Het cultureel klimaat versterken.

De cultuurdeelname door Rotterdammers verhogen.

De musea hebben -  na aanvankelijke beperkte openingsmogelijkheden – in de loop van 2020 hun deuren moeten sluiten. Veel geplande tentoonstellingen konden niet doorgaan. Voor de musea betekent dit bovendien aanmerkelijk minder bezoekers dan verwacht. Net als theaters, concertpodia, festivals en evenementen zullen zij een groot deel van hun prestatieafspraken in 2020 dan ook niet kunnen realiseren. Hoewel de subsidie wordt gecontinueerd, zullen de musea door lagere eigen inkomsten aanzienlijke financiële schade leiden. Om te voorkomen dat belangrijke culturele organisaties door de coronacrisis verdwijnen heeft de gemeente in 2020 circa € 10 miljoen noodsteun verleend aan meerjarig gesubsidieerde instellingen waarvoor faillissement dreigde. Ook voor 2021 wordt noodsteun voorzien naast plannen voor herstart van het culturele leven. Enkele van de Rotterdamse musea hebben in 2020 een beroep gedaan op ondersteuning uit het fonds.
Als gevolg van de – gedeeltelijke – sluiting van de scholen in 2020 hebben cultuureducatieprogramma’s ook stilgelegen. Het resultaat zal naar verwachting achterblijven bij het streefcijfer voor 2020.
Ondanks dat zijn er ook positieve zaken te noemen:
- De cultuursector heeft een enorme energie en veerkracht getoond om de Rotterdammers ondanks alle beperkingen toch te blijven voorzien van cultureel aanbod; daarbij is volop geëxperimenteerd met digitaal en ander aanbod.
- Het leverde voor het publiek onder moeilijke omstandigheden aanbod om je hart op te halen, te verpozen en verbinding te vinden.
- Het Cultuurplan 2021-2024 is vastgesteld met als speerpunten inclusiviteit, innovatie en interconnectiviteit en met nadruk op fair practice, fair pay en diversiteit.
- Het subsidie-instrumentarium is vernieuwd en verder gedifferentieerd, zodat het meer mogelijkheden biedt voor een grote diversiteit aan projecten en organisaties.

Wat hebben we bereikt?

Het cultureel klimaat versterken

De cultuurdeelname door Rotterdammers verhogen

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Het cultureel klimaat versterken

De cultuurdeelname door Rotterdammers verhogen

Wat heeft het gekost?

Overzicht van baten en lasten Musea - CultuurOorspr.
Begroting
2020
Bijgestelde Begroting
2020
Realisatie
2020
Afwijking
Baten exclusief reserves0022

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 0 2 2
Overige opbrengsten derden 0 0 0 0
Overige baten 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves31.91436.78134.217-2.564

Apparaatslasten 801 785 738 -47
Inhuur 32 32 27 -5
Overige apparaatslasten 24 23 9 -14
Personeel 744 729 701 -28
Intern resultaat 0 10 16 6
Intern resultaat 0 10 16 6
Programmalasten 31.113 35.986 33.462 -2.523
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 800 1.055 822 -233
Subsidies en inkomensoverdrachten 30.313 34.931 32.640 -2.291
Saldo voor vpb en reserveringen -31.914 -36.781 -34.215 2.566
Saldo voor reserveringen -31.914 -36.781 -34.215 2.566
Reserves-2.000-770-3.078-2.308

Onttrekking reserves 0 4.872 2.564 -2.308
Toevoeging reserves 2.000 5.642 5.642 0
Saldo -33.914 -37.551 -37.293 258

Overzicht afwijkingen

Overzicht afwijkingenAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Noodfonds Sport en Cultuur   -2.308 -2.308 0
2. Diverse afwijkingen 2 -256  

258

Totaal afwijkingen 2 -2.564 -2.308

258

Toelichting overzicht afwijkingen

1. Noodfonds Sport en Cultuur

Bij het verlenen van de Noodsteun aan culturele en sport instellingen is vooraf een indicatieve verdeling over de verschillende taakvelden gemaakt. In realiteit is het bedrag op programmaniveau onder dat van de begroting gebleven. Op dit taakveld is sprake van lagere uitgaven dan begroot. Hierdoor valt ook de onttrekking aan de bestemmingsreserve lager uit.

 

2. Diverse afwijkingen

Diverse kleine afwijkingen onder dit taakveld.

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Omschrijving taakveld

Het gemeentebestuur werkt aan een stad met een sterk cultureel klimaat. Cultuur is van groot belang voor de economische positie van Rotterdam in binnen- en buitenland, maakt de stad aantrekkelijk voor bewoners, bezoekers en bedrijven en draagt bij aan de brede ontwikkeling van kinderen en jongeren.

Het gemeentebestuur wil, omwille van een sterk cultureel klimaat, optimale omstandigheden creëren voor de productie van kunst en cultuur, voor de toegankelijkheid ervan en voor het delen van informatie, kennis en middelen. Onder kunst en cultuur verstaan we meer dan alleen beeldende kunst, theater, dans, muziek, musea en film. Ook de bibliotheek, culturele evenementen, de creatieve industrie en het beleidsveld Toerisme behoren tot het culturele domein.

Om de doelen op het terrein van kunst en cultuur te bereiken, maakt de gemeente beleid, zoals het bibliotheekbeleid, (gemeentelijk) collectiebeleid, architectuurbeleid, toeristisch beleid en het vierjaarlijkse Cultuurplan.