Economische promotie - Opbrengsten logiesbelasting

Dit taakveld bevat de logiesbelasting en de daarbij behorende uitvoeringskosten voor onder andere de heffing, inning en het afhandelen van bezwaar en beroep.

De maatregelen die wereldwijd genomen zijn in verband met covid-19 hebben een grote impact op de hotelbranche gehad in 2020. De bezettingsgraad is aanzienlijk afgenomen en als gevolg hiervan zijn de opbrengsten voor logies gedaald met 70% tot € 8,2 mln.

 

 

Wat heeft het gekost?

Overzicht van baten en lasten Economische promotie - Opbrengsten LogiesbelastingOorspr.
Begroting
2020
Bijgestelde Begroting
2020
Realisatie
2020
Afwijking
Baten exclusief reserves11.9884.0883.823-265

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 0 1 1
Belastingen 11.988 4.088 3.822 -266
Overige opbrengsten derden 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves311320319-1

Apparaatslasten 311 319 314 -4
Inhuur 10 18 16 -2
Overige apparaatslasten 11 9 12 3
Personeel 290 292 287 -5
Intern resultaat 0 1 5 4
Intern resultaat 0 1 5 4
Saldo voor vpb en reserveringen 11.677 3.768 3.504 -264
Saldo voor reserveringen 11.677 3.768 3.504 -264
Saldo 11.677 3.768 3.504 -264

Overzicht afwijkingen

Overzicht afwijkingenAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Logiesbelasting -266 0 0 -266
2. Diverse afwijkingen 1 -1 0 2
Totaal afwijkingen -265 -1 0 -264

Toelichting overzicht afwijkingen

1. Logiesbelasting

De coronamaatregelen die wereldwijd zijn genomen hebben een grote impact op de hotelbranche. Dit heeft geresulteerd in een minderopbrengst logiesbelasting van € 266 (ten opzichte van de herziene begroting).
Deze minderopbrengst komt bovenop de bijstelling van de eerste en tweede herziening van € 7,9 mln.

 

2. Diverse afwijkingen

Dit betreft een saldo van een aantal kleinere afwijkingen.

Omschrijving taakveld

Dit taakveld bevat de logiesbelasting en de daarbij behorende uitvoeringskosten voor onder andere de heffing, inning en het afhandelen van bezwaar en beroep. Voor een nadere toelichting op de ontwikkelingen van deze belastingsoort verwijzen wij u naar paragraaf Lokale heffingen.