Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve, bestemmingsreserves en het resultaat.

Eigen vermogen31-12-2019Mutatie1-1-2020ToevoegingOnttrekkingVrijval31-12-2020
Algemene reserve 175.834 13.325 189.159 7.827 0 0 196.986
Bestemmingsreserves 908.286 17.959 926.245 1.508.637 231.338 80.409 2.123.135
Gerealiseerde resultaat 31.284 -31.284 0 86.173 0 0 86.173
Totaal 1.115.404 0 1.115.404 1.602.637 231.338 80.409 2.406.294

Algemene reserve

De algemene reserve is bedoeld als buffer voor tegenvallers. Het betreft de vrij aanwendbare middelen die de gemeente inzet wanneer zich onvoorziene financiële risico’s voordoen. De algemene reserve maakt onderdeel uit van de weerstandscapaciteit. Het totale overzicht van de weerstandscapaciteit is opgenomen bij Weerstandsvermogen en risicobeheersing in het hoofdstuk Financiën.

 
Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserves zijn reserves waar aan de gemeenteraad een specifieke bestemming heeft gegeven. De toevoegingen en onttrekkingen zijn geoorloofd voor zover de Raad hiertoe heeft besloten. Onttrekkingen aan bestemmingsreserves zijn uitsluitend toegestaan wanneer dit past binnen het specifieke doel van de reserve.

 

Gerealiseerde resultaat

Het saldo op 1-1-2020 betreft het gerealiseerde resultaat over het boekjaar 2019. De resultaat bestemming is medio 2020 door de Raad bepaald en verdeeld over de algemene reserve en de bestemmingsreserves. Het saldo op 31-12-2020 betreft het gerealiseerde resultaat over het boekjaar 2020 en zal in 2021 verdeeld worden over de algemene reserve en de bestemmingsreserves.

Vermogensspecificatie reserves

Navigeer hier naar een nadere specificatie van de bestemmingsreserves.

Bestemmingsreserves31-12-2019Mutatie1-1-2020ToevoegingOnttrekkingVrijval31-12-2020
Verkoopopbrengst Eneco 0 0 0 1.289.713 71.550 0 1.218.163
Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR) 496.860 163 497.023 50.756 47.910 15.190 484.679
Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid 78.213 2.097 80.310 16.263 21.826 0 74.747
Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling 84.959 0 84.959 2.890 14.848 3.200 69.801
Bestemmingsreserve Energietransitie 4.296 0 4.296 61.855 11.595 0 54.556
Bestemmingsreserve Bodem 34.083 0 34.083 8.986 1.813 0 41.256
Bestemmingsreserve BUIG (uitkeringen Participatiewet e.d.) 18.027 0 18.027 17.572 71 0 35.528
Bestemmingsreserve Tweedelijns WMO en Jeugdhulp 34.145 291 34.436 11.515 13.620 0 32.331
Kredietrisicoreserve 69.934 96 70.030 3.732 0 52.000 21.762
Bestemmingsreserve Taakmutatie Gemeentefonds 13.563 4.816 18.379 0 1.693 0 16.686
Bestemmingsreserve Regio Deal Onderwijs 14.000 0 14.000 0 0 0 14.000
Bestemmingsreserve Evenementenfonds 5.147 1.140 6.287 6.700 0 0 12.987
Bestemmingsreserve Stedelijk Bereikbaarheid (Waaronder Maastunnel) 11.519 0 11.519 1.853 7.286 0 6.086
Bestemmingsreserve Blauwalg Kralingse Plas 2.450 0 2.450 1.050 0 0 3.500
Bestemmingsreserve Stimulering bouwproductie 0 0 0 5.000 1.978 0 3.022
Bestemmingsreserve Middensegment Huur 0 0 0 5.550 3.155 0 2.395
Bestemmingsreserve Cloudkosten 0 0 0 2.480 100 0 2.380
Bestemmingsreserve Actieplan Luchtkwaliteit 2.963 0 2.963 0 622 0 2.341
Bestemmingsreserve Stadsinitiatief 2.253 0 2.253 0 0 0 2.253
Bestemmingsreserve Noodfonds 0 0 0 15.075 12.848 300 1.927
Bestemmingsreserve Doorontwikkeling Organisatie 4.631 0 4.631 0 2.920 0 1.711
Bestemmingsreserve Aanloopkosten Depot Collectiegebouw 4.680 0 4.680 2.942 6.072 0 1.550
Bestemmingsreserve Duurzaam 1.213 0 1.213 0 0 0 1.213
Bestemmingsreserve Funderingen 1.385 0 1.385 0 200 0 1.185
Bestemmingsreserve Cofinanciering Europese Subsidies 1.227 0 1.227 0 63 0 1.164
Bestemmingsreserve Decentralisatie AWBZ 2.798 0 2.798 0 1.670 0 1.128
Bestemmingsreserve Frictiekosten op afstand zetten LCC's 948 0 948 146 0 0 1.094
Bestemmingsreserve Impuls baankansen speciaal voortgezet onderwijs 0 994 994 0 0 0 994
Bestemmingsreserve Verkiezingen 0 0 0 1.329 385 0 944
Bestemmingsreserve Sport Gebieden 1.946 0 1.946 0 25 1.000 921
Bestemmingsreserve Herstelmaatregelen Corona korte termijn 0 0 0 3.000 2.097 0 903
Bestemmingsreserve Investeringen Rozenburg 785 0 785 0 40 0 745
Bestemmingsreserve Masterplan ouderen 0 575 575 0 0 0 575
Bestemmingsreserve Verkeer en Vervoer 2011 630 0 630 0 125 0 505
Bestemmingsreserve Bouw Nieuw Dierenasiel 575 0 575 0 82 0 493
Bestemmingsreserve Luchtsingel 536 0 536 0 45 0 491
Bestemmingsreserve Vakmanschap in zorg, haven en techniek 488 0 488 0 0 27 461
Bestemmingsreserve Citylab 341 2.885 3.226 0 0 2.800 426
Bestemmingsreserve Mooi Mooi Middelland 0 854 854 0 449 0 405
Bestemmingsreserve B&W Fonds 393 0 393 0 15 0 378
Bestemmingsreserve Spaarsaldo Participatiebudget 372 0 372 0 0 0 372
Bestemmingsreserve Werklocaties 496 0 496 0 126 0 370
Bestemmingsreserve Maatschappelijke Participatie Gebieden 423 0 423 0 66 0 357
Bestemmingsreserve Economie Gebieden 424 0 424 0 80 0 344
Bestemmingsreserve Brexit 0 600 600 0 268 0 332
Bestemmingsreserve Saneringskosten Van der Gaag Dossier 285 0 285 0 0 0 285
Bestemmingsreserve Kwaliteitsslag Sportaccommodaties 585 0 585 0 0 300 285
Bestemmingsreserve Scoren met Energie 260 0 260 0 0 0 260
Bestemmingsreserve Zomerakkoord 495 0 495 0 248 0 247
Bestemmingsreserve Voorlichting / communicatie verkiezingen 217 0 217 75 0 52 240
Bestemmingsreserve Infrastructuur 230 0 230 0 0 0 230
Egalisatiereserve Rekenkamer 205 13 218 0 0 0 218
Bestemmingsreserve RCP Groene Daken 212 0 212 0 0 0 212
Bestemmingsreserve Masterplan Dienstverlening 202 0 202 0 0 0 202
Bestemmingsreserve Windpark Hartelbrug II 0 200 200 0 0 0 200
Bestemmingsreserve Groot Onderhoud (MJOP) 2.520 2.000 4.520 100 2.000 2.430 190
Bestemmingsreserve Commissiereizen 110 0 110 55 0 0 165
Bestemmingsreserve Informatiebeveiliging 390 0 390 0 230 0 160
Bestemmingsreserve Vervoer over Water 186 0 186 0 30 0 156
Bestemmingsreserve project BAG WOZ 0 197 197 0 53 0 144
Egalisatiereserve Ombudsman 114 0 114 0 0 0 114
Bestemmingsreserve Regio Deal Cultuur 0 102 102 0 0 0 102
Bestemmingsreserve Groot onderhoud MBVB 98 255 353 0 255 0 98
Bestemmingsreserve Leertijduitbreiding 301 0 301 0 200 38 63
Bestemmingsreserve Duurzaamheid gebieden 73 0 73 0 28 0 45
Bestemmingsreserve Gemeentelijke klokkenluidersregeling 34 0 34 0 0 0 34
Egalisatiereserve Ombudsman Derdengelden 20 0 20 0 0 0 20
Bestemmingsreserve Vastgoed Gebieden 341 0 341 0 5 332 4
Bestemmingsreserve Kansrijke Wijken 49 0 49 0 49 0 0
Bestemmingsreserve Kwaliteitsslag Sportcomplexen 0 395 395 0 395 0 0
Bestemmingsreserve Harmonisatie VVE 1.500 0 1.500 0 1.500 0 0
Bestemmingsreserve Oranjebonnepolder 101 0 101 0 101 0 0
Bestemmingsreserve Kunstwerk Bospolder 70 0 70 0 70 0 0
Bestemmingsreserve Onderzoeks- en voorbereidingskosten Centrale Bibliotheek 0 286 286 0 286 0 0
Bestemmingsreserve Onderhoud Lease (v/h ROB Intern) 2.740 0 2.740 0 0 2.740 0
Bestemmingsreserve Verbouwing Wereldmuseum 245 0 245 0 245 0 0
Totaal bestemmingsreserves 908.286 17.959 926.245 1.508.637 231.338 80.409 2.123.135

Toelichting

Hieronder volgt een toelichting van de bestemmingsreserves met een eindsaldo groter dan € 5 mln. Een nadere toelichting op de bestemmingsreserves is terug te vinden in de hierop volgende paragrafen: Vermogensspecificaties reserves; IFR; Gebiedsontwikkelingsfonds; NPRZ.

Bestemmingsreserve IFR

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR). De bestemmingsreserve IFR dient ter dekking van de gemeente brede investeringsprojecten voor de uitvoering van de Stadsvisie. Het fonds wordt onder meer gevoed uit een structurele intensiveringsreeks, verkoopopbrengsten van deelnemingen en bespaarde omslagrente. Door instandhouding van de hoofdsom is een structurele rente-inkomst gegarandeerd van 2,00% (omslagrente). De gemeente gebruikt de omslagrente voor de dekking van kapitaallasten (rente- en afschrijvingen) van bestaande investeringen. Per 2021 wordt het IFR onderdeel van de nieuw op te richten Rotterdamse Investeringsmotor (RIM).

Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling

Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling. De middelen in deze bestemmingsreserve dienen ter dekking van de materiële lasten van buitenruimteprojecten. Het betreft projecten gekoppeld aan de gebiedsontwikkeling en projecten gekoppeld aan vergroening. In deze bestemmingsreserve is bij Raadsbesluit de bestemmingsreserve ISV-3 en de bestemmingsreserve Investeringsplannen zonder gronduitgifte opgenomen.

Bestemmingsreserve NPRZ

Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid. De bestemmingsreserve is ter dekking van projecten binnen het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ). Door het Rijk is via het Gemeentefonds een bedrag beschikbaar gesteld waarmee de bestemmingsreserve is gevormd.

Bestemmingsreserve Energietransitiebudget

Bestemmingsreserve Energietransitie. De bestemmingsreserve is gevormd om de continuïteit van de energietransitie te waarborgen.

Bestemmingsreserve Verkoopopbrengst Eneco

De bestemmingsreserve is gevormd ten behoeve van het tijdelijk parkeren van de verkoopopbrengsten van de aandelen Eneco.

 

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR)

De bestemmingsreserve IFR dient ter dekking van de gemeente brede investeringsprojecten voor de uitvoering van de Stadsvisie. Het fonds wordt onder meer gevoed uit een structurele intensiveringsreeks, verkoopopbrengsten van deelnemingen en bespaarde omslagrente. Door instandhouding van de hoofdsom is een structurele rente-inkomst gegarandeerd van 2,00% (omslagrente). De gemeente gebruikt de omslagrente voor de dekking van kapitaallasten (rente- en afschrijvingen) van bestaande investeringen.

 

Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid

De bestemmingsreserve is ter dekking van projecten binnen het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ). Door het Rijk is via het Gemeentefonds een bedrag beschikbaar gesteld waarmee de bestemmingsreserve is gevormd.

 

Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling

De middelen in deze bestemmingsreserve dienen ter dekking van de materiële lasten van buitenruimteprojecten. Het betreft projecten gekoppeld aan de gebiedsontwikkeling en projecten gekoppeld aan vergroening. In deze bestemmingsreserve is bij Raadsbesluit de bestemmingsreserve ISV-3 en de bestemmingsreserve Investeringsplannen zonder gronduitgifte opgenomen.

 

Bestemmingsreserve Energietransitie

De bestemmingsreserve is gevormd om de continuiteit van de de energietransitie te waarborgen.

 

Bestemmingsreserve Bodem

Uit het oogpunt van efficiënt beheer en verantwoording wordt voorgesteld om de bestemmingsreserve Bodemsanering per 1 januari 2019 in te stellen en het betreffende saldo vanuit de bestemmingsreserve ‘Taakmutatie Gemeentefonds’ over te hevelen. Aan deze reserve worden gelden onttrokken ten behoeve van uitgaven voor bodemsanering en wordt gevoed vanuit ontvangen rijksmiddelen.

 

Bestemmingsreserve BUIG (uitkeringen Participatiewet e.d.)

De bestemmingsreserve BUIG is gevormd ter dekking van eventuele toekomstige tekorten op het WWB-inkomensdeel en de (verlaagde) rijksuitkering. Jaarlijks actualiseert de gemeente de reserve bij de kaderbrief op basis van de uitkomsten van de jaarrekening en de verwachting naar de komende twee jaar.

 

Bestemmingsreserve Tweedelijns WMO en Jeugdhulp

De bestemmingsreserve is gevormd om schommelingen in de zorguitgaven op te vangen bij de WMO en Jeugdhulp.

 

Kredietrisicoreserve

De kredietrisicoreserve dient als buffer voor de risico’s op wanbetaling op door de gemeente verstrekte of gegarandeerde geldleningen. Toename van deze reserve gebeurt door storting van solvabiliteitsbeslag bij verstrekken van nieuwe leningen, garanties en ontvangen renteopslagen en door garantiepremies gedurende de looptijd van de verstrekte leningen en garanties.

 

Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds

De bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds is gevormd voor ontvangen Rijksmiddelen uit het Gemeentefonds waarvan besteding nog niet heeft plaatsgevonden. In een aantal gevallen zijn doeluitkeringen in jaarschijven uitgekeerd. Over het algemeen loopt in verband met de planontwikkeling de feitelijke realisatie minimaal een jaar achter op deze jaarschijven. De gemeente vangt dit met deze bestemmingsreserve op.

 

Bestemmingsreserve Regio Deal Onderwijs

De bestemmingsreserve is gevormd voor investeringen in onderwijshuisvesting (Schuif op Zuid). Dit is onderdeel van de Regio-deal NPRZ.

 

Bestemmingsreserve Evenementenfonds

De bestemmingsreserve Evenementenfonds is gevormd voor het financieren van toekomstige evenementen.

 

Bestemmingsreserve Stedelijk Bereikbaarheid (waaronder Maastunnel)

De bestemmingsreserve Maastunnel is gevormd ter dekking van niet activeerbare kosten van de renovatie van de Maastunnel.

 

Bestemmingsreserves Grondexploitaties (Grexen)

Hieronder volgt de verloopstaat van bestemmingsreserves die dienen ter dekking van de grondexploitaties (Grexen). Deze zijn voor het gepresenteerde bedrag opgenomen in de genoemde reserve in de tabel van de bestemmingsreserves hierboven.

Voor de grondexploitaties worden de middelen in de bestemmingsreserves ingezet ter dekking van de te treffen verliesvoorziening. In 2020 hebben onttrekkingen plaatsgevonden aan de bestemmingsreserves ten behoeve van (de mutaties in) de verliesvoorziening voor de volgende grondexploitaties:

  • Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam: Sportcampus (€ 1.200)
  • Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling: Herstructurering Oudenland (€ 1.060)
  • Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid: Tweebosbuurt (€ 1.131)
  • Bestemmingsreserve Stimulering Bouwproductie: Herstructurering Oudenland (€ 700) en Stadshart Hoogvliet (€ 1.278)
  • Bestemmingsreserve Middensegment Huur: De Machinist (€ 265), Sportcampus (€ 2.100) en de Dukdalf (€ 790)

 

 

31-12-2019Mutatie1-1-2020ToevoegingOnttrekkingVrijval31-12-2020
Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR) 2.677 1.287 3.964 0 1.200 0 2.764
Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling 0 0 0 1.060 1.060 0 0
Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid 4.747 2.098 6.845 0 1.131 0 5.714
Bestemmingsreserve Stimulering Bouwproductie 0 0 0 5.000 1.978 0 3.022
Bestemmingsreserve Middensegment Huur 0 0 0 5.550 3.155 0 2.395
Totaal bestemmingsreserves grexen 7.424 3.385 10.809 11.610 8.524 0 13.895