Bestuur - Raad, Griffie, Rekenkamer en Ombudsman

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Een transparante en democratische volksvertegenwoordiging die kaders stelt, controleert, goed wordt ondersteund door de griffie en wordt gevoed door bevindingen van de rekenkamer en de ombudsman.

  • Op 30 januari 2020 is de nieuwe griffier geïnstalleerd.
  • Door de coronacrisis hebben de gemeenteraad en de raadscommissies met ingang van 6 april voornamelijk digitaal vergaderd. De griffie heeft de maand maart gebruikt om een digitaal vergaderplatform in te richten. Aan het digitale vergaderplatform zijn extra kosten verbonden die in 2020 impact hebben gehad op de begroting.
  • De raadsenquête warmtebedrijf is in 2020 afgerond. De totale kosten zijn binnen budget gebleven. De totale kosten bedroegen 270k.

Wat hebben we bereikt?

Gemeenteraad

Griffie

Rekenkamer

Ombudsman

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Gemeenteraad

Griffie

Rekenkamer

Ombudsman

Wat heeft het gekost?

Overzicht van baten en lasten Bestuur - Raad, Griffie, Rekenkamer en OmbudsmanOorspr.
Begroting
2020
Bijgestelde Begroting
2020
Realisatie
2020
Afwijking
Baten exclusief reserves373558662104

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 8 40 33
Overige opbrengsten derden 373 551 622 71
Overige baten 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves12.13212.76812.565-204

Apparaatslasten 7.537 7.506 7.446 -61
Inhuur 133 393 465 72
Overige apparaatslasten 436 369 374 4
Personeel 6.968 6.744 6.607 -137
Intern resultaat 478 463 416 -47
Intern resultaat 478 463 416 -47
Programmalasten 4.116 4.799 4.702 -96
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 2.227 2.879 2.754 -125
Kapitaallasten 35 35 35 0
Overige programmalasten 93 123 163 40
Subsidies en inkomensoverdrachten 1.761 1.761 1.750 -11
Saldo voor vpb en reserveringen -11.758 -12.210 -11.902 308
Saldo voor reserveringen -11.758 -12.210 -11.902 308
Reserves-130-48-78-30

Onttrekking reserves 0 30 0 -30
Toevoeging reserves 130 130 130 0
Vrijval reserves 0 52 52 0
Saldo -11.888 -12.258 -11.980 278

Overzicht afwijkingen

Overzicht afwijkingenAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo

1. Diverse afwijkingen

104 -204 -30 278
Totaal afwijkingen 104 -204 -30

278

Toelichting overzicht afwijkingen

1. Diverse afwijkingen

Op diverse budgetten zijn kleine afwijkingen die leiden tot een voordeel van € 278.

Voor Cluster Raad zijn bestemmingsvoorstellen ingediend ter hoogte van het voordelig saldo 2020.

De Rekenkamer en de Ombudsman leggen middels een openbaar jaarverslag verantwoording af over hun uitgaven.

 

 

 

 

Omschrijving taakveld

Elke vier jaar worden 45 raadsleden gekozen die samen de gemeenteraad vormen. De raad vertegenwoordigt de Rotterdammers, geeft de kaders voor het beleid in de stad en controleert het college. De raad kent met ingang van 29 maart 2018 13 raadsfracties die worden ondersteund door fractiebureaus. De raad wordt procesmatig en inhoudelijk ondersteund door de griffie en wordt gevoed door bevindingen van de rekenkamer en de ombudsman.