Voorzieningen

Voorzieningen worden gevormd voor verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs is in te schatten.

Voorzieningen31-12-2019CorrectieToevoegingAanwendingVrijval31-12-2020
Voorziening Pensioenen Bestuurders 50.571 0 8.401 1.508 0 57.464
Verliesvoorziening Grondexploitaties 30.378 -39 0 0 0 30.339
Voorziening Garantstelling Grondbank Zuidplaspolder 6.950 0 0 0 140 6.810
Voorziening Verzekeringen 4.765 0 2.290 1.282 1.150 4.623
Voorziening Vennootschapsbelasting 4.271 0 1.015 1.501 0 3.785
Voorziening Pensioenvoorziening Ex Raadsleden 1.520 0 103 6 0 1.617
Voorziening Project Collectiegebouw 0 0 1.555 0 0 1.555
Voorziening Afkoop Onderhoudsplicht Begraafplaatsen 669 0 332 0 40 961
Voorziening Leges Leidingen 944 0 953 0 944 953
Voorziening Belastinggeschillen 150 0 466 0 0 616
Voorziening Beheer en Onderhoud N209 649 0 0 47 0 602
Voorziening Concernhuisvesting 300 0 0 0 0 300
Voorziening Huursuppletie Cultuurwerkplaats 206 0 0 103 0 103
Voorziening Bomenfonds 33 0 2 0 0 35
Voorziening Vervangingsinvesteringen Riolering 0 0 29.891 29.891 0 0
Totaal Voorzieningen 101.406 -39 45.008 34.338 2.274 109.763

Toelichting verloopstaat

Hieronder volgt een toelichting van de voorzieningen met een eindsaldo groter dan € 5 mln.

Een nadere toelichting op de voorzieningen is terug te vinden in de hierop volgende paragraaf: Vermogensspecificaties voorzieningen. Deze specificaties betreft additionele informatie die op grond van het BBV niet verplicht is. Deze specificaties zijn geen integraal onderdeel van de Jaarrekening en vallen dan ook buiten de scope van de accountantscontrole.

Voorziening Pensioenen Gebieden en Bestuurders

De voorziening is gevormd om over voldoende vermogen te beschikken om aan de (toekomstige) pensioenverplichtingen van het college van B&W en politiek ambtsdragers van Gebied en ex deelgemeenten te kunnen voldoen. De hoogte van de voorziening is conform de berekening van een externe deskundige.

 

Verliesvoorziening Grondexploitaties

In de BBV-notitie grondexploitaties die in 2019 is uitgebracht is een aanscherping aangebracht in de manier waarop de verliesvoorziening grondexploitaties in de balans moet worden verwerkt. Vanaf 2019 moet de waardecorrectie slechts tot de boekwaarde van de negatieve grondexploitaties op de balans worden opgenomen. Het surplus moet als voorziening onder de passiva worden verantwoord.

 

Voorziening Garantstelling Grondbank Zuidplaspolder

Deze voorziening is gevormd omdat de gemeente Rotterdam voor 40% deelneemt in de rechten en verplichtingen van de gemeenschappelijke regeling Grondbank RZG Zuidplas. De beoordeling van de grondverkopen en het ontwikkelperspectief vindt jaarlijks plaats na vaststelling van de jaarstukken van de Grondbank.

 

Vermogensspecificatie voorzieningen

Vermogensspecificatie voorzieningen