Overlopende passiva

In onderstaande tabellen zijn de vooruit ontvangen en nog te betalen bedragen opgenomen. De vooruit ontvangen bedragen zijn volgens de voorschriften onderverdeeld in de categorieën overheidslichamen en overige bedrijven of instellingen. De categorieën zijn in deze paragraaf verder gespecificeerd en nader toegelicht.

31-12-201931-12-2020
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren;   193.538
Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen (vooruit ontvangen bedragen); 16.167 14.514
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume (nog te betalen bedragen). 186.038 208.470
Totaal overlopende passiva 318.444 416.522

Verdeling van ontvangen bedragen overheidslichamen ontvangen bedragen naar herkomst

Categorie31-12-2019Correctie/ overboekingOntvangen bedragenVrijgevallen bedragen of terugbetalingen31-12-2020
Overige Nederlandse overheidslichamen 23.303 -595 32.198 29.762 25.144
Het Rijk 70.037 2.504 176.783 100.693 148.631
Europese overheidslichamen 22.899 0 40.248 43.384 19.763
 Totaal 116.239 1.909 249.229 173.839 193.538

Regeling31-12-2019Correctie /overboekingOntvangen bedragenVrijgevallen bedragen of terugbetalingen31-12-2020Categorie
Regio Deal Rotterdam Zuid 21.178 0 38.250 18.482 40.946 Rijk
Besluit Woningbouwimpuls 2020 0 0 25.000 0 25.000 Rijk
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) 19.158 0 39.282 39.471 18.969 EU
IBS Project Mainportontwikkeling Rotterdam - deelproject 750 hectare Natuur en Recreatiegebied 15.235 0 0 1.491 13.744 Rijk
Subsidieregeling sanering verkeerslawaai 6.409 0 6.875 65 13.219 Rijk
Regeling specifieke uitkering vastgoedtransitie gesloten jeugdhulp 2020 0 0 10.245 8 10.237 Rijk
IBS Project Mainportontwikkeling Rotterdam - deelproject Bestaand Rotterdams Gebied 10.671 0 4.036 7.021 7.686 Rijk
Regeling specifieke uitkering stimulering sport 6.316 0 629 421 6.524 Rijk
Besluit specifieke uitkeringen gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid 0 3.062 54.680 51.278 6.464 Rijk
Subsidieverordening Vervoersautoriteit Metropoolregio Rotterdam Den Haag 654 0 26.102 21.053 5.703 Overige
IBS Ministerie van Justitie en Veiligheid versterking aanpak ondermijning 2019, 2020 en 2021 0 5.286 3.666 3.605 5.347 Rijk
Regionale Bestuursovereenkomst Blankenburgverbinding 7.074 0 0 2.678 4.396 Overige
Specifieke uitkering Proeftuinen Aardgasvrije Wijken 0 0 3.870 0 3.870 Rijk
Horizon 2020 4.196 0 2.104 2.824 3.476 Overige
Kansen voor West 2.591 0 1.711 1.420 2.882 Overige
Herstructurering / ontwikkeling en planvorming bedrijventerreinen Zuid-Holland 0 1.485 1.250 0 2.735 Overige
Regeling vaststelling regels verstrekken eenmalige specifieke uitkering aan gemeenten huisvesting kwetsbare doelgroepen 0 0 2.680 0 2.680 Rijk
Samenwerkingsovereenkomst Binnenstedelijke Rotte 2.960 0 0 300 2.660 Overige
Zorgbonus 0 0 1.718 0 1.718 Rijk
Subsidieregeling herstructurering / ontwikkeling en planvorming bedrijventerreinen Zuid-Holland 0 1.714 0 0 1.714 Overige
Regeling specifieke uitkering opzet expertisecentra jeugdhulp 2020 0 0 1.710 83 1.627 Rijk
Regionale meld- en coordinatiecentra voortijdig schoolverlaten 0 1.178 2.261 1.924 1.515 Rijk
Besluit specifieke uitkering educatie 2020 0 228 7.414 6.217 1.425 Rijk
Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek 0 0 1.399 0 1.399 Rijk
SZW Pro-VSO 0 0 957 0 957 Rijk
Subsidieregeling publieke gezondheid 0 250 4.456 4.099 607 Rijk
Specifieke uitkering preventieve aanpak tegen ondermijning 0 0 630 43 587 Rijk
LIFE 2014-2020 911 0 94 430 575 EU
HHSK Kralingse Plas 2018 500 0 0 0 500 Overige
Regeling specifieke uitkering reductie energiegebruik 0 0 495 0 495 Rijk
IBS Provincie Zuid-Holland Afzanden Kralingse Plas 2018-2020 399 0 0 0 399 Overige
Subsidieregeling AMIF en ISF 2014-2020 375 0 20 0 395 Rijk
Regeling specifieke uitkering extra financiële middelen RMC-functie 0 0 377 0 377 Rijk
Regeling specifieke uitkering regionale aanpak voortijdig schoolverlaten 0 823 1.958 2.480 301 Rijk
Regeling specifieke uitkering MKB-deals 0 0 289 0 289 Rijk
Rights, Equality and Citizenship Programme 2014-2020 0 0 216 0 216 EU
IBS Ministerie van Justitie en Veiligheid versterking aanpak afpakken crimineel vermogen 0 638 72 496 214 Rijk
Subsidieregeling PrEP 0 0 394 185 209 Rijk
Afvalfonds Verpakkingen 613 0 547 952 208 Overige
IBS Rijk Steekenergieinjetoekomst 0 0 150 0 150 Rijk
Regeling specifieke uitkering heroïnebehandeling 0 0 1.541 1.405 136 Rijk
Antes 0 360 0 232 128 Rijk
Subsidieregeling mobiliteit Zuid-Holland 2017 0 0 177 77 100 Overige
Uitvoeringsregeling Groen 2014 424 0 0 329 95 Overige
IBS Ministerie van Justitie en Veiligheid versterkingsgelden lokale integrale aanpak radicalisering, extremisme en terrorisme 2020 0 0 594 519 75 Rijk
ZoRo busbaan 72 0 0 8 64 Overige
Incidentele specifieke uitkering voor de uitrol en ontwikkeling van slimme laadpleinen 196 0 0 134 62 Rijk
IBS Provincie Zuid-Holland Uitwisseling warmte-stoom Rotterdamse haven 52 0 0 0 52 Overige
Subsidieregeling herstructurering/ontwikkeling bedrijventerreinen 3.248 -3.198 0 0 50 Overige
IBS Rijk Wijkrechtspraak Rotterdam Zuid 2021 0 0 50 0 50 Rijk
IBS Ministerie van Justitie en Veiligheid LVB-experiment Tarwewijk Rotterdam-Zuid 0 0 101 53 48 Rijk
Regeling specifieke uitkering circulaire ambachtscentra 2020 - 2022 0 0 41 0 41 Rijk
Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten 2013 27 0 84 81 30 Rijk
Bijdrageregeling versterking economisch vestigingsklimaat Metropoolregio Rotterdam Den Haag 2015 0 -74 176 72 30 Overige
IBS Ministerie van Justitie en Veiligheid aanpak High Impact Crimes 0 248 29 248 29 Rijk
IBS Rijk Bestuurlijke aanpak cyberveiligheid 0 0 28 0 28 Overige
Regeling specifieke uitkering Extern Advies Warmtetransitie 0 0 21 0 21 Rijk
Interreg IVB North West Europe (NWE) 0 0 20 0 20 Overige
Bijdrage RWS Koploperproject Circulaire Horeca 15 0 0 0 15 Rijk
Subsidieregeling instandhouding monumenten 46 0 91 123 14 Rijk
Subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016 0 0 11 0 11 Overige
IBS Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid Lokale weerbaarheid cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit 0 0 40 31 9 Overige
Algemene Subsidieverordening Waddenfonds 2017 0 0 15 8 7 Overige
Subsidieregeling erfgoedlijnen Zuid-Holland 0 -2 17 10 5 Overige
Interreg North Sea Region 2014-2020 187 0 542 726 3 EU
Bedrijvenregeling 3.135 -3.135 0 0 0 Rijk
Onderwijsachterstandbeleid 3.062 -3.062 0 0 0 Rijk
Urban Innovative Action (UIA) 1.561 0 114 1.675 0 EU
Voorziening Meld - en Coördinatiefunctie RMC 1.178 -1.178 0 0 0 Rijk
ELENA 1.082 0 0 1.082 0 EU
Subsidies High Impact Crimes (HIC) 886 -886 0 0 0 Rijk
Voortijdig Schoolverlaten rijksmiddelen (VSV) 823 -823 0 0 0 Rijk
Antes 360 -360 0 0 0 Overige
Vooruitontvangen bijdrage SOA/HIV 250 -250 0 0 0 Rijk
Uitkering Educatie 228 -228 0 0 0 Rijk
Subsidieregeling gebiedsprogramma's groen Zuid-Holland 2016 94 -94 0 0 0 Overige
PZH Floating Office Rotterdam GCA 37 -37 0 0 0 Overige
Interreg Vlaanderen Nederland 2014-2020 29 -29 0 0 0 Overige
Rivier als Getijdepark 2019-2021 7 -7 0 0 0 Rijk
Totaal 116.239 1.909 249.229 173.839 193.538  

Toelichting verloopstaat

Correctie/Overboeking

De kolom correctie/overboeking heeft betrekking op overboekingen tussen overlopende activa en passiva medeoverheden, al naar gelang de debet- of creditstand per 31 december van de betreffende regeling.

Daarnaast worden jaarlijks de benamingen van de regelingen en de categorie beoordeeld. Indien (een deel van) het saldo van een regeling onder een nieuwe naam wordt gepresenteerd, is middels de correctie/overboeking kolom het saldo overgeboekt.

 

Ontvangen bedragen / Vrijgevallen bedragen

De kolom ontvangen bedragen bevat de in 2020 geboekte toename van de schuldpositie. Dit zijn de nog niet met subsidieverstrekkers afgerekende bedragen. De kolom vrijgevallen bedragen  of de terugbetalingen betreffen de daadwerkelijke uitgaven. Voor deze regelingen dient nog met de subsidieverstrekkers te worden afgerekend. Daarom zijn deze regelingen aan de passiva kant gepresenteerd. Hieronder volgt het doel en toelichting van de regelingen met in de stand per 31 december en/of in de kolommen correctie/overboeking, ontvangen bedragen en vrijgevallen bedragen of terugbetalingen een bedrag dat boven het drempelbedrag van € 937,5 ligt.

 

Regio Deal Rotterdam Zuid                       

Vrijgevallen bedragen € 18,5 mln. 

Ontvangen bedragen € 38,3 mln

Op grond van de Regio Deal Rotterdam Zuid verstrekt het Rijk subsidie voor de continuering en versnelling van de integrale aanpak op de thema's school, wonen en werken in het kader van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid. Dit is nodig om de achterstanden van Rotterdam Zuid op het gebied van school, werk en wonen weg te werken en opleidingsniveau, arbeidsparticipatie en woonkwaliteit in 2030 te laten stijgen naar het G4-gemiddelde.

 

Besluit Woningbouwimpuls 2020

Geen Vrijgevallen bedragen  

Ontvangen bedragen € 25,0 mln

Een specifieke uitkering verstrekt door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het inlopen van het woningtekort en het meerjarig hoog houden van de bouwproductie. De uitkering wordt verstrekt op basis van het Besluit en de Regeling Woningbouwimpuls 2020.

 

Europees fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)

Vrijgevallen bedragen € 39,5 mln

Ontvangen bedragen € 39,3 mln

Kansen voor West II is het samenwerkingsprogramma van de vier randstad provincies en de G4 gericht op het stimuleren van regionale ontwikkeling. Het Kansen voor West II programma wordt uitgevoerd met middelen uit het Europese fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO). De gemeente Rotterdam is als management autoriteit verantwoordelijk voor de uitvoering van het programma. Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen moeten betrekking hebben op innovatie en duurzame energie

 

IBS Project Mainportontwikkeling Rotterdam deelproject 750 hectare Natuur & recreatiegebied

Vrijgevallen bedragen € 1,5 mln

Geen ontvangen bedragen

Het project 750 hectare natuur- en recreatiegebied maakt deel uit van het project Mainportontwikkeling Rotterdam. Het project heeft betrekking op het nieuw natuur- en recreatiegebied op Midden-IJsselmonde (600 ha) en aan de Noordrand van Rotterdam (150 ha). Tevens is voorzien in een verbinding voor langzaam verkeer tussen Midden-IJsselmonde en Rotterdam-Zuid.

 

Subsidieregeling sanering verkeerslawaai

Vrijgevallen bedragen € 0,1 mln

Ontvangen bedragen € 6,9 mln

Op grond van de Subsidieregeling sanering verkeerslawaai kan subsidie worden verstrekt aan projecten gericht op het beperken van de geluidsbelasting vanwege wegen en spoorwegen aan woningen, andere geluidsgevoelige gebouwen en geluidsgevoelige terreinen dan wel het beperken van het geluidsniveau binnen woningen of andere geluidsgevoelige gebouwen. De regeling is bedoeld voor (samenwerkingsverbanden van) gemeenten.

 

Regeling specifieke uitkering vastgoedtransitie gesloten jeugdhulp 2020

Vrijgevallen bedragen nihil

Ontvangen bedragen € 10,2 mln

Een specifieke uitkering verstrekt door de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De uitkering wordt verstrekt op basis van de Regeling specifieke uitkering vastgoedtransitie gesloten jeugdhulp 2020.

 

IBS Project Mainportontwikkeling Rotterdam deelproject Bestaand Rotterdams Gebied

Vrijgevallen bedrag € 7,0 mln.

Ontvangen bedragen € 4,0 mln

Het programma Bestaand Rotterdams Gebied (BRG) maakt deel uit van het project Mainportontwikkeling Rotterdam. Het programma omvat projecten die bijdragen aan de ontwikkeling van de Rotterdamse haven en de gelijktijdige verbetering van het woon- en leefklimaat.

 

Regeling specifieke uitkering stimulering sport

Vrijgevallen bedragen € 0,4 mln

Ontvangen bedragen € 0,6 mln

Op grond van de Regeling specifieke uitkering stimulering sport kan subsidie worden verstrekt voor de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen. De regeling is in het leven geroepen ter compensatie van de per 1 januari 2019 ingevoerde maatregel waardoor gemeenten, sportverenigingen en sportstichtingen de btw die hen in rekening wordt gebracht voor investeringen in sport niet meer in aftrek kunnen brengen.

 

Besluit specifieke uitkeringen gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid

Vrijgevallen bedragen € 51,3 mln

Ontvangen bedragen € 54,7 mln

Een specifieke uitkering verstrekt door de minister voor Basis- en Voortgezet onderwijs en Media voor het voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden in de Nederlandse taal, het voorkomen van segregatie en het bevorderen van integratie. De uitkering wordt verstrekt op basis van Artikel 168a, eerste en derde lid van de Wet op het Primair Onderwijs.

 

Subsidieverordening Vervoersautoriteit Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Vrijgevallen bedragen € 21,1 mln

Ontvangen bedragen € 26,1 mln

Op grond van de Subsidieverordening Vervoersautoriteit Metropoolregio Rotterdam Den Haag kan subsidie worden verstrekt aan verkeer- en vervoerprojecten. Het gaat om subsidies voor de aanleg van infrastructuur, het beïnvloeden van rij- en reisgedrag, de exploitatie van het openbaar vervoer en voor sommige pilots. Deze subsidies worden voornamelijk bekostigd vanuit de Brede Doeluitkering gelden (BDU). Een voorwaarde voor het verkrijgen van een subsidie is dat het een regionaal doel moet bevorderen of dienen, zoals beschreven in de Uitvoeringsagenda Bereikbaarheid (UAB).

 

IBS Ministerie van Justitie en Veiligheid versterking aanpak ondermijning 2019, 2020 en 2021

Vrijgevallen bedrag € 3,6 mln

Ontvangen bedragen € 3,7 mln

Een bijdrage van het Ministerie van Justitie en Veiligheid uit het Ondermijningsfonds voor de uitvoering van het versterkingsplan RIEC Rotterdam 2019-2021.

 

Regionale Bestuursovereenkomst Blankenburgverbinding

Vrijgevallen bedragen € 2,7 mln

Geen ontvangen bedragen

Op grond van de Regionale Bestuursovereenkomst Blankenburgverbinding verstrekt het rijk een bijdrage aan het kwaliteitsprogramma Blankenburgverbinding (Nieuw Waterland).

 

Specifieke uitkering Proeftuinen Aardgasvrije Wijken

Geen vrijgevallen bedragen

Ontvangen bedragen € 3,9 mln

Een specifieke uitkering verstrekt door de Minister van Binnenlandse Zaken voor activiteiten die tot doel hebben om via een wijkgerichte aanpak bestaande woningen en andere gebouwen aardgasvrij of aardgasvrij-ready te maken. De uitkering wordt verstrekt op basis van de Regeling specifieke uitkering proeftuinen aardgasvrije wijken.

 

Horizon 2020

Vrijgevallen bedrag € 2,8 mln

Ontvangen € 2,1 mln

Horizon 2020 is het programma van de Europese Commissie om onderzoek en innovatie te stimuleren. Onderdeel van het programma is de inzet op de maatschappelijke vraagstukken zoals klimaatverandering, vergrijzing, voedselveiligheid en betaalbare duurzame energie.

 

Kansen voor West

Vrijgevallen bedragen € 1,4 mln

Ontvangen bedragen € 1,7 mln

Kansen voor West is het samenwerkingsprogramma van de vier Randstad-Provincies en de G4 gericht op het stimuleren van regionale ontwikkeling. Het Kansen voor West programma wordt uitgevoerd met middelen uit  het Europese fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO). De gemeente Rotterdam is als management autoriteit verantwoordelijk voor de uitvoering van het programma. Projecten die voor subsidie in aanmerking komen moeten betrekking hebben op innovatie en duurzame energie.

 

Herstructurering/ontwikkeling en planvorming bedrijventerreinen Zuid Holland

Geen vrijgevallen bedragen

Ontvangen bedragen € 1,3 mln

Correctie  € 1,5 mln  met Subsidieregeling herstructurering/ontwikkeling bedrijventerreinen

Een projectsubsidie van de Provincie Zuid-Holland, op basis van de Subsidieregeling herstructurering/ontwikkeling Maritieme Cluster en Cluster Transport en Logistiek bedrijventerreinen Zuid-Holland, voor activiteiten die gericht zijn op de voorbereiding en uitvoering van een ontwikkelingsproject, herstructureringsproject, of een combinatie hiervan voor het bedrijventerrein Port Valley Stadshavens van de gemeente Rotterdam.

 

Regeling vaststelling regels verstrekken eenmalige specifieke uitkering aan gemeenten huisvesting kwetsbare doelgroepen

Geen vrijgevallen bedragen

Ontvangen bedragen € 2,7 mln

Een specifieke uitkering verstrekt door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het versneld realiseren van projecten die in de huisvesting van kwetsbare doelgroepen voorzien. De uitkering wordt verstrekt op basis van de Regeling specifieke uitkering aan gemeenten ten behoeve van de huisvesting van kwetsbare doelgroepen.

 

Samenwerkingsovereenkomst Binnenstedelijke Rotte

Vrijgevallen bedragen € 0,3 mln

Ontvangen bedragen: het volledige bedrag is al ontvangen.
Op basis van de samenwerkingsovereenkomst Binnenstedelijke Rotte verstrekt het Recreatieschap Rottemeren een bijdrage voor het project de binnenstedelijke Rotte binnen het programma Rivieroevers

 

Zorgbonus

Vrijgevallen bedragen € 0,4 mln

Ontvangen bedragen € 2,1 mln

Een bonus voor zorgmedewerkers van zorgaanbieders die een uitzonderlijke prestatie leveren in de strijd tegen corona.

 

Subsidieregeling herstructurering / ontwikkeling en planvorming bedrijventerreinen Zuid-Holland

Correctie € 1,7 mln met Subsidieregeling herstructurering/ontwikkeling bedrijventerreinen

Op grond van de Subsidieregeling herstructurering/ontwikkeling en planvorming bedrijventerreinen Zuid-Holland kan subsidie worden verstrekt voor de herstructurering van bestaande bedrijventerreinen en in mindere mate voor het stimuleren van de aanleg van nieuwe terreinen.

 

Regeling specifieke uitkering opzet expertisecentra jeugdhulp 2020

Vrijgevallen bedragen € 0,1 mln

Ontvangen bedragen € 1,7 mln

Een specifieke uitkering verstrekt door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De uitkering wordt verstrekt op basis van de Regeling specifieke uitkering opzet expertisecentra jeugdhulp 2020 en is bedoeld voor het opzetten van bovenregionale expertisecentra jeugdhulp.

 

Besluit regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten

Vrijgevallen bedragen € 1,9 mln

Ontvangen bedragen € 2,3 mln

Een specifieke uitkering verstrekt door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De uitkering wordt verstrekt op basis van de RMC-wet en het Besluit regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten. De RMC-functie heeft tot taak met de niet meer kwalificatieplichtige dreigende voortijdig schoolverlaters uit VO en MBO contact te leggen en het zoveel mogelijk terug te begeleiden naar school en/of werk.

 

Besluit specifieke uitkering educatie 2020

Vrijgevallen bedragen € 6,2 mln

Ontvangen bedragen € 7,4 mln

In 2020 is het bedrag van de balans naar de projectadminstratie overgeboekt.

 Op grond van het Uitvoeringsbesluit Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) kunnen middelen beschikbaar gesteld worden voor de exploitatiekosten en de huisvestingskosten voor zowel het beroepsonderwijs als het voorbereidend beroepsonderwijs

 

Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek

Geen vrijgevallen bedragen

Ontvangen bedragen € 1,4 mln

Een specifieke uitkering verstrekt door de Minister van Financiën voor het bekostigen van gemeentelijke hulp ten behoeve van gedupeerden toeslagenproblematiek. De uitkering wordt verstrekt op basis van de Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek.

 

Subsidieregeling publieke gezondheid

Vrijgevallen bedragen € 4,1 mln

Ontvangen bedragen €  4,5 mln

De subsidieregeling Publieke Gezondheid van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bevat het juridisch kader voor het verstrekken van subsidies op het terrein van de publieke gezondheid.

 

Regeling specifieke uitkering heroïnebehandeling

Vrijgevallen bedragen € 1,4 mln

Ontvangen bedragen €  1,5 mln

Een specifieke uitkering verstrekt door de Minister voor Medische Zorg en Sport voor het bekostigen van behandelingen van therapieresistente heroïneverslaafden. De uitkering wordt verstrekt op basis van de Regeling heroïnebehandeling.

 

Afvalfonds Verpakkingen

Vrijgevallen bedragen € 1,0 mln

Ontvangen bedragen € 0,5 mln

Het Afvalfonds Verpakkingen vergoed kosten voor de inzameling en recycling van verpakkingen aan gemeenten. Het Afvalfonds Verpakkingen treedt op namens het verpakkende bedrijfsleven en de taken die worden uitgevoerd worden gefinancierd vanuit een bijdrage die verpakkende bedrijven betalen. De verplichtingen waar de verpakkende bedrijven zich aan moeten houden zijn vastgelegd in het Besluit beheer verpakkingen 2014. De afspraken tussen bedrijfsleven, gemeenten en overheden liggen vast in een Raamovereenkomst.

 

Subsidieregeling herstructurering/ontwikkeling bedrijventerreinen

Vrijgevallen bedragen € 3,2 mln

Geen ontvangen bedragen

Op grond van de Subsidieregeling herstructurering/ontwikkeling en planvorming bedrijventerreinen Zuid-Holland kan subsidie worden verstrekt voor de herstructurering van bestaande bedrijventerreinen en in mindere mate voor het stimuleren van de aanleg van nieuwe terreinen.

 

Regeling specifieke uitkering regionale aanpak voortijdig schoolverlaten

Vrijgevallen bedragen € 2,5 mln

Ontvangen bedragen € 2,0 mln

Een specifieke uitkering verstrekt door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De uitkering wordt verstrekt op basis van de Gewijzigde regeling regionale aanpak voortijdig schoolverlaten 2017 en is bedoeld voor het uitvoeren van maatregelen om voortijdig schoolverlaten tegen te gaan.

 

Urban Innovative Actions (UIA)

Vrijgevallen bedragen € 1,7 mln

Ontvangen bedragen € 0,1 mln

Urban Innovative Actions is een initiatief van de Europese Commissie voor ondersteuning van innovatieve projecten waarmee hardnekkige stedelijke vraagstukken in het kader van de Urban Agenda worden aangepakt. Rotterdam heeft een UIA-subsidie ontvangen voor het project BRIDGE. Met de subsidie worden activiteiten uitgevoerd gericht op het helpen van jongeren in Rotterdam-Zuid om hun positie op de arbeidsmarkt te versterken.

 

ELENA

Vrijgevallen bedragen € 1,1 mln

Geen ontvangen bedragen

ELENA (European Local Energy Assistance) is een (voorwaardelijke) subsidieregeling van de Europese Commissie en de Europese Investeringsbank waarmee steden en regionale overheden ondersteund kunnen worden bij het uitwerken van investeringsprogramma's en -projecten. ELENA-ondersteuning is van toepassing voor projecten op het gebied van energiebesparing, verduurzaming van gebouwen, duurzame energieopwekking, duurzaam stedelijk transport en infrastructuur.

Vooruit ontvangen bedragen31-12-201931-12-2020
Vooruitontvangen ruimtelijke projecten6.4025.658
Overige vooruit ontvangen < € 5 mln9.7658.856
Totaal 16.167 14.514

Vooruitontvangen ruimtelijke projecten

Projecten waarbij per saldo meer vooruit ontvangen is dan aan kosten is gemaakt. Deze post fluctueert jaarlijks afhankelijk van de voortgang van de projecten.

 

Overige vooruit ontvangen bedragen < € 5 mln

Het betreft hier een aantal posten waarvan de grootste van € 3,6 mln betrekking heeft op vooruitgefactureerde huren inzake maatschappelijk en commercieel vastgoed en erfpacht.Vooruitontvangen bedragen Rotterdampas 2021 voor € 770.Vergroening Museumpark/Collectiegebouw is opgenomen voor € 531. Rest nog € 4 mln voor een aantal kleinere posten.

Nog te betalen bedragen31-12-201931-12-2020
Te ontvangen facturen76.678 80.838
Loonheffing, premies en salaris63.156 80.453
Rente en aflossing21.449 15.007
Reparatie- en onderhoudsfonds Leasebedrijf5.160 6.862
Overige nog te betalen bedragen < € 5 mln 19.595 25.310
Totaal 186.038 208.470

Te ontvangen facturen  

Hier worden de in 2020 geleverde prestaties opgenomen waarvoor in 2020 nog geen factuur is ontvangen. De grootste posten bestaan uit € 51,8 mln vastgelegde ontvangsten op inkooporders, € 26,3 mln diverse zorg posten zoals; Zorg in natura Jeugd, hulpmiddelen, AOW jeugdtegoed en Jeugdhulp. Nog te betalen met betrekking tot Coronakosten (zoals teststraten, inhuur)  € 1,3 mln en € 2,5 mln ruiming explosieven WOII en  huurverplichting collectiegebouw € 1,1 mln, nog te betalen aan Greenchoice € 1,3 mln. Het restant van € 5 mln bestaat uit diverse kleinere posten.

 

Loonheffing, premies en salaris

Deze post bevat € 63,9 mln af te dragen loonheffing over 2020, € 12,8 mln aan pensioenpremies, € 134 restbedrag voor diverse inhoudingen /afdrachten wat salarisgerelateerd is. Verder is hierin ook verwerkt € 920 presentatiecorrectie en € 808 subsidie vermindering loonheffing.

 

Rente en aflossing

Dit betreft de opgebouwde rente over leningen vanaf de vervaldatum tot eind 2020 en de rente en aflossing van leningen met een vervaldatum van 31 december 2020 die begin 2021 worden verrekend.

 

Reparatie- en onderhoudsfonds Leasebedrijf

Dit zijn reserveringen voor te maken kosten van leasevoertuigen.

 

Overige nog te betalen bedragen < € 5 mln

De grootste bedragen bestaan uit Parkeren € 4,8 mln, nog te betalen Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond ivm meerkosten Corona € 3,3 mln,labkosten Corona € 2,4 mln, verkoopkosten Schiecentrale € 2,3 mln, Project Collectiegebouw € 2,1 mln verwachte afrekeningen Regio Gemeenten € 1,1 mln, diverse verminderingen belasting € 1,1 mln,  Onderwijshuisvesting € 1,3 mln. Restsaldo van € 6,9 mln bevat diverse kleinere posten.