Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Het cultureel klimaat versterken.

De cultuurdeelname door Rotterdammers verhogen.

Sinds half maart 2020 verkeert de cultuursector als gevolg van Covid-19 in zwaar weer. De culturele instellingen zijn een zeer groot deel van 2020 gesloten of heel beperkt open geweest. Ze hebben te maken gehad met een groot aantal beperkingen en maatregelen. Vaste lasten lopen door, maar publieksinkomsten zijn er niet of nauwelijks.  Zelfstandigen in de sector (kunstenaars, muzikanten, dansers, maar ook de mensen achter de schermen als technici, decorbouwers, cateraars) zagen hun inkomsten vrijwel volledig wegvallen.
 
Als gevolg van de beperkingen voor podia en het verbod op festivals en evenementen hebben de meeste meerjarig gesubsidieerde culturele instellingen hun prestatieafspraken in 2020 niet kunnen realiseren. De gemeente heeft de subsidies aan meerjarig gesubsidieerde instellingen gecontinueerd, is coulant bij het beoordelen van de prestaties en heeft uitstel verleend voor het betalen van huur en gemeentelijke heffingen. Ook het Rijk heeft steun verleend via de generieke regelingen en bijdragen vanuit het ministerie van OCW. Niettemin is de financiële schade voor de sector door het wegvallen van de publieksinkomsten enorm. Om te voorkomen dat belangrijke culturele organisaties door de coronacrisis verdwijnen heeft de gemeente in 2020 circa € 10 miljoen noodsteun verleend aan meerjarig gesubsidieerde instellingen waarvoor faillissement dreigde. Ook voor 2021 wordt noodsteun voorzien naast plannen voor herstart van het culturele leven.
 
Als gevolg van de – gedeeltelijke – sluiting van de scholen hebben cultuureducatieprogramma’s ook stilgelegen. Activiteiten zijn zoveel als mogelijk gecontinueerd, maar de inzet op het verhogen van het niveau van de cultuureducatie (volgens het Rotterdamse Cultuureducatie Model) heeft noodgedwongen op een lager pitje gestaan.  Het resultaat zal naar verwachting achterblijven bij het streefcijfer voor 2020.
 
Ondanks dat zijn er ook positieve zaken te noemen:
  • De cultuursector heeft een enorme energie en veerkracht getoond om de Rotterdammers ondanks alle beperkingen toch te blijven voorzien van cultureel aanbod; daarbij is volop geëxperimenteerd met digitaal en ander aanbod. 
  • Die inspanningen leverden voor het publiek onder moeilijke omstandigheden aanbod om je hart op te halen, te verpozen en verbinding te vinden.
  • Het Cultuurplan 2021-2024 is vastgesteld met als speerpunten inclusiviteit, innovatie en interconnectiviteit en met nadruk op fair practice, fair pay en diversiteit.
  • Het subsidie-instrumentarium is vernieuwd en verder gedifferentieerd, zodat het meer mogelijkheden biedt voor een grote diversiteit aan projecten en organisaties.

Wat hebben we bereikt?

Het cultureel klimaat versterken

De cultuurdeelname door Rotterdammers verhogen

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prestatie indicatoren

Het cultureel klimaat versterken

De cultuurdeelname door Rotterdammers verhogen

Prestatie-indicatoren 201820192020202120222023
In 2022 is dertig procent van de basisscholen een of meer niveaus gestegen in het Rotterdamse Cultuureducatie Model*. Streefwaarde N.v.t. 15% 22% 28% 30%  
Realisatie N.v.t. 18%        
* Bij deze streefgetallen dient aangemerkt te worden dat ze mede afhankelijk zijn van landelijke subsidieregelingen en bijvoorbeeld de wijze waarop de dagprogrammering op Zuid wordt ingericht en aangestuurd vanuit de afdeling Onderwijs.
In het Coalitieakkoord 2018-2022 is opgenomen dat de gemeente wil dat alle kinderen cultuureducatie krijgen. Omdat cultuureducatie opgenomen is in de kerndoelen en eindtermen van het onderwijs, heeft de gemeente deze indicator geformuleerd. Deze stijging toont aan dat de kwaliteit van cultuureducatie is gestegen en dat cultuureducatie in toenemende mate duurzaam geborgd is in het Rotterdamse basisonderwijs, een noodzakelijkheid voor goede cultuureducatie voor alle Rotterdamse kinderen.

Wat heeft het gekost?

Overzicht van baten en lasten Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatieOorspr.
Begroting
2020
Bijgestelde Begroting
2020
Realisatie
2020
Afwijking
Baten exclusief reserves1398671.437570

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 800 1.046 246
Overige opbrengsten derden 139 67 391 324
Overige baten 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves91.11196.58492.079-4.505

Apparaatslasten 2.476 2.487 2.314 -172
Inhuur 81 117 88 -29
Overige apparaatslasten 94 65 38 -27
Personeel 2.301 2.305 2.189 -116
Intern resultaat -697 -511 -407 104
Intern resultaat -697 -511 -407 104
Programmalasten 89.331 94.608 90.171 -4.437
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 10.840 8.698 5.768 -2.930
Kapitaallasten 0 0 0 0
Overige programmalasten 39 93 90 -4
Subsidies en inkomensoverdrachten 78.452 85.817 84.313 -1.504
Saldo voor vpb en reserveringen -90.971 -95.717 -90.642 5.075
Saldo voor reserveringen -90.971 -95.717 -90.642 5.075
Reserves-200-6.700-5.979721

Onttrekking reserves 800 7.050 7.771 721
Toevoeging reserves 1.000 13.750 13.750 0
Vrijval reserves 0 0 0 0
Saldo -91.171 -102.417 -96.622 5.796

Overzicht afwijkingen

Overzicht afwijkingenAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Eurovisie Songfestival 770 -4.762 0 5.532
2. Noodfonds Sport en Cultuur  

721

721 0
3. Overige afwijkingen -200 -464   264
Totaal afwijkingen

570

 

-4.505

721

 

5.796

 

Toelichting overzicht afwijkingen

1. Eurovisie Songfestival

Door het doorschuiven van het Eurovisie Songfestival naar 2021, is een groot deel van het bijbehorende budget (€4,8 mln. inclusief eerder verstrekte subsidies) in 2020 niet aangewend. Daarnaast is een deel van de externe bijdragen (€ 770) aan het Eurovisie Songfestival wel al in 2020 ontvangen, maar niet (volledig) begroot.

 

2. Noodfonds Sport en Cultuur

Bij het verlenen van de Noodsteun aan culturele en sport instellingen is vooraf een indicatieve verdeling over de verschillende taakvelden gemaakt. In realiteit is het bedrag op programmaniveau onder dat van de begroting gebleven, maar op dit taakveld is sprake van hogere uitgaven dan begroot. Hierdoor valt ook de onttrekking aan de bestemmingsreserve hoger uit.

 

3. Overige afwijkingen

Diverse kleine afwijkingen onder dit taakveld.

Omschrijving taakveld

Het gemeentebestuur werkt aan een stad met een sterk cultureel klimaat. Cultuur is van groot belang voor de economische positie van Rotterdam in binnen- en buitenland, maakt de stad aantrekkelijk voor bewoners, bezoekers en bedrijven en draagt bij aan de brede ontwikkeling van kinderen en jongeren.

 

Het gemeentebestuur wil, omwille van een sterk cultureel klimaat, optimale omstandigheden creëren voor de productie van kunst en cultuur, voor de toegankelijkheid ervan en voor het delen van informatie, kennis en middelen. Onder kunst en cultuur verstaan we meer dan alleen beeldende kunst, theater, dans, muziek, musea en film. Ook de bibliotheek, culturele evenementen, de creatieve industrie en het beleidsveld Toerisme behoren tot het culturele domein.

 

Om de doelen op het terrein van kunst en cultuur te bereiken, maakt de gemeente beleid, zoals het bibliotheekbeleid, (gemeentelijk) collectiebeleid, architectuurbeleid, toeristisch beleid en het vierjaarlijkse Cultuurplan.