Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht geeft een overzicht van de banksaldi en liquide middelen die beschikbaar zijn gekomen en van het gebruik van deze geldmiddelen in 2020. Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode en bestaat uit kasstromen operationele-, investerings- en financieringsactiviteiten. Deze pagina betreft additionele informatie die op grond van het BBV niet verplicht is. Deze specificatie is geen integraal onderdeel van de Jaarrekening en valt dan ook buiten de scope van de accountantscontrole.  

KASSTROMEN UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN2020
Exploitatieresultaat 1.290.890
   
Aanpassing voor:  
Afschrijvingen MVA en waardeverminderingen 140.672
Afschrijvingen bijdragen aan activa in eigendom van derden 855
Mutatie voorzieningen 8.357
Mutatie vaste schulden (excl. Leningen og) -215
Subtotaal 149.669
   
Voorraden en onderhanden werk -30.956
   
Mutatie in werkkapitaal  
Kortlopende uitzettingen (excl. Liquide middelen) -90.205
Kortlopende schulden (excl. Rek.-couranten en kortlopende leningen) 16.765
Overlopende activa -149.685
Overlopende passiva 98.078
  -125.047
Kasstroom uit operationele activiteiten1.284.556
KASSTROMEN UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN2020
Investeringen -321.988
Desinvesteringen en bijdragen derden 69.789
Subtotaal -252.199
   
Verstrekking leningen ug (woningcorporaties en verbonden partijen) 0
Aflossingen leningen ug (woningcorporaties en verbonden partijen) 33.047
Subtotaal 33.047
   
Verstrekking overige leningen ug en uitzettingen > 1 jaar -3.884
Aflossingen overige leningen ug en uitzettingen > 1 jaar 2.289
Subtotaal -1.595
   
Mutatie kapitaalverstrekkingen -1.271
Kasstroom uit investeringsactiviteiten-222.018
KASSTROMEN UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN2020
Mutatie kortlopende geldleningen -323.000
Aangetrokken leningen og 85.000
Aflossingen leningen og -835.668
   
Kasstroom uit financieringsactiviteiten-1.073.668
   
Mutatie geldmiddelen-11.130