Beheer van de stad

Een schone, hele en veilige buitenruimte die de Rotterdammers en bezoekers optimaal kunnen benutten, waarbij wijkgestuurd werken, verduurzaming en circulariteit voorop staan. Dit met het oog op de opgaven van de stad rondom verdichting en klimaatadaptatie die een innovatieve aanpak vereisen.

TAAKVELD 1

Afval - Grondstoffen

De gebruikers van de stad in staat stellen om gescheiden en verantwoord afval als grondstof aan te bieden door professionele oplossingen in te zetten, passend bij het gebied.

De Grondstoffennota en het programma Rotterdam Circulair worden separaat vastgesteld en bevatten aanvullende kaders en maatregelen voor de periode 2019-2022.

TAAKVELD 2

Begraafplaatsen en crematorium

Gemeentelijke begraafplaatsen en crematorium zijn voor iedereen veilig, beschikbaar en toegankelijk. Bezoekers zijn tevreden over de dienstverlening en het resultaat van de wijze waarop de gemeente deze (openbare ruimte) beheert en onderhoudt.

De inrichting, beheer en onderhoud van de gemeentelijk begraafplaatsen en crematorium dragen bij aan Rotterdamse klimaat- en circulaire doelstellingen (weerbaarheid).

TAAKVELD 3

Cultureel erfgoed - Archeologie

Het duurzaam behoud van het bodemarchief en het vertellen van het "archeologisch verhaal van de stad’’.

TAAKVELD 4

Milieubeheer - Nazorg bodemsanering en beheer

Het verbeteren van de kwaliteit van de ondergrond (bodemsanering).

Het voorkomen, weren en bestrijden van overlast door plaagdieren.

Het vergroten van bewustwording en kennis over dierenwelzijn en het uitvoeren van de Nota Dierenwelzijn.

TAAKVELD 5

Openbaar groen en (openlucht)recreatie - Beheer

Een mooie, diverse en uitnodigende openbare ruimte met een goed gespreid en toegankelijk recreatief aanbod houdt de stad gezond, leefbaar en aantrekkelijk in de verdichtende omgeving. Onze kenmerkende rivieren, parken, singels, plantsoenen, groen en recreatiegebieden hebben iedere Rotterdammer iets te bieden. Samen met bewoners en partners pakken we kansen die bijdragen aan een circulaire economie en uitdagingen rondom klimaatverandering.

TAAKVELD 6

Openbare orde en veiligheid - Ontplofbare oorlogsresten

De gemeente maakt een veilig gebruik van de ondergrond mogelijk.

TAAKVELD 7

Overige baten en lasten - Vervoer en materieel

Een duurzaam en goed werkend gemeentelijk wagenpark en circulaire inzamelmiddelen. Waarbij het noodzakelijk is om de emissie van schadelijke stoffen door uitstoot van de gemeentelijke (interne) mobiliteit in Rotterdam te voorkomen dan wel te verminderen ten behoeve van het klimaat en de gezondheid van de Rotterdammer. De gemeente heeft bovendien een voorbeeldfunctie ten opzichte van burgers en ondernemers.

TAAKVELD 8

Riolering

Rotterdam, als grote stad in de delta, beheert en onderhoudt haar riolering en stedelijke watersysteem voortvarend om een gezonde en leefbare stad met droge voeten te blijven. Rotterdammers kunnen ondanks de al merkbare effecten van klimaatverandering daardoor vrij van gezondheidsrisico’s dicht op elkaar leven. De economische bedrijvigheid in de stad gaat tijdens en na hevige neerslag gewoon door. Samen met bewoners en partners pakken we kansen die bijdragen aan een circulaire economie en uitdagingen rondom klimaatverandering.

TAAKVELD 9

Ruimtelijke ordening - Beheer

De gemeente zorgt ervoor dat geografische informatie actueel, betrouwbaar en eenvoudig toegankelijk is voor alle werkprocessen.

Het voldoen aan de wet Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Voor de gemeente is dit een wettelijke taak.

TAAKVELD 10

Verkeer en vervoer - Beheer

Bewoners, ondernemers en bezoekers beleven de openbare ruimte als veilig en schoon en de Rotterdamse infrastructuur is optimaal beschikbaar. Bewoners zijn tevreden over het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Bij (her)inrichting, beheer en onderhoud van de boven- en ondergrondse infrastructuur wordt bijgedragen aan klimaat- en circulaire doelstellingen.

BBV-indicatoren

Beschrijving BBV-indicatorEenheid   kg / inwBron
Omvang huishoudelijk restafval Kilogram per inwoner per jaar Streefwaarde

249

De streefwaarde is opgenomen in Grondstoffennota 2019-2022. Dit is de streefwaarde voor eind 2022.

De realisatie is jaarlijks. Er zijn geen tussentijdse metingen.

Realisatie

296 (2020)

Toelichting BBV-indicatoren

Het huishoudelijk restafval betreft het totaal ongescheiden restafval per inwoner per jaar (inclusief grof huishoudelijk restafval).

De effecten van de coronacrisis zijn terug te zien in de cijfers van het aangeboden huisvuil. In vergelijking met 2019 is er over het gehele jaar 2020 een toename zichtbaar van ruim 7% huishoudelijk restafval. Tijdens de eerste golf van de coronacrisis was dat verschil zelfs 10%. De hoeveelheid aangeboden grofvuil is met bijna 32% toegenomen ten opzichte van 2019. Dat heeft ook geleid tot meer grofvuilafspraken en grote drukte bij milieuparken. Ook zagen we in bepaalde gebieden meer naastplaatsingen en meer meldingen daarover.

In 2020 steeg door toedoen van de coronacrisis het aandeel huishoudelijk restafval naar 296 kg per inwoner. Daarmee zijn we terug op het niveau van 2018. In 2019 daalde het aandeel huishoudelijk restafval nog naar 276 kg per inwoner. De totale hoeveelheid gescheiden grondstoffen waaronder glas, oud papier en karton en plastic en metalendrankverpakkingen (PMD) is wel met bijna 10% toegenomen ten opzichte van 2019. Het scheidingspercentage van het huishoudelijk afval komt daarmee op 36,0% in 2020. Dit is 0,6 procentpunt hoger in vergelijking met 2019.

Wat heeft het gekost?

Overzicht van baten en lasten Beheer van de stadOorspr.
Begroting
2020
Bijgestelde Begroting
2020
Realisatie
2020
Afwijking
Baten exclusief reserves240.237237.508235.522-1.986

Bijdragen rijk en medeoverheden 240 1.175 1.557 382
Belastingen 76.736 77.506 77.583 77
Overige opbrengsten derden 164.900 162.245 161.781 -464
Overige baten -1.639 -3.418 -5.399 -1.982
Lasten exclusief reserves366.664375.485375.912427

Apparaatslasten 122.314 128.366 130.484 2.119
Inhuur 6.817 8.013 7.972 -40
Overige apparaatslasten -821 4.465 4.583 117
Personeel 116.318 115.888 117.929 2.041
Intern resultaat -4.032 -4.670 -4.905 -235
Intern resultaat -4.032 -4.670 -4.905 -235
Programmalasten 248.382 251.790 250.333 -1.457
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 158.896 164.499 162.759 -1.740
Kapitaallasten 56.274 53.539 52.360 -1.178
Overige programmalasten 33.100 33.715 32.182 -1.533
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0
Sociale uitkeringen 0 0 1 1
Subsidies en inkomensoverdrachten 112 38 3.030 2.992
Saldo voor vpb en reserveringen -126.427 -137.977 -140.390 -2.413
Saldo voor reserveringen -126.427 -137.977 -140.390 -2.413
Reserves5.4338.9289.257329

Onttrekking reserves 12.015 11.831 9.420 -2.411
Toevoeging reserves 6.582 2.903 2.903 0
Vrijval reserves 0 0 2.740 2.740
Saldo -120.994 -129.049 -131.133 -2.084

Toelichting overzicht baten en lasten

Overzicht afwijkingen ProgrammaAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Corona - afvalinzameling -3.000 1.500 0 -4.500
2. Corona - schone buitenruimte 0 720 0 -720
3. Begraven en cremeren 800 420 0 380
4. Vrijval voorziening dubieuze debiteuren 0 -1.000 0 1.000
5. Bestemmingsreserve Energietransitie Verduurzaming gemeentelijk wagenpark 0 -802 -802 0
6. Bestemmingsreserve Onderhoud Lease 0 0 2.400 2.400
7. Bestemmingsreserve Kralingse Plas 0 0 -630 -630
8. Diverse afwijkingen 214 -411 -639 -14
Totaal afwijkingen -1.986 427 329 -2.084

Het saldo van dit programma bedraagt € 2,1 mln nadelig. Belangrijkste oorzaken hiervan zijn:

 

1. Corona - afvalinzameling

Vanwege de coronacrisis was er een groter aanbod van afval. Dit heeft geleid tot meer verwerkingskosten en inhuur van derden € 1,5 mln. Zonder de (verwachte) compensatie vanuit het Rijk zijn de hogere kosten door corona uitgekomen op een totaal van € 4,5 mln.

Vanuit het Rijk worden gemeenten op verschillende vlakken gecompenseerd voor minder baten of hogere lasten als gevolg van de coronacrisis. De verwachte compensatie is eerder in het jaar opgenomen als baat op taakveld Afval. Echter, de werkelijke compensatie wordt in 2021 ontvangen op het Gemeentefonds en niet meer op taakveld Afval. Dit veroorzaakt een afwijking van 3,0 mln in de baten.

 

2. Corona - schone buitenruimte

Als gevolg van het coronavirus is een enorme toename geweest van het gebruik van parken, stranden, kades en andere mooie plekken in Rotterdam. Hierdoor is extra capaciteit ingezet op het gebied van reiniging van deze plekken. Als gevolg van de RIVM-maatregelen bleek het nodig om meer voertuigen in te zetten om reinigingsmedewerkers te vervoeren. Deze extra voertuigen moesten worden gehuurd. Dit allemaal heeft geleid tot meerkosten van € 720 op het programma Beheer van de stad. Een deel van de extra inzet a € 220 is verantwoord onder programma Overhead.

 

3. Begraven en cremeren

In het laatste kwartaal van 2020 was er sprake van oversterfte resulterend in € 800 hogere baten ten opzichte van de bijgestelde begroting. De overschrijding op de lasten (o.a. lijkschouwings-, begrafenis- en crematiekosten) worden veroorzaakt door de gemeentelijke taken die voortvloeien uit de Wet op de lijkbezorging waar in de begroting geen rekening mee is gehouden.

 

4. Vrijval voorziening dubieuze debiteuren

Voor de openstaande vorderingen in het kader van de verlegregeling is in 2019 een voorziening dubieuze debiteuren gevormd. In 2020 is het gelukt een deel van de openstaande vorderingen te incasseren resulterend in een vrijval van de voorziening dubieuze debiteuren.

 

5. Bestemmingsreserve Energietransitie Verduurzaming gemeentelijk wagenpark

Voor het project Verduurzaming gemeentelijk wagenpark is een aanbesteding van 30 waterstof voertuigen door exogene factoren niet doorgegaan. Daarnaast zijn de levertijden van veel voertuigen, mede door de huidige coronacrisis, langer dan verwacht waardoor de kosten in 2021 zullen plaats vinden. Hierdoor heeft de onttrekking aan de reserve niet plaatsgevonden.

 

6. Bestemmingsreserve Onderhoud Lease

De bestemmingsreserve Onderhoud Lease was gevormd om de jaarlijkse schommelingen in kosten van onderhoud en reparatie op te vangen. De afgelopen drie jaar is geen gebruik gemaakt van deze reserve omdat er voldoende middelen beschikbaar waren voor het opvangen van de onderhoudskosten, daarom valt de reserve vrij ten gunste van de algemene middelen.

 

7. Bestemmingsreserve Kralingse Plas

Het uitvoeren van de gewijzigde hoofdmaatregel ter bestrijding van de blauwalgproblematiek staat gepland in 2021. De in dit jaar gemaakte kosten voor de sluis en voorbereiding phoslock zijn niet onttrokken en binnen de exploitatie opgevangen zodat de middelen beschikbaar blijven in 2021 om samen met verschillende co-financiers de uitvoering te realiseren.

 

8. Diverse afwijkingen

Op diverse budgetten zijn kleine afwijkingen.

 
 

Omschrijving programma

Het college staat voor een kwaliteit van de buitenruimte die enerzijds bijdraagt aan het fijn wonen en leven voor alle Rotterdammers en anderzijds bijdraagt aan een prettig verblijf van bezoekers in onze wereldstad. Het beheer van de openbare ruimte is daarbij een stuwende kracht. Een functionele, aantrekkelijke en goed beheerde buitenruimte is:

 • de motor achter sociale en economische ontwikkelingen
 • een voorwaarde voor de verdichting van de stad en het bevorderen van circulariteit
 • een kans voor het oplossen van effecten van klimaatverandering, het realiseren van de energietransitie en het stimuleren van de ecologische diversiteit binnen de stad
 • een stimulans voor participatie van Rotterdammers, bezoekers en bedrijven
 • een inspiratiebron voor innovaties, (datagestuurde) methoden en technieken

Wij doen dat met Slim Beheer: samen met de Rotterdammers in een samenhangende, duurzame gebiedsaanpak in Rotterdamse wijken. Wij stimuleren bewoners en bezoekers de openbare ruimte respectvol te gebruiken en treden op waar de regels en algemeen aanvaarde normen worden overtreden.

Daarbij zetten we in op:

 • meer groen in plaats van steen. Dat maakt Rotterdam mooier en duurzamer en zorgt tegelijk voor wateropvang
 • het onderhouden van onze kapitaalgoederen, zoals bruggen en wegen. De basis hiervoor is de Nota Onderhoud Kapitaalgoederen Openbare Ruimte Rotterdam 2019-2022
 • het geven van een vervolg aan de ambities zoals genoemd in het Urgentiedocument Rotterdams Weerwoord
 • het gebruiken van zoveel mogelijk circulaire producten voor de inrichting, materiaalkeuze en het onderhoud van wegen, groen en water
 • de vervanging van gemeentelijke voertuigen op natuurlijke momenten door emissieloze opvolgers voor de verbetering van de luchtkwaliteit
 • de bevordering van afvalscheiding door enerzijds de afvalstoffenheffing beter aan te laten sluiten bij het principe “de vervuiler betaalt” en anderzijds het scheiden financieel aantrekkelijker te maken
 • het plaatsen van sensoren in meer containers, zodat we straks in heel Rotterdam op tijd, duurzaam en slim het afval ophalen. Zo helpen we mee te voorkomen dat afval naast de containers komt te staan
 • meer en strenger boetes uitdelen als afval naast de containers wordt gezet
 • het inzetten van bestaande camera’s voor de handhaving hierop
 • het bieden van ondersteuning bij evenementen in de stad vanuit onze expertise