Baten en lasten concern

In de tabel hieronder worden meerjarig de baten en lasten op concernniveau gepresenteerd naar verantwoordingscategorieën.

Overzicht van baten en lasten ConcernOorspr.
Begroting
2020
Bijgestelde Begroting
2020
Realisatie
2020
Afwijking
Baten exclusief reserves3.515.7785.154.5145.238.54784.033

Bijdragen rijk en medeoverheden 2.422.266 2.782.968 2.810.524 27.557
Belastingen 342.874 339.744 348.318 8.574
Dividenden 108.785 116.892 116.896 4
Financieringsbaten 6.938 1.297.053 1.301.154 4.101
Overige opbrengsten derden 629.916 659.479 633.010 -26.468
Overige baten 5.000 -41.621 28.645 70.265
Lasten exclusief reserves3.633.0404.037.6603.945.954-91.706

Apparaatslasten 1.022.650 1.104.131 1.090.941 -13.190
Inhuur 93.315 152.082 141.961 -10.122
Overige apparaatslasten 19.096 25.150 26.132 982
Personeel 910.238 926.899 922.848 -4.051
Intern resultaat -56.043 -68.317 -55.252 13.064
Intern resultaat -56.043 -68.317 -55.252 13.064
Programmalasten 2.666.433 3.001.846 2.910.265 -91.580
Financieringslasten 43.232 22.824 23.413 589
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 859.354 892.208 775.948 -116.260
Kapitaallasten 138.708 170.768 156.851 -13.917
Overige programmalasten 69.531 129.463 151.285 21.822
Salariskosten WSW en WIW 55.601 51.744 51.746 3
Sociale uitkeringen 832.582 991.466 1.030.134 38.668
Subsidies en inkomensoverdrachten 667.425 743.373 720.888 -22.485
Saldo voor vpb en reserveringen -117.262 1.116.854 1.292.593 175.739
Vennootschapsbelasting8001.4401.704264

Saldo voor reserveringen -118.062 1.115.414 1.290.889 175.475
Reserves118.062-1.115.414-1.204.716-89.302

Onttrekking reserves 212.322 323.381 231.339 -92.042
Toevoeging reserves 133.431 1.516.464 1.516.464 0
Vrijval reserves 39.171 77.669 80.409 2.740
Saldo 0 0 86.173 86.173

Begrotingsonrechtmatigheid

Bij vier begrotingsprogramma’s zijn de lasten (vóór toevoeging aan de reserves) voor in totaal € 34,7 mln overschreden.

De lastenoverschrijding op het programma Bestuur en dienstverlening bedraagt € 2,9 mln. Deze overschrijding wordt veroorzaakt door een extra dotatie aan de voorziening pensioenen bestuurders. De noodzaak van een hoger dan geraamde dotatie bleek na actuariële berekeningen in het eind van het jaar.

Hogere uitgaven aan inkomensregelingen veroorzaakten bij het programma Werk en Inkomen lasten-overschrijdingen van in totaal € 24,9 mln. Deze overschrijdingen passen binnen het door de gemeenteraad vastgestelde beleid, worden gecompenseerd door direct gerelateerde hogere baten en konden niet eerder worden gerapporteerd.

De lastenoverschrijdingen van € 0,4 mln bij het programma Beheer van de stad houdt verband met extra uitgaven voor de inzameling en verwerking van huisafval. In de laatste maanden van 2020 bleek dat de werkelijke lasten hoger zouden worden dan tijdens de 10-maandsrapportage werd geraamd.

Bij het opmaken van de jaarrekening bleek een dotatie aan de voorziening voor de waardering van Warmtebedrijf Holding B.V. nodig. De dotatie van bijna € 12 mln heeft geleid tot een overschrijding van de lasten van het programma Algemene Middelen van € 6,5 mln.

Incidentele baten en lasten

In dit overzicht worden de incidentele baten en lasten weergegeven waaruit het structurele begrotingssaldo wordt afgeleid. Dit geeft inzicht in de mate waarin de structurele lasten inclusief de structurele toevoegingen aan reserves gedekt zijn door structurele baten inclusief structurele onttrekkingen aan reserves. Volgens de Gemeentewet en Provinciewet dient in het belang van de horizontale verantwoording en het verticale toezicht er sprake te zijn van een structureel en reëel evenwicht. Met het begrip 'structureel evenwicht' wordt nadrukkelijker bedoeld dat in de begroting structurele lasten gedekt worden door structurele baten. De term 'reëel' heeft betrekking op de mate van realiteit van de (meerjaren)ramingen. Baten en lasten worden als incidenteel aangemerkt wanneer ze een tijdelijke geldstroom vertegenwoordigen. Als vuistregel hiervoor geldt een periode van maximaal drie jaar bij ongewijzigd beleid en omstandigheden. In het overzicht is er een analyse gemaakt van de realisatie ten opzichte van de oorspronkelijke begroting.

 

Overzicht incidentele baten en lasten per programma

Incidentele baten en lastenBegroting 2020Realisatie 2020
Totaal baten 3.515.778 5.238.547
Incidentele baten296.3551.862.692

Algemene middelen99.3141.443.854
Gemeentefonds 94.500 147.871
Actualisatie dividenden deelnemingen 4.411 4.446
Project BAG-WOZ 403 0
Verkoop aandelen Eneco 0 1.289.713
Voormalig deelneming Beurs 0 1.480
Verkoop (1e tranche) Tower Hotel Rotterdam  0 344
Cultuur, sport en recreatie1.2301.108
Eenmalig baten uit het Mediabeleid 1.230 0
Eurovisie Songfestival 0 770
Heffingsrente factuur sportbedrijf 0 338
Openbare orde en veiligheid0637
IBS Ondermijning 0 497
IBS Risicogroepen 0 140
Overhead5391.241
Baten Van werk naar werk 335 30
Opbrengst regiogemeenten WMO-toezicht 2019 204 233
Dividend deelnemingen 0 978
Stedelijke inrichting en ontwikkeling109.172139.729
Baten uit grondexploitaties 70.800 59.217
Verkoopopbrengsten vastgoedobjecten 34.572 41.947
Resultaatnemingen grondexploitaties 460 22.442
Vergroening Buitenruimte Museumpark 1.160 0
Veilingopbrengsten Brandstofverkooppunten 928 6.975
Bijdragen van externe partijen voor Eiland van Brienenoord 550 0
Baten Ruggedised 352 0
Grondbank LMO Sportcampus 200 209
Bijdrage Blankenburgverbinding 150 0
Collectiegebouw Boijmans van Beuningen (Depot) 0 8.939
Verkeer en Vervoer52.85030.772
Hoekse Lijn 52.850 30.772
 Volksgezondheid en Zorg066.693
Reizigerszorg 0 710
TBC en HBV vaccinaties 0 134
Bijdragen Rijk in verband met de coronauitgaven 0 65.664
PrEP Pre Expositie Profylaxe 0 185
Werk en Inkomen0158.134
Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo) 0 146.334
Hallo Werk bijdrage clustergemeenten 0 282
Teruggave BTW op re-integratie trajecten 2013 - 2019 0 11.518
Diverse Programma's33.25020.523
Regiodeal NPRZ 33.250 18.250
Vrijval voorziening 0 2.273
Totaal lasten, inclusief VPB 3.633.840 3.947.658
Incidentele lasten512.756833.257

Algemene middelen4001.332
Verhoging advieskosten deelnemingen 400 0
Project BAG-WOZ 0 53
Budget Ondermijning 0 244
Claim VJN: Basisregistraties 0 1.035
Beheer van de stad05.278
Kosten Coronamaatregelen 0 1.533
Kosten verwerken hogere afval vanwege thuiswerken 0 3.745
Bestuur en dienstverlening6822.386
Impuls voor de wijken 300 291
Project BoTu 265 1.143
Project Behavioural Insight Group Rotterdam (BIG'R) 0 207
Rechtsherstel Joodse slachtoffers 117 0
Project Pupillenbuurt 0 217
10% Participatiebudget 0 350
Onderhoud en beheer archieven Rotterdam 0 178
Cultuur, sport en recreatie12.1759.380
Kosten die verband houden met de vestiging van theater Zuidplein in het nieuwe kunstenpand. 1.175 867
Niet activeerbare kosten als gevolg van verbouwing van museum Boijmans van Beuningen    800 822
Eurovisie Songfestival 10.200 5.437
Heffingsrente factuur sportbedrijf 0 574
Niet compensabele btw onderwijsgedeelte prestatiecontract sportbedrijf 0 1.275
Onderzoek en voorbereiding herhuisvesting Centrale Bibliotheek Rotterdam 0 405
Economische Zaken0406
Kosten Coronamaatregelen Markten  0 406
Maatschappelijke Ondersteuning828828
Project Beschermingsbewindvoering 528 528
Pilot perspectieffonds (100 jongeren) 300 300
Onderwijs1.230670
Europese subsidie UIA Bridge 1.230 670
Openbare orde en veiligheid1.9531.774
Bijdrage VRR in cao verhoging 1.953 0
IBS Ondermijning 0 497
Ondermijning 0 500
Corona kosten 2020 0 296
IBS Risicogroepen 0 140
Kosten Coronamaatregelen Handhaving 0 341
Overhead6.7985.024
Lasten Van werk naar werk 6.648 3.584
Inhuur Jaarrekeningproces 150 0
Doorontwikkeling Stuurinformatie 0 765
Energie 0 375
HR uitvoeringsagenda 0 300
Stedelijke inrichting en ontwikkeling106.79499.644
Lasten uit grondexploitaties 58.290 58.417
Boekwaarde verkoop vastgoedobjecten 17.219 12.405
Hart van Zuid 14.104 3.096
Renovatie Museum Boijmans van Beuningen 6.653 2.790
Verkoopkosten vastgoedobjecten 3.500 3.198
Buitenruimte Hofplein en omstreken 1.601 0
Vergroening Buitenruimte Museumpark 1.160 0
Bijdrage gemeenschappelijke regeling Grondbank RZG Zuidplas 914 902
Bodemsanering KPSV 900 462
Herinrichting Kerkhoflaan 800 55
Eiland van Brienenoord 550 0
Ruggedised 352 0
Verstrekte subsidies 232 196
Grondbank LMO Sportcampus 204 175
Plan Oud Crooswijk onderdeel functionele wijzigingen 165 0
Blankenburgverbinding 150 0
Herinrichten Spinozapark 0 0
Plan Oud Crooswijk onderdeel herinrichten van Meekerenplein 0 0
Afboeking verzelfstandigingsbijdrage Theater Zuidplein 0 1.074
Incidentele afboekingen vastgoed 0 4.079
Afboeking project Boijmans van Beuningen 0 1.260
Extra onderhoudsbudget de Doelen 0 553
Collectiegebouw Boijmans van Beuningen (Depot) 0 10.982
Verkeer en Vervoer52.85030.810
Hoekse Lijn 52.850 30.772
Aanpak Parkeerproblematiek Noord & Vergroening 0 38
Volksgezondheid & Zorg065.845
Coronauitgaven 0 65.660
PrEP Pre Expositie Profylaxe 0 185
Werk en inkomen600140.120
Projectbudget Rotterdam Inclusief (R.I.) 600 502
Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo) 0 139.185
Perspectief op werk 0 433
Diverse programma's 328.446469.760
Regiodeal NPRZ 33.250 18.250
Gemeentefonds 94.500 147.871
Rotterdam wet / Huisvestingsvergunningen 0 121
Investeringen gedekt uit OOP-uitgaven 192.034 221.285
Toevoeging voorziening 8.662 82.233
Onttrekking en vrijval reserves251.493311.747

Structureel72.31610.053
Incidenteel179.177301.694
Toevoeging aan reserves133.4311.516.464

Structureel22.9060
Incidenteel110.5251.516.464
Saldo na reserveringen 0 86.173
Totale incidentele baten 475.532 2.164.386
Totale incidentele lasten 623.281 2.349.721
Structurele begrotingssaldo 147.749 271.508
Structurele begrotingssaldo in % van baten excl. onttrekkingen reserves 4% 5%

Toelichting staat incidentele baten en lasten

Uit bovenstaande tabel blijkt dat meerjarig de structurele lasten volledig gedekt worden door de structurele baten. Hieronder worden de grootste, meest terugkerende incidentele posten toegelicht.
 

Incidentele baten

Baten uit grondexploitaties - Stedelijke inrichting en ontwikkeling
De baten uit grondexploitaties bestaande uit baten uit gronduitgiften, subsidies en bijdragen van derden. Hier staan incidentele lasten in de grondexploitaties tegenover.
 

Gemeentefonds - Algemene Middelen
De Decentralisatie-uitkeringen vanuit het gemeentefonds worden per definitie als tijdelijk en dus incidenteel aangemerkt. Tegenover de baat bij het programma Algemene middelen staan lasten bij de overige programma's.
 

Hoekse lijn - Verkeer en vervoer
De ontvangen bijdrage voor de aanleg van metroverbinding Hoekse Lijn.


Regiodeal NPRZ - Algemene middelen
Het ontvangen van de decentralisatie uitkeringen voor de Regiodeal NPRZ. Hier staan incidentele lasten tegenover.


Verkoopopbrengsten vastgoedobjecten - Stedelijke inrichting en ontwikkeling
Incidentele opbrengsten door verkoop (dispositie) van vastgoedobjecten die de gemeente niet meer nodig heeft voor haar kerntaken.


Resultaatnemingen grondexploitaties - Stedelijke inrichting en ontwikkeling
Dit betreft de resultaatnemingen op de grondexploitaties die samenhangen met de woningbouwproductie.


Verkoopopbrengst Eneco
Dit betreft het resultaat op de verkoop van de aandelen Eneco.


Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo)
In verband met COVID 19 is een tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandige ondernemers in het leven geroepen (TOZO). In 2020 is een voorlopig bedrag van € 98 mln ontvangen van het Rijk voor deze regeling.


Overige incidentele baten
Riec versterkingsgelden(Openbare orde en veiligheid), verkoop brandstofknooppunten(Stedelijke inrichting en ontwikkeling) en Regio deal Rotterdam Zuid Pijler Onderwijs(Onderwijs en Maatschappelijke Ondersteuning)

 

Incidentele lasten

Uitgaven gerelateerd aan onttrekkingen van bestemmingsreserves - (Voornamelijk Stedelijke inrichting en ontwikkeling en Verkeer en vervoer)
Het betreft de lasten die gemaakt worden voor niet activeerbare investeringen die gedekt worden door een onttrekking aan bestemmingsreserves.


Gemeentefonds - Algemene Middelen
De Decentralisatie-uitkeringen vanuit het gemeentefonds worden per definitie als tijdelijk en dus incidenteel aangemerkt. Tegenover de lasten bij diverse programma’s staat een baat bij het programma Algemene middelen.


Lasten uit grondexploitaties - Stedelijke inrichting en ontwikkeling
De lasten in de grondexploitaties bestaande uit kosten voor verwerving, bouwrijp maken, woonrijp maken en overige kosten. Hier staan incidentele baten uit de grondexploitaties tegenover..


Hoekse lijn - Verkeer en vervoer
De lasten voor de aanleg van metroverbinding Hoekse Lijn.


Regiodeal NPRZ - Algemene middelen
De lasten die worden gemaakt vanuit de decentralisatie uitkeringen voor de Regiodeal NPRZ. Hier staan incidentele baten tegenover.


Boekwaarde verkoop vastgoedobjecten - Stedelijke inrichting en ontwikkeling
Incidentele afschrijvingslasten (boekwaarde verkopen) die voortvloeien uit de verkoop van vastgoedobjecten.


Lasten Hart van Zuid - Stedelijke inrichting en ontwikkeling
Incidentele lasten ten behoeve van het programma hart van zuid.


Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo)

In verband met COVID 19 is een tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandige ondernemers in het leven geroepen (TOZO). In het kader van deze regeling is een bedrag van € 131 mln uitgekeerd aan ondernemers. Het Rijk zal grotendeels de totale uitkeringslasten financieel dekken. Daarnaast zijn kosten verantwoord voor de uitvoeringsorganisatie COVID 19 ter waarde van € 4 mln
 

Diverse incidentele lasten
Riec versterkingsgelden(Openbare orde en veiligheid), Van Werk Naar Werk(Overhead), Toevoegingen voorzieningen(Voornamelijk Algemene Middelen).

Algemene dekkingsmiddelen

De algemene dekkingsmiddelen worden toegelicht bij het programma Algemene middelen.

Baten en lasten per programma en taakveld

In de tabel hieronder worden de baten, lasten en reservemutaties per programma en taakveld gepresenteerd.

Programma / TaakveldBatenLastenToevoeging
reserves
Onttrekking
reserves
Vrijval reservesSaldo
Algemene middelen 3.558.598 54.432 1.424.670 80.616 67.190 2.227.301

Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 1.837.486 6 0 0 0 1.837.479
Belastingen overig 35.104 - 2.016 0 53 0 37.172
Economische promotie - Opbrengsten Logiesbelasting 3.823 319 0 0 0 3.504
Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen 0 57.889 1.382.258 80.563 67.190 - 1.292.395
OZB niet-woningen 206.046 12.038 0 0 0 194.008
OZB woningen 60.711 5.246 0 0 0 55.464
Treasury 1.415.429 - 20.770 42.412 0 0 1.393.788
Vennootschapsbelasting (VpB) 0 1.719 0 0 0 - 1.719
Beheer van de stad 235.522 375.912 2.903 9.420 2.740- 131.133

Afval - Grondstoffen 102.925 90.341 0 3.413 0 15.997
Begraafplaatsen en crematoria 6.391 5.910 0 0 0 481
Cultureel erfgoed - Archeologie 323 1.136 0 0 0 - 813
Milieubeheer - Nazorg bodemsanering en Beheer 366 2.004 0 0 0 - 1.638
Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer 1.232 48.594 1.050 713 0 - 47.698
Openbare orde en veiligheid - Niet gesprongen explosieven WOII 759 3.339 0 0 0 - 2.580
Overige baten en lasten - Vervoer & Materieel 32.685 25.197 0 1.297 2.740 11.525
Riolering 78.531 62.479 0 0 0 16.052
Ruimtelijke Ordening - Beheer 296 6.264 0 0 0 - 5.968
Verkeer en vervoer - Beheer 12.015 130.648 1.853 3.996 0 - 116.489
Bestuur en dienstverlening 9.177 80.140 1.459 686 2.852- 68.884

Bestuur - College 149 11.392 0 15 0 - 11.228
Bestuur - Gebieden en bewonersparticipatie 93 23.246 0 286 2.800 - 20.067
Bestuur - Raad, Griffie, Rekenkamer en Ombudsman 662 12.565 130 0 52 - 11.980
Burgerzaken 7.857 27.416 1.329 385 0 - 20.503
Musea - Stadsarchief 416 5.522 0 0 0 - 5.106
Cultuur, sport en recreatie 6.005 241.008 25.037 15.835 1.600- 242.606

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 1.437 92.079 13.750 7.771 0 - 96.622
Media 1 21.478 300 286 0 - 21.491
Musea - Cultuur 2 34.217 5.642 2.564 0 - 37.293
Openbaar groen en (openlucht) recreatie - NME 2.174 18.760 0 82 0 - 16.504
Sportaccommodaties 528 59.924 5.345 5.107 600 - 59.034
Sportbeleid en activering 1.863 14.550 0 25 1.000 - 11.662
Economische Zaken 1.929 33.6470 4.9960- 26.721

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Economie 7 2.022 0 40 0 - 1.975
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Markten 1.285 3.146 0 0 0 - 1.860
Economische ontwikkeling 517 14.825 0 4.141 0 - 10.167
Economische promotie 120 13.655 0 815 0 - 12.719
Maatschappelijke Ondersteuning 17.648 206.588 150 7190- 188.372

Arbeidsparticipatie - Maatschappelijk 2.270 21.760 150 150 0 - 19.490
Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijding 6.055 61.881 0 248 0 - 55.578
Maatwerkdienstverlening 18+ - Schulddienstverlening 945 18.968 0 0 0 - 18.023
Onderwijsbeleid en leerlingzaken - Taal volwassenen 6.238 9.511 0 0 0 - 3.273
Samenkracht en burgerparticipatie 2.140 94.469 0 321 0 - 92.008
Onderwijs 65.404 192.8530 1.700 65- 125.684

Onderwijsbeleid en leerlingzaken 65.072 132.043 0 1.700 65 - 65.207
Onderwijshuisvesting 333 60.810 0 0 0 - 60.477
Openbare orde en veiligheid 6.014 143.7370 700- 137.653

Crisisbeheersing en Brandweer - Regionale veiligheidsactiviteiten 13 64.009 0 0 0 - 63.995
Openbare orde en veiligheid - Handhaving en toezicht 2.683 43.958 0 0 0 - 41.275
Openbare orde en veiligheid - Veiligheid 3.318 35.775 0 70 0 - 32.388
Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid 0 - 6 0 0 0 6
Overhead 11.147 444.068 5.480 3.429 332- 434.640

Overhead - Activering Overhead 0 - 22.093 0 0 0 22.093
Overhead - Audit & Control 380 18.117 0 0 0 - 17.737
Overhead - Clusterondersteuning 0 88.592 0 0 0 - 88.592
Overhead - Concernondersteuning 6.065 350.622 5.480 2.277 332 - 347.428
Overige baten en lasten - Van Werk Naar Werk / VOIL 30 3.614 0 1.152 0 - 2.432
Overige baten en lasten - Verzekering 4.673 5.216 0 0 0 - 544
Stedelijke inrichting en ontwikkeling 322.561 399.956 27.278 80.511 5.630- 18.532

Beheer overige gebouwen en gronden 176.370 146.594 300 14.086 2.430 45.993
Cultureel erfgoed - Monumenten 2 632 0 0 0 - 631
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 72.445 61.832 5.550 10.708 0 15.771
Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving 5.850 41.165 12.038 5.750 0 - 41.603
Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Landschap 795 9.492 890 3.461 600 - 5.526
Ruimtelijke Ordening - Ontwikkeling 2.237 8.191 0 159 0 - 5.795
Wonen en bouwen 64.862 132.050 8.500 46.347 2.600 - 26.742
Verkeer en Vervoer 153.790 132.729 399 17.9400 38.602

Openbaar vervoer 26.364 39.385 0 4.881 0 - 8.139
Parkeerbelasting 112.365 26.205 0 0 0 86.160
Parkeren 10.726 30.428 0 0 0 - 19.702
Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid 88 6.168 0 0 0 - 6.080
Verkeer en vervoer - Ontwikkeling 4.247 30.543 399 13.059 0 - 13.637
Volksgezondheid en zorg 105.712 772.140 11.515 15.2900- 662.652

Geëscaleerde zorg 18- 3.186 133.611 0 13.620 0 - 116.806
Geëscaleerde zorg 18+ 7.185 152.244 0 0 0 - 145.059
Maatwerkdienstverlening 18- 566 45.350 4.384 0 0 - 49.167
Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo 7.736 207.945 7.131 480 0 - 206.860
Maatwerkvoorziening (Wmo) 0 11.718 0 0 0 - 11.718
Volksgezondheid 82.594 111.041 0 0 0 - 28.446
Wijkteams en Wmo-loketten 4.445 110.231 0 1.190 0 - 104.597
Werk en inkomen 745.040 870.448 17.572 1280- 142.853

Arbeidsparticipatie - Werk 15.638 50.714 0 0 0 - 35.076
Begeleide participatie 6.563 76.386 0 57 0 - 69.766
Inkomensregelingen - Inkomen 722.839 743.348 17.572 71 0 - 38.011
Totaal 5.238.547 3.947.658 1.516.464 231.339 80.409 86.173

Baten en lasten per BBV-taakveld

In onderstaande tabel worden de baten, lasten en het saldo per BBV-taakveld getoond.

Tekst

TaakveldBatenLastenSaldo
0.1 - Bestuur 905 47.202 -46.298
0.2 - Burgerzaken 7.857 27.416 -19.559
0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden 176.370 146.594 29.776
0.4 - Overhead 6.444 435.237 -428.793
0.5 - Treasury 1.415.429 -20.770 1.436.199
0.61 - OZB woningen 60.711 5.246 55.464
0.62 - OZB niet-woningen 206.046 12.038 194.008
0.63 - Parkeerbelasting 112.365 26.205 86.160
0.64 - Belastingen overig 35.104 -2.016 37.120
0.7 - Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 1.837.486 6 1.837.479
0.8 - Overige baten en lasten 37.388 91.917 -54.529
0.9 - Vennootschapsbelasting (VpB) 0 1.719 -1.719
0.10 - Mutaties Reserves 311.748 1.516.464 -1.204.716
0.11 - Resultaat van de rekening van baten en lasten 0 86.173 -86.173
1.1 - Crisisbeheersing en Brandweer 13 64.009 -63.995
1.2 - Openbare orde en veiligheid 6.759 83.072 -76.313
2.1 - Verkeer en vervoer 16.350 167.353 -151.004
2.2 - Parkeren 10.726 30.428 -19.702
2.3 - Recreatieve havens 0 0 0
2.4 - Economische Havens en waterwegen 0 0 0
2.5 - Openbaar vervoer 26.364 39.385 -13.021
3.1 - Economische ontwikkeling 517 14.825 -14.308
3.2 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur 0 0 0
3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 1.292 5.168 -3.875
3.4 - Economische promotie 3.943 13.974 -10.031
4.1 - Openbaar basisonderwijs 0 0 0
4.2 - Onderwijshuisvesting 333 60.810 -60.477
4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken 71.309 141.554 -70.245
5.1 - Sportbeleid en activering 1.863 14.550 -12.688
5.2 - Sportaccommodaties 528 59.924 -59.396
5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 1.437 92.079 -90.642
5.4 - Musea 418 39.739 -39.321
5.5 - Cultureel erfgoed 325 1.769 -1.444
5.6 - Media 1 21.478 -21.477
5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie 4.201 76.846 -72.645
6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie 2.140 94.469 -92.329
6.2 - Wijkteams 4.445 110.231 -105.786
6.3 - Inkomensregelingen 728.893 805.228 -76.335
6.4 - Begeleide participatie 6.563 76.386 -69.823
6.5 - Arbeidsparticipatie 17.908 72.474 -54.566
6.6 - Maatwerkvoorziening (WMO) 0 11.718 -11.718
6.71 - Maatwerkdienstverlening 18+ 8.681 226.912 -218.232
6.72 - Maatwerkdienstverlening 18- 566 45.350 -44.784
6.81 - Geëscaleerde zorg 18+ 7.185 152.244 -145.059
6.82 - Geëscaleerde zorg 18- 3.186 133.611 -130.426
7.1 - Volksgezondheid 82.594 111.041 -28.446
7.2 - Riolering 78.531 62.479 16.052
7.3 - Afval 102.925 90.341 12.584
7.4 - Milieubeheer 6.216 43.169 -36.953
7.5 - Begraafplaatsen en crematoria 6.391 5.910 481
8.1 - Ruimtelijke Ordening 2.533 14.455 -11.922
8.2 - Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 72.445 61.832 10.613
8.3 - Wonen en bouwen 64.862 132.050 -67.189
Eindtotaal 5.550.295 5.550.295 0