Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling

De bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling wordt gebruikt als dekking voor fysieke projecten die bijdragen aan de gemeentelijke doelstellingen met betrekking tot aantrekkelijke en gezonde woon- en leefmilieus. Het betreft buitenruimteprojecten gekoppeld aan gebiedsontwikkeling en projecten gekoppeld aan vergroening. De bestemmingsreserve wordt jaarlijks met maximaal € 10 mln aangevuld vanuit het positieve jaarrekeningresultaat van het product Grondzaken van het cluster Stadsontwikkeling.

Toevoegingen

Conform het raadsbesluit is op basis van resultaatneming op uitvoeringsprojecten binnen product Grondzaken het maximale bedrag van € 10 mln aan de bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling toegevoegd.

Daarnaast zijn ten behoeve van de onderstaande projecten € 2,89 mln aan de bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling toegevoegd:

  • € 2 mln is vanuit het Duurzaam overgeheveld ten behoeve van het project Buitenruimte Floating Office Rotterdam (FOR);
  • € 890 is vanuit Stadsbeheer toegevoegd aan het Programma extra vergroening ten behoeve van vergroening parkeerplaatsen,

Onttrekkingen

In 2020 is aan de bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling 14,8 mln onttrokken.

De grootste uitgaven in 2020 hebben betrekking op de navolgende buitenruimteprojecten:

Buitenruimte Rotterdam Central District, Olympiaweg Sportcampus Park Zuid, programma Extra Vergroening, herinrichting Coolsingel, buitenruimte Floating Office Rotterdam, herstructurering Hoogvliet Oudeland en Hart van Zuid.

De onderbesteding ten opzichte van de Begroting 2020 wordt vooral veroorzaakt door lagere bestedingen bij het programma Extra Vergroening, Koppelen lokale groene plekken en initiatieven, het uitvoeringsprogramma Rivieroevers 2019-2022, herinrichting van Hofplein 19-20, buitenruimte van de Staringbuurt, Het Park en de aanpak van de Particuliere Voorraad.

 

Diverse projecten zijn in ontwikkeling, maar hebben in 2020 nog niet tot uitgaven geleid. Ook zijn bij diverse buitenruimte projecten de geplande werkzaamheden voor het jaar 2020 doorgeschoven naar 2021.

 

Hieronder wordt per project inzicht gegeven in de projectomschrijving, de inhoudelijke toelichting op hetgeen in 2020 is gerealiseerd en een financiële toelichting op het verschil tussen de begroting en realisatie.

Vrijval

Niet van toepassing