Dit taakveld betreft de activiteiten van de gemeente voor de treasuryfunctie en het beheer van deelnemingen en van verbonden partijen. Op dit taakveld verantwoordt het college de rentelasten voor aangetrokken gelden, de ontvangsten uit doorbelaste omslagrente, de ontvangsten op verstrekte leningen en garanties, de ontvangen dividenden uit deelnemingen en de kosten voor juridisch advisering.

 

Beleidskader verbonden partijen en governance samenwerkingsrelaties

Begin 2020 heeft de raad het ‘Beleidskader verbonden partijen en governance samenwerkingsrelaties vastgesteld waarin de leidende principes van de raad over het aangaan, beheren en afstoten van verbonden partijen zijn vastgesteld. Ook biedt het beleidskader handvatten voor het vormgeven van de governance van diverse partijen waarmee de gemeente samenwerkt, bijvoorbeeld vanwege een subsidie- of inkooprelatie.

 

Ontwikkelingen in deelnemingenportefeuille

Voor wat betreft onze deelnemingenportefeuille is 2020 een belangrijk jaar geweest. Naast het afronden van de verkoop van de Eneco-aandelen, is de voorgenomen beëindiging in een aantal andere vennootschappen geheel afgerond dan wel zijn in 2020 belangrijke stappen in dat proces gezet. In dit verband kunnen NV Gemeentewerken, Beurs Rotterdam NV.  Guide Plus Sustainable Investment Fund B.V.en Tower Hotel Rotterdam BV genoemd worden. In 2020 kon onze deelname in het Energietransitiefonds aan de deelnemingenportefeuille toegevoegd worden.

Verder heeft in 2020 de doorontwikkeling van het Warmtebedrijf (WbR) centraal gestaan. Daartoe is een drietal toekomstscenario’s voor WbR opgesteld. Op 12 november 2020 heeft de raad zich uitgesproken voor een voorkeursscenario (Warmtelinq+) en het college mandaat gegeven om binnen een geschetst kader verder te onderhandelen met partners. Bij het opstellen van deze jaarstukken lopen de onderhandelingen nog. Daarnaast heeft in 2020 een raadsenquête naar het beheer van de deelneming plaatsgevonden. De conclusies en aanbevelingen uit deze enquête zijn belangrijke uitgangspunten voor de verdere professionalisering van het deelnemingenbeheer.

WBR had bij BNG een kredietfaciliteit van maximaal €101,4 mln. De gemeente stond borg voor deze faciliteit tot een maximum van €104 mln. De faciliteit eindigde op 1 oktober 2020. BNG had eerder al aangegeven geen mogelijkheid tot verlenging te zien. Met BNG en WBR is besloten dat de kredietfaciliteit terugbetaald zou worden door de gemeente op grond van de borg. Dit heeft tot een betaling van €101,6 mln. geleid (€101,4 mln. voor het opgenomen krediet, €0,2 mln. rentekosten). Door betaling onder de borg heeft de gemeente een regresvordering op WBR verkregen.
De vordering kan echter maar gedeeltelijk worden terugverdiend met de voorliggende business case. O.b.v. een actuele analyse zou een voorziening van €60,9 mln. nodig zijn. Dit is inclusief de voorziening voor de opgebouwde rente. Het voorstel is daarom om de reeds bij begroting 2021/2e Herziening voorziening van €52 mln. te verhogen met een bedrag van €8,9 mln. Gegeven het belang van het Havenbedrijf voor de stad is tevens vermeldenswaardig dat eind 2020 de aandeelhouders de herijkte Ondernemingsstrategie van het Havenbedrijf hebben vastgesteld.

In de paragraaf verbonden partijen is nadere informatie opgenomen over de ontwikkelingen, risico's en financiën van de verschillende deelnemingen en andere verbonden partijen.

 

Ontwikkeling in solvabiliteit en netto schuldquote

In 2020 is de verkoop van de Eneco-aandelen afgerond. De verkoopopbrengsten zijn toegevoegd aan het eigen vermogen. Totdat dit zich vertaalt in concrete uitgaven worden de liquide middelen gebruikt om de gemeentelijke schuldpositie te verminderen. Hierdoor zijn in 2020 zowel de solvabiliteit als de netto schuldquote aanzienlijk verbeterd. De solvabiliteit komt uiteindelijk op 60,6% uit en netto schuldquote op 14,6%. Bij aanwending van de Eneco-middelen zal de schuldpositie weer toenemen en dit heeft een tegenovergesteld effect op beide ratio’s. In de paragraaf Financiële kengetallen is nadere informatie over deze en andere financiële kengetallen opgenomen.

 

Renteontwikkelingen samenwerkingsrelaties

Het renteomslagstelsel is geregeld in de gemeentelijke regelgeving. Dit stelsel houdt in dat de vermogenskosten aan de gemeentelijke producten worden doorberekend op basis van de boekwaarde van de onderliggende investeringen. De rente die hiervoor wordt gehanteerd, is de omslagrente. Deze rente wordt jaarlijks vastgesteld op basis van richtlijnen van de commissie BBV. Voor 2020 is deze omslagrente vastgesteld op 2,0%; voor 2021 wordt de omslagrente verlaagd naar 1,75%.

De paragraaf Financiering biedt inzicht in de ontwikkelingen rond financiering (investeringen en financieringsmiddelen), de rentelasten, het renteresultaat en het risicobeheer van de financieringsportefeuille.

Wat heeft het gekost?

Overzicht van baten en lasten TreasuryOorspr.
Begroting
2020
Bijgestelde Begroting
2020
Realisatie
2020
Afwijking
Baten exclusief reserves114.4621.411.5521.415.4293.878

Dividenden 108.785 115.914 115.918 4
Financieringsbaten 6.373 1.295.762 1.299.291 3.529
Overige opbrengsten derden 23 23 23 0
Overige baten -718 -147 197 344
Lasten exclusief reserves-6.286-26.513-20.7705.743

Apparaatslasten 0 0 0 0
Personeel 0 0 0 0
Programmalasten -6.286 -26.513 -20.770 5.743
Financieringslasten 43.232 22.824 22.824 0
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 4.666 3.384 -318 -3.702
Kapitaallasten -54.994 -52.880 -52.355 526
Overige programmalasten 810 159 9.078 8.919
Saldo voor vpb en reserveringen 120.749 1.438.065 1.436.199 -1.865
Saldo voor reserveringen 120.749 1.438.065 1.436.199 -1.865
Reserves-21.000-42.412-42.4120

Onttrekking reserves 0 0 0 0
Toevoeging reserves 21.000 42.412 42.412 0
Saldo 99.749 1.395.653 1.393.788 -1.865

Overzicht afwijkingen

Overzicht afwijkingenAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Financieringsbaten 3.529 0 0 3.529
2. Verkoop deelneming Tower Hotel Rotterdam 344 0 0 344
3. Vrijval rentevergoeding Warmtebedrijf Rotterdam 0 -2.800 0 2.800
4. Rentetoerekening 0 526 0 -526
5. Dotatie voorziening Warmtebedrijf Rotterdam 0 8.933 0 -8.933
6. Diverse afwijkingen 5 -916 0 921
Totaal afwijkingen 3.878 5.743 0 -1.865

Toelichting overzicht afwijkingen

1. Financieringsbaten
De financieringsbaten komen € 3,5 mln hoger uit dan geraamd. De woningbouwcorporatie Vestia heeft ultimo 2020 enkele leningen vervroegd afgekocht door alle toekomstige rente- en aflossingsverplichtingen in één keer te voldoen. Dit heeft geleid tot eenmalig renteresultaat van € 1,5 mln. Daarnaast heeft in het laatste kwartaal 2020 de afwikkeling van de voormalig deelneming Beurs N.V. plaats gevonden. Hierbij is een hoger slotdividend van € 1,5 mln ontvangen dan geraamd. Ten slotte heeft € 518 betrekking op de vordering van de gemeente op het Warmtebedrijf Rotterdam (WbR). De gemeente heeft de lening van WbR bij Bank Nederlandse Gemeenten afgelost en hiermee ontstaat een vordering van € 101,6 mln op het WbR. Hierover betaalt het WbR de wettelijke rente. De rente hierover wordt opgeteld bij de totale vordering. De toegevoegde rente in 2020 bedraagt € 518.

 

2. Verkoop deelneming Tower Hotel Rotterdam
In december is vanwege de verkoop van de deelneming Tower Hotel Rotterdam een bedrag van € 344 ontvangen. In de 10-maandsrapportage is de stand van het verkoopproces gemeld. Op dat moment was de verkoop nog niet geheel afgerond en daarmee konden de opbrengsten nog niet verwerkt worden.

 

3. Vrijval rentevergoeding Warmtebedrijf Rotterdam
In de begroting 2019 en 2020 is een post begroot van totaal € 2,8 mln om de door het Warmtebedrijf Rotterdam (WbR) te betalen rente aan de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) te vergoeden over de openstaande lening bij de BNG. De rente is inmiddels betaald door middelen aan WbR ter beschikking te stellen. Hierdoor valt dit bedrag vrij.

 

4. Rentetoerekening
De gemiddelde omvang van de totale investeringen door het concern in 2020 is lager dan geraamd (zie paragraaf Investeringen). Hierdoor is de rentetoerekening aan diverse gemeentelijke taakvelden en projecten ook lager dan geraamd. Per saldo resulteert dit in een nadelig effect ad € 526 op het taakveld Treasury. Dit is reeds in de 10-maandsrapportage als onzekerheid vermeld.

 

5. Dotatie voorziening Warmtebedrijf Rotterdam
In de verdere doorontwikkelingen van het Warmtebedrijf Rotterdam is bij begroting 2021/ Tweede herziening 2020 een voorziening gevormd van € 52 mln. O.b.v. de meest actuele analyse van het voorkeursscenario is een voorziening van € 60,9 mln ultimo 2020 nodig. Hierdoor wordt deze voorziening verhoogd met € 8,9 mln waarvan € 518 wettelijke rente (zie punt 2. Financieringsbaten).

 

6. Diverse afwijkingen
De diverse afwijkingen zijn onder andere veroorzaakt door de onderbesteding kosten derden en ICT (€ 552), lagere kapitaallasten vanwege achtergebleven kapitaalstorting (€ 364) en hogere dividendopbrengsten (€ 5) dan geraamd.

 

Omschrijving taakveld

Dit taakveld betreft de activiteiten van de gemeente voor de treasuryfunctie, het beheer van deelnemingen en van verbonden partijen. Op dit taakveld verantwoordt het college de rentelasten voor aangetrokken gelden, de ontvangsten uit doorbelaste omslagrente, de ontvangsten op verstrekte leningen en garanties, de ontvangen dividenden uit deelnemingen en de kosten voor juridisch advisering.