Bestuur en dienstverlening

Responsief en betrouwbaar openbaar bestuur.

Doeltreffende en doelmatige organisatie van de gemeentelijke dienstverlening aan Rotterdamse burgers en ondernemers.

Rotterdam wil een transparante, democratische overheid zijn met oog voor verleden, heden en toekomst.

TAAKVELD 1

Bestuur - College

Doeltreffende en doelmatige uitvoering van besluiten van de gemeenteraad en taken die voortvloeien uit wetten en regelingen van het Rijk en de provincie en tijdige en hoogwaardige verantwoording over de uitvoering. De gemeenteraad stelt als hoogste bestuursorgaan kaders vast die door het college van B en W worden uitgevoerd. Hierover legt het college verantwoording af, zodat de raad de naleving van de kaders kan controleren.

TAAKVELD 2

Bestuur - Gebieden, inspraak en participatie

Het vergroten van de betrokkenheid van bewoners, ondernemers en organisaties bij gemeentelijke beleidsbepaling en –uitvoering.

TAAKVELD 3

Bestuur - Raad, Griffie, Rekenkamer en Ombudsman

Een transparante en democratische volksvertegenwoordiging die kaders stelt, controleert, goed wordt ondersteund door de griffie en wordt gevoed door bevindingen van de rekenkamer en de ombudsman.

TAAKVELD 4

Burgerzaken

We leveren passende dienstverlening voor alle Rotterdammers. Gekoppeld aan de programmadoelstelling: het organiseren van de gemeentelijke dienstverlening aan Rotterdamse burgers en ondernemers: mensgericht, regel arm, duidelijk en snel en zeker.

De Basisregistratie personen (BRP) geeft een accuraat beeld van de personen die in Rotterdam wonen. Gekoppeld aan de programmadoelstelling: het beheer van de BRP.

Organiseren van rechtmatige, efficiënte en toegankelijke verkiezingen en referenda. Gekoppeld aan de programmadoelstelling: het organiseren van verkiezingen en referenda.

TAAKVELD 5

Musea - Stadsarchief

Verwerving, beheer en beschikbaarstelling van archieven en collecties via digitale en fysieke kanalen.

Toezicht op informatiebeheer gemeenten en deelnemende partijen.

Bevorderen historisch besef in én over de stad.

Wat heeft het gekost?

Overzicht van baten en lasten Bestuur en dienstverleningOorspr.
Begroting
2020
Bijgestelde Begroting
2020
Realisatie
2020
Afwijking
Baten exclusief reserves10.0688.8819.177297

Bijdragen rijk en medeoverheden 160 143 411 268
Dividenden 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 9.190 8.591 8.620 29
Overige baten 718 147 147 0
Lasten exclusief reserves72.34277.24880.1402.892

Apparaatslasten 48.376 48.040 47.855 -184
Inhuur 1.030 2.181 1.687 -494
Overige apparaatslasten 2.077 1.517 1.475 -42
Personeel 45.270 44.342 44.694 352
Intern resultaat -2.124 2.362 2.658 296
Intern resultaat -2.124 2.362 2.658 296
Programmalasten 26.090 26.847 29.627 2.780
Financieringslasten 0 0 0 0
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 14.586 14.877 12.634 -2.243
Kapitaallasten 213 146 160 14
Overige programmalasten 1.609 1.791 8.800 7.009
Subsidies en inkomensoverdrachten 9.681 10.033 8.034 -2.000
Saldo voor vpb en reserveringen -62.275 -68.368 -70.963 -2.595
Saldo voor reserveringen -62.275 -68.368 -70.963 -2.595
Reserves-1.1743.2252.079-1.146

Onttrekking reserves 285 1.832 686 -1.146
Toevoeging reserves 1.459 1.459 1.459 0
Vrijval reserves 0 2.852 2.852 0
Saldo -63.449 -65.143 -68.884 -3.741

Toelichting overzicht baten en lasten

Overzicht afwijkingen ProgrammaAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Participatiebudget 0 -2.509 0 2.509
2. Citylab010 0 -646 0 646
3. Verkiezingen 0 -1.027 -1.027 0
4. Pensioenvoorziening bestuurders 0 6.929 0 -6.929
5. Loonkosten gebieden 400 1.200 0 -800
6. Arbeidskosten Stadswinkels (covid-19) 0 -634 0 634
7. Goed geregeld Rotterdam 0 -119 -119 0
8. Diverse afwijkingen -103 -302 0 199
Totaal afwijkingen 297 2.892 -1.146 -3.741

Het saldo van dit programma bedraagt € 3,7 mln nadelig. Belangrijkste oorzaken hiervan zijn:

 

1. Participatiebudget

Het participatiebudget van de gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités is niet volledig besteed als gevolg van de coronamaatregelen. De Raad heeft middels motie 42 'Iets meer tijd voor bewonersinitiatieven' besloten dat de onderbesteding van het participatiebudget volledig meegenomen wordt naar 2021 als eenmalige 'coronamaatregel'. Onder- en overbestedingen in 2021 worden weer behandeld conform de afgesproken systematiek (10%-regel).

 

2. Citylab010

Een groot deel van de toegekende subsidies 2020 heeft betrekking op activiteiten in 2021 en volgende jaren. In november 2020 zijn de subsidiebeschikkingen van Citylab010 verleend. In december 2020 is duidelijk geworden welk deel van het beschikbare budget betrekking heeft op 2020 en latere jaren. Om deze reden is er in 2020 een onderbesteding van € 646. Hiervoor is een bestemmingsvoorstel ingediend.
 

3. Verkiezingen

Als het gevolg van het coronavirus zijn er additionele maatregelen nodig rondom de Tweede Kamerverkiezingen in 2021. Er wordt extra personeel ingehuurd en extra kosten gemaakt om een veilige stembusgang te garanderen. Het zwaartepunt van deze extra coronakosten valt in 2021. Bij de 10-maandsrapportage was nog niet bekend hoe de verhouding over 2020 en 2021 zou liggen. Dit heeft geleid tot een lagere onttrekking aan de bestemmingsreserve verkiezingen in 2020.

 

4. Pensioenvoorziening bestuurders

Aan het einde van het jaar is de voorziening geactualiseerd. Dit heeft geleid tot een extra dotatie. Oorzaak van deze significante dotatie zijn de herziene actuariële berekeningen en wederom een rentedaling.

 

5. Loonkosten gebieden

Een overschrijding van € 1,2 mln wordt enerzijds veroorzaakt door overbezetting als gevolg van areaal uitbreiding, taakstelling, doorontwikkeling van de afdelingen en anderzijds door mensen die in de hoogste periodiek van hun schaal zitten. Voor een deel van de personeelslasten zijn er baten gerealiseerd vanuit detacheringen (€ 200) en dekking uit andere programma's (€ 200). Per saldo is sprake van een overschrijding van € 800.

 

6. Arbeidskosten Stadswinkels (covid-19)

In 2020 is het aanzienlijk rustiger geweest aan de balies dan in voorgaande jaren. Ook waren er vanwege covid-19 (1,5 meter afstand)  maar een beperkt aantal werkplekken beschikbaar in de stadswinkels.  Deze twee redenen hebben er toe geleid dat een groot aantal vacatures niet zijn ingevuld met als resultaat een onderbesteding van € 634.

 

7.  Goed geregeld Rotterdam

In 2020 heeft geen onttrekking aan de bestemmingsreserve Masterplan Dienstverlening plaatsgevonden. Door corona is pas op de plaats gemaakt met het Programma Dienstverlening, door te focussen op het bevorderen van digitale dienstverlening. De voorbereiding voor het ontwikkelen van nieuwe kanalen (digitale balie) en werkwijzen (klantsignaalanalyse-tool) zijn gedaan, en zullen in 2021 worden uitgevoerd.

 

8. Diverse afwijkingen

Op diverse budgetten zijn kleine afwijkingen die leiden tot een voordeel van € 199.

Omschrijving programma

Binnen het bestuurlijke stelsel vervullen de gemeenteraad, het college van B en W, de gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités hun rol. De rekenkamer en ombudsman leveren een bijdrage aan de verbetering van het openbaar bestuur door kritisch mee te kijken op het door de gemeentelijke organisatie gevoerde beleid respectievelijk aanspreekbaar te zijn bij klachten over de gemeentelijke organisatie.

Onder dit programma valt daarnaast het organiseren van de gemeentelijke dienstverlening aan Rotterdamse burgers en ondernemers, het beheer van de basisregistratie personen (BRP), het organiseren van verkiezingen en referenda en het Stadsarchief.