Belastingen overig

Dit taakveld bevat de roerendezaakbelasting (RZB) op het eigendom en het gebruik van roerende zaken en de precario- en reclamebelasting.

De maatregelen die wereldwijd genomen zijn i.v.m. covid-19 hebben een grote impact op zowel ondernemers als burgers (particulieren). In de eerste maanden van 2020 heeft dit geleid tot een tijdelijke opschorting van de invordering. En vanaf het herstarten van de invordering in augustus heeft dit geleid tot ruimhartige maatwerkafspraken met belastingplichtigen die vorderingen niet of niet volledig konden betalen. Dit uiteraard wel binnen de geldende wet- en regelgeving.

Het aantal verzoeken voor betalingsregelingen is in 2020 gestegen met circa 9.500 (15%) ten opzichte van 2019. In de cijfers van 2020 is nog geen stijging in faillissementen te zien maar de verwachting is dat deze stijging in 2021 zal plaatsvinden.  Daarnaast laten de eerste cijfers uit de toegepaste invorderingsstrategieën wel een verslechtering van het betaalgedrag zien van circa 5% ten opzichte van 2019. Het laatste heeft geleid tot een extra dotatie aan de voorziening dubieuze debiteuren van € 2,2 mln.

Bij precariobelasting voor terrassen hebben we een nultarief gehanteerd voor de periode waarin de terrassen verplicht gesloten waren in 2020 . Door covid-19 en de eisen die hieruit voortvloeien, hebben veel horecaondernemers hun terrassen moeten uitbreiden om dezelfde capaciteit te behouden; deze extra meters zijn niet belast. Deze heffing over 2020 wordt opgelegd in 2021. Ook voor reclamebelasting geldt een nultarief voor de periode van de eerste lockdown in 2020 waarin reclame weinig tot geen nut had.

 

 

Wat heeft het gekost?

Overzicht van baten en lasten Belastingen overigOorspr.
Begroting
2020
Bijgestelde Begroting
2020
Realisatie
2020
Afwijking
Baten exclusief reserves33.79033.40835.1041.696

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 0 18 18
Belastingen 122 122 185 63
Overige opbrengsten derden 33.668 33.286 34.901 1.615
Overige baten 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves-2.439-953-2.016-1.064

Apparaatslasten 6.274 5.808 5.729 -79
Inhuur 197 319 283 -36
Overige apparaatslasten 215 170 219 49
Personeel 5.862 5.319 5.227 -92
Intern resultaat -12.250 -13.528 -13.499 29
Intern resultaat -12.250 -13.528 -13.499 29
Programmalasten 3.537 6.768 5.754 -1.014
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 1.470 3.363 2.410 -954
Kapitaallasten 1.079 1.082 1.082 0
Overige programmalasten 989 2.323 2.262 -60
Subsidies en inkomensoverdrachten 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen 36.229 34.360 37.120 2.760
Saldo voor reserveringen 36.229 34.360 37.120 2.760
Reserves019753-144

Onttrekking reserves 0 197 53 -144
Saldo 36.229 34.557 37.172 2.615

Overzicht afwijkingen

Overzicht afwijkingenAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Aanmanings- en vervolgingsopbrengsten 1.806 0 0 1.806
2. Middelen voorjaarsnota 0 -415 0 415
3. Incassokosten 0 -115 0 115
4. Diverse afwijkingen -110 -534 -144 280
Totaal afwijkingen 1.696 -1.064 -144 2.615

Toelichting overzicht afwijkingen

1. Aanmanings- en vervolgingsopbrengsten

De aanmanings- en vervolgingsopbrengsten in 2020 hebben geresulteerd in een voordeel van € 1,8 mln. Dit is hoofdzakelijk veroorzaakt door de forse toename in het aantal opgelegde naheffingsaanslagen Parkeren in 2020.

 

2. Middelen voorjaarsnota

De middelen die bij de voorjaarsnota zijn toegekend aan o.a. een structurele aanpak van werkvoorraden, strategische analyses, het structureel lean maken van processen en kwaliteitsverbeteringen van processen met als doel een toekomstbestendige organisatie zijn voor € 415 niet uitgenut. Deze onderbesteding wordt veroorzaakt door aanpassingen in de aanpak door coronamaatregelen. Dit heeft geleid tot een vertraging in bijvoorbeeld de start van lean-opleidingen.

 

3. Incassokosten

Het drie maanden stilleggen van het invorderingsproces, o.a. deurwaarders activiteiten, door de genomen coronamaatregelen heeft geleid tot € 115 minder incassokosten.

 

4. Diverse afwijkingen

Dit zijn diverse kleine afwijkingen waaronder een onderbesteding bij de bestemmingsreserve project Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en Wet waardering onroerende zaken (WOZ). Het vinden van gekwalificeerd personeel voor project BAG WOZ heeft langer geduurd dan eerder gedacht. Dit heeft in 2020 geleid tot minder onttrekking van € 144. Deze kosten zullen in 2021 wel gemaakt worden.

 

Voor de reserve Basisregistratie wettelijke dienstverlening is een bestemmingsvoorstel ingediend van € 400.

Omschrijving taakveld

Dit taakveld bevat de roerende zaakbelasting (RZB) op het eigendom en het gebruik van roerende zaken en de precario- en reclamebelasting. De uitvoeringskosten bevatten onder andere het taxeren en waarderen van roerende zaken, de heffing en inning van de belastingsoorten en het afhandelen van bezwaar en beroep.

Voor een nadere toelichting op de ontwikkelingen van deze belastingsoorten verwijzen wij u naar paragraaf Lokale heffingen.