4,9 mln

Geen Toevoegingen

Naar aanleiding van een verzoek van de gemeente Rotterdam heeft het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Mlilieubeheer een eenmalige subsidie voor de projecten Climate Campus. RDM-terrein, Kwaliteitsimpuls Rondje Rijnhaven en Entree Sluisjesdijk/Waalhaven Boulevard verstrekt.

Vooruitbetaalde en nog te ontvangen bedragen31-12-201931-12-2020
Vooruitbetaalde bedragen26.65236.400
Nog te ontvangen bedragen 93.188 130.610
Totaal vooruitbetaalde en nog te ontvangen bedragen 119.840 167.010

Vooruitbetaalde bedragen31-12-201931-12-2020
Vooruitbetaalde ICT kosten10.72013.544
Vooruitbetaalde huren en servicekosten 6.128 6.717
Vooruitbetaalde subsidies 0 5.929
Overige vooruitbetaalde bedragen < € 5 mln 9.804 10.210
Totaal vooruitbetaalde bedragen 26.652 36.400

Vooruitbetaalde ICT kosten

Deze kosten hebben betrekking op onderhoud, service en licenties over de jaren 2021 tot en met 2023.
 

Vooruitbetaalde subsidies

In deze post is voor € 3,3 mln vooruitbetalingen 2021 via de subsidiemodule opgenomen. € 2,2 mln heeft betrekking op subsidie ID-banen. Restant van € 0,4 mln bevat diverse kleine subsidieposten.

 

Vooruitbetaalde huren en servicekosten

Voor  € 6,1 mln betreft dit vooruitbetaalde kosten 2021. Een voorschot voor de onderhoudskosten van het Timmerhuis van € 0,6 mln loopt in de komende jaren af.

 

Overige vooruitbetaalde bedragen

Van dit bedrag heeft het grootste gedeelte betrekking op een voorschot van € 4 mln op een nog te verstrekken lening, doorontwikkeling informatie voorziening € 3,3 mln, afrekening Regio Gemeenten € 1 mln. Voor een BTW herziening niet economische activiteiten is een bedrag van € 1,5 mln opgenomen. Restsaldo van € 0,4 mln bevat diverse kleinere posten.

Nog te ontvangen bedragen31-12-201931-12-2020
Gemeentebelastingen 27.666 35.982
Wabo Leges 16.872 19.983
Dividendbelasting 1.183 12.285
Projectensaldi 5.936 9.510
BTW Sportbedrijf 2.794 8.732
Pintransacties Parkeren 8.740 7.707
Terug te vorderen BTW 1.940 7.688
Nog te verdelen kosten crediteuren 2.663 5.438
Te ontvangen rente en aflossing 5.114 4.054
Overige nog te ontvangen bedragen < € 5 mln 20.280 19.231
Totaal nog te ontvangen bedragen 93.188 130.610

Gemeentebelastingen

Deze post is ultimo 2020 opgenomen voor de nog op te leggen aanslagen. Het aandeel Onroerende Zaakbelasting (OZB) omvatte per 31 december 2020 € 26,1 mln, Precario € 4,5 mln, Reclame en Logies  € 3,51 mln en het restant van € 2 mln betreft Afvalstoffenheffing en Rioolheffing.

 

Wabo leges

Het betreft hier nog te factureren leges op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Mutatie betreft afwikkeling 2020 en opboeking nieuwe posten 2021.

 

Dividendbelasting

Van het saldo is het € 1 mln voor BV Gemeenschappelijk Bezit Evides, € 10,5 mln voor Havenbedrijf Rotterdam, Beurs NV heeft een aandeel van € 357, € 158 voor Gemeentewerken NV en € 147 voor SSC FLEX BV.

 

Projectensaldi

Dit zijn presentatiewijzigingen in verband met herrubricering (reclassificatie) van projecten met een creditsaldo naar de overlopende activa.

 

BTW Sportbedrijf

In 2017 is voor het Sportbedrijf in 2017 een te laag bedrag aan BTW gecompenseerd. De belastingdienst is inmiddels gevraagd over te gaan tot een extra compensatie van € 8,7 mln.

 

Pintransacties Parkeren
Het saldo heeft betrekking op individuele pintransacties Parkeren. Deze worden begin 2021 door de banken afgerekend.

 

Terug te vorderen BTW
De BTW die de gemeente nog terugvordert bij de Belastingdienst over het jaar 2020.

 

Nog te verdelen kosten crediteuren
Totale saldo heeft betrekking op nog te verdelen kosten crediteuren over het jaar 2020.

 

Te ontvangen rente en aflossing

Bestaat uit overlopende rente van de vervaldatum van leningen tot ultimo 2020 en rente en aflossing van leningen met een vervaldatum van 31 december 2020 die begin 2021 zullen worden verrekend.

 

Overige nog te ontvangen bedragen < € 5 mln

Totaalsaldo is opgebouwd uit verplichtingen bestaande uit; Te ontvangen gelden inzake zorg Jeugd en Volwassenen € 3,3 mln, Verkoopkosten Schiecentrale € 2,3 mln, project gerelateerde opgenomen rechten € 2,3 mln, Randstadrail € 2 mln, nog te ontvangen van Trevvel € 1,5 mln, wettelijke rente reïntegratietrajecenten € 1,3 mln, salaris gerelateerde posten € 1,0 mln. Rest nog € 5,5 mln voor diverse kleinere posten.