Ruimtelijke ordening - Beheer

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

De gemeente zorgt ervoor dat geografische informatie actueel, betrouwbaar en eenvoudig toegankelijk is voor alle werkprocessen.

Het voldoen aan de wet Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Voor de gemeente is dit een wettelijke taak.

Om geografische informatie waardevol te laten zijn voor heel de organisatie en de stad is het traject Geo-functie gestart. Betrokkenen vanuit diverse onderdelen van Datagedreven werken en de gemeente Rotterdam trekken gezamenlijk op om geografische informatie nog verder te professionaliseren. In 2020 zijn doelstellingen beschreven en verantwoordelijken benoemd.

Totaal 3 Dimensionaal (T3D)

De gemeenten Den Haag, Amsterdam en de VNG werken samen aan T3D. De doelstelling van dit project is om diverse geo-registraties drie dimensionaal te maken. Dit zal een enorme impuls zijn voor de 3D ontwikkeling waar de Gemeente Rotterdam al geruime tijd aan werkt. Deze extra dimensie zorgt ervoor dat de stad nóg beter in beeld is, zowel boven- als ondergronds. Toepassingen zijn heel divers. City marketing, participatie, Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR), gamification, zijn enkele voorbeelden die aanspreken. Ook voor het beheer en beleid geeft 3D nieuwe inzichten. In 2020 zijn de projectplannen opgesteld en de projectmedewerkers aangesteld. Rotterdam heeft een programmaleider aangesteld die dit programma de komende periode gaat leiden.

Digitaal schouwen

Stadsbeheer kijkt hoe nieuwe technieken kunnen bijdragen om ons werk slimmer en beter uit te voeren. Momenteel worden plannen ontwikkeld om het inmeten en schouwen van de fysieke stad zoveel mogelijk geautomatiseerd uit te voeren. Door middel van laserscanners op voertuigen kunnen objecten herkend en geïnspecteerd worden.

Voor het onderdeel Mobile Mapping (laserscanners op voertuigen) is opdracht gegeven tot realisatie. Er is een projectleider aangesteld die het projectplan opstelt.

Wat hebben we bereikt?

Het breed beschikbaar stellen van onze geografische informatie en deze informatie koppelen aan andere informatiebronnen van de gemeente of daarbuiten.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Het breed beschikbaar stellen van onze geografische informatie en deze informatie koppelen aan andere informatiebronnen van de gemeente of daarbuiten

Wat heeft het gekost?

Overzicht van baten en lasten Ruimtelijke Ordening - BeheerOorspr.
Begroting
2020
Bijgestelde Begroting
2020
Realisatie
2020
Afwijking
Baten exclusief reserves198183296112

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 0 37 37
Overige opbrengsten derden 198 183 258 75
Lasten exclusief reserves6.3146.2546.26410

Apparaatslasten 5.730 5.864 5.788 -76
Inhuur 11 11 22 11
Overige apparaatslasten 7 216 127 -89
Personeel 5.712 5.637 5.640 3
Intern resultaat -956 -1.150 -989 161
Intern resultaat -956 -1.150 -989 161
Programmalasten 1.540 1.541 1.465 -76
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 1.540 1.541 1.465 -76
Overige programmalasten 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -6.116 -6.071 -5.968 103
Saldo voor reserveringen -6.116 -6.071 -5.968 103
Saldo -6.116 -6.071 -5.968 103

Overzicht afwijkingen

Overzicht afwijkingenAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Diverse afwijkingen 112 10 0 103
Totaal afwijkingen 112 10 0 103

Toelichting overzicht afwijkingen

1. Diverse afwijkingen

Op diverse budgetten zijn kleine afwijkingen.

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Omschrijving taakveld

Tot dit taakveld behoren taken op grond van de Wet ruimtelijke ordening. In dit Rotterdamse taakveld Ruimtelijke ordening – Beheer gaat het om:

  • de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)
  • de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)

 

Informatie is het vertrekpunt voor bijna elke opgave die onze stad oppakt. Een voorbeeld daarvan is het tegengaan van de effecten van klimaatveranderingen. Dat doen we op basis van informatie: waar in de stad zijn er kansen om te vergroenen, waar is het risico op wateroverlast het grootst, welke daken zijn geschikt voor zonnepanelen of een groen dak, etc.