Cultureel erfgoed - Archeologie

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Het duurzaam behoud van het bodemarchief en het vertellen van het "archeologisch verhaal van de stad’’.

Ondanks covid-19 zijn de archeologische beleidstaken, waaronder ook het veldwerk, doorgegaan. Door covid-19 is echter wel het vertellen van het archeologisch verhaal belemmerd (uitval van rondleidingen, lezingen, schoollessen etc.). Er zijn wel twee exposities georganiseerd over het 750-jarig bestaan van Rotterdam en het 60-jarig bestaan van de Rotterdamse archeologische dienst (BOOR). Daarnaast is gewerkt aan een nog grotere digitale zichtbaarheid van de archeologie van Rotterdam.

 

Wat hebben we bereikt?

Veiligstellen archeologisch erfgoed

Duurzaam behoud van bodemarchief

Het vertellen van het archeologisch verhaal van de stad

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Veiligstellen archeologisch erfgoed

Duurzaam behoud van bodemarchief

Het vertellen van het archeologisch verhaal van de stad

Wat heeft het gekost?

Overzicht van baten en lasten Cultureel erfgoed - ArcheologieOorspr.
Begroting
2020
Bijgestelde Begroting
2020
Realisatie
2020
Afwijking
Baten exclusief reserves206204323119

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 206 204 323 119
Overige baten 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves1.3471.3841.136-248

Apparaatslasten 1.109 1.146 1.066 -80
Inhuur 2 2 1 -1
Overige apparaatslasten 9 46 26 -20
Personeel 1.099 1.099 1.039 -60
Intern resultaat 35 42 -3 -45
Intern resultaat 35 42 -3 -45
Programmalasten 203 196 74 -122
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 203 196 74 -122
Saldo voor vpb en reserveringen -1.141 -1.180 -813 367
Saldo voor reserveringen -1.141 -1.180 -813 367
Saldo -1.141 -1.180 -813 367

Overzicht afwijkingen

Overzicht afwijkingenAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Diverse afwijkingen 119 -248 0 367
Totaal afwijkingen 119 -248 0 367

Toelichting overzicht afwijkingen

1. Diverse afwijkingen

Op diverse budgetten zijn kleine afwijkingen.

Omschrijving taakveld

Het conserveren en voor publiek toegankelijk maken van cultureel erfgoed. Daarnaast is archeologie een wettelijke toetsingsonderdeel van het besluitvormingsproces bij ruimtelijke projecten. Het draagt bij aan een soepel verlopend bouwproces, waarbij verdichting (ook in de ondergrond) steeds vaker aan de orde is.