Bestemmingsreserve Energietransitiebudget

Een duurzaam, energiezuinig Rotterdam, met een betere luchtkwaliteit met alle ruimte voor innovaties. De keuzes die we daarin maken zijn ook kansen. De energietransitie kan een vliegwiel zijn voor het ontwikkelen van nieuwe, duurzame, circulaire bedrijven en het opknappen, verduurzamen en aardgasvrij maken van woningen en wijken en zorgt daarmee voor nieuwe werkgelegenheid. In deze collegeperiode maken we met het Uitvoeringsplan Energietransitie € 68,2 mln vrij om een start te maken met de uitvoering van de energietransitie in Rotterdam en de kansen daarvan te verzilveren. De middelen zijn verdeeld over zes thema’s: Haven en Industrie, Gebouwde omgeving, Emissieloze Mobiliteit, Schone Energie, Nieuwe Economie en Lokale Duurzame Initiatieven.

Toevoegingen

Conform raadsbesluit is in 2020 € 61,9 mln toegevoegd aan de bestemmingsreserve Energietransitiebudget toegevoegd. Hiermee komt het totaal voor het Energietransitiebudget op € 68,2 mln.

Onttrekkingen

Het in september 2019 vastgestelde Uitvoeringsplan Energietransitie 2019-2020 is in juni 2020 geactualiseerd. Veel van de in het plan opgenomen projecten en programma’s zijn meerjarig en hebben ook in 2021 en 2022 middelen nodig. Met het Uitvoeringsplan Energietransitie 2020-2022 zijn die middelen toegekend. Daarnaast zijn 15 projecten toegevoegd.  Hiermee zijn de middelen voor 2020-2022 bijna volledig gecommitteerd. Vrijval van middelen zal in eerste instantie gebruikt worden om succesvolle lopende projecten en programma’s financieel aan te vullen. Alle projecten staan beschreven in het Uitvoeringsplan Energietransitie 2020-2022.

Voorbeelden van projecten die in 2020 in uitvoering waren zijn de aanleg van openbare laadinfrastructuur voor emissieloze voertuigen, een subsidieregeling voor experimenten met walstroom voor kleine zeeschepen, het programma MKB010Next voor het versnellen van digitalisering en verduurzaming van het Rotterdamse MKB en het programma Rotterdam Circulair.

Vrijval

Niet van toepassing