De WNT is van toepassing op gemeente Rotterdam. Het voor gemeentelijke toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2020 € 201.000 (algemeen bezoldigingsmaximum).

In het geval van gemeenten zijn de gemeentesecretaris en de gemeentegriffier aangemerkt als topfunctionaris. De WNT verplicht ook tot openbaarmaking van de bezoldiging of ontslagvergoeding van de ‘overige functionarissen’, indien deze bezoldiging respectievelijk (ontslag)uitkering de maximale norm te boven gaat.

Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking geldt dat de eerste twaalf kalendermaanden de bezoldiging niet meer mag bedragen dan de som van € 26.800 per maand voor de eerste zes maanden en € 20.300 per maand voor de volgende zes maanden waarin de functie wordt vervuld. Het maximumuurtarief bedraagt vanaf 2020 voor de eerste twaalf kalendermaanden € 193.

Bezoldiging topfunctionarissen

Gegevens 2020

bedragen x € 1

I.C.M. Broeders

V.J.M. Roozen

Functiegegevens

Griffier

Gemeentesecretaris

Aanvang en einde functievervulling in 2020

13/1 – 31/12

1/1 – 31/12

Omvang dienstverband (in fte)

1

1

Dienstbetrekking

Ja

Ja

Bezoldiging 

 

 

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

114.559

171.931

Beloningen betaalbaar op termijn

19.678

22.263

Subtotaal

134.237

194.194

 

 

 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

194.410

201.000

 

 

 

-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet terugontvangen bedrag

0

0

Bezoldiging

134.237

194.194

 

 

 

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

n.v.t.

n.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

n.v.t.

n.v.t.

Gegevens 2019

bedragen x € 1

V.J.M. Roozen

Functiegegevens

Gemeentesecretaris

Aanvang en einde functievervulling in 2019

1/1 – 31/12

Omvang dienstverband (in fte)

1

Dienstbetrekking

Ja

Bezoldiging 

 

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

165.043

Beloningen betaalbaar op termijn

20.674

Subtotaal

185.717

 

 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

194.000

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

0

Totale bezoldiging

185.717

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

n.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

n.v.t.

Bezoldiging topfunctionaris zonder dienstbetrekking

Bedragen x € 1

 

M. van Dam

Functiegegevens

 

Griffier a.i.

Kalenderjaar

2020

2019

2018

Periode functievervulling in het kalenderjaar (aanvang - einde)

1-1 t/m 31-1;

20-9 t/m 31-12;

 

Aantal kalendermaanden
functievervulling in het kalenderjaar

1

4

0

 

 

 

 

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

 

 

 

Maximum uurtarief in het kalenderjaar

€ 193

€ 187

€ 182

Maxima op basis van de normbedragen
per maand

€ 26.800

€ 103.600

€ 0

Individueel toepasselijk maximum
gehele periode kalendermaand 1 t/m 12

€ 95.825

 

 

 

 

Bezoldiging

 

 

 

 

Werkelijk uurtarief lager dan het (gemiddeld) maximum uurtarief?

Ja

Bezoldiging in de betreffende periode

€ 17.655

€ 66.275

€ 0

Totale bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12

€ 83.930

 

 

 

 

(-/-) Onverschuldigd betaald bedrag

€ 0

Totale bezoldiging, exclusief BTW

€ 83.930

 

 

 

 

 

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

n.v.t.